Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 24

Ayaw Gayod Pagkahimong Kawatan!

Ayaw Gayod Pagkahimong Kawatan!

MAY nakapangawat ba kanimog usa ka butang?— Unsay imong gibati?— Ang nangawat niana maoy kawatan, ug walay tawo nga moangay ug kawatan. Sa imong hunahuna nganong mahimong kawatan ang usa ka tawo? Natawo ba siyang may kiling sa pagpangawat?—

Bag-o pa natong nakat-onan nga ang mga tawo natawong makasasala. Busa kitang tanan dili hingpit. Apan walay usa nga matawong kawatan. Ang usa ka kawatan tingali naggikan sa buotang pamilya. Ang iyang mga ginikanan, mga igsoong lalaki ug babaye tingali matinud-anon. Apan ang tinguha sa usa ka tawo alang sa mga butang nga sama sa salapi ug kon unsay mapalit sa salapi basin makapahimo niyang kawatan.

Alang kanimo kinsa ba ang unang kawatan?— Ato kining hunahunaon. Nailhan sa Dakong Magtutudlo ang maong persona sa didto pa siya sa langit. Ang maong kawatan usa ka manulonda kanhi. Apan sanglit gibuhat sa Diyos nga hingpit ang tanang manulonda, sa unsang paagi ang maong manulonda nahimong kawatan?— Buweno, sumala sa atong nakat-onan sa Kapitulo 8 niining basahona, gitinguha niya ang usa ka butang nga dili iyaha. Nahinumdom ka ba kon unsa kadto?—

Human sa paglalang sa Diyos sa unang lalaki ug babaye, gusto niadtong manulondaa nga sila mosimba kaniya. Wala siyay katungod sa ilang pagsimba. Ang ilang pagsimba iya sa Diyos. Apan iyang gikawat kadto! Pinaagi sa pagdani kang Adan ug Eva sa pagsimba kaniya, ang manulonda nahimong kawatan. Siya nahimong si Satanas nga Yawa.

Unsay makapahimo sa usa ka tawo nga kawatan?— Ang pagtinguha sa butang nga dili iyaha. Ang maong tinguha mahimong kusog kaayo nga makapahinabo gani kini nga ang maayong mga tawo mohimog daotang mga butang. Usahay, ang mga tawo nga mahimong kawatan dili na gayod  magbag-o ug mobuhat na usab sa butang nga maayo. Usa kanila maoy usa ka apostoles ni Jesus. Ang iyang ngalan maoy Judas Iskariote.

Si Judas nahibalo nga ang pagpangawat daotan kay natudloan man siya sa Balaod sa Diyos sukad pa sa iyang pagkabata. Nahibalo siya nga ang Diyos kas-a nagsulti gani gikan sa langit ug nagsugo sa iyang katawhan: “Dili ka mangawat.” (Exodo 20:15) Sa midako si Judas, iyang nahibalag ang Dakong Magtutudlo ug nahimong usa sa iyang mga tinun-an. Sa ulahi, si Jesus mipili pa kang Judas aron mahimong usa sa iyang 12 ka apostoles.

Si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagkuyog sa pagpanaw. Sila nagdungan sa pagpangaon. Ug ang tanang salapi nga nabatonan sa grupo gitipigan sulod sa usa ka kahon. Si Judas ang gipaatiman ni Jesus sa maong kahon. Siyempre, ang salapi dili iya ni Judas. Apan nahibalo ka ba kon unsay gihimo ni Judas sa wala madugay?—

Nganong nangawat si Judas?

Si Judas nagsugod sa pagkuhag salapi gikan sa kahon sa panahong dili angay siyang mokuha. Mokuha siyag salapi sa dihang walay laing nagtan-aw, ug nangita pa gani siyag mga paagi aron makabaton ug daghan pang salapi. Naghunahuna siya kanunay bahin sa salapi. Tan-awon nato kon unsay gisangpotan sa maong daotang tinguha pipila ra ka adlaw sa wala pa patya ang Dakong Magtutudlo.

Si Maria, nga igsoong babaye sa higala ni Jesus nga si Lazaro, nagdalag maayong klase nga lana ug gibubo kadto sa mga tiil ni Jesus. Apan si Judas mireklamo. Nahibalo ka ba kon ngano?— Siya miingon nga ang lana angay untang ibaligya ug ang salapi ihatag ngadto sa mga kabos. Apan siya nagtinguha gayod nga ang kahon masudlan ug daghang salapi aron kana iyang makawat.Juan 12:1-6.

Giingnan ni Jesus si Judas nga si Maria dili samokon, kay siya nagmaluloton pag-ayo. Wala makaangay si Judas sa giingnan siya niadto ni Jesus, mao nga giadto niya ang pangulong mga saserdote, nga maoy mga kaaway ni Jesus. Gusto nilang dakpon si Jesus, apan gusto nilang himoon kana sa kagabhion aron dili sila makita sa mga tawo.

 Gisultihan ni Judas ang mga saserdote: ‘Sultihan ko kamo kon unsaon pagdakop kang Jesus, kon inyo akong hatagan ug salapi. Pilay inyong ihatag kanako?’

