ANG pipila ka tawo moingon nga sila motuo lamang kon unsay ilang makita. Apan kana maoy binuang. Adunay daghang tinuod nga butang nga dili gayod nato makita sa atong mga mata. Makangalan ka ba ug usa ka butang?—

Unsa man ang hangin nga atong giginhawa? Makabatyag ba kita niini?— Ipataas ang imong kamot, ug huypi kana. May nabatyagan ka ba?— May nabatyagan ka, apan ikaw dili makakita sa hangin, dili ba?—

Nahisgotan na nato ang espiritung mga persona, nga dili nato makita. Atong nasayran nga ang pipila maayo apan ang uban daotan. Nganli ang pipila ka maayong espiritung mga persona nga dili nato makita.— Oo, anaa si Jehova nga Diyos, anaa si Jesus, ug anaa ang maayong mga manulonda. May daotan ba usab nga mga manulonda?— Ang Bibliya nag-ingon nga duna. Sultihi ako kon unsay imong nasayran bahin kanila.—

Usa ka butang nga atong nasayran mao nga ang maayong mga manulonda ug daotang mga manulonda mas kusgan kay kanato. Daghag nasayran ang Dakong Magtutudlo bahin sa mga manulonda. Kay siya kanhi usa ka manulonda sa wala pa siya ipanganak ingong bata dinhi sa yuta. Siya nagkinabuhi uban sa lain pang mga manulonda didto sa langit. Nakaila siyag milyonmilyon kanila. Duna bay ngalan ang maong mga manulonda?—

Buweno, atong nakat-onan nga ang Diyos nagngalan sa mga bituon. Busa makapaneguro kita nga ang tanang manulonda may mga ngalan usab. Ug nahibalo kita nga sila makahimo sa pagsultihay sa usag usa kay ang Bibliya naghisgot bahin sa ‘pinulongan sa mga manulonda.’ (1 Corinto 13:1) Sa imong hunahuna unsay estoryahan sa mga manulonda? Mag-estorya ba sila bahin kanato dinhi sa yuta?—

Nahibalo kita nga ang mga manulonda ni Satanas, ang mga demonyo, naningkamot nga kita dili magmasinugtanon kang Jehova. Busa seguradong  mag-estorya sila kon unsaon nila paghimo niini. Gusto nilang kita mahisama kanila aron kita dili usab magustohan ni Jehova. Apan unsa na man ang matinumanong mga manulonda sa Diyos? Sa imong hunahuna sila mag-estorya ba usab bahin kanato?— Oo, sila mag-estorya gayod. Gusto nilang motabang kanato. Paestoryaha ako kon sa unsang paagi ang pipila ka manulonda sa Diyos mitabang sa mga tawong nahigugma kang Jehova ug nag-alagad kaniya.

Pananglitan, dihay tawo nga ginganlag Daniel nga nagpuyo sa Babilonya. Ang daghang tawo didto wala mahigugma kang Jehova. Naggama pa gani ang katawhan ug usa ka balaod nga magsilot kang bisan kinsang nag-ampo kang Jehova nga Diyos. Apan si Daniel dili mohunong sa pag-ampo kang Jehova. Nahibalo ka ba kon unsay ilang gibuhat kang Daniel?—

Oo, gipatambog sa daotang mga tawo si Daniel ngadto sa usa ka gahong sa mga leyon. Didto si Daniel nag-inusara uban sa pipila ka gigutom nga mga leyon.  Nahibalo ka ba kon unsay nahitabo niadto?— “Ang Diyos nagpadala sa iyang manulonda ug nagtak-om sa baba sa mga leyon,” matod ni Daniel. Wala gayod siya unsaa! Ang mga manulonda makahimog talagsaong mga butang alang sa mga nag-alagad kang Jehova.Daniel 6:18-22.

Unsay gibuhat sa Diyos sa pagluwas kang Daniel?

Unya may panahong si Pedro nabilanggo. Mahinumdom ka nga si Pedro higala sa Dakong Magtutudlo, si Jesu-Kristo. Wala moangay ang pipila ka tawo sa diha nga sila gisultihan ni Pedro nga si Jesus mao ang Anak sa Diyos. Busa ilang gipabilanggo si Pedro. Giguwardiyahan si Pedro ug mga sundalo aron mapaneguro nga siya dili makaikyas. May makatabang ba kaniya?—

Si Pedro natulog nga gitung-an ug duha ka guwardiya, ug gikadenahan ang iyang mga kamot. Apan ang Bibliya nag-ingon: ‘Tan-awa! Ang manulonda  ni Jehova miabot, ug misidlak ang usa ka kahayag sulod sa selda sa bilanggoan. Nga nagdagpi kang Pedro sa iyang kilid, ang manulonda mipukaw kaniya, nga miingon: “Tindog dayon!”’

