1. Ang dili-hingpit nga mga tawo daling mabiktima sa unsang nagpahiping lit-ag?

“WALAY gahom nga walay nagpahiping lit-ag.” Kanang mga pulonga sa usa ka magbabalak sa ika-19 nga siglo nagpaila sa natagong kapeligrohan: ang pag-abuso sa gahom. Ikasubo, ang dili-hingpit nga mga tawo dali kaayong mabiktima sa maong lit-ag. Sa pagkamatuod, sa tibuok kasaysayan “ang tawo nagmando sa tawo alang sa iyang kadaotan.” (Ecclesiastes 8:9) Ang paggamit sa gahom nga walay gugma misangpot sa di-ikabatbat nga tawhanong pag-antos.

2, 3. (a) Unsay talagsaon mahitungod sa paggamit ni Jehova sa gahom? (b) Unsay nalakip tingali sa atong gahom, ug sa unsang paagi angay natong gamiton kanang tanang gahom?

2 Apan, dili ba talagsaon nga si Jehova nga Diyos, kinsa adunay walay-kinutobang gahom, dili gayod moabuso sa maong gahom? Sumala sa amo nang napahayag sa nag-unang mga kapitulo, siya kanunayng mogamit sa iyang gahom—sa paglalang, sa paglaglag, sa pagpanalipod, o sa pagpasig-uli—nga nahiuyon sa iyang mahigugmaong mga katuyoan. Sa dihang palandongon nato ang paagi sa iyang pagpatuman sa iyang gahom, matukmod kita nga makigsuod kaniya. Kana, sa baylo, mahimong magtukmod kanato nga “mahimong mga tigsundog sa Diyos” sa atong paggamit sa gahom. (Efeso 5:1) Apan unsang gahoma ang nabatonan natong huyang nga mga tawo?

3 Hinumdomi nga ang tawo gilalang ‘sumala sa larawan ug dagway sa Diyos.’ (Genesis 1:26, 27) Busa, kita usab adunay gahom—labing menos usa ka sukod niana. Ang atong gahom mahimong naglakip sa katakos sa paggamag mga butang, sa pagbuhat; pagkadunay gahom o awtoridad ibabaw sa uban; katakos sa pag-impluwensiya sa uban, ilabina kadtong nahigugma kanato; pisikal nga kusog (gahom); o materyal nga kahinguhaan. Mahitungod kang Jehova, ang salmista miingon: “Anaa kanimo ang tuboran sa kinabuhi.” (Salmo 36:9) Busa, direkta o dili direkta, ang Diyos mao ang  tuboran sa bisan unsang angayng gahom nga tingali atong nabatonan. Busa buot natong gamiton kana sa mga paagi nga makapalipay kaniya. Sa unsang paagi makahimo kita niana?

Gugma ang Yawi

4, 5. (a) Unsa ang yawi sa paggamit sa gahom sa tukmang paagi, ug sa unsang paagi ang panig-ingnan sa Diyos nagpasundayag niini? (b) Sa unsang paagi ang gugma motabang kanato sa paggamit sa atong gahom sa tukmang paagi?

4 Ang yawi sa paggamit sa gahom sa tukmang paagi mao ang gugma. Dili ba ang panig-ingnan sa Diyos nagpasundayag niini? Hinumdomi ang paghisgot sa upat ka pangunang mga hiyas sa Diyos—gahom, hustisya, kaalam, ug gugma—diha sa Kapitulo 1. Sa upat ka hiyas, unsa ang mopatigbabaw? Ang gugma. “Ang Diyos gugma,” matod sa 1 Juan 4:8. Oo, kinaiyahan mismo ni Jehova ang gugma; mag-impluwensiya kini sa tanan nga iyang ginabuhat. Busa ang tanang pasundayag sa iyang gahom gipalihok sa gugma ug sa kataposan maoy alang sa kaayohan niadtong nahigugma kaniya.

5 Ang gugma motabang usab kanato sa paggamit sa atong gahom sa tukmang paagi. Kon buot sabton, ang Bibliya nagsugid kanato nga ang gugma “maluloton” ug “dili mangita sa kaugalingong kaayohan niini.” (1 Corinto 13:4, 5) Busa, ang gugma dili motugot nga kita molihok sa binagis o mapintasong paagi kanila diin kita adunay awtoridad. Hinunoa, tagdon nato ang uban nga may dignidad ug unahon ang ilang mga panginahanglan ug mga pagbati kay sa atoa.Filipos 2:3, 4.

