SULTIHI ako, unsang basahona ang gusto nimo labaw sa tanan?— Ang pipila ka bata mopili sa basahon mahitungod sa mga hayop. Ang uban mopili sa basahon nga daghag letrato. Makalingaw ang pagbasa sa maong mga basahon.

Apan ang kinamaayohang mga basahon sa tibuok kalibotan mao ang mga basahong naghisgot kanato sa kamatuoran bahin sa Diyos. Usa sa maong mga basahon labaw nga bililhon kay sa tanang ubang mga basahon. Nahibalo ka ba kon unsa kana?— Ang Bibliya.

Nganong hinungdanon kaayo ang Bibliya?— Kay kini gikan sa Diyos. Naghisgot kini bahin kaniya ug sa maayong mga butang nga iyang pagabuhaton alang kanato. Ug nagpadayag kini kanato kon unsay angay natong buhaton aron makapahimuot kaniya. Nahisama kinig usa ka sulat gikan sa Diyos.

Ang Diyos makasulat man unta sa tibuok Bibliya sa langit ug dayon ihatag kana sa tawo. Apan wala niya kana buhata. Bisan pag ang mga ideya naggikan sa Diyos, gigamit niya ang iyang mga alagad sa yuta aron isulat ang dakong bahin sa Bibliya.

Giunsa kana pagbuhat sa Diyos?— Aron atong masabtan, palandonga kini. Sa dihang makadungog kitag tingog sa usa ka tawo diha sa radyo, ang tingog mahimong naggikan sa usa ka tawong atua sa layo. Sa dihang motan-aw kitag telebisyon, makakita kita bisan sa mga hulagway sa mga tawo sa ubang mga nasod sa kalibotan, ug makadungog kita sa ilang ginasulti.

Ang mga tawo makapanaw ganig layo abot sa bulan nga nagsakay sa ilang mga salakwanang, ug makapadala silag mga mensahe gikan didto nganhi sa yuta. Nahibalo ka ba niana?— Kon ang mga tawo makabuhat niana, ang  Diyos makapadala bag mga mensahe gikan sa langit?— Siyempre makapadala siya! Ug gibuhat niya kana dugay na sa wala pa makabatog radyo ug telebisyon ang mga tawo.

Giunsa nato pagkahibalo nga ang Diyos makahimo sa pagpakigsulti kanato gikan sa halayo?

Si Moises maoy usa ka tawong nakadungog nga ang Diyos aktuwal nga misulti. Si Moises wala makakita sa Diyos, apan nakadungog siya sa tingog sa Diyos. Minilyong tawo ang presente niadtong panahona sa nahitabo kana. Sa pagkatinuod, niadtong adlawa gipahinabo sa Diyos nga ang tibuok bukid mouyog, ug dihay dalugdog ug kilat. Nahibalo ang mga tawo nga ang Diyos misulti, apan nangalisang kaayo sila. Busa ilang gisultihan si Moises: “Ayaw pasultiha ang Diyos kanamo kay basin kami mangamatay.” Sa ulahi, gisulat ni Moises ang mga butang nga gisulti sa Diyos. Ug ang gisulat ni Moises anaa sa Bibliya.Exodo 20:18-21.

 Gisulat ni Moises ang unang lima ka basahon sa Bibliya. Apan dili lang siya ang nagsulat. Gigamit sa Diyos ang mga 40 ka tawo aron isulat ang mga bahin sa Bibliya. Kadtong mga tawhana nagkinabuhi dugay na kaayo kanhi, ug gidangtag daghang katuigan aron mahuman pagsulat ang Bibliya. Oo, gidangtan kadtog mga 1,600 ka tuig! Ang butang makapahingangha mao nga bisan pag pipila nianang mga tawhana wala gayod magkakitaay sa usag usa, may bug-os nga panag-uyon ang tanan nga ilang gisulat.

Unsay mga ngalan sa maong mga magsusulat sa Bibliya?

Bantogan ang pipila ka tawo nga gigamit sa Diyos sa pagsulat sa Bibliya. Bisan pag si Moises maoy magbalantay sa mga hayop, nahimo siyang pangulo sa nasod sa Israel. Si Solomon maoy usa ka hari nga labing maalamon ug labing bahandianong tawo sa kalibotan. Apan ang ubang magsusulat dili kaayo ilado. Si Amos tig-atiman sa mga kahoyng igira.

Dugang pa, usa ka magsusulat sa Bibliya maoy medikal nga doktor. Nahibalo ka ba sa iyang ngalan?— Siya mao si Lucas. Ang laing magsusulat maoy maniningil ug buhis. Mateo ang iyang ngalan. Ang lain pa gayod maoy abogado, nga batid sa relihiyosong balaod sa mga Hudiyo. Misulat siyag mas daghang basahon sa Bibliya kay kang bisan kinsa. Nahibalo ka ba sa iyang ngalan?— Siya mao si Pablo. Ug ang mga tinun-an ni Jesus nga si Pedro ug Juan, nga mga magsusulat usab sa Bibliya, maoy mga mangingisda.

