Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 3

Ang Usa nga Nagbuhat sa Tanang Butang

Ang Usa nga Nagbuhat sa Tanang Butang

Kinsay nagbuhat sa tanang buhing mga butang?

MAY kahibulongang butang nga akong nahibaloan. Gusto ba nimong mabatian kini?— Tan-awa ang imong kamot. Ipiko ang imong mga tudlo. Karon punita ang usa ka butang. Daghang butang ang mahimo sa imong kamot, ug maayo kining mohimo niana. Nahibalo ka ba kon kinsay nagbuhat sa atong mga kamot?—

Oo, siya usab ang Usa nga nagbuhat sa atong baba, atong ilong, ug atong mga mata. Siya mao ang Diyos, ang Amahan sa Dakong Magtutudlo. Dili ba kita malipay nga ang Diyos naghatag kanatog mga mata?— Pinaagi niana makakita kitag daghang butang. Makatan-aw kita sa mga bulak. Makasud-ong kita sa lunhawng balili ug sa asul nga langit. Makakita pa kita sa gigutom nga gagmayng mga langgam, sama nianang anaa sa hulagway. Tinuod, kahibulongan nga makakita kitag mga butang sama niini, dili ba?—

Apan kinsay nagbuhat niining mga butanga? Tawo ba ang nagbuhat niana? Dili. Ang mga tawo makabuhat ug usa ka balay. Apan walay tawo nga makapatubog balili. Ang mga tawo dili makabuhat ug usa ka kuyabog, usa ka bulak, o bisan unsang laing buhing butang. Nahibalo ka ba niana?—

Ang Diyos mao ang nagbuhat niining tanang butang. Ang Diyos nagbuhat sa mga langit ug sa yuta. Siya nagbuhat usab sa mga tawo. Iyang gilalang  ang unang lalaki ug ang unang babaye. Si Jesus, ang Dakong Magtutudlo, nagtudlo niini.Mateo 19:4-6.

Nganong nahibalo man si Jesus nga ang Diyos maoy nagbuhat sa lalaki ug babaye? Nakakita ba si Jesus sa pagbuhat niini sa Diyos?— Oo, nakakita siya. Si Jesus kauban sa Diyos sa dihang ang Diyos nagbuhat sa lalaki ug babaye. Si Jesus mao ang unang persona nga gibuhat sa Diyos. Si Jesus kaniadto maoy usa ka manulonda, ug siya nagkinabuhi sa langit uban sa iyang Amahan.

Ang Bibliya nagsugid kanato nga ang Diyos miingon: “Buhaton nato ang tawo.” (Genesis 1:26) Nahibalo ka ba kon kinsay gikasulti sa Diyos?— Siya nakigsulti sa iyang Anak. Siya nakigsulti sa usa nga sa ulahi mianhi sa yuta ug nahimong Jesus.

Dili ba kana makapaukyab? Hunahunaa lang! Sa dihang magpatalinghog kita kang Jesus, kita ginatudloan sa usa nga kauban sa Diyos sa dihang gibuhat sa Diyos ang yuta ug ang tanang ubang mga butang. Daghag nakat-onan  si Jesus gumikan sa pagbuhat kauban sa iyang Amahan sa langit. Dili katingad-an nga si Jesus mao ang Dakong Magtutudlo!

Sa imong hunahuna ang Diyos ba masulub-on sa iyang pag-inusara sa wala pa niya buhata ang iyang Anak?— Dili, siya dili masulub-on. Aw, kon siya dili masulub-on, nganong nagbuhat man siyag ubang buhing mga butang?— Siya nagbuhat niana tungod kay siya maoy Diyos sa gugma. Gusto niyang ang uban mabuhi ug magkalipay sa kinabuhi. Angay natong pasalamatan ang Diyos nga siya naghatag kanatog kinabuhi.

Ang tanang butang nga nabuhat sa Diyos nagpadayag sa iyang gugma. Ang Diyos nagbuhat sa adlaw. Ang adlaw mohatag kanatog kahayag ug makapainit kanato. Bugnaw unta ang tanang butang ug walay mabuhi sa yuta kon kita walay adlaw. Dili ka ba malipay nga ang Diyos nagbuhat sa adlaw?—

Ang Diyos magpaulan usab. Usahay tingali dili ka gustog ulan kay dili ka man makagawas aron magdula sa dihang mag-ulan. Apan ang ulan magpatubo sa kabulakan. Busa inigkakita natog maanindot nga kabulakan, kinsay atong pasalamatan niana?— Ang Diyos. Ug kinsay atong pasalamatan sa dihang mokaon kitag mga prutas ug mga utanon nga lamian?— Angay natong pasalamatan ang Diyos kay ang iyang adlaw ug ulan maoy nagpatubo sa mga butang.