6, 7. (a) Unsa ang pagkahadlok sa Diyos, ug nganong kining hiyasa motabang kanato sa paglikay sa pag-abuso sa gahom? (b) Iilustrar ang kalangkitan tali sa kahadlok sa pagpasuko sa Diyos ug sa gugma alang sa Diyos.

6 Ang gugma nalanggikit sa laing hiyas nga makatabang kanato sa paglikay sa pag-abuso sa gahom: ang pagkahadlok sa Diyos. Unsay bili niining hiyasa? “Diha sa pagkahadlok kang Jehova ang usa magapahilayo sa daotan,” matod sa Proverbio 16:6. Ang pag-abuso sa gahom tinong nahiapil sa daotang mga dalan nga angay natong palay-an. Ang pagkahadlok sa Diyos mopugong kanato sa pagdagmal niadtong atong gigamhan. Ngano? Sa usa ka hinungdan, kita nahibalo nga kita manubag sa Diyos tungod sa paagi sa atong pagtratar sa maong mga tawo. (Nehemias 5:1-7, 15) Apan labaw pa niana  ang nalangkit sa pagkahadlok sa Diyos. Ang mga terminong gigamit sa orihinal nga pinulongan alang sa “pagkahadlok” masubsob nagtumong sa maidlot nga pagtahod ug kataha alang sa Diyos. Ang Bibliya sa ingon naglangkit sa kahadlok uban sa gugma alang sa Diyos. (Deuteronomio 10:12, 13) Kining maong matinahorong kataha naglakip sa angayng kahadlok nga makapasuko sa Diyos—dili lamang tungod kay nahadlok kita sa mga sangpotanan kondili tungod kay kita tinuod nga nahigugma kaniya.

7 Ingong ilustrasyon: Tagda ang maayong relasyon tali sa usa ka batang lalaki ug sa iyang amahan. Himatikdan sa batang lalaki ang mabination, mahigugmaong interes sa iyang amahan kaniya. Apan ang batang lalaki nahibalo usab kon unsay gibaod sa iyang amahan kaniya, ug siya nahibalo nga siya disiplinahon sa iyang amahan kon siya magpinilyo. Ang batang lalaki dili magkinabuhi uban sa mangil-ad nga kahadlok sa iyang amahan. Sa kasukwahi, iyang gimahal pag-ayo ang iyang amahan. Ang bata malipay sa pagbuhat kon unsay mauyonan sa iyang amahan. Sama usab sa pagkahadlok sa Diyos. Tungod kay atong gihigugma si Jehova, nga atong langitnong Amahan, kita molikay sa pagbuhat ug bisan unsang mopabati kaniyag ‘kasakit sa iyang kasingkasing.’ (Genesis 6:6) Hinunoa, kita mangandoy sa paglipay sa iyang kasingkasing. (Proverbio 27:11) Kanay hinungdan nga buot natong gamiton ang atong gahom sa tukmang paagi. Atong susihon kon sa unsang paagi kita makahimo niana.

Sulod sa Pamilya

8. (a) Unsa ang awtoridad sa mga bana diha sa pamilya, ug sa unsang paagi kini angayng gamiton? (b) Sa unsang paagi ikapasundayag sa bana nga siya nagpasidungog sa iyang asawa?