Sa unsang paagi ang usa ka manulonda mitabang nga makagawas si Pedro sa bilanggoan?

Niana ang mga kadena ni Pedro nangatangtang gikan sa iyang mga kamot! Ug ang manulonda miingon kaniya: ‘Pag-ilis, isul-ob ang imong sandalyas, ug sunod kanako.’ Ang mga guwardiya dili makapugong kanila kay ang manulonda nagtabang man kang Pedro. Dayon nakaabot sila sa usa ka puthawng ganghaan, ug nahitabo ang katingad-ang butang. Ang ganghaan nabuksan nga walay tawong nag-abli! Kadto nga manulonda nagpagawas kang Pedro aron makapadayon siya sa pagwali.Buhat 12:3-11.

Ang mga manulonda sa Diyos makatabang ba usab kanato?— Oo, sila makatabang. Nagpasabot ba kini nga dili gayod nila itugot nga kita madaot?— Wala, ang mga manulonda dili mopugong nga kita madaot kon atong buhaton ang binuang nga mga buhat. Apan bisan pag dili nato buhaton ang binuang nga mga butang, kita mahimong madaot gihapon. Wala sugoa ang mga manulonda nga pugngan ang pagkahitabo niini. Hinunoa, gihatagan sila sa Diyos ug linaing buluhaton.

Ang Bibliya naghisgot bahin sa usa ka manulonda nga nag-awhag sa mga tawo sa bisan diin nga simbahon ang Diyos. (Pinadayag 14:6, 7) Sa unsang paagi ang manulonda nag-awhag kanila niana? Nagsinggit ba siya gikan sa langit aron ang tanang tawo makadungog kaniya?— Wala, hinunoa, ang mga sumusunod ni Jesus sa yuta makigsulti sa uban bahin sa Diyos, ug ang mga manulonda magagiya kanila sa ilang buluhaton. Tinoon sa mga manulonda nga kadtong gusto gayong mahibalo bahin sa Diyos makahigayon sa pagpatalinghog. Makaambit kita sa maong buluhaton sa pagwali, ug tabangan kita sa mga manulonda.

Apan unsa man kon samokon kita sa mga tawo nga wala mahigugma sa Diyos? Unsa na man kon ila kitang ipabilanggo? Pagawson ba kita sa mga manulonda?— Sila makapagawas kanato. Apan kana dili nila kanunayng ginabuhat.

Unsay gisulti sa manulonda kang Pablo?

Ang sumusunod ni Jesus nga si Pablo kas-a nabilanggo. Siya nagsakay sa usa ka barko panahon sa usa ka kusog nga bagyo. Apan ang mga manulonda  wala dayon magpagawas kaniya. Tungod kay dihay ubang mga tawo nga kinahanglang makadungog pa bahin sa Diyos. Usa ka manulonda miingon: “Ayaw kahadlok, Pablo. Kinahanglang moatubang ka kang Cesar.” Oo, si Pablo dad-on ngadto sa magmamando sa kalibotan nga si Cesar aron si Pablo makawali kaniya. Ang mga manulonda kanunayng nahibalo kon diin si Pablo, ug sila nagtabang kaniya. Sila motabang usab kanato kon kita tinuod nga nag-alagad sa Diyos.Buhat 27:23-25.

Adunay laing dakong buluhaton sa mga manulonda, ug ilang buhaton kana sa dili madugay. Haduol na kaayo ang panahon nga laglagon sa Diyos ang daotang mga tawo. Pagalaglagon ang tanang wala magsimba sa matuod nga Diyos. Kadtong moingon nga sila dili motuo sa mga manulonda kay sila dili makakita kanila makadiskobre nga sila sayop gayod kaayo.2 Tesalonica 1:6-8.

Unsay ipasabot niana alang kanato?— Kon kita anaa sa kiliran sa Diyos nga kauban sa mga manulonda, ila kitang tabangan. Apan anaa ba kita sa ilang kiliran?— Kita anaa sa ilang kiliran kon kita nag-alagad kang Jehova. Ug kon kita nag-alagad kang Jehova, atong sultihan ang ubang mga tawo sa pag-alagad usab kaniya.

Aron dugang mahibalo bahin sa kon sa unsang paagi apektado sa mga manulonda ang mga kinabuhi sa mga tawo, basaha ang Salmo 34:7 (33:8, “Dy”); Mateo 4:11; 18:10; Lucas 22:43; ug Buhat 8:26-31.