Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 4

“Si Jehova . . . Dako sa Gahom”

“Si Jehova . . . Dako sa Gahom”

1, 2. Unsang katingalahang mga butang ang nakita ni Elias sa iyang kinabuhi, apan unsang katingalahang mga hitabo ang iyang nasaksihan sa langob sa Bukid sa Horeb?

SI Elias nakakita nag katingalahang mga butang sa nangagi. Nakakita siyag mga uwak nga nagdalag pagkaon kaniya kaduha sa usa ka adlaw samtang nagtagotago siya sa pagpuyo. Nakakita siyag duha ka sudlanan nga mitaganag harina ug lana sa taas nga panahong may kagutmanan ug wala gayod mahutdig sulod. Nakakita pa siyag kalayo nga nahulog gikan sa langit ingong tubag sa iyang pag-ampo. (1 Hari, mga kapitulo 17, 18) Bisan pa niana, wala gayod makakita si Elias sa bisan unsang sama niini ka katingalahan.

2 Samtang naghupo siya duol sa ganghaan sa usa ka langob sa Bukid sa Horeb, nakasaksi siyag sunodsunod nga katingalahang mga hitabo. Sa sinugdan mihuros ang hangin. Kadto nagpatunghag labihan ka kusog, makabungol nga daguok, kay grabe ang kakusog niadto nga nagsip-ak sa kabukiran ug nagbuak sa dagkong kabatoan. Dayon dihay usa ka linog, nga gibuhian niini ang kusog kaayong mga puwersa nga nagluob sa gahing hut-ong sa yuta. Dayon dihay kalayo. Samtang gitadlas niadto ang rehiyon, lagmit nabatyagan ni Elias ang bulhot sa makapagbang kainit niini.1 Hari 19:8-12.

“Tan-awa! Si Jehova milabay”

3. Ebidensiya sa unsang hiyas sa Diyos ang nasaksihan ni Elias, ug asa nato makita ang ebidensiya niining sama nga hiyas?

3 Kadtong tanang nagkalainlaing mga hitabo nga nasaksihan ni Elias may gikahiusahang butang—kadto maoy mga pasundayag sa dakong gahom ni Jehova nga Diyos. Hinuon, dili kinahanglan nga makasaksi kitag milagro aron masabtan nga ang Diyos nakabaton niining hiyasa. Kining hiyasa dayag kaayo. Ang Bibliya nagsugilon kanato nga ang kalalangan mohatag ug pamatuod bahin sa “walay kataposang gahom ug pagka-Diyos” ni Jehova. (Roma 1:20) Hunahunaa lang ang sulaw kaayong mga kilat ug ang mga daguok sa bagyong inubanan sa liti ug dalugdog, ang matahom nga dagayday sa usa ka dakong busay, ang makapahingangha nga haluag kaayong bituonong kalangitan! Dili ba nimo makita ang gahom  sa Diyos diha sa maong mga pasundayag? Bisan pa niana, diyutay ra ang mga tawo sa kalibotan karong adlawa nga moila gayod sa gahom sa Diyos. Mas diyutay pa ang nag-isip niini sa hustong paagi. Hinuon, ang pagsabot niining balaang hiyas mohatag ug daghang katarongan aron kita mas makigsuod kang Jehova. Niini nga seksiyon, atong himoon ang detalyadong pagtuon sa way-makatupong nga gahom ni Jehova.

Usa ka Hinungdanon Kaayong Hiyas ni Jehova

4, 5. (a) Sa unsang paagi nalanggikit ang ngalan ni Jehova sa iyang pagkagamhanan, o gahom? (b) Nganong haom ang pagpili ni Jehova sa torong baka sa pagsimbolo sa iyang gahom?

4 Kon bahin sa gahom si Jehova maoy linain. Ang Jeremias 10:6 nag-ingon: “Wala gayoy bisan usa nga sama kanimo, Oh Jehova. Ikaw dako, ug ang imong ngalan dako sa pagkagamhanan.” Matikding ang pagkagamhanan, o gahom, nalanggikit sa ngalan ni Jehova. Hinumdomi, kining ngalana dayag nga nagkahulogan nga “Siya Nagpahinabo nga Mamao.” Unsay makapahimo kang Jehova sa paglalang sa tanang butang nga gusto niya ug sa pagpahinabo nga siya mamao? Ang iyang gahom. Oo, walay kinutoban ang katakos ni Jehova sa paglihok, sa pagtuman sa iyang kabubut-on. Kanang gahoma maoy usa sa iyang hinungdanon kaayong mga hiyas.

