Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pakigsuod Kang Jehova

 KAPITULO 6

Gahom sa Paglaglag—“Si Jehova Maoy Kusganong Lalaki sa Panggubatan”

Gahom sa Paglaglag—“Si Jehova Maoy Kusganong Lalaki sa Panggubatan”

1-3. (a) Unsang hulga ang giatubang sa mga Israelinhon diha sa mga kamot sa mga Ehiptohanon? (b) Sa unsang paagi si Jehova nakig-away alang sa iyang katawhan?

ANG mga Israelinhon natanggong—nga naipit taliwala sa makuyawng mga pangpang sa bukid ug sa dili-maagian nga dagat. Ang Ehiptohanong kasundalohan, nga pintas nga kasangkapan sa pagpamatay, migukod, nga desididong mopuo kanila. * Bisan pa niana, si Moises miawhag sa katawhan sa Diyos nga dili sila mawad-ag paglaom. “Si Jehova makig-away alang kaninyo,” iyang gipasaligan sila.Exodo 14:14.

2 Bisan pa niana, si Moises lagmit mituaw kang Jehova, ug ang Diyos mitubag: “Nganong ikaw nagpadayon sa pagtuaw kanako? . . . Iisa ang imong sungkod ug ituy-od ang imong kamot ibabaw sa dagat ug pikasa kini.” (Exodo 14:15, 16) Handurawa lang ang kaugmaran sa mga panghitabo. Sa gilayon gisugo ni Jehova ang iyang manulonda, ug ang haligi sa panganod mipaingon sa luyo sa Israel, nga tingali mikuyanap samag paril ug mibabag sa Ehiptohanong mga manunulong. (Exodo 14:19, 20; Salmo 105:39) Gituy-od ni Moises ang iyang kamot. Kay giduso sa kusog nga hangin, nabahin ang dagat. Ang katubigan daw mibagtok ug mibarog samag mga paril, nga nag-abli ug dalan nga igog gilapdon aron maagian sa tibuok nasod!Exodo 14:21; 15:8.

3 Kay nag-atubang sa maong pasundayag sa gahom, angay untang imando ni Paraon nga mopauli ang iyang kasundalohan. Sa kapulihay, ang hambogirong si Paraon mimando sa pag-atake. (Exodo 14:23) Sa madali ang mga Ehiptohanon migukod kanila ngadto sa salog sa dagat, apan sa taudtaod ang ilang pag-atake nahimong kaguliyang kay nangatangtang man ang mga ligid sa  ilang mga karo. Sa dihang ang mga Israelinhon layo na sa kapeligrohan didto sa pikas nga tampi, si Jehova mimando kang Moises: “Ituy-od ang imong kamot sa ibabaw sa dagat, aron mobalik ang mga tubig ibabaw sa mga Ehiptohanon, sa ilang mga karo nga iggugubat ug sa ilang mga sundalong mangangabayo.” Ang mga paril sa tubig nagun-ob, nga naglubong kang Paraon ug sa iyang kasundalohan!Exodo 14:24-28; Salmo 136:15.

Sa Pulang Dagat, si Jehova nagpamatuod nga “kusganong lalaki sa panggubatan”

4. (a) Napamatud-an nga unsa si Jehova didto sa Pulang Dagat? (b) Unsa kahay sanong sa pipila sa ingon nga paghulagway kang Jehova?

4 Ang pagkaluwas sa nasod sa Israel didto sa Pulang Dagat maoy usa ka halandomong hitabo sa kasaysayan sa mga pagpakiglabot sa Diyos sa katawhan. Gipamatud-an ni Jehova didto nga siya maoy “kusganong lalaki sa panggubatan.” (Exodo 15:3) Apan, unsay imong sanong sa ingon nga paghulagway kang Jehova? Sa tinuod, ang gubat naghatag ug daghang kasakitan ug kalisdanan sa mga tawo. Mahimo kaha nga ang paggamit sa Diyos sa gahom sa paglaglag daw mas makababag inay makadasig sa imong pagpakigsuod kaniya?

Mga Gubat sa Diyos Batok sa Tawhanong mga Away

5, 6. (a) Nganong haom man nga ang Diyos pagatawgong “Jehova sa kasundalohan”? (b) Sa unsang paagi ang pakiggubat sa Diyos lahi kay sa tawhanong pakiggubat?

