Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 47

Kon Unsaon Nato Pagkaila nga Haduol na ang Armagedon

Kon Unsaon Nato Pagkaila nga Haduol na ang Armagedon

NAHIBALO ka kon unsay ilhanan, dili ba?— Sa Kapitulo 46 nakabasa kita bahin sa ilhanan nga gihatag sa Diyos nga dili na niya laglagon ang kalibotan pinaagi sa baha. Dugang pa, ang mga apostoles nangayo ug ilhanan aron masayran nila kon kanus-a mobalik si Jesus ug nga haduol na ang kataposan sa kalibotan o sistema sa mga butang.Mateo 24:3.

Sanglit si Jesus dili man makita sa langit, gikinahanglan ang usa ka ilhanan nga makita sa mga tawo nga magpadayag nga siya nagsugod na sa pagmando. Busa gisulti ni Jesus ang mga butang nga bantayan sa iyang mga tinun-an dinhi sa yuta. Inigkahitabo niining mga butanga, kana magpasabot nga siya mibalik ug nagsugod na sa pagmando ingong Hari sa langit.

Aron itudlo sa iyang mga tinun-an nga hinungdanon ang pagpadayon sa pagbantay, si Jesus miingon kanila: “Matikdi ang kahoyng igos ug ang tanang ubang mga kahoy: Sa dihang manalingsing  na kini, pinaagi sa pagpaniid niini mahibalo kamo sa inyong kaugalingon nga karon ang ting-init haduol na.” Makaila ka sa dihang haduol na ang ting-init. Ug makaila ka nga haduol na ang Armagedon inigkakita nimo nga nagakahitabo na ang mga butang nga gihisgotan ni Jesus.Lucas 21:29, 30.

Unsang pagtulon-an ang gitudlo ni Jesus sa naghisgot siya bahin sa kahoyng igira?

Niini nga panid ug sa sunod nga panid, tan-awon nato ang mga hulagway sa mga butang nga maoy bahin sa ilhanan nga haduol na ang Gingharian sa Diyos, sumala sa giingon ni Jesus. Inigkahitabo niining tanang  butang, ang Gingharian sa Diyos nga ang Magmamando mao si Kristo magdugmok sa tanang ubang mga kagamhanan, sumala sa atong nabasa sa Kapitulo 46.

Busa tan-awa pag-ayo ang mga hulagway sa naunang duha ka panid, ug ato kining hisgotan. Sa Mateo 24:6-14 ug Lucas 21:9-11, makabasa ka bahin sa imong makita niining mga hulagwaya. Gawas pa, matikdi ang gamayng numero sa matag hulagway. Ang samang numero makita sa sinugdan sa parapo nga nagsaysay sa maong hulagway. Karon atong susihon kon ang daghang bahin sa ilhanan nga gihatag ni Jesus nagakatuman ba karong panahona.

(1) Si Jesus nag-ingon: “Makadungog kamo bahin sa mga gubat ug mga taho sa mga gubat; . . . ang nasod motindog batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian.” Nakadungog ka ba ug mga taho bahin sa mga gubat?— Ang unang gubat sa kalibotan gibugno gikan sa 1914 ngadto sa 1918, ug unya diha ang Gubat sa Kalibotan II, gikan sa 1939 ngadto sa 1945. Wala pay mga gubat sa kalibotan sukad masukad! Karon aduna nay mga gubat sa tibuok kalibotan. Morag kada adlaw diha sa TV, sa radyo, ug sa mantalaan, kita makadungog o makabasa bahin sa mga gubat.

(2) Si Jesus nag-ingon usab: “Aduna unyay mga kanihit sa pagkaon . . . sa nagkalainlaing mga dapit.” Sumala sa imo tingaling nasayran, dili ang tanan adunay igong pagkaon. Kada adlaw libolibo ka tawo mamatay tungod kay sila walay igong pagkaon.

(3) Si Jesus midugang pag-ingon: ‘Aduna unyay mga kamatay sa nagkalainlaing mga dapit.’ Nahibalo ka ba kon unsay kamatay?— Kini usa ka sakit o balatian nga mopatayg daghang tawo. Usa ka dakong kamatay gitawag ug trangkaso Espanyola nga mipatayg mga 20 milyones ka tawo sulod lang sa usa ka tuig o kapin niana. Sa atong adlaw mas daghang tawo kay niana ang lagmit mamatay gumikan sa AIDS. Ug anaa ang kanser, sakit sa kasingkasing, ug ubang mga sakit nga mopatayg libolibo ka tawo kada tuig.

