Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 3

“Balaan, Balaan, Balaan si Jehova”

“Balaan, Balaan, Balaan si Jehova”

1, 2. Unsang panan-awon ang nadawat sa manalagnang si Isaias, ug unsay gitudlo niini kanato bahin kang Jehova?

SI Isaias nahupong sa kahibulong ug kalisang tungod sa talan-awon sa iyang atubangan—usa ka panan-awon gikan sa Diyos. Kadto daw tinuod kaayo! Si Isaias sa ulahi misulat nga siya sa aktuwal “nakakita kang Jehova” diha sa Iyang halangdong trono. Ang sidsid sa besti ni Jehova nakapuno sa dako kaayong templo sa Jerusalem.Isaias 6:1, 2.

2 Si Isaias nahupong usab sa kahibulong ug kalisang tungod sa iyang nadungog—kusog kaayong pag-awit nga ang templo nauyog abot sa mga patukoranan niini. Ang awit maoy gikan sa mga serapin, mga espiritung linalang nga tag-as kaayog ranggo. Ang ilang mananoy kaayong honi milanog diha sa mga pulong sa yanong kahalangdon: “Balaan, balaan, balaan si Jehova sa mga panon. Ang kabug-osan sa tibuok yuta mao ang iyang himaya.” (Isaias 6:3, 4) Ang pag-awit ug tulo ka beses sa pulong “balaan” naghatag nianag linaing pasiugda, ug tukma gayod, kay si Jehova balaan man sa kinalabwang matang. (Pinadayag 4:8) Ang pagkabalaan ni Jehova gipasiugda sa tibuok Bibliya. Ginatos ka bersikulo naglangkit sa iyang ngalan uban sa mga pulong nga “balaan” ug “pagkabalaan.”

3. Sa unsang paagi ang sayop nga mga hunahuna bahin sa pagkabalaan ni Jehova nag-agak sa daghan nga motalikod sa Diyos inay mopakigsuod kaniya?

3 Nan, matin-aw nga ang usa sa pangunang mga butang nga buot ni Jehova nga atong masabtan bahin kaniya mao nga siya balaan. Bisan pa niana, daghan karong adlawa dili gusto sa maong ideya mismo. Ang pipila sayop nga naglangkit sa pagkabalaan uban sa pagpakamatarong-sa-kaugalingon o sa dili tinuod nga pagkabalaan. Ang mga tawo nga nakigbisog sa negatibong hunahuna bahin sa ilang kaugalingon mahimong mas mahadlok inay madani sa pagkabalaan sa Diyos. Sila tingali mahadlok nga sila wala gayoy katakos nga magpakigsuod sa maong balaang Diyos. Busa, ang daghan motalikod sa Diyos tungod sa iyang pagkabalaan. Kana  makapasubo, kay ang pagkabalaan sa Diyos sa pagkatinuod maoy puwersadong katarongan sa pagpakigsuod kaniya. Ngano? Sa dili pa nato tubagon kanang pangutanaha, atong hisgotan kon unsay matuod nga pagkabalaan.

Unsay Pagkabalaan?

4, 5. (a) Unsay ipasabot sa pagkabalaan, ug unsay dili ipasabot niini? (b) Sa unsang duha ka hinungdanong mga paagi nga si Jehova “nabulag”?

4 Nga ang Diyos maoy balaan wala magpasabot nga siya maoy matagbawon kaayo sa kaugalingon, mapahitas-on, o matamayon sa uban. Sa kasukwahi, siya nagdumot sa maong mga kinaiya. (Proverbio 16:5; Santiago 4:6) Busa, unsa ba gayod ang kahulogan sa pulong “balaan”? Sa Biblikanhong Hebreohanon, ang pulong naggikan sa usa ka termino nga nagkahulogang “nabulag.” Diha sa pagsimba, ang “balaan” mapadapat nganha nianang gibulag gikan sa kasagarang paggamit, o giisip nga sagrado. Ang pagkabalaan kusganong nagpaila sa ideya sa pagkahinlo ug pagkaputli. Sa unsang paagi kining pulonga mapadapat kang Jehova? Nagpasabot ba kana nga siya “nabulag” gikan sa dili-hingpit nga mga tawo, nga halayo kanato?

