Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 8

Ang Uban Labaw kay Kanato

Ang Uban Labaw kay Kanato

SEGURADO ako nga ikaw mouyon nga ang uban labaw o mas bantogan ug kusgan kay kanimo ug kanako. Sa imong hunahuna kinsa ba siya?— Si Jehova nga Diyos. Unsa na man ang iyang Anak, ang Dakong Magtutudlo? Labaw ba siya kay kanato?— Siyempre labaw siya.

Si Jesus kaniadto uban sa Diyos sa langit. Siya maoy espiritung Anak o manulonda. Nagbuhat ba ang Diyos ug ubang mga manulonda o espiritung mga anak?— Oo, siya nagbuhat ug milyonmilyon kanila. Ang maong mga manulonda labaw ug mas gamhanan usab kay kanato.Salmo 104:4; Daniel 7:10.

Nahinumdom ka ba sa ngalan sa manulonda nga nakigsulti kang Maria?— Siya mao si Gabriel. Iyang gisultihan si Maria nga ang iyang masuso maoy Anak sa Diyos. Ang Diyos nagbutang sa kinabuhi sa iyang espiritung Anak diha sa tagoangkan ni Maria aron si Jesus matawo ingong usa ka masuso sa yuta.Lucas 1:26, 27.

Unsay lagmit gisulti ni Maria ug Jose kang Jesus?

Motuo ka ba sa maong milagro? Motuo ka ba nga si Jesus nagkinabuhi kaniadto uban sa Diyos sa langit?— Si Jesus nag-ingon nga siya nagkinabuhi didto. Giunsa pagkahibalo ni Jesus nianang mga butanga? Buweno, sa bata pa siya, siya lagmit gisultihan ni Maria sa gisulti ni Gabriel. Gawas pa, si Jose lagmit nagsulti kang Jesus nga ang Diyos mao ang tinuod niyang Amahan.

Sa dihang si Jesus gibawtismohan, ang Diyos misulti pa gikan sa langit, nga miingon: “Kini mao ang akong Anak.” (Mateo 3:17) Ug sa gabii una siya  mamatay, si Jesus miampo: “Amahan, himayaa ako uban kanimo sa himaya nga akong nabatonan uban kanimo sa wala pa ang kalibotan.” (Juan 17:5) Oo, si Jesus mihangyo nga siya pabalikon sa pagkinabuhi pag-usab uban sa Diyos didto sa langit. Unsaon niya pagkinabuhi didto?— Kon himoon lamang siya pag-usab ni Jehova nga Diyos nga usa ka dili-makitang espiritung persona o manulonda.

Karon ako adunay hinungdanong pangutana kanimo. Maayo ba ang tanang manulonda? Unsay imong hunahuna?— Hinuon, sa usa ka panahon kanhi silang tanan maayo. Tungod kay si Jehova maoy naglalang kanila, ug ang tanang butang nga iyang gibuhat maayo. Apan unya usa sa mga manulonda nahimong daotan. Naunsa pagkahitabo kadto?

Alang sa tubag, mobalik kita sa panahon nga ang Diyos nagbuhat sa unang lalaki ug babaye, si Adan ug Eva. Moingon ang pipila ka tawo nga ang estorya bahin kanila maoy tumotumo lamang. Apan ang Dakong Magtutudlo nahibalo nga kana tinuod.

Sa dihang ang Diyos nagbuhat kang Adan ug Eva, iyang gibutang sila sa usa ka matahom nga tanaman diha sa dapit nga ginganlan ug Eden. Kadto maoy usa ka parke, usa ka paraiso. Makabaton unta sila ug daghang anak, nga usa ka dakong pamilya, ug makapuyo sa Paraiso sa walay kataposan. Apan may usa ka hinungdanong leksiyon nga angay nilang makat-onan. Ato na kining nahisgotan. Tan-awon nato kon ato kining mahinumdoman.

Sa unsang paagi si Adan ug Eva mabuhi unta sa walay kataposan sa Paraiso?

 Gisultihan ni Jehova si Adan ug Eva nga sila makakaon sa tanang bunga nga ilang magustohan gikan sa mga kahoy sa tanaman. Apan may usa ka kahoy nga sila dili makakaon gikan niana. Gisultihan sila sa Diyos kon unsay mahitabo kon sila mokaon. Siya miingon: “Mamatay ka gayod.” (Genesis 2:17) Busa, unsa ang leksiyon nga kinahanglang makat-onan ni Adan ug Eva?—

Kadto ang leksiyon bahin sa pagkamasinugtanon. Oo, ang kinabuhi nagdepende sa pagkamasinugtanon kang Jehova nga Diyos! Dili igo nga si Adan ug Eva moingon lang nga sila magmasinugtanon kaniya. Kinahanglang ipakita nila pinaagi sa ilang mga buhat nga sila magmasinugtanon. Kon magmasinugtanon sila sa Diyos, sila magpasundayag nga sila nahigugma kaniya ug gusto nila nga siya maoy ilang Magmamando. Unya sila mabuhi sa walay kataposan sa Paraiso. Apan kon sila mokaon gikan niadtong kahoya, unsay ipadayag niana?—

Kana magpadayag nga sila dili gayod mapasalamaton sa gihatag sa Diyos kanila. Magmasinugtanon ka ba kang Jehova kon ikaw didto pa?— Sa sinugdan, si Adan ug Eva nagmasinugtanon. Apan unya ang usa nga labaw kanila naglimbong kang Eva. Iyang nadani si Eva nga dili magmasinugtanon kang Jehova. Kinsa ba siya?—

Kinsay nagpaigo nga ang serpente nakasulti kang Eva?