Pananglit may mangutana kanimo, ‘Diyos ba ang naglalang sa tawo ug sa mga hayop usab?’ Unsay imong isulti?— Husto ang pag-ingon: “Oo, Diyos ang naglalang sa tawo ug sa mga hayop.” Apan unsa man kon adunay dili motuo nga Diyos gayod ang nagbuhat sa mga tawo? Unsa man kon siya moingon nga ang tawo naggikan sa mga hayop pinaagig ebolusyon? Aw, ang Bibliya wala magtudlo niana. Nag-ingon kini nga ang Diyos naglalang sa tanang buhing mga butang.Genesis 1:26-31.

Sanglit may usa nga nagbuhat sa balay, kinsa ang nagbuhat sa kabulakan, kakahoyan, ug kahayopan?

Apan basin may mosulti kanimo nga dili siya motuo ug Diyos. Unsay imong isulti unya?— Nganong dili itudlo ang usa ka balay? Suknaa ang tawo: “Kinsay nagbuhat nianang balaya?” Ang tanan nahibalo nga may tawong nagbuhat niana. Ang balay wala gayod mabuhat sa kaugalingon!Hebreohanon 3:4.

 Unya dad-a kanang tawhana ngadto sa usa ka tanaman ug pakitai siyag usa ka bulak. Suknaa siya: “Kinsay nagbuhat niini?” Dili tawo ang nagbuhat niana. Ug ingon nga ang balay wala magbuhat sa kaugalingon, ang maong bulak wala usab magbuhat sa kaugalingon. May usa nga nagbuhat niana. Ang Diyos.

Hangyoa ang maong tawo sa paghunong ug pagpamati sa awit sa usa ka langgam. Unya suknaa siya: “Kinsay nagbuhat sa mga langgam ug nagtudlo kanila sa pag-awit?” Ang Diyos. Ang Diyos mao ang usa nga nagbuhat sa mga langit ug sa yuta ug sa tanang buhing mga butang! Siya mao ang Usa nga naghatag ug kinabuhi.

Bisan pa niana, basin may moingon nga siya motuo lamang kon unsay iyang makita. Basin moingon siya: ‘Kon dili ako makakita niana, dili ako motuo niana.’ Busa ang pipila ka tawo moingon nga sila dili motuo ug Diyos tungod kay sila dili man makakita kaniya.

Tinuod nga kita dili makakita sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Walay tawo nga makakita sa Diyos.’ Walay lalaki, babaye, o bata sa yuta ang makakita sa Diyos. Busa walay usa ang angayng mosulay sa paggamag hulagway o larawan sa Diyos. Ang Diyos nagsugo gani kanato nga dili siya buhatag larawan. Busa dili malipay ang Diyos kon kita may mga butang nga sama niana sa atong balay.Exodo 20:4, 5; 33:20; Juan 1:18.

Apan kon dili ka makakita sa Diyos, unsaon nimo pagkahibalo nga aduna gayoy Diyos? Hunahunaa kini. Makakita ka ba sa hangin?— Dili. Walay makakita sa hangin. Apan ikaw makakita sa mga butang nga gihimo sa hangin. Makakita ka nga molihok ang mga dahon inighuyop sa hangin agi sa mga sanga sa usa ka kahoy. Busa nagtuo ka nga adunay hangin.

Giunsa nimo pagkahibalo nga adunay hangin?

Ikaw makakita sa mga butang nga nabuhat usab sa Diyos. Inigkakita nimog usa ka buhing bulak o langgam, imong makita ang butang nga nabuhat sa Diyos. Busa ikaw nagtuo gayod nga adunay Diyos.

May usa nga tingali mosukna kanimo, ‘Kinsay nagbuhat sa adlaw ug sa yuta?’ Ang Bibliya nag-ingon: “Gilalang sa Diyos ang mga langit ug ang yuta.” (Genesis 1:1) Oo, ang Diyos nagbuhat niining tanang kahibulongang mga butang! Unsay imong gibati bahin niana?—

 Dili ba talagsaon nga mabuhi? Makabati kita sa maanindot nga mga awit sa kalanggaman. Makakita kita sa kabulakan ug sa ubang mga butang nga nabuhat sa Diyos. Ug kita makakaon sa mga pagkaon nga gihatag sa Diyos kanato.

Tungod niining tanang butang, angay kitang magpasalamat sa Diyos. Labaw sa tanan, angay kitang magpasalamat kaniya tungod sa paghatag kanatog kinabuhi. Kon kita tinuod nga mapasalamaton sa Diyos, kita may buhaton. Unsa man kana?— Kita magpatalinghog sa Diyos, ug buhaton nato kon unsay iyang gisugo kanato diha sa Bibliya. Sa maong paagi makapadayag kita nga atong gihigugma ang Usa nga nagbuhat sa tanang butang.

Angay kitang magmapasalamaton sa Diyos tungod sa tanan niyang nabuhat. Sa unsang paagi? Basaha ang nahisulat diha sa Salmo 139:14; Juan 4:23, 24; 1 Juan 5:21; ug Pinadayag 4:11.