5 Sumala sa orihinal nga mga pinulongan sa Bibliya, ang Diyos gihatagan sa titulong “Jehova sa kasundalohan” nga halos tulo ka gatos ka beses diha sa Hebreohanong Kasulatan ug kaduha diha sa Kristohanon Gregong Kasulatan. (1 Samuel 1:11) Isip Soberanong Magmamando, si Jehova nagmando sa dako kaayong pundok sa panon sa mga manulonda. (Josue 5:13-15; 1 Hari 22:19) Ang katakos sa pagpanglaglag sa maong kasundalohan makapahingangha. (Isaias 37:36) Ang paglaglag sa mga tawo dili nindot nga palandongon. Bisan pa niana, atong hinumdoman nga ang mga gubat sa Diyos maoy lahi sa way-hinungdan nga tawhanong mga away. Ang militaryo ug politikanhong mga pangulo tingali maningkamot sa paglangkit sa hamiling mga motibo sa ilang pagkamakig-awayon.  Apan ang kadalo ug kahakog tinong nalangkit sa tawhanong pakiggubat.

6 Sa kasukwahi, si Jehova dili itukmod sa dili-makataronganong emosyon. Ang Deuteronomio 32:4 nagpahayag: “Ang Bato, hingpit ang iyang kalihokan, kay ang tanan niyang dalan hustisya. Usa ka Diyos sa pagkamatinumanon, nga kaniya walay inhustisya; matarong ug matul-id siya.” Ang Pulong sa Diyos nagsaway sa walay-pugong nga kasuko, kapintasan, ug kabangisan. (Genesis 49:7; Salmo 11:5) Sa ingon si Jehova dili gayod molihok nga walay katarongan. Siya panalagsa rang mogamit sa iyang gahom sa paglaglag ug ingon nga kataposang solusyon. Kini maoy sumala sa iyang gipahayag pinaagi sa iyang manalagnang si Ezequiel: “‘May kalipay ba gayod ako sa kamatayon sa tawong daotan,’ mao ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova, ‘ug dili nga siya motalikod sa iyang mga dalan ug mabuhi?’”Ezequiel 18:23.

7, 8. (a) Unsa ang sayop nga gihinapos ni Job bahin sa iyang mga pag-antos? (b) Giunsa pagtul-id ni Elihu ang panghunahuna ni Job bahin niini? (c) Unsang pagtulon-an ang atong makat-onan gikan sa kasinatian ni Job?

7 Nan, nganong si Jehova mogamit man sa gahom sa paglaglag? Sa dili pa motubag, atong hinumdoman ang matarong nga tawong si Job. Si Satanas naghagit kon kaha si Job—sa pagkatinuod, si bisan kinsang tawhana—makahupot sa iyang integridad sa dihang mailalom sa pagsulay. Si Jehova nagtubag sa maong hagit pinaagi sa pagtugot kang Satanas sa pagsulay sa integridad ni Job. Ingong resulta, si Job nakaagom ug sakit, kapildihan sa bahandi, ug pagkamatay sa iyang mga anak. (Job 1:1–2:8) Kay wala mahibalo sa mga isyung nalangkit, si Job sa kasayop mihinapos nga ang iyang pag-antos maoy dili-makataronganong silot gikan sa Diyos. Iyang gisukna ang Diyos kon nganong Iyang gihimo siya nga usa ka ‘target,’ ‘usa ka kaaway.’Job 7:20; 13:24.

8 Usa ka batan-ong lalaki nga ginganlag Elihu nagyagyag sa depekto sa pangatarongan ni Job, nga miingon: “Ikaw miingon, ‘Ang akong pagkamatarong labaw pa kay sa iya sa Diyos.’” (Job 35:2) Oo, dili maalamon ang paghunahuna nga kita mas nahibalo kay sa Diyos o ang pagtuo nga siya nagagawing dili makataronganon. “Halayo ra sa matuod nga Diyos nga mobuhat sa pagkadaotan, ug sa Labing Gamhanan nga mobuhat sa kawalay-hustisya,” mipahayag  si Elihu. Sa ulahi, siya miingon: “Kon bahin sa Labing Gamhanan, kita wala makatukib kaniya; siya binayaw sa gahom, ug ang hustisya ug ang dagayang pagkamatarong dili niya pagatamayon.” (Job 34:10; 36:22, 23; 37:23) Makapaneguro kita nga sa dihang ang Diyos makig-away, siya adunay maayong hinungdan sa pagbuhat niana. Uban niana sa hunahuna, susihon nato ang pipila sa mga katarongan kon nganong ang Diyos sa pakigdait usahay modula sa papel sa usa ka manggugubat.1 Corinto 14:33.

