1, 2. Unsang mga kapildihan ang nakapasakit sa tawhanong banay karong adlawa, ug sa unsang paagi apektado kita niini?

ANG usa ka bata mawad-an o mabuakan ug usa ka gimahal nga dulaan ug siya modanguyngoy. Makapahilap sa kasingkasing ang tingog! Apan, ikaw ba nakakita sukad nga misaya ang nawong sa usa ka bata sa gipasig-uli sa ginikanan ang nawalang butang? Alang sa ginikanan, ang pagkaplag sa dulaan o bisan ang pag-ayo niadto tingali yano nga butang. Apan ang bata malipay kaayo ug mahupong sa kahingangha. Ang butang nga daw nahanaw sa dayon napasig-uli ra!

2 Si Jehova, ang kinalabwang Ginikanan, may gahom sa pagpasig-uli sa butang nga tingali isipon sa iyang yutan-ong mga anak ingong nawala hangtod sa hangtod. Siyempre, wala nato ipasabot ang yanong mga dulaan. Niining “makuyaw nga mga panahong lisod sagubangon,” kinahanglang sagubangon nato ang mga kapildihan nga labi pang seryoso. (2 Timoteo 3:1-5) Kadaghanan sa gimahal sa mga tawo daw kanunayng nameligro—balay, mga kabtangan, trabaho, bisan ang maayong panglawas. Mahimong bation nato ang kaluya sa dihang palandongon nato ang pagkadaot sa kalikopan ug ang misangpot nga kapildihan, tungod sa pagpuo sa daghang espisye sa buhing mga butang. Bisan pa niana, walay labaw nga makapaguol kay sa pagkamatay sa usa nga atong minahal. Ang mga pagbati sa kapildihan ug kawalay-mahimo tingali bug-at kaayo sa dughan.2 Samuel 18:33.

3. Unsang makapahupay nga palaaboton ang gilaraw diha sa Buhat 3:21, ug sa unsang paagi tumanon kini ni Jehova?

3 Nan, makapahupay gayod ang pagkahibalo bahin sa gahom ni Jehova sa pagpasig-uli! Sumala sa atong masabtan, adunay katingalahang gidak-on kon unsay ikapasig-uli ug ipasig-uli sa Diyos alang sa iyang yutan-ong mga anak. Sa pagkamatuod, ang Bibliya nagpadayag nga ang katuyoan ni Jehova mao ang “pagpasig-uli sa tanang butang.” (Buhat 3:21) Aron mahimo kini, si Jehova mogamit sa Mesiyanikong Gingharian, nga gimandoan sa iyang Anak, si Jesu-Kristo.  Ang ebidensiya nagpakita nga ang maong Gingharian nagsugod sa pagmando sa langit niadtong 1914. * (Mateo 24:3-14) Unsa ang ipasig-uli? Atong hisgotan ang pipila sa talagsaong mga buhat sa pagpasig-uli ni Jehova. Usa niini ato nang makita ug matagamtam. Ang uban mahitabo sa dakong sukod sa umaabot.

Ang Pagpasig-uli sa Maputling Pagsimba

4, 5. Unsay nahitabo sa katawhan sa Diyos niadtong 607 W.K.P., ug unsang paglaom ang gihatag ni Jehova kanila?

4 Ang usa ka butang nga napasig-uli na ni Jehova mao ang maputling pagsimba. Aron masabtan kon unsay kahulogan niini, susihon nato sa daklit ang kasaysayan sa gingharian sa Juda. Ang paghimo niana mohatag kanatog kulbahinam nga pagsabot sa nagalihok nga gahom ni Jehova sa pagpasig-uli.Roma 15:4.

5 Hunahunaa lang kon unsay gibati sa matinumanong mga Hudiyo niadtong 607 W.K.P. sa dihang nalaglag ang Jerusalem. Ang ilang minahal nga siyudad nagun-ob, nga ang mga paril niini nalumpag. Grabe pa, ang matahom nga templo nga gitukod ni Solomon, ang bugtong sentro sa maputling pagsimba ni Jehova sa tibuok yuta, gipasagdang gun-ob. (Salmo 79:1) Ang mga nakalabang-buhi gidala sa pagkadestiyero sa Babilonya, nga gibiyaan ang ilang yutang-natawhan nga awaawng puy-anan sa ihalas nga kahayopan. (Jeremias 9:11) Gikan sa tawhanong panglantaw, ang tanan daw nawala na. (Salmo 137:1) Apan si Jehova, kinsa dugay nang nagtagna sa maong kalaglagan, naghatag ug paglaom nga ang usa ka panahon sa pagpasig-uli anaa sa unahan.

