Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 48

Sa Unsang Paagi Makapuyo Ka sa Malinawong Bag-ong Kalibotan sa Diyos

Sa Unsang Paagi Makapuyo Ka sa Malinawong Bag-ong Kalibotan sa Diyos

GIBUTANG sa Diyos si Adan ug Eva sa tanaman sa Eden. Bisan pag sila nahimong dili-masinundanon ug namatay, gipaposible sa Diyos nga ang mga anak nila, apil kita karon, mabuhing walay kataposan sa Paraiso. Ang Bibliya nagsaad: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.”Salmo 37:29.

Ang Bibliya naghisgot bahin sa “bag-ong mga langit” ug “usa ka bag-ong yuta.” (Isaias 65:17; 2 Pedro 3:13) Ang presenteng “mga langit” gilangkoban sa tawhanong mga kagamhanan karong panahona, apan ang “bag-ong mga langit” gilangkoban ni Jesu-Kristo ug sa mga magmando uban niya sa langit. Makapahingangha gayod unya sa dihang ang maong bag-ong mga langit, nga mao ang matarong nga kagamhanan sa Diyos nga magpahinabog pakigdait, magmando sa tibuok yuta!

Nan, unsa ang “bag-ong yuta”?— Ang bag-ong yuta mao unya ang maayong mga tawo nga nahigugma kang Jehova. Abi mo, sa dihang hisgotan sa Bibliya “ang yuta,” nagpasabot usab kini sa mga tawong nagpuyo sa yuta, dili sa yuta mismo. (Genesis 11:1; Salmo 66:4; 96:1) Busa ang mga tawong maglangkob sa bag-ong yuta magpuyo dinhi niining yutaa.

Mawala na unya ang presenteng kalibotan sa daotang mga tawo. Hinumdomi, ang Lunop sa adlaw ni Noe naglaglag sa usa ka daotang kalibotan sa katawhan. Ug, sumala sa atong nasayran, kining presenteng daotang kalibotan laglagon sa Armagedon. Karon atong susihon kon unsa ang matang sa pagkinabuhi sa bag-ong kalibotan sa Diyos human sa Armagedon.

 Gusto ba nimo nga mabuhing walay kataposan sa Paraiso diha sa malinawong bag-ong kalibotan sa Diyos?— Walay doktor nga makahimo nga kita mabuhing walay kataposan. Walay tableta nga makapugong sa atong kamatayon. Ang bugtong paagi nga kita mabuhing walay kataposan maoy pinaagi sa pagpakigsuod sa Diyos. Ug ang Dakong Magtutudlo nagsulti kanato kon unsaon paghimo niana.

Kuhaon nato ang atong mga Bibliya, ug buksan kana sa Juan kapitulo 17, bersikulo 3. Atong makita dinhi kining mga pulong sa Dakong Magtutudlo: “Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.”

Busa, unsay giingon ni Jesus nga kinahanglang buhaton nato aron mabuhing walay kataposan?— Una, kita kinahanglang mokuhag kahibalo bahin sa atong langitnong Amahan, si Jehova, ug bahin usab sa iyang Anak, kinsa mihatag sa iyang kinabuhi alang kanato. Nagkahulogan kini nga kinahanglang tun-an nato ang Bibliya. Kining basahona, Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo, nagatabang kanato sa paghimo niana.

Apan sa unsang paagi ang pagkakat-on bahin kang Jehova makatabang kanato nga mabuhing walay kataposan?— Ania, ingong nagkinahanglan kita ug pagkaon kada adlaw, kinahanglang makakat-on kita bahin kang Jehova kada adlaw. Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.”Mateo 4:4.

Kinahanglang mokuha usab kita ug kahibalo bahin kang Jesu-Kristo tungod kay ang Diyos nagpadala sa iyang Anak aron sa pagpapas sa atong sala. Ang Bibliya nag-ingon: “Walay kaluwasan diha kang bisan kinsa pang lain.” Ug ang Bibliya nag-ingon usab: “Siya nga magpasundayag ug pagtuo sa Anak adunay kinabuhing walay kataposan.” (Buhat 4:12; Juan 3:36) Karon, unsay kahulogan nga ‘magpasundayag ug pagtuo’ kang Jesus?— Nagkahulogan kini nga kita tinuod nga nagtuo kang Jesus ug nahibalo nga kita dili mabuhing walay kataposan kon wala siya. Nagtuo ba kita niana?— Kon nagtuo kita, magpadayon kita sa pagkakat-on gikan sa Dakong Magtutudlo kada adlaw, ug buhaton nato kon unsay iyang isulti.

 Usa ka maayong paagi nga ikaw makakat-on gikan sa Dakong Magtutudlo mao ang pagbasag balikbalik niining basahona ug pagtan-aw ug pagpamalandong sa tanang hulagway. Sulayi kon makatubag ka ba sa mga pangutana nga may kalabotan niining mga hulagwaya. Gawas pa, basaha kining basahona kauban sa imong inahan o amahan. Kon wala ang imong mga ginikanan, basaha kini uban sa mga tawo nga mas magulang nimo ug sa ubang mga bata. Dili ba talagsaon unya kon makatabang ka sa uban nga makakat-on gikan sa Dakong Magtutudlo kon unsay angay nilang buhaton aron mabuhing walay kataposan sa bag-ong kalibotan sa Diyos?—

Ang Bibliya nagsulti kanato: “Ang kalibotan nagakahanaw.” Apan unya ang Bibliya nagpatin-aw kon sa unsang paagi kita mabuhing walay kataposan sa bag-ong kalibotan sa Diyos. Nag-ingon kini: “Siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.” (1 Juan 2:17) Busa sa unsang paagi kita mabuhing walay kataposan sa bag-ong kalibotan sa Diyos?— Oo, pinaagi sa pagkuhag kahibalo bahin kang Jehova ug sa iyang minahal nga Anak, si Jesus. Apan kinahanglang buhaton usab o ipadapat nato kon unsay atong makat-onan. Hinaot ang imong pagtuon niining basahona makatabang kanimo sa pagbuhat niining mga butanga.