 Ang Bibliya nag-ingon nga ang usa ka serpente o halas nakigsulti kang Eva. Apan nahibalo ka nga ang usa ka serpente dili makasulti. Busa sa unsang paagi kadto nakasulti?— Usa ka manulonda ang nagpaigo nga samag ang serpente maoy nagsulti. Apan sa pagkatinuod ang manulonda maoy nagsulti. Ang manulonda nagsugod sa paghunahuna ug daotang mga butang. Gusto niyang simbahon siya ni Adan ug Eva. Gusto niyang sila mosugot kaniya. Gusto niyang mopuli sa Diyos.

Busa kadtong daotang manulonda nagbutang ug sayop nga mga ideya diha sa kaisipan ni Eva. Pinaagi sa serpente, giingnan niya si Eva: ‘Ang Diyos wala magsulti kaninyo sa tinuod. Dili kamo mamatay kon kamo mokaon gikan sa maong kahoy. Kamo mahimong maalamon sama sa Diyos.’ Makatuo ka kaha nianang mga pulonga?—

Si Eva nagsugod sa pagpangandoy sa butang nga wala ihatag sa Diyos kaniya. Mikaon siya sa bunga gikan sa gidiling kahoy. Unya iyang gihatagan niana si Adan. Wala motuo si Adan sa gisulti sa serpente. Apan ang iyang tinguha nga mounong kang Eva mas kusog kay sa iyang gugma alang sa Diyos. Busa siya mikaon usab sa bunga sa kahoy.Genesis 3:1-6; 1 Timoteo 2:14.

Unsay resulta?— Si Adan ug Eva nahimong dili na hingpit, natigulang, ug namatay. Ug tungod  kay sila dili na man hingpit, ang ilang tanang anak dili usab hingpit ug sa kadugayan natigulang ug namatay. Ang Diyos wala mamakak! Ang kinabuhi nagdepende gayod sa pagkamasinugtanon kaniya. (Roma 5:12) Ang Bibliya nagsulti kanato nga ang manulonda nga namakak kang Eva ginganlan ug Satanas nga Yawa, ug ang ubang mga manulonda nga nahimong daotan ginganlan ug mga demonyo.Santiago 2:19; Pinadayag 12:9.

Unsay nahitabo kang Adan ug Eva human sila mosupak sa Diyos?

Karon, masabtan mo ba kon nganong ang maayong manulonda nga gibuhat sa Diyos nahimong daotan?— Tungod kadto kay siya nagsugod sa paghunahuna ug daotang mga butang. Gusto niya nga mahimong Numero Uno. Nahibalo siya nga gisugo sa Diyos si Adan ug Eva nga manganak ug daghan, ug gusto niya nga silang tanan magsimba kaniya. Gusto sa Yawa nga ang tanan dili magmasinugtanon kang Jehova. Busa maningkamot siya sa pagbutang ug daotang mga ideya diha sa atong kaisipan.Santiago 1:13-15.

Ang Yawa nag-ingon nga walay tawong tinuod nga nahigugma kang Jehova. Siya nag-ingon nga ikaw ug ako wala mahigugma sa Diyos ug nga dili gayod nato gustong buhaton ang gisulti sa Diyos. Siya nag-ingon nga kita magmasinugtanon lamang kang Jehova sa dihang ang tanang butang mosangpot sumala sa atong gusto. Husto ba ang Yawa? Ingon ba kita niana?

Ang Dakong Magtutudlo miingon nga ang Yawa maoy bakakon! Si Jesus nagpamatuod nga siya tinuod nga nahigugma kang Jehova pinaagi sa pagsugot Kaniya. Ug si Jesus wala lamang magsugot sa Diyos sa dihang kadto sayon. Siya nagmasinugtanon sa tanang panahon, bisan pag siya gilisodlisod sa ubang mga tawo. Siya nagpabiling matinumanon kang Jehova hangtod gayod sa iyang kamatayon. Kana ang hinungdan nga siya gibanhaw aron mabuhi sa walay kataposan.

Busa sa imong hunahuna kinsa ba ang atong kinadak-ang kaaway?— Oo, si Satanas nga Yawa. Makakita ka ba kaniya?— Siyempre dili! Apan kita nahibalo nga siya naglungtad ug siya labaw ug mas gamhanan kay kanato. Bisan pa niana, kinsa ang labaw kay sa Yawa?— Si Jehova nga Diyos. Busa kita nahibalo nga ang Diyos makapanalipod kanato.

Basaha ang bahin sa Usa nga angay natong simbahon: Deuteronomio 30:19, 20; Josue 24:14, 15; Proverbio 27:11; ug Mateo 4:10.