5 Dili gayod. Ingong “ang Balaang Usa sa Israel,” si Jehova nagbatbat sa iyang kaugalingon nga nagpuyo ‘sa taliwala sa’ iyang katawhan, bisan pag sila makasasala. (Isaias 12:6; Oseas 11:9) Busa ang iyang pagkabalaan wala maghimo kaniya nga halayo. Nan, sa unsang paagi siya “nabulag”? Sa duha ka hinungdanong mga paagi. Una, siya nabulag gikan sa tanang kalalangan sa pagkaagi nga siya lamang ang Labing Hataas. Ang iyang pagkaputli, iyang pagkahinlo, maoy absoluto ug walay-kinutoban. (Salmo 40:5; 83:18) Ikaduha, si Jehova bug-os nga nabulag gikan sa tanang pagpakasala, ug kana makapahupay nga hunahunaon. Ngano?

6. Nganong makakaplag kitag kahupayan diha sa bug-os nga pagkabulag ni Jehova gikan sa pagpakasala?

6 Nagkinabuhi kita sa usa ka kalibotan diin ang matuod nga pagkabalaan maoy panagsa ra. Ang tanang butang bahin sa tawhanong katilingban nga nahilayo sa Diyos nahugawan sa usa ka paagi, nga namansahan sa sala ug sa pagkadili-hingpit. Kinahanglang kitang tanan makigbisog batok sa sala sa atong kahiladman. Ug kitang tanan nameligrong dag-on sa sala kon dili kita magbantay.  (Roma 7:15-25; 1 Corinto 10:12) Si Jehova wala mameligro sa ingong paagi. Kay sa bug-os halayo sa pagpakasala, siya dili gayod mamansahan sa labing diyutayng lama sa sala. Kini nagpalig-on sa atong pag-isip kang Jehova ingong mithianong Amahan, kay kini nagpasabot nga siya bug-os nga kasaligan. Lahi sa daghang makasasalang tawhanong mga amahan, si Jehova dili gayod mahimong hiwi, mapatuyangon, o mapasipad-anon. Tungod sa iyang pagkabalaan ang bisan hain nianang butanga bug-os nga imposible. May panahong si Jehova mihimo ganig mga pagpanumpa sumala sa iyang kaugalingong pagkabalaan, ug kana naghimo sa iyang mga panumpa nga bug-os nga kasaligan. (Amos 4:2) Dili ba kana mapasaligon?

7. Nganong ikaingon nga ang pagkabalaan maoy kinaiyahan ni Jehova?

7 Bahin gayod sa kinaiyahan ni Jehova ang pagkabalaan. Unsay ipasabot niana? Sa pag-ilustrar: Tagda ang mga pulong “tawo” ug “dili-hingpit.” Kita dili makabatbat sa naunang pulong nga dili makahunahuna sa ulahing pulong. Ang pagkadili-hingpit nakatuhop kanato ug moapektar sa tanang ginabuhat nato. Karon tagda ang duha ka magkalain kaayong mga pulong—ang “Jehova” ug ang “balaan.” Ang pagkabalaan nakatuhop kang Jehova. Ang tanang maylabot kaniya maoy hinlo, putli, ug matul-id. Dili kita makaila kang Jehova sumala sa iyang pagkamao kon wala kita makasabot niining talagsaong pulong—ang “balaan.”

“Ang Pagkabalaan Iya ni Jehova”

8, 9. Unsay nagpakita nga si Jehova motabang sa dili-hingpit nga mga tawo nga mahimong balaan sa relatibong diwa?

8 Sanglit si Jehova naghawas sa hiyas sa pagkabalaan, tukmang ikaingon nga siya mao ang tinubdan sa tanang pagkabalaan. Siya dili sa kahakog magtago sa maong bililhong hiyas; ihatag niya kini sa uban, ug siya naghatag nga madagayaon kaayo. Ngani, sa dihang ang Diyos nakigsulti kang Moises pinaagig usa ka manulonda sa may nagdilaab nga tanom, bisan ang yuta sa duol nahimong balaan tungod sa kalangkitan niana kang Jehova!Exodo 3:5.