 (4) Si Jesus mihatag ug laing bahin sa ilhanan, nga nag-ingon: “Aduna unyay . . . mga linog sa nagkalainlaing mga dapit.” Nahibalo ka ba kon unsay linog?— Ang mga linog makapauyog sa yuta ilalom sa imong mga tiil. Malumpag ang mga balay, ug kasagarang mamatay ang mga tawo. Sukad sa tuig 1914, may daghang linog kada tuig. Nakadungog ka ba bahin sa mga linog?—

(5) Si Jesus nag-ingon nga ang laing bahin sa ilhanan maoy ‘dugang ug dugang nga pagkadaotan.’ Kanay hinungdan nga daghan ang pagpangawat ug kapintasan. Ang mga tawo bisan diin mahadlok nga basin may manglungkab sa ilang mga balay. Wala pa sukad masukad nga adunay hilabihang krimen ug kapintasan sa tanang bahin sa kalibotan kay sa pagkakaron.

(6) Si Jesus mihatag ug usa ka hinungdanon kaayong bahin sa ilhanan sa miingon siya: “Kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok gipuy-ang yuta ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasoran; ug unya moabot ang kataposan.” (Mateo 24:14) Kon motuo ka ‘niining maayong balita,’ nan angayng isulti nimo kini ngadto sa uban. Nianang paagiha makaambit ka sa pagtuman niining bahina sa ilhanan.

Tingali moingon ang pipila ka tawo nga ang mga butang nga gitagna ni Jesus kanunay nga nahitabo. Apan wala pa sukad mahitabo nga kanang tanang butang nahitabo sa daghan kaayong bahin sa kalibotan ug sa samang panahon. Busa nasabtan mo ba kon unsay kahulogan sa ilhanan?— Nagkahulogan kana nga inigkakita nato nga nagakahitabo kining tanang butang, kining daotang kalibotan duol nang pulihan sa bag-ong kalibotan sa Diyos.

Sa gihatag ni Jesus ang maong ilhanan, gihisgotan usab niya ang usa ka linaing yugto sa tuig. Matod niya: “Mag-ampo sa kanunay nga ang inyong pagkalagiw dili unta mahitabo sa tingtugnaw.” (Mateo 24:20) Sa imong hunahuna unsay iyang gipasabot niana?—

Ania, kon ang usa ka tawo kinahanglang mokalagiw sa usa ka katalagman panahon sa tingtugnaw, sa dihang lisod kaayo o peligroso pa ang  pagbiyahe tungod sa daotang panahon, unsay mahimong mahitabo?— Kon ugaling mokalagiw man siya, kana mahimong lisod kaayo. Dili ba makapasubo nga ang usa ka tawo mamatay tungod sa bagyo sa yelo tungod kay napuliki kaayo siya sa pagbuhat sa laing mga butang mao nga wala makasugod nga mas sayo sa iyang pagbiyahe?—

Sa naghisgot si Jesus bahin sa pagsulay sa pagkalagiw panahon sa tingtugnaw, unsang pagtulon-an ang iyang gitudlo?

Nakita mo ba ang punto nga gipahayag ni Jesus pinaagi sa paghisgot nga dili maghulat ug tingtugnaw aron mokalagiw?— Nagsulti siya kanato nga sanglit nahibalo kita nga haduol na ang Armagedon, dili nato gustong maglangan sa paglihok sa pagpamatuod nga kita nahigugma sa Diyos pinaagi sa pag-alagad kaniya. Kon maglangan kita, basin kana ulahi na unya alang kanato. Busa mahisama gayod unya kita sa mga tawo panahon sa Lunop nga nakadungog kang Noe apan wala mosulod sa arka.

Sunod natong hisgotan kon unsay kahimtang sa pagkatapos sa dakong gubat sa Armagedon. Makat-onan nato kon unsay gitagana sa Diyos alang kanatong tanan nga nahigugma ug nag-alagad kaniya karon.

Ang mosunod mao ang laing mga kasulatan nga nagpakita nga haduol na ang Armagedon: 2 Timoteo 3:1-5 ug 2 Pedro 3:3, 4.