6-8. (a) Unsang gibalikbalik nga tema ang makaplagan diha sa mga sinulat sa Hebreohanong mga manalagna, ug sa unsang paagi ang maong mga tagna nakabaton ug unang katumanan? (b) Sa modernong kapanahonan, sa unsang paagi ang katawhan sa Diyos nakasinatig katumanan sa mga tagna bahin sa daghang pagpasig-uli?

6 Sa pagkamatuod, ang pagpasig-uli maoy usa ka gibalikbalik nga  tema diha sa mga sinulat sa Hebreohanong mga manalagna. * Pinaagi kanila, si Jehova nagsaad sa usa ka yuta nga napasig-uli ug gipuy-an pag-usab, tabunok, gipanalipdan gikan sa ihalas nga kahayopan ug sa pag-atake sa kaaway. Gibatbat niya ang ilang napasig-uling yuta ingong tinuod nga paraiso! (Isaias 65:25; Ezequiel 34:25; 36:35) Labaw sa tanan, ang maputling pagsimba matukod pag-usab, ug ang templo tukoron pag-usab. (Miqueas 4:1-5) Kining mga tagnaa naghatag ug paglaom sa nadestiyerong mga Hudiyo, nga nagtabang kanila nga makaantos sa ilang 70-tuig nga pagkabihag sa Babilonya.

7 Sa kataposan, miabot na ang panahon sa pagpasig-uli. Kay gipagawas na sa Babilonya, ang mga Hudiyo namauli sa Jerusalem ug nagtukod pag-usab sa templo ni Jehova didto. (Esdras 1:1, 2) Samtang sila nagtuman sa maputling pagsimba, si Jehova nagpanalangin kanila ug naghimo sa ilang yuta nga tabunok ug malamboon. Iyang gipanalipdan sila gikan sa mga kaaway ug sa ihalas nga kahayopan nga milukop sa ilang yuta sa daghang dekada. Pagkadako sa ilang pagmaya tungod sa gahom ni Jehova sa pagpasig-uli! Apan ang maong mga panghitabo naghulagway lamang sa una, limitadong katumanan sa mga tagna bahin sa pagpasig-uli. Ang mas dakong katumanan umaabot pa “sa kaulahiang bahin sa mga adlaw,” sa atong panahon mismo, sa dihang maentrono ang dugay-nang-gisaad nga Manununod ni Haring David.Isaias 2:2-4; 9:6, 7.

8 Wala madugay human sa pagkaentrono ni Jesus sa langitnong Gingharian niadtong 1914, iyang gitagana ang espirituwal nga mga panginahanglan sa matinumanong katawhan sa Diyos sa yuta. Ingon nga ang Persianong magpupukan nga si Ciro nagpagawas sa usa ka nahibilin sa mga Hudiyo gikan sa Babilonya niadtong 537 W.K.P., si Jesus nagpagawas sa usa ka nahibilin sa espirituwal nga mga Hudiyo—ang mga sumusunod sa iyang lakang mismo—gikan sa impluwensiya sa modernong-adlaw nga Babilonya, ang tibuok-kalibotang imperyo sa bakak nga relihiyon. (Roma 2:29; Pinadayag 18:1-5) Sukad sa 1919 padayon, ang maputling pagsimba napasig-uli sa angayang dapit niini diha sa kinabuhi sa tinuod nga mga Kristohanon. (Malaquias 3:1-5) Sukad gayod niadto, ang katawhan ni Jehova nagsimba kaniya diha sa iyang nahinloang  espirituwal nga templo—ang kahikayan sa Diyos alang sa maputling pagsimba. Nganong hinungdanon kini kanato karong adlawa?

Espirituwal nga Pagpasig-uli—Kon Nganong Mahinungdanon

9. Human sa panahon sa mga apostoles, unsay gihimo sa mga iglesya sa Kakristiyanohan sa pagsimba sa Diyos, apan unsay gihimo ni Jehova sa atong adlaw?