8 Tagda una ang pamilya. “Ang bana maoy ulo sa iyang asawa,” nag-ingon ang Efeso 5:23. Sa unsang paagi gamiton sa bana ang maong hinatag-sa-Diyos nga awtoridad? Ang Bibliya nagmando sa mga bana nga mopuyo uban sa ilang mga asawa “sumala sa kahibalo, nga maghatag kanila ug kadungganan samag ngadto sa usa ka sudlanan nga mas mahuyang.” (1 Pedro 3:7) Ang Gregong pulong nga gihubad “kadungganan” nagkahulogang “bili, balor, . . . pagtahod.” Ang mga porma sa maong pulong gihubad nga “mga gasa” ug “bililhon.” (Buhat 28:10; 1 Pedro 2:7) Ang bana nga magpasidungog  sa iyang asawa dili gayod modagmal kaniya sa pisikal, ni siya magpakaulaw o magtamay kaniya, nga mopabati kaniyang dili bililhon. Hinunoa, iyang ilhon ang iyang bili ug tagdon siya uban sa pagtahod. Iyang ipadayag kini pinaagi sa iyang mga pulong ug mga buhat—sa pribado ug sa publiko—nga siya bililhon alang kaniya. (Proverbio 31:28) Ang ingong bana makaangkon dili lamang sa gugma ug pagtahod sa iyang asawa kondili, labaw nga hinungdanon, sa pag-uyon sa Diyos.

Ang mga bana ug mga asawa magagamit sa ilang gahom sa tukmang paagi pinaagi sa pagtratar sa usag usa uban sa gugma ug pagtahod

9. (a) Unsang impluwensiya ang nabatonan sa mga asawa diha sa pamilya? (b) Unsay makatabang sa usa ka asawa sa paggamit sa iyang mga katakos aron suportahan ang iyang bana, ug unsa ang sangpotanan?

9 Ang mga asawa usab adunay impluwensiya diha sa pamilya. Ang Bibliya naghisgot mahitungod sa diyosnong mga babaye kinsa, nga walay paglapas sa tukmang pagpangulo, nanguna sa pag-impluwensiya sa ilang mga bana sa makapalig-ong paagi o pagtabang kanila nga malikayan ang mga sayop sa pagpanghukom. (Genesis 21:9-12; 27:46–28:2) Ang usa ka asawa tingali mas lantip ug pangutok kay sa iyang bana, o siya basin may ubang mga katakos nga wala maangkon sa iyang bana. Bisan pa niana, kinahanglang siya magbaton ug “halawom nga pagtahod” alang sa iyang bana ug “magpasakop” kaniya “ingon nga sa Ginoo.” (Efeso 5:22, 33) Ang paghunahuna uban sa tumong nga makapahimuot sa Diyos makatabang sa usa ka asawa sa paggamit sa iyang mga katakos aron suportahan ang iyang bana inay kay motamay o mosulay sa pagdominar kaniya. Ang maong “babayeng tinuod nga maalamon” motambayayong gayod sa iyang bana sa pagpalig-on sa pamilya. Sa ingon iyang padayong mahuptan ang pakigdait uban sa Diyos.Proverbio 14:1.

10. (a) Unsang awtoridad ang gihatag sa Diyos sa mga ginikanan? (b) Unsa ang kahulogan sa pulong “disiplina,” ug sa unsang paagi angayng ipadapat kini? (Tan-awa usab ang potnot.)

10 Ang mga ginikanan may awtoridad usab nga gihatag sa Diyos kanila. Ang Bibliya nagtambag: “Kamong mga amahan, ayaw palagota ang inyong mga anak, kondili magpadayon sa pagmatuto kanila sa disiplina ug sa pagdumala-sa-kaisipan ni Jehova.” (Efeso 6:4) Diha sa Bibliya, ang pulong “disiplina” mahimong magkahulogan nga “pagmatuto, pagbansay, pagtudlo.” Ang mga anak nagkinahanglag disiplina; sila magmalipayon ug magmalamposon kon  adunay tin-awng mga lagda, mga utlanan, ug mga limitasyon. Ang Bibliya naglangkit sa maong disiplina, o pagtudlo, uban sa gugma. (Proverbio 13:24) Busa, “ang bunal sa disiplina” angay gayod nga dili madagmalon—sa emosyonal o pisikal nga paagi. * (Proverbio 22:15; 29:15) Ang disiplina nga inestrikto o mapintason nga walay pagbati sa gugma maoy pag-abuso sa awtoridad sa pagkaginikanan ug makapahugno sa espiritu sa usa ka bata. (Colosas 3:21) Sa laing bahin, ang timbang nga disiplina nga tukmang gipadapat magpasabot ngadto sa mga anak nga ang ilang mga ginikanan nahigugma kanila ug mabalak-on bahin sa matang sa pagkatawo nga nagakaugmad sila.