‘Hatagan ka namog katloan ka pirasong salapi,’ mitubag ang mga saserdote.Mateo 26:14-16.

Gidawat ni Judas ang salapi. Nahisama gayod kadto nga iyang gibaligya ang Dakong Magtutudlo ngadto niadtong mga tawhana! Makahunahuna ka ba nga may makahimo sa maong labihan ka daotang butang?— Ikasubo nga kana mahitabo sa dihang ang usa ka tawo mahimong kawatan ug mangawat ug salapi. Siya mas nahigugma sa salapi kay sa ubang mga tawo o bisan sa Diyos.

Tingali moingon ka, ‘Dili gayod ako mas mahigugma sa bisan unsa kay sa akong paghigugma kang Jehova nga Diyos.’ Maayo nga kanay imong pagbati. Sa dihang gipili ni Jesus si Judas isip apostoles, lagmit kanay pagbati ni Judas. Ang uban nga nahimong mga kawatan tingali mibati usab niana. Hisgotan nato ang pipila kanila.

Unsang daotang mga butang ang gihunahuna ni Acan ug David?

Ang usa maoy alagad sa Diyos kanhi nga ginganlag Acan, nga dugay nang nabuhi sa wala pa matawo ang Dakong Magtutudlo. Nakakita si Acan ug usa ka nindot nga besti, usa ka baritang bulawan, ug pipila ka pirasong salapi. Kadto dili iyaha. Ang Bibliya nag-ingon nga kadto iyaha ni  Jehova kay nakuha man kadto gikan sa mga kaaway sa katawhan sa Diyos. Apan nagustohan pag-ayo kadto ni Acan mao nga iya kadtong gikawat.Josue 6:19; 7:11; Jos 20-22.

Aniay laing pananglitan. Dugay na kanhi, si Jehova mipili kang David aron mahimong hari sa katawhan sa Israel. Usa ka adlaw niana, si David misugod sa pagsud-ong sa maanyag nga babaye nga si Bat-seba. Nagpadayon siya sa pagsud-ong kang Bat-seba ug paghunahuna nga himoon siyang asawa. Apan, asawa na siya ni Urias. Unsa untay angayng buhaton ni David?—

Angay untang ihunong ni David ang paghunahuna bahin sa pagpangasawa kang Bat-seba. Apan wala siya mohunong. Busa gipangasawa siya ni David. Ug unya iyang gipapatay si Urias. Nganong gibuhat ni David ang maong daotang mga butang?— Kay siya  nagpadayon sa pagtinguha sa usa ka babaye nga iyaha sa laing lalaki.2 Samuel 11:2-27.

Sa unsang paagi si Absalom usa ka kawatan?

Tungod kay si David naghinulsol, gitugotan ni Jehova nga siya mabuhi. Apan sukad niadto si David nakasinatig daghang suliran. Ang iyang anak lalaki nga si Absalom nagtinguha sa pagpuli kang David isip hari. Busa sa dihang nangabot ang mga tawo aron makigkita kang David, si Absalom mohalog ug mohalok kanila. Ang Bibliya nag-ingon: “Si Absalom nagpadayon sa pagkawat sa mga kasingkasing sa mga tawo sa Israel.” Nakombinsir niya ang maong mga tawo sa pagtinguha nga siya mahimong hari inay kang David.2 Samuel 15:1-12.

May butang ba nga nagustohan nimo pag-ayo, sama kang Acan, David, ug Absalom?— Kon ang maong butang iyaha sa laing tawo, ang pagkuha niana nga walay permiso maoy pagpangawat. Nahinumdom ka ba kon unsay gitinguha sa unang kawatan, si Satanas?— Gusto niyang ang mga tawo mosimba kaniya inay sa Diyos. Busa si Satanas nangawat sa dihang iyang nakombinsir si Adan ug Eva sa pagsugot kaniya.

Sa dihang ang usa ka tawo may gipanag-iyang butang, siya adunay katungod sa pagsulti kon kinsa ang makagamit niana. Pananglitan, mahimong makigdula ka sa ubang mga bata sulod sa ilang balay. Angay ba nga mokuhag usa ka butang gikan didto ug dad-on kana sa inyong balay?— Dili, gawas kon ang ilang amahan o inahan moingon nga madala nimo kana. Kon magdala kag usa ka butang ngadto sa inyong balay nga walay pananghid, kana maoy pagpangawat.

Nganong tingali matental ka sa pagpangawat?— Tungod kay gusto mo ang usa ka butang nga dili imoha. Bisan pag walay laing tawo nga makakita sa imong pagkuha niana, kinsay makakita?— Si Jehova nga Diyos. Ug kinahanglang atong hinumdoman nga gidumtan sa Diyos ang pagpangawat. Busa ang gugma alang sa Diyos ug sa imong silingan motabang kanimo nga dili gayod mahimong kawatan.

Ang Bibliya tin-awng nag-ingon nga ang pagpangawat daotan. Palihog basaha ang Marcos 10:17-19; Roma 13:9; ug Efeso 4:28.