9 Tagda ang makasaysayanhong punto de bista. Ang mga Kristohanon sa unang siglo nagtagamtam ug daghang espirituwal nga mga panalangin. Apan gitagna ni Jesus ug sa mga apostoles nga ang matuod nga pagsimba madaot ug mahanaw. (Mateo 13:24-30; Buhat 20:29, 30) Human sa panahon sa mga apostoles, ang Kakristiyanohan mitungha. Ang mga klerigo niini misagop sa paganong mga pagtulon-an ug mga tulumanon. Gihimo usab nilang imposible ang pagduol sa Diyos, nga naghulagway kaniya ingong dili-hisabtan nga Trinidad ug nagtudlo sa mga tawo nga mokompisal ngadto sa mga pari ug moampo ngadto kang Maria ug sa nagkalainlaing “mga santos” inay kang Jehova. Karon, human sa daghang siglo sa ingon nga pagkadaot, unsay gihimo ni Jehova? Taliwala sa kalibotan karong adlawa—nga usa ka kalibotan nga natuk-an sa relihiyosong kabakakan ug nahugawan sa dili-diyosnong mga buhat—siya misalga ug nagpasig-uli sa maputling pagsimba! Nga dili pagpasobra, makaingon kita nga ang maong pagpasig-uli maoy usa sa labing hinungdanong mga hitabo sa modernong kapanahonan.

10, 11. (a) Unsang duha ka elemento ang nalakip sa espirituwal nga paraiso, ug sa unsang paagi apektado ka? (b) Unsang matang sa mga tawo ang gitigom ni Jehova nganha sa espirituwal nga paraiso, ug sila makapribilehiyo sa pagsaksi sa unsa?

10 Busa ang matuod nga mga Kristohanon karong adlawa nagpahimulos ug espirituwal nga paraiso. Unsay nalakip sa maong paraiso? Sa panguna, duha ka elemento. Ang una mao ang maputling pagsimba sa matuod nga Diyos, si Jehova. Siya nagpanalangin kanato sa usa ka paagi sa pagsimba nga walay kabakakan ug mga pagtuis. Siya nagpanalangin kanatog espirituwal nga pagkaon. Makapaarang kini kanato sa pagkakat-on bahin sa atong langitnong Amahan, sa pagpahimuot kaniya, ug pagpakigsuod kaniya. (Juan 4:24) Ang ikaduhang bahin sa espirituwal nga paraiso naglangkit sa mga tawo. Sumala sa gitagna ni Isaias, “sa kaulahiang bahin sa mga adlaw,” si Jehova nagtudlo sa iyang mga magsisimba sa mga dalan sa  pakigdait. Siya nagpapas sa pagpakiggubat sa atong taliwala. Bisan pa sa atong mga pagkadili-hingpit, siya motabang kanato sa pagsul-ob sa “bag-ong pagkatawo.” Siya magapanalangin sa atong mga paningkamot pinaagi sa iyang balaang espiritu, nga mamungag matahom nga mga bunga diha kanato. (Efeso 4:22-24; Galacia 5:22, 23) Sa dihang ikaw magbuhat nga nahiuyon sa espiritu sa Diyos, ikaw maoy bahin gayod sa espirituwal nga paraiso.

11 Si Jehova nagtigom nganha sa maong espirituwal nga paraiso sa matang sa mga tawo nga iyang gihigugma—sila nga nahigugma kaniya, kinsa nahigugma sa pakigdait, ug kinsa “mahunahunaon sa ilang espirituwal nga panginahanglan.” (Mateo 5:3) Sila mao ang mga tawo nga makapribilehiyo sa pagsaksi sa labi pang makapahinganghang pagpasig-uli—ang pagpasig-uli sa katawhan ug sa tibuok yuta.

“Tan-awa! Ginabag-o Ko ang Tanang Butang”

12, 13. (a) Nganong ang mga tagna bahin sa pagpasig-uli kinahanglang makabaton ug laing katumanan? (b) Unsa ang katuyoan ni Jehova alang sa yuta sumala sa gipahayag didto sa Eden, ug nganong kini mohatag kanatog paglaom alang sa umaabot?

12 Labaw pa sa espirituwal nga pagpasig-uli ang gikinahanglan sa daghang tagna bahin sa pagpasig-uli. Pananglitan, si Isaias misulat bahin sa panahon sa dihang ang masakiton, ang bakol, ang buta, ug ang bungol pagaayohon ug bisan ang kamatayon pagalamyon sa walay kataposan. (Isaias 25:8; 35:1-7) Ang maong mga saad wala matuman sa literal sa karaang Israel. Ug bisan pag atong nakita ang espirituwal nga katumanan niining mga saara sa atong adlaw, adunay lig-ong katarongan sa pagtuo nga sa umaabot, aduna unyay literal, bug-os nga katumanan. Giunsa nato pagkahibalo niana?