11. Sa unsang paagi ang mga anak makagamit sa ilang gahom sa tukmang paagi?

11 Komosta ang mga anak? Sa unsang paagi makagamit sila sa ilang gahom sa tukmang paagi? “Ang katahom sa batan-ong mga lalaki mao ang ilang kusog,” nag-ingon ang Proverbio 20:29. Tino nga walay mas maayong paagi sa paggamit sa mga batan-on sa ilang kusog ug kaabtik kay sa pag-alagad sa atong “Dakong Maglalalang.” (Ecclesiastes 12:1) Ang mga batan-on angayng mahinumdom nga ang ilang mga lihok makaapektar sa mga pagbati sa ilang mga ginikanan. (Proverbio 23:24, 25) Sa dihang ang mga anak mosunod sa ilang mahadlokon-sa-Diyos nga mga ginikanan ug magpabilin sa matarong nga dalan, sila makalipay sa mga kasingkasing sa ilang mga ginikanan. (Efeso 6:1) Ang maong panggawi “makapahimuot pag-ayo sa Ginoo.”Colosas 3:20.

Sulod sa Kongregasyon

12, 13. (a) Unsang panghunahuna ang angayng batonan sa mga ansiyano bahin sa ilang awtoridad diha sa kongregasyon? (b) Iilustrar kon nganong ang mga ansiyano angayng magtratar sa panon uban sa pagkamabination.

12 Si Jehova nagtaganag mga magtatan-aw nga maoy manguna diha sa Kristohanong kongregasyon. (Hebreohanon 13:17) Ang maong may-katakos nga mga lalaki angayng mogamit sa ilang hinatag-sa-Diyos nga awtoridad sa paghatag sa gikinahanglang tabang  ug makaamot sa espirituwal nga kauswagan sa panon. Ang ilang katungdanan ba naghatag ug katungod sa mga ansiyano sa pagharihari sa ilang mga isigkamagtutuo? Wala gayod! Ang mga ansiyano kinahanglang makabaton ug timbang, mapaubsanong hunahuna bahin sa ilang papel diha sa kongregasyon. (1 Pedro 5:2, 3) Ang Bibliya nagsugo sa mga magtatan-aw: ‘Bantayi ang kongregasyon sa Diyos, nga iyang gipalit pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingong Anak.’ (Buhat 20:28) Kini usa ka dakong katarongan sa pagtratar sa matag membro sa panon uban sa pagkamabination.

13 Mahimong atong iilustrar kini niining paagiha. Ang usa ka suod nga higala mohangyo nga imong atimanon ang usa ka gimahal nga butang. Nahibalo ka nga mahal ang gibayad sa imong higala sa maong butang. Dili ba nimo ampingan, bantayan pag-ayo kana? Sa susama, ang Diyos nagtugyan sa mga ansiyano sa responsabilidad nga atimanon ang bililhon gayod nga butang: ang kongregasyon, kansang mga membro gipanig-ingon sa mga karnero. (Juan 21:16, 17) Ang mga karnero ni Jehova iyang gimahal—minahal pag-ayo, sa tinuoray, nga iyang gipalit sila pinaagi sa bililhong dugo sa iyang bugtong Anak, si Jesu-Kristo. Si Jehova nagbayad gayod sa labing taas nga bili alang sa iyang mga karnero. Ang mapaubsanong mga ansiyano nagbutang niana sa hunahuna ug nagtratar sa mga karnero ni Jehova sumala niana.

‘Ang Gahom sa Dila’

14. Unsang gahom ang nabatonan sa dila?

14 “Ang kamatayon ug kinabuhi anaa sa gahom sa dila,” nag-ingon ang Bibliya. (Proverbio 18:21) Tinuod, ang dila makahimog dakong kadaot. Kinsa kanato ang wala sukad masakiti sa wala-hunahunaa o matamayong sulti? Apan ang dila usab may gahom sa pagpaalim. “Ang dila sa mga maalamon makaayo,” nag-ingon ang Proverbio 12:18. Oo, ang makapadasig, maayong mga pulong ikapanig-ingon sa paghaplas sa makapahupay, makatambal nga balsamo sa kasingkasing. Tagda ang pipila ka pananglitan.