5 Kay dili nato bug-os masabtan ang sukod sa iyang gahom, migamit si Jehova ug mga ilustrasyon sa pagtabang kanato. Sumala sa atong nakita, gigamit niya ang torong baka sa pagsimbolo sa iyang gahom. (Ezequiel 1:4-10) Haom kana nga pagpili, kay bisan ang binuhing torong baka maoy nagbuntaog ug gamhanan nga linalang. Ang mga tawo sa Palestina sa kapanahonan sa Bibliya panagsa rang nakaatubang, kon nakaatubang man, ug bisan unsang mas kusganon. Apan may nasayran sila nga mas kahadlokang matang sa torong baka—ang ihalas nga torong baka, o mga auroch, nga karon puo na. (Job 39:9-12) Ang Romanong Emperador Julio Cesar kas-a miingon nga ang maong mga toro halos ingon ka dako sa mga elepante. “Talagsaon ang ilang kusog,” misulat siya, “ug talagsaon ang ilang katulin.” Handurawa kon unsa ka gamay ug ka huyang ang imong pagabation sa dihang magatindog tapad sa maong linalang!

6. Nganong si Jehova lamang ang gitawag “ang Labing Gamhanan”?

 6 Sa susama, ang tawo mahuyang ug walay-gahom sa dihang itandi sa gamhanang Diyos, si Jehova. Alang kaniya, bisan ang gamhanang mga nasod sama lamang sa diyutayng abog sa timbangan. (Isaias 40:15) Lahi kay sa bisan unsang linalang, si Jehova adunay walay-kinutobang gahom, kay siya lamang ang gitawag “ang Labing Gamhanan.” * (Pinadayag 15:3) Si Jehova “mabaskog sa gahom” ug adunay ‘dagayang dinamikong kusog.’ (Isaias 40:26) Siya ang daghan-kanunay, dili-mahutdan nga tinubdan sa gahom. Wala siya magdepende sa gawasnong tinubdan alang sa enerhiya, kay “ang kusog iya sa Diyos.” (Salmo 62:11) Apan, sa unsang paagi si Jehova nagagamit sa iyang gahom?

Kon sa Unsang Paagi Gigamit ni Jehova ang Iyang Gahom

7. Unsa ang balaang espiritu ni Jehova, ug unsay gipasabot sa mga pulong diha sa orihinal nga pinulongan nga gigamit sa Bibliya?

7 Ang dili-limitadong suplay sa iyang balaang espiritu mogula gikan ni Jehova. Kini maoy gahom sa Diyos nga nagalihok. Sa pagkamatuod, sa Genesis 1:2, ang Bibliya naghisgot niini ingong “aktibong puwersa” sa Diyos. Ang orihinal nga Hebreohanon ug Gregong mga pulong nga gihubad “espiritu,” diha sa ubang mga konteksto, mahubad nga “hangin,” “gininhawa,” ug “huros sa hangin.” Sumala sa mga lexicographer, ang maong mga pulong diha sa orihinal nga pinulongan nagpasabot sa dili-makitang puwersa nga nagalihok. Sama sa hangin, ang espiritu sa Diyos dili makita sa atong mga mata, apan ang epekto niini maoy tinuod ug mailhan.

8. Sa Bibliya, sa masambingayon gitawag nga unsa ang espiritu sa Diyos, ug nganong haom ang maong mga pagtandi?

8 Walay pagkatapos ang kagamitan sa balaang espiritu sa Diyos. Si Jehova makagamit niini aron pagtuman sa bisan unsang katuyoan nga iyang gihunahuna. Nan, haom nga diha sa Bibliya, ang espiritu sa Diyos masambingayong gitawag nga iyang “tudlo,” iyang “kamot nga kusgan,” o iyang “tinuy-od nga bukton.” (Lucas 11:20; Deuteronomio 5:15; Salmo 8:3) Ingon nga ang usa ka tawo makagamit sa iyang kamot aron pagbuhat sa nagkadaiyang mga buluhaton  nga nagkinahanglag nagkalainlaing mga gidak-on sa kusog o kahanas, sa ingon ang Diyos makagamit sa iyang espiritu aron pagpatuman sa bisan unsang katuyoan—sama sa paglalang sa gamay kaayong atomo o sa pagbahin sa Pulang Dagat o sa paghatag ug katakos sa mga Kristohanon sa unang siglo nga makasultig langyawng mga pinulongan.