13 Didto sa Eden, gitin-aw ni Jehova ang iyang katuyoan alang sa yuta: Kini pagapuy-an sa malipayon, mahimsog, nagkahiusang pamilya sa katawhan. Ang lalaki ug babaye mag-atiman sa yuta ug sa tanang linalang niini, nga maghimo sa tibuok planeta nga usa ka paraiso. (Genesis 1:28) Kana lahi kaayo sa kahimtang karon. Apan, makasalig kita nga ang mga katuyoan ni Jehova dili gayod mapakyas. (Isaias 55:10, 11) Si Jesus, ingong ang Mesiyanikong Hari nga tinudlo ni Jehova, magpatungha niining tibuok-yuta nga Paraiso.Lucas 23:43.

14, 15. (a) Sa unsang paagi si Jehova ‘magbag-o sa tanang butang’? (b) Sama sa unsa unya ang kinabuhi sa Paraiso, ug unsang bahina ang labing madanihon kanimo?

 14 Hunahunaa nga makakita ka nga ang tibuok yuta mahimong Paraiso! Si Jehova nag-ingon bahin sa maong panahon: “Tan-awa! Ginabag-o ko ang tanang butang.” (Pinadayag 21:5) Hunahunaa kon unsay kahulogan unya niana. Sa dihang matapos na ni Jehova ang paggamit sa iyang gahom sa paglaglag batok niining daotang daang sistema, ang magpabilin maoy “bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta.” Kini nagpasabot nga ang usa ka bag-ong kagamhanan magmando gikan sa langit ibabaw sa usa ka bag-ong yutan-ong katilingban nga gilangkoban niadtong nahigugma kang Jehova ug nagbuhat sa iyang kabubut-on. (2 Pedro 3:13) Si Satanas, uban sa iyang mga demonyo, puwersadong dili na palihokon. (Pinadayag 20:3) Sa unang higayon sa libolibong katuigan, ang katawhan malibre na sa maong daotan, punog-pagdumot, negatibong impluwensiya. Sa walay duhaduha dako unya kaayo ang pagbati sa kahupayan.

15 Sa kataposan, kita makahimo na sa pag-atiman niining matahom nga planeta sumala sa gituyo sa sinugdan nga atong himoon. Ang yuta adunay kinaiyanhong mga katakos sa pagpasig-uli. Ang nahugawang mga lanaw ug mga suba makahinlo sa kaugalingon kon ang tinubdan sa polusyon hanawon; ang gidaot-sa-gubat nga mga teritoryo maulian kon mohunong ang mga gubat. Pagkamakapalipay unya ang pagbuhat nga nahiuyon sa kinaiyahan sa yuta, nga motabang sa paghimo niini nga samag-tanaman nga parke, usa ka tibuok-yutang Eden nga may dili-matapos nga kadaiyahan! Inay magpatuyang sa paglaglag sa kahayopan ug katanoman, ang tawo magmadaiton sa tanang linalang sa yuta. Bisan ang mga bata dili na mahadlok sa ihalas nga mga hayop.Isaias 9:6, 7; 11:1-9.

16. Sa Paraiso, apektado unya sa unsang pagpasig-uli ang matag matinumanong tawo?

16 Makasinati usab kitag kapasig-ulian sa personal nga kahimtang. Human sa Armagedon, ang mga makalabang-buhi makakitag milagrosong mga pagpang-ayo sa tibuok yuta. Sama sa iyang gibuhat samtang dinhi sa yuta, gamiton ni Jesus ang iyang hinatag-sa-Diyos nga gahom sa pagpasig-uli sa panan-aw sa buta, pandungog sa bungol, maayong panglawas sa bakol ug maluyahon. (Mateo 15:30) Ang mga tigulang magkalipay sa napasig-uling batan-ong kusog,  kahimsog, ug kabaskog. (Job 33:25) Mahanaw na ang mga kunot, matul-id na ang mga bukton ug mga tiil, ug ang kaunoran sa kusog mapikopiko na tungod sa napasig-uling kusog. Ang tanang matinumanong katawhan makamatikod nga ang mga epekto sa sala ug pagkadili-hingpit sa inanay makunhoran, nga mahanaw. Magpasalamat gayod unya kita kang Jehova nga Diyos tungod sa iyang kahibulongang gahom sa pagpasig-uli! Karon atong ihatag ang bug-os nga pagtagad sa usa ka makapalipay gayod nga bahin niining kulbahinam nga panahon sa pagpasig-uli.

