Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 34

Unsay Mahitabo Kon Mamatay Kita?

Unsay Mahitabo Kon Mamatay Kita?

INGON sa nasayran mo tingali, ang mga tawo karon matigulang, masakit, ug mamatay. Mamatay pa gani ang pipila ka bata. Angay bang mahadlok ka sa kamatayon o sa tawong namatay?— Nahibalo ka ba kon unsay mahitabo kon mamatay kita?—

Hinuon, walay usa nga buhi karon ang namatay ug nabuhi pag-usab aron mosugid kanato bahin niana. Apan sa dihang si Jesus, ang Dakong Magtutudlo, dinhi sa yuta, may tawo nga namatay ug nabuhi pag-usab. Mahibaloan nato kon unsay mahitabo sa mga mamatay pinaagi sa pagbasa mahitungod kaniya. Kadtong tawhana higala ni Jesus ug nagpuyo sa Betania, nga usa ka gamayng lungsod nga dili layo sa Jerusalem. Ang iyang ngalan maoy Lazaro, ug siya may duha ka igsoong babaye, nga ang ngalan mao si Marta ug si Maria. Tan-awon nato kon unsay nahitabo sumala sa Bibliya.

Usa ka adlaw niana si Lazaro nasakit nga grabe. Niadtong panahona si Jesus didto sa layo. Busa si Marta ug Maria nagsugo ug mensahero aron mosulti kang Jesus nga ang ilang igsoong lalaki, si Lazaro, nasakit. Gibuhat nila kadto kay sila nahibalo nga si Jesus makaadto kanila ug makaayo sa sakit sa ilang igsoon. Dili doktor si Jesus, apan siya nakabaton ug gahom gikan sa Diyos mao nga siya makaayo sa tanang matang sa sakit.Mateo 15:30, 31.

Ugaling lang, sa wala pa makaadto si Jesus aron sa pagpakigkita kang Lazaro, si Lazaro migrabe ug namatay. Apan gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga si Lazaro natulog lamang ug Siya moadto didto aron siya pukawon. Wala makasabot ang mga tinun-an kon unsay gipasabot ni Jesus. Busa sa tin-aw miingon si Jesus: “Namatay si Lazaro.” Unsay gipakita niini bahin sa kamatayon?— Nga kini nahisama sa hinanok nga  pagkatulog. Kini maoy hinanok kaayong pagkatulog nga ang tawo dili gani damgohon.

Karon si Jesus nagsingabot aron moduaw kang Marta ug Maria. Nangabot na ang daghang higala sa pamilya. Nangadto sila aron hupayon ang managsoon nga babaye kay ang ilang igsoong lalaki namatay. Sa nabatian ni Marta nga si Jesus nagsingabot na, siya migula sa pagsugat kaniya. Taudtaod migula usab si Maria aron makigkita kang Jesus. Subo kaayo sila ug naghilak, ug siya mihapa sa iyang tiilan. Nagsunod usab kang Maria ang ubang mga higala nga naghilak usab.

Nangutana ang Dakong Magtutudlo kon diin nila gibutang si Lazaro. Niana, gikuyogan sa mga tawo si Jesus paingon sa langob nga gilubngan kang Lazaro. Sa dihang nakita ni Jesus nga ang tanang tawo nanghilak, siya mihilak usab. Nahibalo siya nga makapaguol kaayo nga mamatyan ug usa ka minahal.

Dihay bato atubangan sa langob, busa si Jesus miingon: “Kuhaa ninyo ang bato.” Angay bang kuhaon nila kadto?— Naghunahuna si Marta nga kadto dili maayong ideya. Siya miingon: “Ginoo, baho na siya sa pagkakaron, kay upat na man ka adlaw.”

Apan siya giingnan ni Jesus: “Wala ba ako magsulti kanimo nga kon motuo ka makita mo ang himaya sa Diyos?” Gipasabot ni Jesus nga si Marta may makita nga makapasidungog sa Diyos. Unsay buhaton ni Jesus? Sa nakuha na ang bato, si Jesus miampo ug kusog kang Jehova. Unya si Jesus miingon sa kusog nga tingog: “Lazaro, gula ngari!” Mogula kaha siya? Makagula ba siya?—

Makapukaw ka ba ug tawo nga natulog?— Oo, kon mosulti kag kusog, siya momata. Apan makapukaw ka ba ug tawong natulog diha sa kamatayon?— Dili. Bisan unsa pa ka kusog ang imong pagtawag, ang tawong namatay dili makadungog. Ikaw o ako o si bisan kinsang laing tawo sa yuta karon walay mahimo aron pukawon ang namatay.

Unsay gibuhat ni Jesus alang kang Lazaro?

Apan lahi si Jesus. Siya may espesyal nga gahom gikan sa Diyos. Busa sa dihang si Lazaro gitawag ni Jesus, ang katingalahang butang nahitabo.  Ang tawong patay na sa upat ka adlaw migula sa langob! Siya nabuhi pag-usab! Siya nakaginhawa ug nakalakaw ug nakasulti na usab! Oo, gibanhaw ni Jesus si Lazaro gikan sa mga patay.Juan 11:1-44.

