Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 30

Tabang Aron Mabuntog ang Atong mga Kahadlok

Tabang Aron Mabuntog ang Atong mga Kahadlok

SAYONAN ka ba nga mag-alagad kang Jehova?— Wala moingon ang Dakong Magtutudlo nga kana sayon nga himoon. Sa gabii una pa sa pagpatay kang Jesus, gisultihan niya ang iyang mga apostoles: “Kon ang kalibotan nagdumot kaninyo, kamo nahibalo nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo.”Juan 15:18.

Nanghambog si Pedro nga dili gayod niya biyaan si Jesus, apan si Jesus miingon nga siya ilimod ni Pedro ug tulo ka higayon niadto mismong gabhiona. Ug kadto gayod ang gihimo ni Pedro! (Mateo 26:31-35; Mat 26:69-75) Nganong nahitabo kadto?— Nahitabo kadto kay si Pedro ug ang ubang mga apostoles usab nangahadlok.

Nahibalo ka ba nganong nangahadlok ang mga apostoles?— Napakyas sila sa paghimo sa butang nga hinungdanon kaayo. Ang pagkahibalo bahin niini makatabang kanato sa pag-alagad kang Jehova bisan kon unsay isulti o buhaton tingali sa usa ka tawo kanato. Apan, kinahanglan unang repasohon nato kon unsay nahitabo sa kataposang gabii nga gigugol ni Jesus kauban sa iyang mga apostoles.

Una, sila nagtingob sa pagsaulog sa Paskuwa. Kadto espesyal nga pagpangaon nga gihimo kada tuig aron sa pagpahinumdom sa katawhan sa Diyos sa ilang pagkaluwas gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Unya gisugdan ni Jesus ang laing espesyal nga pagpangaon uban kanila. Atong hisgotan kini sa ulahing kapitulo ug ipatin-aw kon sa unsang paagi ang maong pagpangaon makatabang kanato sa paghinumdom kang Jesus. Human sa maong pagpangaon ug sa pagpalig-on sa iyang mga apostoles, si Jesus nagdala kanila ngadto sa tanaman sa Getsemane. Usa kini ka paboritong dapit nga kanunay nilang adtoan.

 Didto sa tanaman, si Jesus nagpalayo nga siya rang usa aron mag-ampo. Iyang giingnan usab si Pedro, Santiago, ug Juan nga mag-ampo. Apan nahikatulog sila. Tulo ka higayong nagpalayo si Jesus nga siya rang usa aron mag-ampo, ug sa tulo ka higayon siya mibalik nga nakaplagan si Pedro ug ang uban nga nangatulog! (Mateo 26:36-47) Nahibalo ka ba nganong angay unta nga sila nagpabiling nagmata aron sa pag-ampo?— Atong hisgotan kini.

Nganong si Pedro, Santiago, ug Juan angay untang nagpabiling nagmata?

Si Judas Iskariote kauban ni Jesus ug sa ubang mga apostoles panahon sa Paskuwa sayosayo niadtong gabhiona. Sumala sa imo tingaling mahinumdoman, si Judas nahimong kawatan. Niining higayona siya mahimong traydor. Nahibalo siya sa dapit sa tanaman sa Getsemane diin si Jesus kanunayng nakigtagbo sa iyang mga apostoles. Busa si Judas nagdala ug mga sundalo didto sa pagdakop kang Jesus. Sa pag-abot nila, si Jesus nangutana kanila: “Kinsay gipangita ninyo?”

Ang mga sundalo mitubag: “Si Jesus.” Si Jesus wala mahadlok, mao nga siya mitubag: “Ako mao siya.” Ang mga sundalo natingala kaayo sa kaisog ni Jesus nga sila misibog ug nangatumba sa yuta. Unya si Jesus miingon: ‘Kon ako ang gipangita ninyo, palakta ang akong mga apostoles.’Juan 18:1-9.

Sa dihang gibugnot sa mga sundalo si Jesus ug gigapos ang iyang mga kamot, ang mga apostoles nangahadlok ug nangalagiw. Apan gustong masayran ni Pedro ug Juan kon unsay mahitabo, mao nga sila misunod nga nagpalayo ra. Sa ngadtongadto, si Jesus gidala ngadto sa balay ni Caifas, ang hataas nga saserdote. Sanglit si Juan kaila man sa hataas nga saserdote, siya ug si Pedro gipasulod sa sawang.

Nagkatigom na ang mga saserdote sa balay ni Caifas aron himoon ang usa ka husay. Gusto nilang maseguro nga patyon gayod si Jesus. Busa nagdala silag mga saksi nga mosultig kabakakan bahin kaniya. Gisuntok si Jesus sa mga tawo ug gisagpa siya. Samtang nagakahitabo kanang tanan, si Pedro diha sa duol.