Pagpasig-uli sa mga Patay Ngadto sa Kinabuhi

17, 18. (a) Nganong gibadlong ni Jesus ang mga Saduseo? (b) Unsang mga kahimtang ang miagak kang Elias sa paghangyo kang Jehova nga himoon ang usa ka pagbanhaw?

17 Sa unang siglo K.P., ang pipila ka relihiyosong pangulo, nga gitawag ug mga Saduseo, dili motuo sa pagkabanhaw. Gibadlong sila ni Jesus pinaagi sa mga pulong: “Nasayop kamo, tungod kay wala kamo mahibalo sa Kasulatan ni sa gahom sa Diyos.” (Mateo 22:29) Oo, ang Kasulatan nagpadayag nga si Jehova nakabaton sa maong gahom sa pagpasig-uli. Sa unsang paagi matuod kana?

18 Handurawa ang nahitabo sa adlaw ni Elias. Usa ka babayeng balo nagkugos sa lumoy nga lawas sa iyang bugtong anak. Ang batang lalaki patay na. Ang manalagnang si Elias, kinsa bisita sa babayeng balo sa taudtaod na, nakurat gayod kaayo. Sayosayo niana, nakatabang siya sa pagluwas sa maong bata gikan sa kagutmanan. Lagmit pinangga na ni Elias ang bata. Ang inahan naguol sa labihan. Ang maong batang lalaki maoy bugtong niyang buhing handomanan sa iyang patay nang bana. Mahimong siya naglaom nga ang iyang anak lalaki maoy mag-atiman kaniya sa iyang pagkatigulang. Kay nalibog, ang babayeng balo nahadlok nga siya gisilotan tungod sa usa ka sala sa nangagi. Si Elias dili makaantos sa pagtan-aw nga migrabe pa ang trahedya tungod niadto. Hinay niyang gikuha ang minatay gikan sa sabakan sa inahan, gidala kadto sa iyang lawak, ug mihangyo nga ipasig-uli ni Jehova nga Diyos ang kalag o kinabuhi sa bata.1 Hari 17:8-21.

19, 20. (a) Giunsa pagpakita ni Abraham nga siya may pagtuo sa gahom ni Jehova sa pagpasig-uli, ug unsa ang pasikaranan sa maong pagtuo? (b) Giunsa pagbalos ni Jehova ang pagtuo ni Elias?

19 Si Elias dili mao ang unang tawo nga nagtuo sa pagkabanhaw.  Kasiglohan nga sayosayo, si Abraham nagtuo nga si Jehova nakabaton sa maong gahom sa pagpasig-uli—ug siya may lig-ong katarongan sa pagtuo. Sa dihang si Abraham 100 anyos na ug si Sara 90 anyos, gipasig-uli ni Jehova ang ilang inutil nang mga katakos sa pagpanganak, pinaagi sa milagrosong pagpahinabo nga si Sara manganak ug usa ka anak lalaki. (Genesis 17:17; 21:2, 3) Sa ulahi, sa dihang hingkod na ang bata, si Jehova mihangyo kang Abraham sa paghalad sa iyang anak. Si Abraham nagpadayag ug pagtuo, kay naghunahuna nga si Jehova makapasig-uli sa kinabuhi sa iyang minahal nga si Isaac. (Hebreohanon 11:17-19) Ang maong lig-ong pagtuo makahatag ug katin-awan kon nganong si Abraham, una motungas sa bukid sa paghalad sa iyang anak, nagpasalig sa iyang mga sulugoon nga siya ug si Isaac mag-uban sa pagbalik.Genesis 22:5.

“Tan-awa, buhi ang imong anak nga lalaki”!

20 Si Jehova nagluwas kang Isaac, mao nga wala na kinahanglana ang pagbanhaw niadtong panahona. Apan, sa kahimtang ni Elias, ang anak sa babayeng balo patay na—apan dili na magdugay. Gibaslan ni Jehova ang pagtuo sa manalagna pinaagi sa pagbanhaw sa bata! Unya gihatag ni Elias ang bata ngadto sa iyang inahan, uban niining dili-hikalimtang mga pulong: “Tan-awa, buhi ang imong anak nga lalaki”!1 Hari 17:22-24.

