Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 40

Kon Unsaon Paglipay ang Diyos

Kon Unsaon Paglipay ang Diyos

UNSAY mahimo nato sa paglipay sa Diyos? May butang ba nga ikahatag nato kaniya?— Si Jehova nag-ingon: “Ang tagsatagsa ka ihalas nga hayop sa lasang akoa man.” Siya nag-ingon usab: “Ang plata akoa, ug ang bulawan ako.” (Salmo 24:1; 50:10; Haggeo 2:8) Bisan pa niana, dunay butang nga ikahatag nato sa Diyos. Unsa man?—

Gitugotan kita ni Jehova sa pagpili kon mag-alagad kita kaniya o dili ba. Dili siya mopugos kanato nga buhaton ang buot niyang ipabuhat kanato. Sulayan nato ang pagsabot kon nganong gibuhat kita sa Diyos nga makapili kita sa pag-alagad kaniya o dili ba.

Nasayod ka tingali kon unsay robot. Usa ka makina kini nga gigama sa paghimo kon unsay buot ipahimo sa tagbuhat niini. Busa ang robot dili makadesisyon kon unsay himoon. Makabuhat unta si Jehova kanatong tanan nga sama sa mga robot. Makabuhat unta siya kanato sa paagi nga atong buhaton lang kon unsay buot niyang ipabuhat kanato. Apan wala kana himoa sa Diyos. Nahibalo ka ba kon ngano?— Abi mo, ang pipila ka dulaan maoy mga robot. Inigpislit sa usa ka boton, kini mohimo kon unsay gidisenyo sa tagbuhat nga himoon niini. Nakakita ka ba sukad ug dulaang sama niana?— Kasagarang mapul-an pagdula ang mga tawo sa dulaang mohimo lang kon unsay naprograma nga himoon niini. Dili buot sa Diyos nga kita mosugot kaniya tungod kay kita mga robot nga naprograma sa pag-alagad kaniya. Buot ni Jehova nga kita mag-alagad kaniya  tungod kay kita nahigugma kaniya ug tungod kay buot natong mosugot kaniya.

Nganong wala kita buhata sa Diyos nga sama niini nga robot?

Sa imong hunahuna, unsay bation sa atong langitnong Amahan sa dihang kita mosugot kaniya tungod kay buot nato?— Karon, sultihi ako, unsay bation sa imong mga ginikanan bahin sa imong panggawi?— Ang Bibliya nag-ingon nga ang usa ka anak nga maalamon “makapalipay sa iyang amahan” apan ang usa ka anak nga hungog maoy “kaguol sa iyang inahan.” (Proverbio 10:1) Namatikdan mo ba nga sa dihang imong buhaton ang gipabuhat sa imong inahan ug amahan, kana makapalipay kanila?— Apan unsay ilang bation sa dihang dili ka mosugot kanila?

Sa unsang paagi makapalipay ka kang Jehova ug sa imong mga ginikanan?

Karon palandongon nato ang atong langitnong Amahan, si Jehova. Gisultihan niya kita kon sa unsang paagi makapalipay kita kaniya. Palihog kuhaa ang imong Bibliya ug buksi kana sa Proverbio 27:11. Dinha ang Diyos nagasulti kanato: “Magmaalamon, anak ko, ug lipaya ang akong kasingkasing, aron matubag ko siya nga nagatamay kanako.” Nahibalo ka ba kon unsay kahulogan sa pagtamay ug tawo?— Buweno, ang usa ka tawo tingali motamay kanimo pinaagi sa pagkatawa ug pagsulti nga ikaw dili makahimo sa imong giingon nga imong mahimo. Sa unsang paagi si Satanas nagtamay kang Jehova?— Atong tan-awon.

Hinumdomi, nahibaloan nato sa Kapitulo 8 niining basahona nga buot ni Satanas nga mahimong Kinalabwan ug buot niyang ang tanan mosugot  kaniya. Si Satanas nag-ingon nga ang mga tawo nagsimba lang kang Jehova kay si Jehova mohatag kanilag kinabuhing walay kataposan kon sila magsimba kaniya. Human ipahinabo ni Satanas nga mosupak si Adan ug Eva kang Jehova, gihagit ni Satanas ang Diyos. Siya miingon sa Diyos: ‘Ang mga tawo mag-alagad lang kanimo tungod sa ilang makuha gikan kanimo. Hatagi akog higayon, ug patalikoron ko si bisan kinsa kanimo.’

Human makasala si Adan ug Eva, sa unsang paagi gihagit ni Satanas si Jehova?

Tinuod nga kanang mga pulonga mismo dili makita diha sa Bibliya. Apan kon atong basahon ang mahitungod sa tawo nga si Job, mahimong tin-aw nga gisulti ni Satanas ang susama niana ngadto sa Diyos. Hinungdanon kaayo alang kang Satanas ug kang Jehova kon magmatinumanon ba si Job sa Diyos o dili. Buksan nato ang atong mga Bibliya sa Job mga kapitulo 1 ug 2 sa pagsusi kon unsay nahitabo.

