Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 32

Kon sa Unsang Paagi Gipanalipdan si Jesus

Kon sa Unsang Paagi Gipanalipdan si Jesus

HIMOON usahay ni Jehova ang makapahinganghang mga butang aron sa pagpanalipod sa mga bata pa ug dili makadepensa sa kaugalingon. Kon mosuroy ka sa kabanikanhan, imo tingaling makita ang usa ka paagi nga kini ginahimo ni Jehova. Apan sa sinugdan mahimong dili ka makasabot kon unsay nagakahitabo.

Makita nimo ang usa ka langgam nga motugdon sa yuta duol nimo. Kini morag nasamdan. Ang usa ka pako niini nagsaguyod ug kini mopalayo sa dihang sulayan nimo ang pagduol niini. Samtang sundon nimo ang langgam, ikaw dili gayod makaapas niini. Unya, sa kalit molupad ang langgam. Dili diay samdan ang pako niini! Nahibalo ka ba kon unsay gibuhat sa langgam?—

Buweno, haduol sa dapit nga gitugdongan sa langgam nga duol nimo, ang iyang mga kuyabog gitagoan sa kabugangan. Nahadlok ang inayang langgam nga basin ikaw makakita niini ug magdaot kanila. Busa ang inayang langgam nagpakaaron-ingnong nasamdan ug ikaw giagak pahilayo sa mga kuyabog. Nahibalo ka ba kon kinsay makapanalipod kanato sama sa ginahimo sa inayang langgam ngadto sa iyang mga kuyabog?— Diha sa Bibliya, si Jehova gipanig-ingon sa langgam nga agila, nga motabang sa iyang mga kuyabog.Deuteronomio 32:11, 12.

Sa unsang paagi kining inayang langgam nagapanalipod sa iyang mga kuyabog?

 Ang labing minahal nga anak ni Jehova mao ang pinangga niyang Anak, si Jesus. Sa didto si Jesus sa langit, siya maoy gamhanang espiritung persona sama sa iyang Amahan. Nakaatiman siya sa iyang kaugalingon. Apan sa dihang natawo si Jesus ingong masuso sa yuta, siya dili makadepensa sa kaugalingon. Nagkinahanglan siyag panalipod.

Aron matuman ang kabubut-on sa Diyos alang kaniya sa yuta, si Jesus kinahanglang motubo ug mahimong hingpit, bug-os-hingkod nga tawo. Hinunoa, gisulayan ni Satanas ang pagpatay kang Jesus sa dili pa kana mahitabo. Ang mga tinguha sa pagpatay kang Jesus sa bata pa siya ug ang mga paagi nga gipanalipdan siya ni Jehova maoy makapaukyab nga estorya. Buot ba nimong makadungog niini?—

Dili pa dugay human sa pagkatawo ni Jesus, gipahinabo ni Satanas nga ang usa ka daw bituon mosidlak sa langit dapit sa Sidlakan. Ang mga tawong gitawag ug mga astrologo, nga nagtuon bahin sa mga bituon, nagsunod sa bituon ginatos ka kilometros paingon sa Jerusalem. Nangutana sila didto kon hain matawo ang usa nga mahimong hari sa mga Hudiyo. Sa dihang gisukna ang mga tawo nga nahibalo sa giingon sa Bibliya bahin niini, sila mitubag: “Sa Betlehem.”Mateo 2:1-6.

Human sa pagduaw sa mga astrologo kang Jesus, unsang pasidaan ang gihatag kanila sa Diyos nga nakaluwas kang Jesus?

 Sa pagkadungog ni Herodes, ang daotang hari sa Jerusalem, bahin sa maong bag-ong hari nga bag-o pang natawo sa duol nga lungsod sa Betlehem, iyang gisugo ang mga astrologo: ‘Pangitaa ninyo ang bata, ug unya balik kamo ug sultihi ako.’ Nahibalo ka ba kon nganong buot ni Herodes nga masayran kon hain makaplagan si Jesus?— Kay si Herodes masinahon ug buot mopatay kaniya!

Sa unsang paagi gipanalipdan sa Diyos ang iyang Anak?— Buweno, sa dihang nakaplagan sa mga astrologo si Jesus, sila mihatag ug mga gasa kaniya. Sa ulahi diha sa damgo gihatagan sa Diyos ug pasidaan ang mga astrologo nga dili na mobalik kang Herodes. Busa namauli sila sa laing dalan nga wala na mobalik sa Jerusalem. Sa nasayran ni Herodes nga ang mga astrologo nanglakaw na, siya nasuko pag-ayo. Sa paningkamot nga mapatay si Jesus, gipapatay ni Herodes ang tanang batang lalaki sa Betlehem nga ang edad ubos sa duha ka tuig! Apan niadtong panahona, si Jesus wala na didto.

Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi nakaikyas si Jesus?— Sa pagbiya sa mga astrologo aron mopauli na, si Jehova nagpasidaan sa bana ni Maria, si Jose, nga mokalagiw ngadto sa Ehipto. Si Jesus halayo na sa peligro didto gikan sa daotang si Herodes. Mga katuigan sa ulahi, sa dihang si Maria ug si Jose namalik gikan sa Ehipto nga kauban si Jesus, ang Diyos naghatag ug laing pasidaan kang Jose. Diha sa usa ka damgo iyang gisugo siya nga mobalhin sa Nasaret, diin si Jesus halayo sa peligro.Mateo 2:7-23.