21, 22. (a) Unsa ang katuyoan sa mga pagbanhaw nga nahitala diha sa Kasulatan? (b) Sa Paraiso, unsa unya ka malukpanon ang pagbanhaw, ug kinsay maghimo niana?

21 Busa sa unang higayon diha sa talaan sa Bibliya, atong makita nga si Jehova nagagamit sa iyang gahom sa pagpasig-uli sa tawhanong kinabuhi. Sa ulahi, si Jehova mihatag usab ug gahom kang Eliseo, Jesus, Pablo, ug Pedro sa pagpasig-uli sa patay ngadto sa kinabuhi. Siyempre, kadtong nangabanhaw sa kadugayan namatay ra usab. Bisan pa niana, ang maong mga asoy sa Bibliya mohatag kanatog kahibulongang pasiuna nga hulagway sa mga butang nga moabot.

22 Sa Paraiso, tumanon ni Jesus ang iyang papel ingong “ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi.” (Juan 11:25) Iyang pagabanhawon ang di-maihap nga milyonmilyon, nga hatagan silag higayon nga mabuhing walay kataposan sa Paraiso sa yuta. (Juan 5:28, 29) Tiaw mo unya ang mga reunyon samtang ang minahal nga mga higala ug mga paryente, nga dugay nang nagkabulag tungod sa kamatayon,  maghalog sa usag usa, nga mangalipay sa tuman! Ang tanang tawo modayeg unya kang Jehova tungod sa iyang gahom sa pagpasig-uli.

23. Unsa ang kinadak-an sa tanang pasundayag sa gahom ni Jehova, ug sa unsang paagi kini mogarantiya sa atong paglaom sa umaabot?

23 Si Jehova naghatag ug garantiya nga lig-on samag bato nga ang maong paglaom maoy segurado. Ingong kinadak-an sa tanang pasundayag sa iyang gahom, iyang gibanhaw ang iyang Anak, si Jesus, ingong gamhanan nga espiritung linalang, nga naghimo kaniya nga ikaduha lamang kang Jehova. Ang binanhaw nga Jesus nagpakita sa gatosan ka saksing-nakakita. (1 Corinto 15:5, 6) Bisan alang sa mga maduhaduhaon, ang maong ebidensiya igo na. Si Jehova may gahom sa pagpasig-uli sa kinabuhi.

24. Nganong makasalig kita nga si Jehova magbanhaw sa mga patay, ug unsang paglaom ang mahimong hambinon sa matag usa kanato?

24 Dili lamang kay si Jehova adunay gahom sa pagpasig-uli sa kinabuhi sa mga patay kondili siya may tinguha usab sa paghimo niana. Ang matinumanong tawo nga si Job gidasig sa pag-ingon nga si Jehova sa aktuwal nangandoy nga buhion pag-usab ang mga patay. (Job 14:15) Dili ka ba madani sa atong Diyos, kinsa ikag nga mogamit sa iyang gahom sa pagpasig-uli sa maong mahigugmaong paagi? Apan, hinumdomi nga ang pagkabanhaw maoy usa lamang ka bahin sa dakong buluhaton ni Jehova sa pagpasig-uli nga anaa sa unahan. Samtang ikaw makigsuod gayod kaniya, kanunayng hambina ang bililhong paglaom nga ikaw maatua unya didto aron makakita nga si Jehova ‘magabag-o sa tanang butang.’Pinadayag 21:5.

^ par. 3 Ang “mga panahon sa pagpasig-uli sa tanang butang” nagsugod sa dihang ang Mesiyanikong Gingharian natukod uban sa usa ka manununod sa matinumanong Haring David nga naglingkod sa trono. Si Jehova misaad kang David nga ang usa niya ka manununod maoy magmando hangtod sa kahangtoran. (Salmo 89:35-37) Apan human laglaga sa Babilonya ang Jerusalem niadtong 607 W.K.P., walay tawhanong kaliwat ni David ang naglingkod sa trono sa Diyos. Si Jesus, kinsa natawo sa yuta ingong manununod ni David, nahimong ang dugay-nang-gisaad nga Hari sa dihang naentrono siya sa langit.

^ par. 6 Pananglitan, si Moises, Isaias, Jeremias, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Abdias, Miqueas, ug Sofonias ngatanan naghan-ay sa maong tema.