Matikdi sa Job kapitulo 1 nga si Satanas didto niadto sa langit sa dihang nangabot ang mga manulonda aron makigkita kang Jehova. Busa si Jehova nangutana kang Satanas: “Diin ka gikan?” Mitubag si Satanas nga siya naglibotlibot sa yuta. Busa nangutana si Jehova:  ‘Namatikdan mo ba si Job, nga siya nag-alagad kanako ug walay ginabuhat nga daotan?’Job 1:6-8.

Nangatarongan dayon si Satanas. ‘Si Job nagsimba lang kanimo kay wala man siyay mga suliran. Kon dili mo na siya panalipdan ug panalanginan, ikaw tunglohon niya sa imong nawong.’ Busa si Jehova mitubag: ‘Sige, Satanas, buhata ang bisan unsang buot nimong buhaton kaniya, apan ayaw lang daota si Job mismo.’Job 1:9-12.

Unsay gihimo ni Satanas?— Iyang gihikay nga pangawaton sa mga tawo ang mga baka ug mga asno ni Job ug patyon nila ang mga nagbantay niana. Unya mihapak ang liti, nga mipatay sa mga karnero ug sa mga magbalantay niini. Sa ulahi, nangabot ang mga tawo ug gikawat ang mga kamelyo ug gipatay kadtong nag-atiman niana. Sa kataposan, gipahinabo ni Satanas nga tungod sa kusog nga bagyo malumpag ang balay diin didto ang napulo ka anak ni Job, ug namatay silang tanan. Bisan pa niadtong tanan, si Job nag-alagad gihapon kang Jehova.Job 1:13-22.

Sa dihang si Jehova nakakita na usab kang Satanas, gipunting ni Jehova nga si Job matinumanon gihapon. Si Satanas nangatarongan, nga miingon: ‘Kon tugotan mo lang ako sa pagdaot sa iyang lawas, ikaw tunglohon niya sa imong nawong.’ Busa gitugotan ni Jehova si Satanas sa pagdaot sa lawas ni Job apan gipasidan-an siya nga dili patyon si Job.

Unsay giantos ni Job, ug nganong kadto nakapalipay sa Diyos?

 Si Satanas nag-atake kang Job mao nga ang mga hubag nanungha sa tibuok niyang lawas. Kadto baho kaayo nga walay buot magpaduol kaniya. Bisan ang asawa ni Job miingon kaniya: “Tungloha ang Diyos ug magpakamatay!” Kadtong nagpakaaron-ingnong mga higala ni Job nanuaw ug gipabati siya nga mas daotan sa pagsulting siya nakahimo gayod ug daotan kaayong mga butang mao nga siya nakasinati niadtong tanan nga suliran. Apan, bisan pa sa tanang suliran ug kasakitan nga gipahinabo ni Satanas kang Job, si Job nagpadayon sa pag-alagad nga matinumanon kang Jehova.Job 2:1-13; 7:5; 19:13-20.

Sa imong hunahuna, unsay gibati ni Jehova bahin sa pagkamatinumanon ni Job?— Kadto nakapalipay kaniya kay si Jehova makaingon man kang Satanas: ‘Tan-awa si Job! Nag-alagad siya kanako tungod kay buot niya.’ Ikaw ba mahisama kang Job, usa ka tawong ikapunting ni Jehova ingong panig-ingnan nga nagpamatuod nga si Satanas bakakon?— Sa pagkatinuod, usa ka pribilehiyo ang pagtubag sa pangangkon ni Satanas nga makapatalikod siya kang bisan kinsa gikan sa pag-alagad kang Jehova. Si Jesus nag-isip gayod nga kana maoy usa ka pribilehiyo.

Wala gayod tugoti sa Dakong Magtutudlo nga matental Siya ni Satanas sa pagbuhat ug daotan. Hunahunaa nga ang iyang panig-ingnan nakapalipay kaayo sa iyang Amahan! Si Jehova nakapunting kang Jesus ug nakatubag kang Satanas: ‘Tan-awa ang akong Anak! Nagpabilin siyang bug-os nga matinumanon kanako kay siya nahigugma kanako!’ Hunahunaa, usab, kon unsa ka malipayon ni Jesus tungod sa paglipay sa kasingkasing sa iyang Amahan. Tungod sa maong kalipay, giantos gani ni Jesus ang kamatayon diha sa kahoy sa pagsakit.Hebreohanon 12:2.

Buot ba nimong mahisama sa atong Dakong Magtutudlo ug makapalipay kang Jehova?— Nan magpadayon sa pagkakat-on bahin sa buot ipabuhat ni Jehova kanimo, ug lipaya siya pinaagi sa pagbuhat niana!

Basaha kon unsay gibuhat ni Jesus sa paglipay sa Diyos ug kon unsa usab ang kinahanglan natong buhaton, diha sa Proverbio 23:22-25; Juan 5:30; 6:38; 8:28; ug 2 Juan 4.