9 Ang dili-hingpit nga mga tawo ba mahimong balaan sa tabang ni Jehova? Oo, sa relatibong diwa. Ang Diyos mihatag sa iyang katawhang  Israel sa palaaboton nga mahimong “usa ka balaan nga nasod.” (Exodo 19:6) Iyang gipanalanginan ang maong nasod sa usa ka kahikayan sa pagsimba nga balaan, hinlo, ug putli. Ang pagkabalaan sa ingon maoy nagbalikbalik nga tema sa Moisesnong Balaod. Sa pagkamatuod, ang hataas nga saserdote nagbutang ug usa ka bulawanong plaka sa atubang sa iyang turbante, diin ang tanan makakitang kini mosidlak sa kahayag sa adlaw. Gikulit niana ang mga pulong: “Ang pagkabalaan iya ni Jehova.” (Exodo 28:36) Busa ang hataas nga sukdanan sa kahinlo ug kaputli nagpaila sa ilang pagsimba ug, sa pagkatinuod, sa ilang paagi sa pagkinabuhi. Giingnan sila ni Jehova: “Kamo magmabalaan, tungod kay ako si Jehova nga inyong Diyos balaan.” (Levitico 19:2) Samtang ang mga Israelinhon nagkinabuhi sumala sa tambag sa Diyos kutob sa mahimo alang sa dili-hingpit nga mga tawo, sila balaan sa relatibong diwa.

10. Kon bahin sa pagkabalaan, unsay kalainan tali sa karaang Israel ug sa naglibot nga mga nasod?

10 Kining pasiugda sa pagkabalaan maoy sukwahi kaayo sa pagsimba sa mga nasod nga naglibot sa Israel. Kadtong paganong mga nasod nagsimbag mga diyos kansang kalungtaran mismo maoy bakak ug mini, mga diyos nga gihulagway ingong mapintason, dalo, ug mahilayon. Sila dili balaan sa tanang bahin. Ang pagsimba sa maong mga diyos naghimo sa mga tawo nga dili balaan. Busa, si Jehova nagpasidaan sa iyang mga alagad nga magpabiling bulag gikan sa paganong mga magsisimba ug sa ilang mahugaw nga relihiyosong mga tulumanon.Levitico 18:24-28; 1 Hari 11:1, 2.

11. Sa unsang paagi ang pagkabalaan sa langitnong organisasyon ni Jehova dayag diha (a) sa mga manulonda? (b) sa mga serapin? (c) kang Jesus?

11 Ubos sa labing maayong kahimtang, ang piniling nasod ni Jehova nga karaang Israel makatagana lamag diyutay kaayong banaag sa pagkabalaan sa langitnong organisasyon sa Diyos. Ang minilyong espiritung mga linalang nga maunongong nag-alagad sa Diyos gitumong ingong iyang “balaang mga tinagpulo ka libo.” (Deuteronomio 33:2; Judas 14) Sila hingpit nga nagbanaag sa masanagon, putling katahom sa pagkabalaan sa Diyos. Ug hinumdomi ang mga serapin nga nakita ni Isaias sa iyang panan-awon. Ang unod sa ilang awit nagpaila nga kining gamhanang espiritung  mga linalang adunay usa ka hinungdanong bahin sa pagpahibalo sa pagkabalaan ni Jehova sa tibuok uniberso. Hinuon, ang usa ka espiritung linalang maoy labaw kanilang tanan—ang bugtong Anak sa Diyos. Si Jesus mao ang kinalabwang banaag sa pagkabalaan ni Jehova. Sa tukma, siya nailhang “ang Balaang Usa sa Diyos.”Juan 6:68, 69.

Balaang Ngalan, Balaang Espiritu

12, 13. (a) Nganong ang ngalan sa Diyos tukmang gibatbat ingong balaan? (b) Nganong balaanon man ang ngalan sa Diyos?

12 Komosta ang bahin sa ngalan sa Diyos? Sumala sa atong nasabtan sa Kapitulo 1, ang maong ngalan dili lamang titulo o ilhanan. Kana naghawas kang Jehova nga Diyos, nga nagsakop sa tanan niyang mga hiyas. Busa, ang Bibliya nagsulti kanato nga ang iyang “ngalan maoy balaan.” (Isaias 57:15) Ang Moisesnong Balaod naghimo sa pagpasipala sa ngalan sa Diyos nga usa ka sala nga may silot nga kamatayon. (Levitico 24:16) Ug matikdi ang giuna ni Jesus diha sa pag-ampo: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.” (Mateo 6:9) Ang pagbalaan sa usa ka butang nagpasabot sa paglain niana ingong sagrado ug pagtahod niana, pagtuboy niana ingong balaan. Apan nganong ang butang nga kinaiyanhong putli sama sa kaugalingong ngalan sa Diyos kinahanglang balaanon?