Daghan sa maong mga magsusulat sa Bibliya misulat bahin sa mga butang nga pagabuhaton sa Diyos sa umaabot. Giunsa nila pagkahibalo niadtong mga butanga sa wala pa kana mahitabo?— Ang Diyos maoy naghatag sa impormasyon ngadto niadtong mga tawhana. Iyang gisultihan sila kon unsay mahitabo.

Sa panahong si Jesus, ang Dakong Magtutudlo, dinhi sa yuta, ang dakong bahin sa Bibliya nasulat na. Karon, hinumdomi, ang Dakong Magtutudlo kaniadto maoy didto sa langit. Nahibalo siya kon unsay gihimo sa Diyos. Nagtuo ba siya nga ang Bibliya gikan sa Diyos?— Oo, nagtuo siya.

Sa dihang si Jesus nakigsulti sa mga tawo bahin sa mga buhat sa Diyos, siya nagbasa gikan sa Bibliya. Usahay siya nagsulti nga gisag-ulo ang mga pulong niana. Si Jesus naghatag usab kanatog mas daghang impormasyon gikan sa Diyos. Si Jesus miingon: “Ang mga butang mismo nga akong nadungog  gikan kaniya akong ginasulti sa kalibotan.” (Juan 8:26) Si Jesus nakadungog ug daghang butang gikan sa Diyos tungod kay siya nagkinabuhi man uban sa Diyos. Ug asa man nato mabasa ang mga butang nga gisulti ni Jesus?— Diha sa Bibliya. Kanang tanan gisulat aron mabasa nato.

Siyempre, sa dihang ang Diyos migamit ug mga tawo sa pagsulat, nagsulat sila diha sa pinulongan nga gigamit nila adlaw-adlaw. Busa ang kinadak-ang bahin sa Bibliya gisulat diha sa Hebreohanon, ang uban diha sa Aramaiko, ug ang daghan niana diha sa Grego. Sanglit ang kadaghanang tawo karong adlawa dili man makamaong mobasa sa maong mga pinulongan, ang Bibliya gihubad ngadto sa ubang mga pinulongan. Karong adlawa ang mga bahin sa Bibliya mabasa diha sa kapig 2,260 ka pinulongan. Hunahunaa lamang kana! Ang Bibliya maoy usa ka sulat sa Diyos alang sa mga tawo sa bisan diin. Apan bisan kon nahubad kini sa daghang pinulongan, ang mensahe naggikan gihapon sa Diyos.

 Ang gisulti sa Bibliya mahinungdanon alang kanato. Gisulat kini dugay na kanhi. Bisan pa niana kini naghisgot bahin sa mga butang nga nagakahitabo karon. Ug nagsulti kini kanato kon unsay pagabuhaton sa Diyos sa dili madugay. Ang gisulti niini maoy kulbahinam! Naghatag kini kanatog kahibulongang paglaom.

Unsang mga butanga ang imong makat-onan gikan sa pagbasa sa Bibliya?

Ang Bibliya nagsulti usab kanato sa paagi sa kinabuhi nga gusto sa Diyos alang kanato. Nagsulti kini kanato kon unsay matarong ug kon unsay daotan. Kinahanglang mahibalo ka niini, ug mao usab ako. Nagsulti kini kanato bahin sa mga tawo nga nagbuhat ug daotang mga butang ug kon unsay nahitabo kanila, aron makalikay kita sa suliran nga ilang nasinati. Nagsulti usab kini kanato bahin sa mga tawo nga nagbuhat ug matarong ug ang maayong sangpotanan nga midangat kanila. Kanang tanan gisulat alang sa atong kaayohan.

Apan aron mapahimuslan ug maayo ang Bibliya, kinahanglang mahibalo kita sa tubag sa usa ka pangutana. Ang pangutana mao: Kinsay naghatag kanato sa Bibliya? Unsay imong ikaingon?— Oo, ang tibuok Bibliya maoy gikan sa Diyos. Nan, sa unsang paagi ikapadayag nato nga kita maoy maalamon gayod?— Pinaagi sa pagpatalinghog sa Diyos ug sa pagbuhat kon unsay iyang gisulti.

Busa kinahanglang mogahin kitag panahon sa pagbasang tingob sa Bibliya. Sa dihang makadawat kitag sulat gikan sa usa nga gihigugma gayod nato, atong balikbalikon kana sa pagbasa. Kana bililhon kanato. Angayng ingon niana ang Bibliya alang kanato kay kini maoy usa ka sulat gikan sa Usa nga labaw nga nahigugma kanato. Kini maoy usa ka sulat gikan sa mahigugmaong Diyos.

Igahin ang dugang pipila ka minutos karon sa pagbasa niining mga kasulatan nga nagpakitang ang Bibliya tinuod nga Pulong sa Diyos, nga gisulat alang sa atong kaayohan: Roma 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17; ug 2 Pedro 1:20, 21.