Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 16

Unsay Tinuod nga Hinungdanon?

Unsay Tinuod nga Hinungdanon?

Unsay suliran niining tawhana?

DIHAY tawo nga nakigkita kang Jesus usa ka adlaw niana. Nahibalo siya nga si Jesus maalamon kaayo, mao nga siya miingon kaniya: ‘Magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga hatagan ako ug pipila sa mga butang nga iyang nabatonan.’ Ang maong tawo naghunahuna nga siya angayng makabaton ug pipila niadtong mga butanga.

Kon ikaw pa si Jesus, unsa kahay imong isulti?— Nasabtan ni Jesus nga ang maong tawo may suliran. Apan ang suliran dili kay siya nagkinahanglan sa butang nga iyaha sa iyang igsoon. Ang suliran sa maong tawo mao nga wala siya mahibalo kon unsay tinuod nga hinungdanon sa kinabuhi.

Atong hunahunaon kini. Unsay labing hinungdanon alang kanato? Mao ba ang pagkadunay nindot nga mga dulaan, bag-ong mga sinina, o susamang mga butang?— Dili, adunay butang nga labi pang hinungdanon. Ug kini ang pagtulon-ang buot itudlo ni Jesus. Busa iyang gisugilon ang estorya bahin sa usa ka tawo nga nalimot sa Diyos. Gusto ba nimong madunggan kini?—

Dato kaayo kadtong tawhana. Siya may mga yuta ug mga balay-tipiganan. Ang iyang mga tinanom maayo ug tubo. Wala nay luna ang iyang mga balay-tipiganan nga mapondohan sa tanang anihon. Busa, unsay iyang buhaton? Buweno, siya miingon sa iyang kaugalingon: ‘Gub-on ko ang akong mga balay-tipiganan ug magtukod ko ug mas dagko. Unya tipigan ko ang akong tanang ani ug ang akong tanang maayong mga butang sa maong bag-ong mga balay-tipiganan.’

Gihunahuna sa datong tawo nga kadto mao ang labing maalamong butang nga buhaton. Abi niyag maalamon  kaayo siya tungod sa pagtipig ug daghang butang. Siya miingon sa iyang kaugalingon: ‘Ako adunay daghang maayong mga butang nga natipigan. Kana igo na sa akong mga panginahanglan sulod sa daghang katuigan. Busa karon ako makarelaks na. Ako mokaon, moinom, ug maglipaylipay na.’ Apan may sayop sa panghunahuna sa datong tawo. Nahibalo ka ba kon unsa kana?— Siya naghunahuna lamang sa iyang kaugalingon ug sa iyang kalipayan. Siya nalimot sa Diyos.

Unsay gihunahuna niining datong tawo?

Busa giingnan sa Diyos ang datong tawo: ‘Tawo nga buangbuang. Ikaw mamatay karong gabhiona. Kinsa nay makabaton sa mga butang nga imong gitipigan?’ Magamit ba niadtong datong tawo ang maong mga butang human sa iyang kamatayon?— Dili, lain ang makakuha niana. Si Jesus miingon: “Ingon usab niana ang tawo nga magatigom ug bahandi alang sa iyang kaugalingon apan dili dato ngadto sa Diyos.”Lucas 12:13-21.

Dili nimo gustong mahisama niadtong datong tawo, dili ba?— Ang panguna niyang katuyoan sa kinabuhi mao ang pagbaton ug materyal nga mga  butang. Kana sayop. Siya gusto kanunay ug dugang pa. Apan siya dili “dato ngadto sa Diyos.”

Ang daghang tawo nahisama niadtong datong tawo. Gusto nila kanunay ang dugang pa. Apan kini mahimong mosangko sa dagkong mga suliran. Pananglitan, ikaw may mga dulaan, dili ba?— Unsa ang pipila nimo ka dulaan? Tug-ani ako.— Unsa na man kon ang usa nimo ka higala may bola o monyeka o laing dulaan nga wala nimo? Matarong ba nga pugson nimo ang imong mga ginikanan nga palitan ka niana?—

Tingali may mga higayon nga ang usa ka dulaan morag hinungdanon kaayo. Apan unsay mahitabo niana sa dili madugay?— Kana madaan. Kana tingali maguba, ug unya dili ka na moangay niana. Sa tinuoray, ikaw adunay butang nga mas bililhon pa kay sa mga dulaan. Nahibalo ka ba kon unsa kana?—

Unsay imong nabatonan nga mas bililhon kay sa mga dulaan?