13 Ang balaang ngalan sa Diyos gidaot, gipakaulawan pinaagi sa mga bakak ug pagbutangbutang. Sa Eden, si Satanas namakak bahin kang Jehova ug nagpasabot nga Siya maoy walay-hustisya nga Soberano. (Genesis 3:1-5) Sukad niadto, gitino ni Satanas—ang magmamando niining dili-balaang kalibotan—nga makakaylap ang mga bakak bahin sa Diyos. (Juan 8:44; 12:31; Pinadayag 12:9) Ang mga relihiyon naghulagway sa Diyos ingong mabuotbuoton, halayo, o mapintason. Ilang giangkon nga siya nagpaluyo sa ilang giuhaw-sa-dugo nga mga gubat. Ang pasidungog alang sa kahibulongang kalalangan sa Diyos subsob gihatag ngadto sa walay-salabotang sulagma, o sa ebolusyon. Oo, ang ngalan sa Diyos mapintasong gidaot. Kinahanglang balaanon kini; kinahanglang ipasig-uli ang angay nga himaya niini. Nangandoy kita nga mabalaan ang iyang ngalan ug mabayaw  ang iyang pagkasoberano, ug nalipay kita nga adunay bahin sa maong dakong katuyoan.

14. Nganong ang espiritu sa Diyos gitawag nga balaan, ug nganong ang pagpasipala sa balaang espiritu seryoso kaayo?

14 Aduna pay laing butang nga suod nalangkit kang Jehova nga halos sa tanang panahon gitawag nga balaan—ang iyang espiritu, o aktibong puwersa. (Genesis 1:2) Gamiton ni Jehova ang maong dili-masuklang puwersa aron sa pagtuman sa iyang mga katuyoan. Ang tanang pagabuhaton sa Diyos, iyang buhaton sa balaan, putli, ug hinlong paagi, busa ang iyang aktibong puwersa angay paganganlan nga balaang espiritu, o espiritu sa pagkabalaan. (Lucas 11:13; Roma 1:4) Ang pagpasipala sa balaang espiritu, nga naglangkit sa tinuyong pagbuhat batok sa mga katuyoan ni Jehova, maoy sala nga walay kapasayloan.Marcos 3:29.

Kon Nganong ang Pagkabalaan ni Jehova Magkabig Kanato Ngadto Kaniya

15. Nganong ang pagbaton ug diyosnong kahadlok maoy haom nga sanong sa pagkabalaan ni Jehova, ug unsay nalangkit sa maong kahadlok?

15 Nan, dili lisod masabtan kon nganong ang Bibliya nagkonektar sa pagkabalaan sa Diyos ug sa diyosnong kahadlok sa bahin sa tawo. Pananglitan, ang Salmo 99:3 mabasa: “Ipadayeg kanila ang imong ngalan. Kini dako ug makalilisang, kini balaan.” Apan ang maong kahadlok dili ngil-ad nga kahadlok. Hinunoa, kini maoy talagsaong pagbati sa masimbahong kalisang, sa labing hamiling matang sa pagtahod. Haom nga mobati niana, sanglit ang pagkabalaan sa Diyos labaw kaayo kay kanato. Kini masidlakon sa kahinlo, mahimayaon. Bisan pa niana, kini dili angayng makapasibog kanato. Sa kasukwahi, ang tukmang hunahuna bahin sa pagkabalaan sa Diyos magkabig kanatong mas suod kaniya. Ngano?

Ingon nga kita madani sa katahom, sa ingon kita madani sa pagkabalaan

16. (a) Sa unsang paagi ang pagkabalaan nalangkit sa katahom? Paghatag ug usa ka pananglitan. (b) Sa unsang paagi ang mga kabatbatan kang Jehova diha sa panan-awon nagpasiugda sa kahinlo, kaputli, ug kahayag?