Kon Nganong ang Diyos sa Pakigdait Mapugos sa Pagpakig-away

9. Nganong ang Diyos sa pakigdait makig-away man?

9 Human sa pagdayeg sa Diyos isip “kusganong lalaki sa panggubatan,” si Moises mipahayag: “Kinsa taliwala sa mga diyos ang sama kanimo, Oh Jehova? Kinsa ang sama kanimo, nga nagpamatuod nga mahimayaon sa pagkabalaan?” (Exodo 15:11) Ang manalagnang si Habacuc susamang misulat: “Putli kaayo ang imong mga mata aron motan-aw sa daotan; ug ikaw dili makahimo sa pagtan-aw sa kasamok.” (Habacuc 1:13) Bisan pag si Jehova maoy Diyos sa gugma, siya usab maoy Diyos sa pagkabalaan, pagkamatarong, ug hustisya. Usahay, tungod sa maong mga hiyas siya mapugos sa paggamit sa iyang gahom sa paglaglag. (Isaias 59:15-19; Lucas 18:7) Busa ang Diyos dili maghugaw sa iyang pagkabalaan sa dihang siya makig-away. Hinunoa, siya makig-away tungod kay siya balaan.Exodo 39:30.

10. (a) Kanus-a ug sa unsang paagi unang mitungha ang panginahanglan nga ang Diyos makiggubat? (b) Sa unsang paagi lamang mahusay ang panagkaaway nga gitagna sa Genesis 3:15, ug may unsang mga kaayohan alang sa matarong nga katawhan?

10 Hunahunaa ang kahimtang nga mitungha human sa pagrebelde sa unang tawhanong magtiayon, si Adan ug Eva, batok sa Diyos. (Genesis 3:1-6) Kon iya pang gitugotan ang ilang pagkadili-matarong, si Jehova magdaot unta sa iyang kaugalingong posisyon isip Soberano sa Uniberso. Isip matarong nga Diyos, obligado siya sa pagsilot kanilag kamatayon. (Roma 6:23) Sa unang tagna sa Bibliya, iyang gitagna nga ang panag-away maglungtad tali sa iyang mga alagad ug sa mga sumusunod sa “halas,” si Satanas. (Pinadayag 12:9; Genesis 3:15) Sa kataposan, ang maong panag-away  mahusay lamang pinaagi sa pagdugmok kang Satanas. (Roma 16:20) Apan ang maong buhat sa paghukom mosangpot sa talagsaong mga panalangin alang sa matarong nga katawhan, nga mahinloan ang yuta sa impluwensiya ni Satanas ug mabuksan ang dalan ngadto sa tibuok-yutang paraiso. (Mateo 19:28) Hangtod sa panahon nga si Satanas pagalaglagon, kadtong midapig kang Satanas maoy mapinadayonong kapeligrohan sa pisikal ug espirituwal nga kaayohan sa katawhan sa Diyos. Usahay, si Jehova kinahanglang mosalga.

Ang Diyos Molihok Aron Wagtangon ang Pagkadaotan

11. Nganong gibati sa Diyos nga obligado sa pagpahinabo sa tibuok-yutang lunop?

11 Ang Lunop sa adlaw ni Noe maoy usa ka kaso sa maong pagsalga. Nag-ingon ang Genesis 6:11, 12: “Ang yuta nadaot sa panan-aw sa matuod nga Diyos ug ang yuta napuno sa kapintasan. Busa nakita sa Diyos ang yuta ug, tan-awa! kini nadaot, tungod kay ang tanang unod nagdaot sa dalan niini ibabaw sa yuta.” Itugot ba sa Diyos nga ang mga daotan magwagtang sa nahibiling timaan sa moralidad sa yuta? Dili. Gibati ni Jehova nga obligado sa pagpahinabo sa tibuok-yutang lunop aron wagtangon gikan sa yuta kadtong hilig kaayo sa kabangisan ug imoralidad.