9. Unsa ka dako ang gahom sa pagmando ni Jehova?

9 Si Jehova nagagamit usab sa gahom pinaagi sa iyang awtoridad ingong Soberano sa Uniberso. Makahanduraw ka ba nga adunay minilyonmilyong intelihente, may-katakos nga mga ginsakpan nga maikagong mobuhat kon unsay imong isugo? Si Jehova adunay ingon nga gahom sa pagmando. Siya adunay tawhanong mga alagad, nga diha sa Kasulatan subsob gitandi sa dakong panon sa kasundalohan. (Salmo 68:11; 110:3) Hinuon, ang tawo maoy huyang nga linalang kon itandi sa manulonda. Ngani, sa dihang ang kasundalohan sa Asirya miatake sa katawhan sa Diyos, usa ra ka manulonda ang mipatayg 185,000 sa maong mga sundalo sa usa ra ka gabii! (2 Hari 19:35) Ang mga manulonda sa Diyos maoy “gamhanan sa kusog.”Salmo 103:19, 20.

10. (a) Nganong ang Labing Gamhanan gitawag si Jehova sa mga panon? (b) Kinsa ang labing gamhanan sa tanang linalang ni Jehova?

10 Unsa ka daghan ang mga manulonda? Ang manalagnang si Daniel nakabaton ug usa ka panan-awon sa langit diin iyang nakita ang kapin sa 100 ka milyong espiritung mga linalang atubangan sa trono ni Jehova, apan walay timailhan nga iyang nakita ang tanang manulonda nga nalalang. (Daniel 7:10) Busa mahimong adunay ginatos ka milyong manulonda. Sa ingon ang Diyos gitawag si Jehova sa mga panon. Kining tituloha nagbatbat sa iyang gamhanang katungdanan ingong Komandante sa usa ka dako kaayo, organisadong pundok sa gamhanang mga manulonda. Ibabaw niining tanang espiritung linalang, iyang gibutang ang usa ka tagdumala, ang iyang minahal nga Anak, “ang panganay sa tanang kalalangan.” (Colosas 1:15) Ingong arkanghel—pangulo sa tanang manulonda, mga serapin, ug mga kerubin—si Jesus mao ang labing gamhanan sa tanang linalang ni Jehova.

11, 12. (a) Sa unsang mga paagi ang pulong sa Diyos gamhanan? (b) Sa unsang paagi si Jesus nagpamatuod sa gidak-on sa gahom ni Jehova?

11 Si Jehova aduna pay laing paagi sa paggamit ug gahom. Ang Hebreohanon 4:12 nag-ingon: “Ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan.”  Nakamatikod ka ba sa talagsaong gahom sa pulong sa Diyos, o dinasig-sa-espiritung mensahe, nga karon natipigan diha sa Bibliya? Kini makahatag kanatog kusog, makapalig-on sa atong pagtuo, ug makatabang kanato sa paghimog dagkong kausaban sa atong kaugalingon. Si apostol Pablo nagpasidaan sa mga isigkamagtutuo batok sa mga tawong nagkinabuhi sa labihan ka imoral nga mga estilo-sa-kinabuhi. Unya siya midugang: “Gani ingon niana ang pipila kaninyo kaniadto.” (1 Corinto 6:9-11) Oo, “ang pulong sa Diyos” nahimong gamhanan diha kanila ug nakatabang kanila nga magbag-o.

12 Ang gahom ni Jehova dako kaayo ug ang iyang paagi sa paggamit niini epektibo kaayo nga walay makaarang sa pagpakyas sa iyang katuyoan. Si Jesus miingon: “Sa Diyos ang tanang butang posible.” (Mateo 19:26) Sa unsang mga katuyoan gipunting ni Jehova ang iyang gahom?