16 Sa usa ka butang, gilangkit sa Bibliya ang pagkabalaan uban sa katahom. Sa Isaias 63:15, ang langit gibatbat ingong “halangdong puloy-anan sa pagkabalaan ug katahom.” Ang katahom makapadani kanato. Pananglitan, tan-awa ang hulagway sa panid 33. Dili ka ba madani sa maong talan-awon? Unsay naghimo niana nga madanihon  kaayo? Matikdi kon unsa ka lunsay tan-awon ang tubig. Bisan ang hangin hinlo gayod, kay ang langit asul man ug ang kahayag daw nagapangidlap. Karon, kon ang samang talan-awon giusob—ang sapa napunog basura, ang kakahoyan ug kabatoan gidaot sa mga sulatsulat, ang hangin nahugawan sa anuos—kita dili na madani niini; kita mosibog. Kinaiyanhong ilangkit nato ang katahom sa kahinlo, kaputli, ug kahayag. Kining mga pulonga mismo magamit sa pagbatbat sa pagkabalaan ni Jehova. Dili katingad-ang ang maong mga kabatbatan kang Jehova diha sa panan-awon makapahingangha kanato! Nagsidlak sa kahayag, nangidlap samag mahalong mga bato, nagdan-ag sama sa kalayo o sa labing lunsay ug labing masidlakong bililhong mga metal—kana mao ang katahom sa atong balaang Diyos.Ezequiel 1:25-28; Pinadayag 4:2, 3.

17, 18. (a) Sa unsang paagi naapektahan si Isaias sa iyang panan-awon sa sinugdan? (b) Giunsa paggamit ni Jehova ang usa ka serapin sa paghupay kang Isaias, ug unsa ang kahulogan sa gibuhat sa serapin?

17 Bisan pa niana, ang pagkabalaan sa Diyos mopabati ba kanatong ubos kon itandi? Ang tubag, siyempre, maoy oo. Kon buot sabton, kita maoy ubos kang Jehova—ug kana maoy labihan ka menos nga pahayag. Ang pagkahibalo ba niana magpalayo kanato gikan kaniya? Tagda ang sanong ni Isaias sa pagkadungog sa pagmantala sa mga serapin sa pagkabalaan ni Jehova. “Ug ako miingon: ‘Alaot ako! Kay ako nahimong ingon sa gipahilom, tungod kay ako usa ka tawong mahugaw sa ngabil, ug ako nagapuyo sa taliwala sa usa ka katawhang mahugaw sa ngabil; kay nakita sa akong mga mata ang Hari, si Jehova sa mga panon!’” (Isaias 6:5) Oo, ang walay-kinutobang pagkabalaan ni Jehova nagpahinumdom kang Isaias kon unsa ka makasasala ug ka dili-hingpit siya. Sa sinugdan, ang maong matinumanong tawo naguol sa labihan. Apan si Jehova wala magbiya kaniya sa maong kahimtang.

18 Usa ka serapin ang daling naghupay sa manalagna. Sa unsang paagi? Ang gamhanang espiritu milupad paingon sa halaran, nagkuhag usa ka nagbagang uling gikan niana, ug nagpadapat sa nagbagang uling sa mga ngabil ni Isaias. Kana daw masakit inay makahupay. Apan, hinumdomi nga kadto usa ka panan-awon, nga punog simbolikong kahulogan. Si Isaias, usa ka matinumanong Hudiyo, nahibalo gayod nga ang mga halad gihimo matag adlaw  sa halaran sa templo aron pagtabon sa mga sala. Ug ang serapin mahigugmaong nagpahinumdom sa manalagna nga bisan pag siya dili hingpit, “mahugaw sa ngabil,” siya mahidangat gihapon sa mahinlong pagbarog atubangan sa Diyos. * Si Jehova andam sa pag-isip nga balaan sa dili-hingpit, makasasalang tawo—labing menos sa relatibong diwa.Isaias 6:6, 7.