12. (a) Unsay gitagna ni Jehova mahitungod sa “binhi” ni Abraham? (b) Nganong ang mga Amorihanon pagalaglagon?

12 Susama ang paghukom sa Diyos batok sa mga Canaanhon. Gipadayag ni Jehova nga gikan ni Abraham moabot ang usa ka “binhi” nga pinaagi niana ang tanang banay sa yuta magapanalangin sa ilang kaugalingon. Nahiuyon sa maong katuyoan, mihukom ang Diyos sa paghatag ngadto sa mga kaliwat ni Abraham sa yuta sa Canaan, usa ka yutang gipuy-an sa katawhang gitawag mga Amorihanon. Sa unsang paagi mapamatud-ang matarong ang Diyos sa pagpugos sa pagpapahawa sa maong katawhan gikan sa ilang yuta? Gitagna ni Jehova nga ang pagpapahawa dili pa mahitabo sa mga 400 ka tuig—hangtod “ang kasaypanan sa mga Amorihanon” maoy ‘nabug-os na.’ * (Genesis 12:1-3; 13:14, 15; 15:13, 16; 22:18) Sulod  nianang yugtoa sa panahon, ang mga Amorihanon mas lalom ug mas lalom nga nahiunlod sa moral nga kadaotan. Ang Canaan nahimong yuta sa idolatriya, sa pag-ulag dugo, ug sa mahilayong mga buhat. (Exodo 23:24; 34:12, 13; Numeros 33:52) Ang mga molupyo sa yuta nagpatay pa sa mga bata diha sa kalayonhong mga halad. Ang balaang Diyos makaladlad ba sa iyang katawhan sa maong pagkadaotan? Dili! Siya mipahayag: “Ang yuta mahugaw, ug silotan ko kini tungod sa sala niini, ug isuka sa yuta ang mga molupyo niini.” (Levitico 18:21-25) Hinuon, si Jehova wala magpatay nga walay pili sa katawhan. Ang hilig-sa-pagkamatarong nga mga Canaanhon, sama ni Rahab ug sa mga taga-Gabaon, giluwas.Josue 6:25; 9:3-27.

Pagpakig-away Tungod sa Iyang Ngalan

13, 14. (a) Nganong obligado si Jehova sa pagbalaan sa iyang ngalan? (b) Sa unsang paagi gihinloan ni Jehova ang iyang ngalan sa kaulawan?

13 Tungod kay si Jehova balaan, ang iyang ngalan maoy balaan. (Levitico 22:32) Si Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga moampo: “Pagabalaanon unta ang imong ngalan.” (Mateo 6:9) Ang pagrebelde sa Eden nagpasipala sa ngalan sa Diyos, nga nagpatunghag mga pagduhaduha bahin sa dungog ug paagi sa pagmando sa Diyos. Dili gayod mokonsentir si Jehova sa maong pagbutangbutang ug pagrebelde. Obligado siyang hinloan ang iyang ngalan sa kaulawan.Isaias 48:11.

14 Palandonga na usab ang mga Israelinhon. Samtang sila maoy mga ulipon sa Ehipto, ang saad sa Diyos kang Abraham nga pinaagi sa iyang Binhi ang tanang banay sa yuta magapanalangin sa ilang kaugalingon maorag walay kapuslanan. Apan pinaagi sa pagluwas kanila ug pagtukod kanila ingong usa ka nasod, gihinloan ni Jehova ang iyang ngalan sa kaulawan. Sa ingon ang manalagnang si Daniel nahinumdom diha sa pag-ampo: “Oh Jehova nga among Diyos, ikaw . . . nagpagawas sa imong katawhan gikan sa yuta sa Ehipto pinaagi sa usa ka kusganong kamot ug naghimo ug usa ka ngalan alang sa imong kaugalingon.”Daniel 9:15.