Gahom nga Giniyahan sa Katuyoan

13, 14. (a) Nganong makaingon kita nga si Jehova dili kay walay personalidad nga tinubdan sa gahom? (b) Sa unsang mga paagi gamiton ni Jehova ang iyang gahom?

13 Ang espiritu ni Jehova labaw kaayo kay sa bisan unsang pisikal nga puwersa; ug si Jehova dili usa ka puwersang walay personalidad, nga tinubdan lamang sa puwersa. Siya maoy Diyos nga may personalidad nga bug-os may kontrol sa iyang kaugalingong gahom. Apan, unsay modasig kaniya sa paggamit niini?

14 Sumala sa atong masabtan, gamiton sa Diyos ang gahom aron sa paglalang, sa paglaglag, sa pagpanalipod, sa pagpasig-uli—sa mubo, sa pagbuhat sa bisan unsa nga haom sa iyang hingpit nga mga katuyoan. (Isaias 46:10) Sa pipila ka kahimtang, gamiton ni Jehova ang iyang gahom sa pagpadayag sa hinungdanong mga bahin sa iyang personalidad ug mga sukdanan. Labaw sa tanan, iyang ipunting ang iyang gahom aron sa pagtuman sa iyang kabubut-on—sa pagbayaw sa iyang pagkasoberano ug sa pagbalaan sa iyang balaang ngalan pinaagi sa Mesiyanikong Gingharian. Wala gayoy makapakyas sa maong katuyoan.

15. Alang sa unsang katuyoan nga gamiton ni Jehova ang iyang gahom may kalabotan sa iyang mga alagad, ug sa unsang paagi gipasundayag kini sa kahimtang ni Elias?

15 Gamiton usab ni Jehova ang iyang gahom sa paghatag ug kaayohan  kanato ingong mga indibiduwal. Matikdi ang giingon sa 2 Cronicas 16:9: “Kon mahitungod kang Jehova, ang iyang mga mata nagalibotlibot sa tibuok nga yuta aron ipakita ang iyang kusog alang niadtong kansang kasingkasing maoy bug-os alang kaniya.” Ang kasinatian ni Elias, nga gihisgotan sa sinugdan, maoy usa ka pananglitan. Nganong gihatagan siya ni Jehova niadtong makalilisang nga pasundayag sa balaang gahom? Aw, ang daotang Rayna Jesebel nanumpa nga ipapatay si Elias. Ang manalagna mikalagiw, nga miikyas alang sa iyang kinabuhi. Iyang gibating nag-inusara, nahadlok, ug naminghoy—nga samag kawang ang iyang tanang kahago. Sa paghupay sa nabalakang tawo, si Jehova tin-awng nagpahinumdom kang Elias sa balaang gahom. Ang hangin, ang linog, ug ang kalayo nagpakita nga ang labing gamhanang Persona sa uniberso nag-uban kang Elias. Unsay iyang kahadlokan kang Jesebel, nga ang labing gamhanang Diyos dapig man kaniya?1 Hari 19:1-12. *

16. Nganong kita mahupayan sa pagpamalandong sa dakong gahom ni Jehova?

16 Bisan pag dili niya panahon karon sa paghimog mga milagro, si Jehova wala mausab sukad sa adlaw ni Elias. (1 Corinto 13:8) Siya sama ra ka maikagon sa paggamit sa iyang gahom alang niadtong nahigugma kaniya. Matuod, siya nagpuyo sa hataas nga espiritung dominyo, apan dili siya halayo gikan kanato. Walay-kinutoban ang iyang gahom, busa ang distansiya dili babag. Sa kapulihay, “Si Jehova haduol kanilang tanan nga nagatawag kaniya.” (Salmo 145:18) Kausa sa dihang ang manalagnang Daniel mitawag kang Jehova alang sa tabang, usa ka manulonda ang mitungha sa wala pa gani siya matapos sa pag-ampo! (Daniel 9:20-23) Walay makapugong kang Jehova sa pagtabang ug sa pagpalig-on niadtong iyang gihigugma.Salmo 118:6.

Ang Gahom sa Diyos Naghimo ba Kaniyang Dili Maduol?

17. Sa unsang diwa ang gahom ni Jehova mopalambo sa kahadlok diha kanato, apan unsang matanga sa kahadlok ang wala niini ipalambo?