Ang imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi hinungdanon kaayo kay kon wala kana, wala kay bisan unsang mabuhat. Apan ang imong kinabuhi nagdepende sa pagbuhat kon unsay makapahimuot sa Diyos, dili ba?— Busa dili kita manig-ingon niadtong buangbuang nga datong tawo nga nalimot sa Diyos.

 Dili lamang mga bata ang tingali mobuhat ug binuang nga mga butang sama niadtong datong tawo. Ang daghang dagko nang mga tawo nagbuhat usab niana. Ang pipila kanila gusto kanunay ug daghan pa kay sa ilang nabatonan. Sila tingali may pagkaon na alang sa presenteng adlaw, sinina nga ikasul-ob, ug dapit nga kapuy-an. Apan gusto nilag dugang pa. Gusto nilag daghang sinina. Ug gusto nilag mas dagkong mga balay. Nagkinahanglag salapi kining mga butanga. Busa sila magkugi sa pagtrabaho aron makasapig daghan. Ug kon makasapi silag daghan, gusto nila ang mas daghan pa.

Ang pipila ka dagko nang mga tawo hilabihan ka puliki sa pagpangitag salapi nga wala na silay panahon sa pagpakig-uban sa ilang pamilya. Ug wala na silay panahon alang sa Diyos. Ang ilang salapi makapalugway ba sa ilang kinabuhi?— Dili, dili kana makapalugway. Magamit ba nila ang ilang salapi human sa ilang kamatayon?— Dili. Tungod kay ang mga patay wala nay mabuhat nga bisan unsa.Ecclesiastes 9:5, 10.

Nagpasabot ba nga daotan ang pagkaadunay salapi?— Dili. Makapalit kitag pagkaon ug besti pinaagi sa salapi. Ang Bibliya nag-ingon nga kini usa ka panalipod. (Ecclesiastes 7:12) Apan kon atong gihigugma ang salapi, nan masugamak kita sa mga suliran. Mahisama kita niadtong buangbuang nga datong tawo nga nagtipig ug bahandi alang sa iyang kaugalingon ug dili dato ngadto sa Diyos.

Unsay kahulogan nga mahimong dato ngadto sa Diyos?— Nagkahulogan kana nga ibutang ang Diyos nga una diha sa atong mga kinabuhi. Ang pipila ka tawo moingon nga sila nagtuo sa Diyos. Sila naghunahuna nga pagtuo lamang ang gikinahanglan. Apan sila ba tinuod nga dato ngadto sa Diyos?— Dili, sila sama sa datong tawo nga nalimot sa Diyos.

Si Jesus wala gayod malimot sa iyang Amahan sa langit. Wala siya maningkamot nga makasapig daghan. Ug dili daghan ang materyal nga butang nga iyang nabatonan. Si Jesus nahibalo kon unsay tinuod nga hinungdanon sa kinabuhi. Nahibalo ka ba kon unsa?— Mao ang pagkadato ngadto sa Diyos.

Unsay gibuhat niining bataa nga tinuod nga hinungdanon?

Sultihi ako, sa unsang paagi kita mahimong dato ngadto sa Diyos?— Kita madato ngadto sa Diyos pinaagi sa pagbuhat kon unsay makapahimuot kaniya. Si Jesus miingon: “Ginabuhat ko kanunay ang mga butang nga makapahimuot  kaniya.” (Juan 8:29) Gusto sa Diyos nga buhaton nato ang mga butang nga gusto niyang atong buhaton. Karon sultihi ako, unsang mga butang ang imong mabuhat aron makapahimuot sa Diyos?— Oo, ikaw makabasa sa Bibliya, makatambong sa Kristohanong mga tigom, makaampo sa Diyos, ug makatabang sa uban nga makakat-on bahin kaniya. Kana gayod ang labing hinungdanong mga butang sa kinabuhi.

Tungod kay si Jesus dato man ngadto sa Diyos, si Jehova nag-atiman kaniya. Siya mihatag kang Jesus sa ganti nga kinabuhing walay kataposan. Kon kita sama ni Jesus, higugmaon kita ni Jehova ug atimanon usab kita. Busa hinaot nga kita mahisama kang Jesus ug dili gayod mahisama niadtong datong tawo nga nalimot sa Diyos.

Aniay pipila ka teksto sa Bibliya nga magpadayag kon sa unsang paagi mabatonan ang hustong panglantaw bahin sa materyal nga mga butang: Proverbio 23:4; 28:20; 1 Timoteo 6:6-10; ug Hebreohanon 13:5.