15. Nganong giluwas ni Jehova ang mga Hudiyo gikan sa pagkabihag sa Babilonya?

15 Makaiikag, si Daniel nag-ampo niining paagiha sa panahon nga ang mga Hudiyo nagkinahanglan kang Jehova aron molihok  pag-usab tungod sa Iyang ngalan. Ang dili-masinundanong mga Hudiyo nabihag, niadtong higayona sa Babilonya. Ang ilang kaugalingong kaulohang siyudad, ang Jerusalem, nagun-ob. Si Daniel nahibalo nga ang pagpasig-uli sa mga Hudiyo ngadto sa ilang yutang-natawhan magbayaw sa ngalan ni Jehova. Busa si Daniel miampo: “Oh Jehova, pasayloa. Oh Jehova, patalinghog ug buhata. Ayaw paglangan, tungod sa imong kaugalingon, Oh akong Diyos, kay ang imong siyudad ug ang imong katawhan ginatawag sa imong ngalan.”Daniel 9:18, 19.

Pagpakig-away Tungod sa Iyang Katawhan

16. Isaysay kon nganong ang interes ni Jehova sa pagdepensa sa iyang ngalan wala magpasabot nga siya maoy dili-mabination ug mahunahunaon-sa-kaugalingon.

16 Ang interes ba ni Jehova sa pagdepensa sa iyang ngalan nagpasabot nga siya maoy dili-mabination ug mahunahunaon-sa-kaugalingon? Dili, tungod kay pinaagi sa paglihok nga nahiuyon sa iyang pagkabalaan ug gugma sa hustisya, siya magapanalipod sa iyang katawhan. Palandonga ang Genesis kapitulo 14. Dinha atong mabasa ang bahin sa upat ka misulong nga mga hari nga nagdagit sa pag-umangkon ni Abraham nga si Lot, uban ang pamilya ni Lot. Sa tabang sa Diyos, si Abraham katingalahang nagpildi sa superyor kaayong mga kasundalohan! Ang asoy bahin sa maong kadaogan lagmit mao ang unang natala nga hitabo diha sa “basahon sa Mga Gubat ni Jehova,” lagmit usa ka basahong nagpamatuod usab sa pipila ka militaryong mga panag-away nga wala itala diha sa Bibliya. (Numeros 21:14) Daghan pang kadaogan ang misunod.

17. Unsay nagpakita nga si Jehova nakig-away alang sa mga Israelinhon sa pagkasulod nila sa yuta sa Canaan? Paghatag ug mga pananglitan.

17 Sa dihang ang mga Israelinhon hapit nang mosulod sa yuta sa Canaan, gipasaligan sila ni Moises: “Si Jehova nga inyong Diyos mao ang mag-una kaninyo. Siya makig-away alang kaninyo ingon sa tanan niyang gibuhat alang kaninyo didto sa Ehipto.” (Deuteronomio 1:30; 20:1) Sugod sa kapuli ni Moises, si Josue, ug padayon latas sa panahon sa mga Maghuhukom ug sa mga paghari sa matinumanong mga hari sa Juda, si Jehova nakig-away gayod alang sa iyang katawhan, nga naghatag kanilag daghang talagsaong mga  kadaogan batok sa ilang mga kaaway.Josue 10:1-14; Maghuhukom 4:12-17; 2 Samuel 5:17-21.

18. (a) Nganong makapasalamat kita nga si Jehova wala mausab? (b) Unsay mahitabo sa dihang ang panagkaaway nga gibatbat sa Genesis 3:15 moabot sa tayuktok niini?

18 Si Jehova wala mausab; ni nausab ang iyang katuyoan sa paghimo niining planetaha nga usa ka malinawong paraiso. (Genesis 1:27, 28) Ang Diyos nagdumot gihapon sa pagkadaotan. Sa samang higayon, siya nagmahal pag-ayo sa iyang katawhan ug sa dili madugay molihok alang kanila. (Salmo 11:7) Sa pagkamatuod, ang panag-away nga gibatbat sa Genesis 3:15 gidahom nga modangat sa talagsaon ug mabangisong tayuktok sa dili na madugay. Aron mabalaan ang iyang ngalan ug mapanalipdan ang iyang katawhan, si Jehova sa makausa pa mahimong “kusganong lalaki sa panggubatan”!Zacarias 14:3; Pinadayag 16:14, 16.