17 Angay ba nga tungod sa gahom sa Diyos mahadlok kita kaniya?  Motubag gayod kitag oo ug dili. Oo, sa pagkaagi nga kining hiyasa mohatag kanatog igong hinungdan sa diyosnong kahadlok, ang dakong kataha ug pagtahod nga daklit natong gihisgotan sa miaging kapitulo. Ang maong kahadlok, nagtug-an kanato ang Bibliya, mao “ang sinugdanan sa kaalam.” (Salmo 111:10) Hinuon, kita motubag usab nga dili, sa pagkaagi nga ang gahom sa Diyos dili katarongan nga kita mobatig daotang kahadlok kaniya o molikay sa pagduol kaniya.

18. (a) Nganong daghan ang dili mosalig sa gamhanang mga tawo? (b) Sa unsang paagi nahibalo kita nga si Jehova dili madaot tungod sa iyang gahom?

18 “Ang gahom lagmit makadaot; ang bug-os nga gahom bug-os nga makadaot.” Kana ang gisulat sa Ingles nga historyanong si Lord Acton niadtong 1887. Ang iyang gipamulong subsob nga gisubli sa pagpahayag, tingali tungod kay ang daghan kaayong tawo nakasabot nga kini tinuod nga dili ikalimod. Ang dili-hingpit nga mga tawo kasagarang moabuso sa gahom, sumala sa gipamatud-ang balikbalik sa kasaysayan. (Ecclesiastes 4:1; 8:9) Tungod niini, daghan ang dili mosalig sa mga tawong may gahom ug magpalayo kanila. Karon, si Jehova adunay bug-os nga gahom. Nakadaot ba kini kaniya sa bisan unsang paagi? Tinong wala! Sumala sa atong nakita, siya maoy balaan, bug-os nga dili mahimong daoton. Si Jehova lahi sa dili-hingpit nga mga lalaki ug mga babayeng may gahom niining daotang kalibotan. Siya wala gayod mag-abuso sa iyang gahom, ug bisan kanus-a dili gayod moabuso.

19, 20. (a) Nahiuyon sa unsang ubang mga hiyas nga si Jehova magpasundayag kanunay sa iyang gahom, ug nganong kini mapasaligon man? (b) Sa unsang paagi ikailustrar mo ang pagpugong-sa-kaugalingon ni Jehova, ug nganong makapadani kini kanimo?

19 Hinumdomi, ang gahom dili bugtong nga hiyas ni Jehova. Pagatun-an pa nato ang iyang hustisya, iyang kaalam, ug iyang gugma. Apan dili angay natong isipon nga ang mga hiyas ni Jehova mapadayag diha sa mapig-oton, awtomatikong paagi, nga samag iyang ipasundayag ang usa lamang ka hiyas sa usa ka panahon. Sa kasukwahi, atong makita diha sa mosunod nga mga kapitulo nga si Jehova kanunayng magpasundayag sa iyang gahom nga nahiuyon sa iyang hustisya, iyang kaalam, ug iyang gugma. Palandonga ang laing hiyas nga nabatonan sa Diyos, usa nga talagsa rang makita diha sa kalibotanong mga magmamando—ang pagpugong sa kaugalingon.

 20 Handurawa nga makahibalag ug usa ka tawong dako ug gamhanan kaayo nga ikaw mahadlok kaniya. Bisan pa niana, sa ngadtongadto imong mamatikdan nga siya maorag malumo. Siya andam ug maikagon kanunay nga mogamit sa iyang gahom aron sa pagtabang ug sa pagpanalipod sa mga tawo, ilabina ang mga dili-makadepensa ug mahuyang. Siya dili gayod mag-abuso sa iyang kusog. Imong makita nga siya gibutangbutangan sa walay hinungdan, bisan pa niana ang iyang pamarog malig-on apan kalmado, halangdon, maluloton pa. Ikaw maghunahuna kon makahimo ka ba sa pagpakita sa samang kalumo ug pagpugong, ilabina kon ikaw sama ka kusganon! Samtang imong mailhan ang maong tawo, dili ba mosugod ka sa pagkadani kaniya? Kita adunay labaw pang katarongan nga makigsuod sa labing gamhanan nga Jehova. Tagda ang tibuok tudling-pulong nga mao ang pasikaranan sa ulohan niini nga kapitulo: “Si Jehova mahinay sa kasuko ug dako sa gahom.” (Nahum 1:3) Si Jehova dili daling mogamit sa iyang gahom batok sa mga tawo, dili bisan sa mga daotan. Siya malumog-buot ug maluloton. Siya napamatud-ang “mahinay sa kasuko” bisan pa sa daghang panghagit.Salmo 78:37-41.

