Nganong ang Diyos nahimuot niining partiha?

GANAHAN ka bang moadto sa mga parti?— Mahimong makalingaw kaayo kana. Sa imong hunahuna gusto ba sa Dakong Magtutudlo nga kita moadto sa mga parti?— Hinuon, mitambong siya sa okasyon nga matawag ug parti sa dihang may naminyo, ug ang pipila niya ka tinun-an mikuyog kaniya. Si Jehova mao “ang malipayong Diyos,” busa siya mahimuot sa dihang kita maglipaylipay panahon sa maayong mga parti.1 Timoteo 1:11; Juan 2:1-11.

Gisuginlan kita sa panid 29 niining basahona nga gibahin ni Jehova ang Pulang Dagat aron ang mga Israelinhon makaagi. Nakahinumdom ka ba nga nabasa nimo kana?— Human niadto, ang mga tawo nanganta ug nanayaw ug nagpasalamat kang Jehova. Kadto samag usa ka parti. Nalipay kaayo ang katawhan, ug segurado kita nga ang Diyos nalipay usab.Exodo 15:1, 20, 21.

Mga 40 ka tuig sa ulahi, mitambong ang mga Israelinhon sa laing dakong parti. Niadtong higayona ang mga tawo nga nag-imbitar kanila dili gani magsisimba ni Jehova. Sa pagkatinuod, ang mga tawo nga nag-imbitar kanila nagyukbo pa sa pagsimba sa ubang mga diyos ug nakigsekso sa mga tawo nga dili nila asawa o bana. Sa imong hunahuna angay ba nga motambong sa ingon niana nga parti?— Aw, wala mahimuot si Jehova, ug iyang gisilotan ang mga Israelinhon.Numeros 25:1-9; 1 Corinto 10:8.

 Gihisgotan usab sa Bibliya ang duha ka parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan. Ang usa ba niini nagsaulog sa adlawng-natawhan sa Dakong Magtutudlo?— Wala. Ang duha ka parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan maoy alang sa mga tawo nga dili alagad ni Jehova. Ang usa maoy parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan ni Haring Herodes Antipas. Niadtong panahona siya ang magmamando sa distrito sa Galilea sa dihang si Jesus nagpuyo didto.

Daghang daotang butang ang gibuhat ni Haring Herodes. Giilog niya ang asawa sa iyang igsoong lalaki. Ang iyang ngalan Herodias. Gisultihan si Herodes sa alagad sa Diyos nga si Juan nga Bawtista nga ang iyang gibuhat daotan. Wala makaangay niadto si Herodes. Busa gipabilanggo niya si Juan.Lucas 3:19, 20.

Samtang nabilanggo si Juan, ang adlaw miabot aron saulogon ang adlawng-natawhan ni Herodes. Naghikay si Herodes ug dakong parti. Iyang giimbitar ang daghang inila nga mga tawo. Nangaon ug nanginom ug nagsadya silang tanan. Dayon ang anak nga babaye ni Herodias misulod ug misayaw alang kanila. Nalingaw pag-ayo ang tanan sa iyang sinayawan nga gusto ni Haring Herodes nga mohatag kaniyag espesyal nga gasa. Si Herodes  miingon kaniya: “Bisan unsa ang imong pangayoon kanako, ihatag ko kini kanimo, kutob sa katunga sa akong gingharian.”

Unsa kahay iyang pangayoon? Salapi? nindot nga sinina? kaugalingon niyang palasyo? Nahimut-okan ang dalaga. Busa iyang giadto ang iyang inahan, si Herodias, ug miingon: “Unsay akong pangayoon?”

Hinumdomi nga hilabihan ang pagdumot ni Herodias kang Juan nga Bawtista. Busa iyang giingnan ang iyang anak babaye nga pangayoon ang iyang ulo. Ang dalaga mibalik sa hari ug miingon: “Buot ko nga ihatag nimo dayon kanako diha sa usa ka bandihado ang ulo ni Juan nga Bawtista.”

Dili gusto ni Haring Herodes nga si Juan patyon kay siya nahibalo nga si Juan maayong tawo. Apan nakasaad na si Herodes, ug siya nahadlok kon unsay hunahunaon sa ubang nanambong sa parti kon iyang usbon ang iyang hunahuna. Busa nagsugo siyag tawo nga moadto sa bilanggoan aron punggotan ug ulo si Juan. Sa pagkataudtaod mibalik ang maong tawo. Dala na niya ang ulo ni Juan diha sa bandihado, ug iyang gihatag kana sa dalaga. Unya ang dalaga mihatag niana ngadto sa iyang inahan.Marcos 6:17-29.