Karon hunahunaa kini: Unsay nahitabo kang Lazaro sa dihang siya namatay? Diha bay usa ka bahin niya—kalag o espiritu—nga migula sa iyang lawas aron mopuyo sa laing dapit? Miadto ba sa langit ang kalag ni Lazaro? Buhi ba siya sa upat ka adlaw didto sa itaas kauban sa Diyos ug sa balaang mga manulonda?—

Dili, dili siya buhi. Hinumdomi, si Jesus miingon nga si Lazaro natulog. Unsay kahimtang kon ikaw natulog? Kon hinanok kaayo ang imong pagkatulog, dili ka mahibalo kon unsay nagakahitabo alirong nimo, dili ba?— Ug inigmata nimo, dili ka mahibalo sa gidugayon sa imong pagkatulog hangtod nga ikaw motan-aw sa orasan.

Kana usab ang kahimtang sa patay nga mga tawo. Wala silay nahibaloan nga bisan unsa. Dili sila mobati. Ug dili sila makabuhat sa bisan unsa.  Kana ang kahimtang ni Lazaro sa dihang siya patay. Ang kamatayon samag hinanok nga pagkatulog diin ang usa ka tawo walay mahinumdoman. Ang Bibliya nag-ingon: “Bahin sa mga patay, sila walay nahibaloan nga bisan unsa.”Ecclesiastes 9:5, 10.

Unsay kahimtang ni Lazaro sa dihang siya patay?

Hunahunaa usab kini: Kon si Lazaro didto pa sa langit sulod niadtong upat ka adlaw, dili ba kaha siya may ikasulti bahin niana?— Ug kon siya didto pa sa langit, pabalikon ba siya ni Jesus sa yuta gikan nianang mahimayaong dapit?— Siyempre dili!

Bisan pa niana, daghang tawo moingon nga kita nakabaton ug usa ka kalag, ug sila nag-ingon nga ang kalag magpadayong buhi sa pagkamatay sa lawas. Nag-ingon sila nga ang kalag ni Lazaro buhi sa laing dapit. Apan wala magsulti niana ang Bibliya. Kini nag-ingon nga ang Diyos nagbuhat sa unang tawo nga si Adan nga “usa ka buhing kalag.” Si Adan maoy usa ka kalag. Ang Bibliya nag-ingon usab nga sa dihang si Adan nakasala, siya namatay. Siya nahimong usa ka “patay nga kalag,” ug siya mibalik sa abog nga gikan niana siya gibuhat. Ang Bibliya nag-ingon usab nga ang tanang anak ni Adan nakapanunod usab sa sala ug kamatayon.Genesis 2:7; 3:17-19; Numeros 6:6; Roma 5:12.

Nan, matin-aw nga kita wala makabaton ug kalag nga bulag sa atong lawas. Ang matag usa kanato maoy kalag. Ug sanglit ang mga tawo nakapanunod  ug sala gikan sa unang tawo, si Adan, ang Bibliya nag-ingon: ‘Ang kalag nga makasala mamatay.’Ezequiel 18:4.

Nganong walay pasikaranan ang pagkahadlok sa mga patay?

Ang pipila ka tawo mahadlok sa mga patay. Dili sila magpaduol ug menteryo kay sila naghunahuna nga ang mga patay nakabaton ug mga kalag nga bulag sa ilang lawas nga basin modaot sa mga buhi. Apan ang patay nga tawo makahimo ba sa pagdaot sa usa nga buhi?— Dili, dili siya makahimo niana.

Ang pipila ka tawo motuo gani nga ang mga patay mahimong mobalik ingong mga espiritu aron moduaw sa mga buhi. Busa sila magdulot ug pagkaon alang sa mga patay. Apan ang mga tawo nga nagbuhat niana wala gayod motuo sa giingon sa Diyos bahin sa mga patay. Kon motuo kita sa giingon sa Diyos, kita dili mahadlok sa mga patay. Ug kon kita mapasalamaton gayod sa Diyos alang sa kinabuhi, atong ipakita kini pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga giuyonan sa Diyos.

Apan basin mahibulong ka: ‘Buhion ba pag-usab sa Diyos ang mga bata nga nangamatay? Buot ba gayod niyang buhaton kana?’ Kana ang sunod natong hisgotan.

Mobasa kitag dugang sa Bibliya bahin sa kahimtang sa mga patay ug bahin sa tawo ingong kalag, diha sa Salmo 115:17 (113:17, “Dy”); 146:3, 4 (145:3, 4, “Dy”); ug Jeremias 2:34.

Pagkat-og Dugang

JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KINABUHI

“Ang Pagkabanhaw ug ang Kinabuhi”

Unsay gipasabot ni Jesus dihang miingon siya nga kadtong magpakitag pagtuo niya “dili na gayod mamatay”?

JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KINABUHI

Gibanhaw si Lazaro

Kini nga milagro dunay duha ka bahin nga dili gayod malalis bisan sa mga magsusupak ni Jesus.