15, 16. Sa unsang mga paagi mahimo natong gamiton ang dila aron sa pagdasig sa uban?

15 “Hupaya ang magul-anong mga kalag,” mao ang awhag sa 1 Tesalonica 5:14. Oo, bisan ang matinumanong mga alagad ni Jehova usahay mahimong makigbisog sa depresyon. Sa unsang  paagi makatabang kita kanila? Ihatag ang espesipiko, tiunay nga pagdayeg aron matabangan sila sa pagsabot sa ilang pagkabililhon sa panan-aw ni Jehova. Ipaambit kanila ang puwersadong mga pulong sa mga teksto sa Bibliya nga nagpakitang si Jehova matinagdanon ug tinuod nga nahigugma niadtong “dugmok ug kasingkasing” ug “nahugno sa espiritu.” (Salmo 34:18) Sa dihang kita magagamit sa gahom sa atong dila aron paghupay sa uban, kita magpadayag nga kita nagasundog sa atong mahangawaon nga Diyos, “nga nagahupay kanilang nagmagul-anon.”2 Corinto 7:6, New American Standard Bible.

16 Kita makagamit usab sa gahom sa atong dila aron ihatag ang gikinahanglan kaayong pagdasig sa uban. May isigkamagtutuo ba nga namatyan ug minahal? Ang mabinationg mga pulong nga nagpahayag sa atong pagkamatinagdanon ug pagkamahunahunaon makahupay sa naguol nga kasingkasing. Gibati ba sa usa ka tigulang nga igsoong lalaki o babaye nga wala na kinahanglana? Ang mapasaligong mga pulong sa usa ka tawo makapasalig sa mga tigulang nga sila gipabilhan ug giapresyar. May nagapakigbisog ba sa nakadukot nga sakit? Ang malulotong mga pulong nga itelepono o isulti sa personal dakog mahimo sa paglipay sa usa ka masakiton. Malipay gayod kaayo ang atong Maglalalang kon gamiton nato ang  katakos sa pagsulti aron ipahayag ang mga pulong nga “maayo nga makapalig-on”!Efeso 4:29.

Pagpakig-ambit sa maayong balita—usa ka labing maayong paagi sa paggamit sa atong kusog

17. Sa unsang hinungdanong paagi makagamit kita sa atong dila aron makahatag ug kaayohan sa uban, ug nganong angay natong buhaton kana?

17 Walay mas hinungdanong paagi sa paggamit sa gahom sa dila kay sa atong pagpakig-ambit sa maayong balita sa Gingharian sa Diyos sa uban. “Ayaw ihikaw ang maayo gikan kanila nga takos niini, sa dihang anaa sa gahom sa imong kamot ang pagbuhat niini,” nag-ingon ang Proverbio 3:27. Utang nato sa uban nga ipakig-ambit kanila ang nagaluwas-sa-kinabuhi nga maayong balita. Dili tukma nga tipigan lamang nato sa atong kaugalingon ang dinalian kaayong mensahe nga madagayaong gihatag kanato ni Jehova. (1 Corinto 9:16, 22) Apan unsa ka dako ang pagdahom ni Jehova nga kita makapakigbahin sa maong buluhaton?

 Pag-alagad Kang Jehova Uban sa Atong ‘Tibuok Kusog’

18. Unsay gidahom ni Jehova kanato?

18 Ang atong gugma kang Jehova magtukmod kanato nga bug-os makigbahin sa Kristohanong ministeryo. Unsay gidahom ni Jehova kanato niining bahina? Ang butang nga ikahatag natong tanan, bisan kon unsa ang atong kahimtang sa kinabuhi: “Bisan unsay inyong ginabuhat, buhata kini nga tibuok-kalag ingon nga alang kang Jehova, ug dili alang sa mga tawo.” (Colosas 3:23) Sa pagpahayag sa kinadak-ang sugo, si Jesus miingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kaisipan ug sa tibuok mong kusog.” (Marcos 12:30) Oo, si Jehova nagdahom nga ang matag usa kanato mahigugma ug mag-alagad kaniya sa tibuok kalag.

19, 20. (a) Sanglit ang kalag naglakip sa kasingkasing, hunahuna, ug kusog, nganong kining ubang mga katakos gihisgotan sa Marcos 12:30? (b) Unsay ipasabot sa pag-alagad kang Jehova sa tibuok kalag?