Ang laing parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan nga gihisgotan sa Bibliya dili usab maayo. Kadto maoy alang sa usa ka hari sa Ehipto. Panahon  usab sa maong parti, gisugo sa hari nga punggotan ug ulo ang usa ka tawo. Unya, human niadto, gipabitay niya ang maong tawo aron tuhakon sa mga langgam! (Genesis 40:19-22) Sa imong hunahuna miuyon ba ang Diyos niadtong duha ka parti?— Magustohan mo ba kaha nga moadto sa maong mga parti?—

Unsay nahitabo sa parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan ni Herodes?

Nahibalo kita nga ang tanang butang nga nahisulat sa Bibliya adunay katuyoan. Naghisgot kini bahin sa duha lamang ka parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan. Ug nianang duha ka parti, may gibuhat nga daotang mga butang ingong bahin sa selebrasyon. Busa, kon ikaw ang pasultihon, unsay ginasulti sa Diyos kanato bahin sa mga parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan? Gusto ba sa Diyos nga kita magsaulog sa mga adlawng-natawhan?—

Tinuod nga nianang maong mga parti karon, walay gipunggotan ug ulo. Apan kining pagsaulog sa mga adlawng-natawhan nagsugod sa mga tawo nga wala magsimba sa matuod nga Diyos. Ang The Catholic Encyclopedia nag-ingon bahin sa mga pagsaulog sa adlawng-natawhan nga gihisgotan diha sa Bibliya: “Ang mga makasasala lamang . . . ang maghudyaka tungod sa adlaw sa ilang pagkatawo.” Gusto ba natong mahisama kanila?—

Unsa na man ang Dakong Magtutudlo? Gisaulog ba niya ang iyang adlawng-natawhan?— Wala, walay gisulti ang Bibliya bahin sa usa ka parti sa pagsaulog sa adlawng-natawhan ni Jesus. Sa pagkatinuod, ang unang mga sumusunod ni Jesus wala magsaulog sa iyang adlawng-natawhan. Nahibalo ka ba kon nganong ang mga tawo sa ulahi midesidir nga saulogon ang adlawng-natawhan ni Jesus sa Disyembre 25?—

Kanang petsaha gipili kay, sumala sa The World Book Encyclopedia, “ang katawhan sa Roma nagsaulog na niana ingong Pista ni Saturno, nga nagsaulog sa pagkahimugso sa adlaw.” Busa gipili sa mga tawo ang pagsaulog sa adlawng-natawhan ni Jesus sa petsa nga gipangilin na sa mga pagano!

Nahibalo ka ba nganong dili posible nga si Jesus natawo sa Disyembre?— Kay nag-ingon ang Bibliya nga sa pagkatawo ni Jesus, ang mga magbalantay sa karnero didto pa sa kapatagan sa takna sa kagabhion. (Lucas 2:8-12) Ug dili posible nga sila atua didto sa tugnaw, ting-ulan nga bulan sa Disyembre.

Nganong ang pagkatawo ni Jesus dili mahimong nahitabo sa Disyembre 25?

 Daghang tawo nahibalo nga ang Pasko dili mao ang adlawng-natawhan ni Jesus. Nahibalo pa sila nga sa maong adlaw ang mga pagano may selebrasyon nga wala makapahimuot sa Diyos. Apan daghan ang nagsaulog gihapon ug Pasko. Sila mas maikagon nga magparti kay sa pagsusi kon unsay panghunahuna sa Diyos bahin niana. Apan gusto natong pahimut-an si Jehova, dili ba?—

Busa kon aduna kitay mga parti, gusto natong paneguroon nga kana maoy maayong mga parti sa panan-aw ni Jehova. Mahimo kita nga magparti sa bisan unsang panahon sa tuig. Dili kinahanglang kita maghulat ug espesyal nga adlaw. Mahimong mangaon kita ug espesyal nga pagkaon ug magkalingaw sa mga dula. Gusto ba nimong mohimo niana?— Mahimong makigsulti ka sa imong mga ginikanan ug magplano ug parti uban sa ilang tabang. Makalipay unya kana, dili ba?— Apan sa dili ka pa mohimog mga plano alang sa usa ka parti, gusto nimong paneguroon nga kana mauyonan sa Diyos.

Sa unsang paagi mapaneguro nato nga ang atong mga parti makapahimuot sa Diyos?

Ang kahinungdanon sa pagbuhat kanunay kon unsay giuyonan sa Diyos gipakita usab sa Proverbio 12:2; Juan 8:29; Roma 12:2; ug 1 Juan 3:22.