Sa unsang paagi naluwas na usab ang batang si Jesus?

Nasabtan mo ba kon sa unsang paagi gipanalipdan ni Jehova ang iyang Anak?— Sa imong hunahuna kinsay sama sa mga kuyabog nga gitagoan sa ilang inayang langgam sa kabugangan o sama kang Jesus sa bata  pa siya? Dili ba ikaw sama kanila?— Adunay mga tawo nga buot modaot usab kanimo. Nahibalo ka ba kon kinsa?—

Ang Bibliya nag-ingon nga si Satanas samag nagangulob nga leyon nga buot motukob kanato. Ug ingon nga ang mga leyon kasagarang moatake ug gagmayng mga hayop, si Satanas ug ang iyang mga demonyo kasagarang moatake ug mga bata. (1 Pedro 5:8) Apan si Jehova mas kusgan kay kang Satanas. Makapanalipod si Jehova sa iyang mga anak o makaayo sa bisan unsang kadaotan nga himoon ni Satanas kanila.

Nahinumdoman mo ba gikan sa Kapitulo 10 niining basahona kon unsay gitinguha sa Yawa ug sa iyang mga demonyo nga ipabuhat kanato?— Oo, ilang sulayan nga ipahimo nato ang matang sa seksuwal nga buhat nga giingon sa Diyos maoy daotan. Apan kinsa lamang ang angayng makigsekso?— Oo, ang bana ug asawa lamang.

Ugaling lang, ikasubo nga ang pipila ka hingkod nga mga tawo gustong makigsekso sa mga bata. Kon kana ilang himoon, ang mga bata basin mobuhat ug daotang mga butang nga ilang nakat-onan gikan nianang hingkod nga mga tawo. Kining mga bataa mosugod usab sa paggamit sa dili-angayng paagi sa ilang mga kinatawo. Kana mao ang nahitabo dugay na kanhi sa siyudad sa Sodoma. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga lalaki didto, “gikan sa batang lalaki hangtod sa tigulang nga lalaki,” misulay sa pagpakigsekso sa mga lalaki nga miduaw kang Lot.Genesis 19:4, 5.

Busa ingon nga nagkinahanglan si Jesus ug panalipod, ikaw kinahanglan usab nga panalipdan gikan sa hingkod nga mga tawo—ug gikan usab sa ubang mga bata—nga tingali mosulay sa pagpakigsekso kanimo. Kining mga tawhana kasagaran magpakaaron-ingnon nga imong mga higala. Tingali sila may ihatag pa kanimo kon ikaw mosaad nga dili motug-an sa uban bahin sa ilang gustong himoon kanimo. Apan kining mga tawhana mahakogon, sama ni Satanas ug sa iyang mga demonyo, ug buot lamang nila nga mobatig kahinam sa ilang kaugalingon. Ug mosulay sila sa pagbatig kahinam pinaagi sa pagpakigsekso sa mga bata. Pagkadaotan gayod niini!

 Nahibalo ka ba kon unsa tingaliy ilang himoon aron mobatig kahinam sa ilang kaugalingon?— Basin mosulay sila sa pag-ugay sa imong kinatawo. O ilang ibagnod pa ang ilang kinatawo sa imoha. Apan ayaw gayod itugot nga adunay mougay sa imong pikoy o puday. Bisan imong igsoong lalaki o babaye o imong inahan o amahan. Kining mga sangkapa sa imong lawas maoy personal.

Unsay angay nimong isulti ug himoon kon may mosulay sa paghikap kanimo sa sayop nga paagi?

Sa unsang paagi makapanalipod ka sa imong lawas gikan sa mga tawo nga mohimog daotang mga butang sama niini?— Una sa tanan, ayaw itugot nga may mougay sa imong kinatawo. Kon may mosulay sa paghimo niini, sulti sa kusog nga tingog: “Ihunong kana! Isumbong tika!” Ug kon kanang tawhana moingon nga ikaw mao ang sad-an sa nahitabo, ayawg tuo niana. Dili kana tinuod. Ipadayon ang pagsumbong bisan kon kinsa siya! Angay nimong himoon kana bisan pag siya moingon nga ang gibuhat ninyong duha maoy sekreto ninyong duha. Bisan pag saaran ka nianang tawhana ug nindot nga mga gasa o hulgaon ka, kinahanglang magpahilayo ka kaniya ug isumbong gihapon siya.

Dili ka angayng mahadlok, apan mag-amping ka lamang. Kon pasidan-an ka sa imong mga ginikanan bahin sa mga tawo o mga dapit nga basin peligroso kanimo, pamati gayod kanila. Kon mamati ka kanila, gikuhaan mo ug higayon ang usa ka daotang tawo sa pagdaot kanimo.

Basaha ang bahin sa pagpanalipod sa imong kaugalingon gikan sa daotang seksuwal nga mga buhat, diha sa Genesis 39:7-12; Proverbio 4:14-16; 14:15, 16; 1 Corinto 6:18; ug 2 Pedro 2:14.