21. Nganong si Jehova dili mopugos sa mga tawo aron buhaton ang iyang kabubut-on, ug unsay gitudlo niini kanato bahin kaniya?

21 Palandonga ang pagpugong-sa-kaugalingon ni Jehova gikan  sa laing panglantaw. Kon ikaw adunay walay-kinutobang gahom, sa imong hunahuna ikaw ba, usahay, matental sa pagpabuhat sa mga tawo sa mga butang sumala sa imong paagi? Si Jehova, bisan pa sa tanan niyang gahom, dili mopugos sa mga tawo aron magaalagad kaniya. Bisan pag ang pag-alagad sa Diyos mao ang bugtong dalan ngadto sa kinabuhing walay kataposan, si Jehova dili mopugos kanato sa maong pag-alagad. Hinunoa, siya malulotong nagpasidungog sa matag indibiduwal sa kagawasan sa pagpili. Siya nagpasidaan sa mga sangpotanan sa dili-maalamong mga pagpili ug nagtug-an bahin sa mga balos sa maayong mga pagpili. Apan ang pagpili mismo iyang gitugyan kanato. (Deuteronomio 30:19, 20) Si Jehova yanong walay interes sa pag-alagad nga himoon tungod sa pagpugos o gumikan sa daotang kahadlok sa iyang makapahinganghang gahom. Siya mangita niadtong moalagad kaniya nga kinabubut-on, tungod sa gugma.2 Corinto 9:7.

22, 23. (a) Unsay nagpakita nga si Jehova maglipay sa paghatag ug gahom sa uban? (b) Unsay atong hisgotan sa sunod kapitulo?

22 Susihon nato ang kataposang katarongan kon nganong kita dili angayng magkinabuhi nga nahadlok sa Diyos nga Labing Gamhanan. Ang gamhanang mga tawo lagmit mahadlok nga ang gahom ipakig-ambit sa uban. Si Jehova, hinunoa, maglipay sa paghatag ug gahom sa iyang maunongong mga magsisimba. Siya modelegar ug dakong awtoridad sa uban, sama sa iyang Anak. (Mateo 28:18) Si Jehova mohatag usab ug gahom sa iyang mga alagad sa laing paagi. Ang Bibliya nagpatin-aw: “Imo, Oh Jehova, ang pagkadako ug ang pagkagamhanan ug ang katahom ug ang kahalangdon ug ang dignidad; tungod kay ang tanang butang sa mga langit ug sa yuta imo. . . . Sa imong kamot anaa ang gahom ug ang pagkagamhanan, ug sa imong kamot anaa ang katakos sa pagpadako ug sa paghatag ug kusog sa tanan.”1 Cronicas 29:11, 12.

23 Oo, si Jehova malipay nga mohatag kanimog kusog. Siya mohatag ganig “gahom nga labaw sa kasagaran” ngadto niadtong buot moalagad kaniya. (2 Corinto 4:7) Dili ba madani ka sa maong kusganong Diyos, nga mogamit sa iyang gahom sa maong maluloton ug may-prinsipyong mga paagi? Sa sunod kapitulo, atong ihatag ang bug-os nga pagtagad kon sa unsang paagi si Jehova mogamit sa iyang gahom sa paglalang.

^ par. 6 Ang Gregong pulong nga gihubad ug “Labing Gamhanan” sa literal nagkahulogang “Magmamando Ibabaw sa Tanan; Usa nga Adunay Bug-os nga Gahom.”

^ par. 15 Ang Bibliya nag-ingon nga “si Jehova wala diha sa hangin . . . , sa linog . . . , sa kalayo.” Lahi sa mga magsisimba sa hinandurawng mga diyos sa kinaiyahan, ang mga alagad ni Jehova dili mangita kaniya sa sulod sa mga puwersa sa kinaiyahan. Siya dako kaayo nga dili masulod sa bisan unsang iyang gilalang.1 Hari 8:27.