19. Sa unsang paagi posible nga kita mahimong balaan sa relatibong diwa, bisan pag kita dili-hingpit?

19 Ang samang butang matuod usab karong adlawa. Kadtong tanang halad nga gitanyag sa halaran sa Jerusalem maoy mga landong lamang sa mas labaw nga butang—ang usa ka hingpit nga halad, nga gitanyag ni Jesu-Kristo sa 33 K.P. (Hebreohanon 9:11-14) Kon tinuod natong hinulsolan ang atong mga sala, tul-iron ang atong daotang dalan, ug magpasundayag ug pagtuo sa maong halad, kita mapasaylo. (1 Juan 2:2) Kita usab makapahimulos ug hinlong pagbarog atubangan sa Diyos. Busa, si apostol Pedro nagpahinumdom kanato: “Kini nahisulat: ‘Kinahanglan kamong magmabalaan, tungod kay ako balaan.’” (1 Pedro 1:16) Matikding  si Jehova wala mag-ingon nga kita kinahanglang sama niya ka balaan. Dili gayod siya magdahom ug imposibleng butang gikan kanato. (Salmo 103:13, 14) Hinunoa, si Jehova nagsugo kanato nga magmabalaan tungod kay siya balaan. “Ingon nga hinigugmang mga anak,” kita magtinguha sa pagsundog kaniya kutob sa atong maarangan ingong dili-hingpit nga mga tawo. (Efeso 5:1) Busa ang pagkab-ot sa pagkabalaan maoy mapinadayonong proseso. Samtang motubo kita sa espirituwal nga paagi, kita maningkamot sa ‘paghingpit sa pagkabalaan’ sa adlaw-adlaw.2 Corinto 7:1.

20. (a) Nganong hinungdanon nga masabtan nga kita mahimong mahinlo sa panan-aw sa atong balaang Diyos? (b) Sa unsang paagi naapektahan si Isaias sa nahibaloan niyang ang iyang mga sala natabonan na?

20 Si Jehova nahigugma kon unsay matul-id ug maputli. Gidumtan niya ang sala. (Habacuc 1:13) Apan siya wala magdumot kanato. Samtang kita mag-isip sa sala nga sama sa iyang pag-isip—magdumot sa daotan, mahigugma sa maayo—ug manlimbasog sa pagsunod sa hingpit nga mga lakang ni Kristo Jesus, pasayloon ni Jehova ang atong mga sala. (Amos 5:15; 1 Pedro 2:21) Sa dihang atong masabtan nga kita mahimong hinlo sa mga mata sa atong balaang Diyos, talagsaon ang mga epekto. Hinumdomi, ang pagkabalaan ni Jehova sa sinugdan nagpahinumdom kang Isaias sa iyang kaugalingong pagkadili-hinlo. Siya mipatugbaw: “Alaot ako!” Apan sa dihang iyang nasabtan nga ang iyang mga sala natabonan na, ang iyang panglantaw nausob. Sa dihang si Jehova nangayog usa ka boluntaryo aron pagtuman sa usa ka asaynment, si Isaias misanong dayon, bisan pag siya wala mahibalo kon unsay nalangkit. Siya mipatugbaw: “Ania ako! Ipadala ako.”Isaias 6:5-8.

21. Unsang pasikaranan ang atong nabatonan sa pagsalig nga kita makaugmad sa hiyas sa pagkabalaan?

21 Kita gibuhat diha sa dagway sa balaang Diyos, nga gihatagag mga hiyas ug katakos sa pagsabot sa espirituwal nga mga butang. (Genesis 1:26) Adunay natagong katakos alang sa pagkabalaan diha sa kahiladman natong tanan. Samtang kita magpadayon sa pag-ugmad sa pagkabalaan, si Jehova malipay nga motabang. Sa lakat niana, kita mas masuod sa atong balaang Diyos. Dugang pa, samtang atong hisgotan ang mga hiyas ni Jehova sa mosunod nga mga kapitulo, atong makita nga adunay daghang lig-ong mga katarongan sa pagpakigsuod kaniya!

^ par. 18 Ang pamulong “mahugaw sa ngabil” maoy haom, kay ang mga ngabil subsob gamiton diha sa Bibliya sa masambingayong paagi sa paghawas sa katakos sa pagsulti o pinulongan. Sa tanang dili-hingpit nga mga tawo, ang dakong bahin sa mga sala masubay ngadto sa atong paagi sa paggamit sa katakos sa pagsulti.Proverbio 10:19; Santiago 3:2, 6.