Usa ka sulugoong babaye, ang magbalantay sa ganghaan nga nagpasulod kang Pedro ug Juan, nakamatikod kang Pedro. “Ikaw, usab, kauban ni Jesus!”  matod niya. Apan gilimod pa ni Pedro nga siya nakaila kang Jesus. Sa taudtaod may laing babaye nga nakaila kang Pedro ug miingon ngadto sa mga tawong nagbarog didto: “Kining tawhana kauban ni Jesus.” Gilimod na usab ni Pedro nga siya nakaila kang Jesus. Ngadtongadto ang usa ka pundok sa katawhan nakakita kang Pedro ug miingon kaniya: “Tinong ikaw usab usa kanila.” Sa ikatulong higayon, gilimod kadto ni Pedro, nga miingon: “Wala ako makaila nianang tawhana!” Nanumpa pa si Pedro nga tinuod ang iyang gisulti, ug si Jesus milingi ug mitan-aw kaniya.Mateo 26:57-75; Lucas 22:54-62; Juan 18:15-27.

Nganong si Pedro nahadlok pag-ayo mao nga siya namakak nga siya nakaila kang Jesus?

Nahibalo ka ba kon nganong namakak si Pedro?— Oo, tungod kay siya nahadlok. Apan nganong nahadlok man siya? Unsay wala niya buhata aron makaugmad siya ug kaisog? Hunahunaa kana. Unsay gibuhat ni Jesus aron makabaton ug kaisog?— Nag-ampo siya sa Diyos, ug ang Diyos mitabang kaniya aron magmaisogon. Ug hinumdomi, sa tulo ka higayon si Jesus nagsugo kang Pedro nga mag-ampo ug magpabiling nagmata ug magtukaw. Apan unsay nahitabo?—

Sa matag higayon, si Pedro nahikatulog. Wala siya mag-ampo, ug wala siya magtukaw. Busa siya wala makabantay ug nakalitan sa dihang gidakop si Jesus. Sa ulahi sa panahon sa paghusay, sa dihang gisuntok nila si Jesus  ug nagplano nga ipapatay siya, si Pedro nalisang. Hinuon, pipila ka takna nga sayosayo, unsay gisulti ni Jesus nga pagadahomon sa iyang mga apostoles?— Gisultihan sila ni Jesus nga ingon nga ang kalibotan nagdumot kaniya, sila pagadumtan usab niini.

Sa unsang paagi ikaw mismo makasinati sa kahimtang nga susama sa iya ni Pedro?

Maghunahuna kitag usa ka butang nga mahimong mahitabo kanato nga susama sa nahitabo kang Pedro. Pananglit kon anaa ka sa klasehanan sa dihang ang uban mosugod sa pagsaway sa mga tawo nga dili mosaludar sa bandera o dili mosaulog sa Pasko. Unya unsa man kon may moatubang kanimo ug mangutana: “Tinuod ba nga ikaw dili mosaludar sa bandera?” O ang uban moingon: “Nakabati kami nga ikaw dili gani mosaulog sa Pasko!” Mahadlok  ka ba nga mosulti sa tinuod?— Matental ka ba nga mamakak, sama sa gibuhat ni Pedro?—

Human niadto, si Pedro nagbasol pag-ayo nga gilimod niya si Jesus. Sa dihang nakaamgo siya sa iyang nabuhat, siya migula ug mihilak. Oo, siya napasig-uli kang Jesus. (Lucas 22:32) Karon palandonga kana. Unsay makatabang kanato nga dili mahadlok pag-ayo nga kita may ikasulti nga sama sa gisulti ni Pedro?— Hinumdomi, si Pedro napakyas sa pag-ampo ug sa pagpadayon nga magbantay. Busa, para nimo unsay angay natong buhaton aron mahimong sumusunod sa Dakong Magtutudlo?—

Kinahanglan gayod nga kita moampo kang Jehova alang sa tabang. Sa dihang si Jesus miampo, nahibalo ka ba kon unsay gibuhat sa Diyos alang kaniya?— Siya nagpadala ug usa ka manulonda sa pagpalig-on kaniya. (Lucas 22:43) Ang mga manulonda sa Diyos makatabang ba usab kanato?— Ang Bibliya nag-ingon: “Ang manulonda ni Jehova nagkampo libot niadtong nangahadlok kaniya, ug siya nagluwas kanila.” (Salmo 34:7) Apan aron makadawat sa tabang sa Diyos, may lain pang buhaton gawas pa sa pag-ampo. Nahibalo ka ba kon unsay kinahanglan natong buhaton?— Gisultihan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga magpabiling nagmata ug magtukaw. Unsa sa imong hunahuna ang makatabang kanato aron mahimo kana?—

Kinahanglang mamati kita pag-ayo kon unsay ipahayag panahon sa atong Kristohanong mga tigom ug sa pagtagad kon unsay atong gibasa gikan sa Bibliya. Apan kinahanglan usab nga kita mag-ampo nga regular kang Jehova ug mohangyo nga siya motabang kanato sa pag-alagad kaniya. Kon buhaton nato kana, makadawat kitag tabang sa pagbuntog sa atong mga kahadlok. Unya malipay kita sa dihang may higayon kita sa pagsulti ngadto sa uban bahin sa Dakong Magtutudlo ug sa iyang Amahan.

Kining mga kasulatana makatabang aron ang kahadlok sa ubang mga tawo dili makapugong kanato sa pagbuhat kon unsay matarong: Proverbio 29:25; Jeremias 26:12-15, 20-24; ug Juan 12:42, 43.