19. (a) Iilustrar kon nganong ang paggamit sa Diyos sa gahom sa paglaglag makapasuod nato kaniya. (b) Unsay angay nga epekto kanato ang kaandam sa Diyos nga makig-away?

19 Palandonga ang usa ka ilustrasyon: Pananglit nga ang pamilya sa usa ka tawo giatake sa usa ka mabangisong hayop ug ang tawo kalit moapil sa away ug magpatay sa mabangisong hayop. Magdahom ka ba nga ang iyang asawa ug mga anak dili moangay sa maong buhat? Sa kasukwahi, magdahom ka nga sila matandog sa  iyang dili-mahakogong gugma alang kanila. Sa susamang paagi, kita dili angayng ngil-aran sa paggamit sa Diyos sa gahom sa paglaglag. Ang iyang kaandam nga makig-away aron pagpanalipod kanato angayng makapasamot sa atong gugma kaniya. Ang atong pagtahod sa iyang walay-kinutobang gahom angayng molalom usab. Busa, kita ‘makahatag ug sagradong pag-alagad sa Diyos uban ang diyosnong kahadlok ug kalisang.’Hebreohanon 12:28.

Pakigsuod sa “Kusganong Lalaki sa Panggubatan”

20. Sa dihang magbasa kita sa mga asoy sa Bibliya bahin sa pakiggubat sa Diyos nga tingali dili nato bug-os masabtan, unsay angay natong pagsanong, ug ngano?

20 Hinuon, ang Bibliya wala magpatin-aw sa matag kaso sa tanang detalye bahin sa mga desisyon ni Jehova mahitungod sa iyang pagpakiggubat. Apan makapaneguro kita niini: Si Jehova dili gayod mogamit ug gahom sa paglaglag sa dili-matarong, madinaoton, o mapintasong paagi. Kadaghanan, ang pagpalandong sa konteksto sa usa ka asoy sa Bibliya o diyutayng impormasyon bahin sa kahimtang makatabang kanato sa pag-isip nga tukma sa mga butang. (Proverbio 18:13) Bisan pag wala nato mabatoni ang tanang detalye, ang pagkahibalo ug dugang bahin kang Jehova ug pagpalandong sa iyang bililhong mga hiyas makatabang kanato sa paghusay sa mga pagduhaduha nga tingali motungha. Kon atong himoon kini, kita may igong katarongan sa pagsalig sa atong Diyos, si Jehova.Job 34:12.

21. Bisan pag usahay siya maoy “kusganong lalaki sa panggubatan,” unsa si Jehova diha sa iyang kasingkasing?

21 Bisan pag si Jehova maoy “kusganong lalaki sa panggubatan” sa dihang gikinahanglan kini sa kahimtang, kini wala magpasabot nga diha sa iyang kasingkasing siya hilig sa pagpakiggubat. Sa panan-awon ni Ezequiel sa langitnong karo, si Jehova gihulagway ingong andam makig-away batok sa iyang mga kaaway. Bisan pa niana, nakita ni Ezequiel nga ang Diyos gilibotan ug usa ka balangaw—usa ka simbolo sa pakigdait. (Genesis 9:13; Ezequiel 1:28; Pinadayag 4:3) Tin-aw, si Jehova maoy malinawon ug makigdaiton. “Ang Diyos gugma,” misulat si apostol Juan. (1 Juan 4:8) Ang tanang hiyas ni Jehova hingpit nga pagkatimbang. Nan, pagkabulahan nato nga makaarang sa pagpakigsuod sa maong gamhanan apan mahigugmaong Diyos!

^ par. 1 Sumala sa Hudiyong historyano nga si Josephus, ang mga Hebreohanon “gigukod sa 600 ka karo uban sa 50,000 ka mangangabayo ug sa nagbaklay nga armadong mga sundalo nga mikabat ug 200,000.”Jewish Antiquities, II, 324 [xv, 3].

^ par. 12 Lagmit, ang terminong “mga Amorihanon” dinhi naglakip sa tanang katawhan sa Canaan.Deuteronomio 1:6-8, 19-21, 27; Josue 24:15, 18.

Pagkat-og Dugang

Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya?

Adlaw sa Paghukom—Unsa ba Kini?

Sayra kon nganong ang Adlaw sa Paghukom maoy panalangin sa tanang matinumanong tawo.