19 Unsay ipasabot sa pag-alagad sa Diyos sa tibuok kalag? Ang kalag nagtumong sa tibuok nga pagkatawo, uban ang tanan niyang pisikal ug mental nga mga katakos. Sanglit ang kalag naglakip sa kasingkasing, hunahuna, ug kusog, nganong kining ubang mga katakos gihisgotan sa Marcos 12:30? Tagda ang usa ka ilustrasyon. Sa kapanahonan sa Bibliya, ang usa ka tawo tingali magbaligya sa iyang kaugalingon (iyang kalag) sa pagkaulipon. Bisan pa niana, ang ulipon basin dili mag-alagad sa iyang agalon sa tibuok kasingkasing; mahimong dili niya gamiton ang iyang bug-os kusog o iyang bug-os mental nga mga katakos sa pagpauswag sa intereses sa iyang agalon. (Colosas 3:22) Busa, si Jesus lagmit naghisgot niining ubang mga katakos aron ipasiugda nga kinahanglang dili nato ihikaw ang bisan unsa diha sa atong pag-alagad sa Diyos. Ang pag-alagad sa Diyos sa tibuok kalag nagkahulogan sa paghatag sa atong kaugalingon, paggamit sa atong kusog ug enerhiya sa posibleng kinadak-ang sukod diha sa pag-alagad kaniya.

20 Ang pag-alagad ba sa tibuok kalag nagpasabot nga kitang tanan kinahanglang mogugol sa samang gidaghanon sa panahon ug kusog diha sa ministeryo? Kana dili posible, kay ang mga kahimtang ug mga abilidad magkalahi sa nagkalainlaing mga tawo. Pananglitan, ang usa ka batan-on nga himsog ug agwantador mahimong makagugol ug mas daghang panahon diha sa pagsangyaw kay sa  usang luya na tungod sa pagkatigulang. Ang usa ka tawong tagsaanon nga walay mga obligasyon sa pamilya mas daghag mahimo kay sa usa nga may pamilyang giatiman. Kon kita adunay kusog ug kahimtang nga makapaarang kanato nga mogugol ug daghang panahon diha sa ministeryo, angay nga magmapasalamaton kita! Siyempre, dili gayod nato buot nga mahimong hinawayon, nga itandi nato ang atong kaugalingon sa uban niining bahina. (Roma 14:10-12) Sa kasukwahi, buot natong gamiton ang atong kusog sa pagdasig sa uban.

21. Unsa ang kinamaayohan ug labing hinungdanong paagi sa paggamit sa atong gahom?

21 Si Jehova naghatag ug hingpit nga panig-ingnan sa paggamit sa iyang gahom sa tukmang paagi. Buot natong sundogon siya sumala sa atong labing maarangan ingong dili-hingpit nga mga tawo. Kita makagamit sa atong gahom sa tukmang paagi pinaagi sa pagtratar uban sa dignidad kanila diin kita adunay awtoridad. Dugang pa, buot natong mahimong tibuok kalag sa pagtuman sa nagaluwas-sa-kinabuhing buluhaton sa pagsangyaw nga gihatag kanato ni Jehova nga pagabuhaton. (Roma 10:13, 14) Hinumdomi, si Jehova mahimuot sa dihang ikaw mohatag ug kinamaayohan nga ikaw—imong kalag—makahimo sa paghatag. Dili ba ang imong kasingkasing magtukmod kanimo sa pagtinguha sa pagbuhat sa tanan nga imong mahimo sa pag-alagad sa maong masinabtanon ug mahigugmaong Diyos? Walay mas maayo o mas hinungdanong paagi sa paggamit sa imong gahom kay niana.

^ par. 10 Sa kapanahonan sa Bibliya, ang Hebreohanong pulong alang sa “bunal” nagpasabot sa usa ka olisi o sungkod, sama nianang gigamit sa usa ka magbalantay sa karnero sa paggiya sa iyang mga karnero. (Salmo 23:4) Sa susama, “ang bunal” sa awtoridad sa ginikanan nagpasabot sa mahigugmaong paggiya, dili mapintason o mabangisong silot.