Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 6

Ang Dakong Magtutudlo Nag-alagad sa Ubang mga Tawo

Ang Dakong Magtutudlo Nag-alagad sa Ubang mga Tawo

GANAHAN ka ba kon ang usa ka tawo may buhaton nga maayo alang kanimo?— Aw, ang ubang mga tawo ganahan usab kon ang usa ka tawo may buhaton nga maayong butang alang kanila. Kitang tanan ganahan niana. Nahibalo niana ang Dakong Magtutudlo, ug siya kanunayng nagbuhat ug mga butang alang sa mga tawo. Siya miingon: ‘Ako mianhi, dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad.’Mateo 20:28.

Unsay gilalisan sa mga sumusunod ni Jesus?

Busa kon gusto natong mahisama sa Dakong Magtutudlo, unsay kinahanglang buhaton nato?— Kinahanglang moalagad kita sa uban. Kinahanglang buhaton nato ang maayong mga butang alang kanila. Tinuod nga wala kini buhata sa daghang tawo. Sa pagkatinuod, kadaghanang tawo gusto kanunay nga alagaran sila sa uban. Sa usa ka higayon kini ang gibati bisan sa mga sumusunod ni Jesus. Ang matag usa gusto nga mahimong labing dako o labing hinungdanon.

Usa ka adlaw niana mipanaw si Jesus uban sa iyang mga tinun-an, kinsa iyang mga sumusunod. Sa pagkasulod nila sa siyudad sa Capernaum, duol sa Dagat sa Galilea, silang tanan misulod sa usa ka balay. Didto si Jesus nangutana kanila: “Unsay inyong gilalisan sa dalan?” Sila naghilom tungod kay sa dalan sila naglalis kon kinsa kanila ang labaw.Marcos 9:33, 34.

 Nahibalo si Jesus nga si bisan kinsa sa iyang mga tinun-an dili angay maghunahuna nga siya ang labing dako. Busa, ingon sa atong nakat-onan sa unang kapitulo niining libroha, iyang gipatindog ang usa ka gamayng bata sa ilang tunga ug giingnan sila nga sila angayng magmapainubsanon sama niadtong gamayng bata. Apan sila wala gihapon makakat-on. Busa sa hapit na siyang mamatay, si Jesus nagtudlo kanilag usa ka pagtulon-an nga dili gayod nila makalimtan. Unsay iyang gibuhat?—

Aw, samtang silang tanan nag-uban sa pagpangaon, si Jesus mitindog gikan sa lamesa ug gihukas ang iyang panggawas nga besti. Nga mikuhag usa ka tualya, gibugkos niya kini sa iyang hawak. Dayon siya mikuhag usa ka palanggana ug gibutangan kanag tubig. Segurado nga ang iyang mga sumusunod natingala gayod kon unsay iyang buhaton. Samtang sila nagsud-ong, si Jesus milibot kanilang tanan, mitikubo, ug mihugas sa ilang mga tiil. Unya iyang gitrapohan ang ilang mga tiil nga ginamit ang tualya. Hunahunaa kana! Unsa kaha kon ikaw didto niadto? Unsa kahay imong bation?—

Unsang pagtulon-an ang gitudlo ni Jesus sa iyang mga sumusunod?

Gibati sa iyang mga sumusunod nga ang Dakong Magtutudlo dili angayng mag-alagad kanila sa ingon nga paagi. Nangaulaw sila. Sa pagkatinuod, dili gusto ni Pedro nga himoon ni Jesus kadtong ubos nga pag-alagad alang kanila. Apan si Jesus miingon nga hinungdanon nga kadto iyang buhaton.

Kasagarang dili nato hugasan ang mga tiil sa usag usa karong adlawa. Apan gibuhat kana sa panahong si Jesus dinhi sa yuta. Nahibalo ka ba kon ngano?— Aw, sa nasod nga gipuy-an ni Jesus ug sa iyang mga sumusunod, ang mga tawo magsul-ob ug sandalyas sa ilang mga tiil nga walay tabon. Busa inigbaktas nila sa abogon nga kadalanan, ang ilang mga tiil mapunog abog. Pagkamaluloton ang paghugas sa mga tiil sa usa ka tawo nga miduaw sa balay.

Apan sa maong higayon walay usa sa mga tinun-an ni Jesus ang mitanyag sa paghugas sa mga tiil sa uban. Busa si Jesus mismo ang nagbuhat niana. Sa pagbuhat niadto, si Jesus nagtudlog usa ka hinungdanong pagtulon-an sa iyang mga sumusunod. Kinahanglang makakat-on sila sa maong pagtulon-an. Ug kini usa ka pagtulon-an nga angay natong makat-onan karong adlawa.

 Nahibalo ka ba kon unsa ang pagtulon-an?— Sa gisul-ob na usab ni Jesus ang iyang panggawas nga besti ug mibalik sa iyang dapit sa lamesa, siya misaysay: “Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako, ‘Magtutudlo,’ ug, ‘Ginoo,’ ug husto ang inyong gisulti kay mao man ako. Busa, kon ako, bisan tuod Ginoo ug Magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kamo usab angay nga maghinugasay sa mga tiil sa usag usa.”Juan 13:2-14.

Unsay mabuhat nimo sa pagtabang sa uban?

Gipakita dinhi sa Dakong Magtutudlo nga gusto niyang ang iyang mga sumusunod mag-alagad sa usag usa. Dili niya gusto nga sila maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon. Dili niya gusto nga sila maghunahuna nga sila importante kaayo nga ang uban angayng mag-alagad kanunay kanila. Gusto niya nga sila andam nga moalagad sa uban.

Dili ba kadto usa ka maayong pagtulon-an?— Mahisama ka ba sa Dakong Magtutudlo ug mag-alagad sa ubang mga tawo?— Kitang tanan makabuhat ug mga butang alang sa uban. Kini makapalipay kanila. Apan labaw sa tanan, kini makapalipay kang Jesus ug sa iyang Amahan.

Dili lisod ang pag-alagad sa ubang mga tawo. Kon maniid ka, ikaw makakitag daghang butang nga imong mabuhat alang sa uban. Mamalandong karon: May mabuhat ka ba aron tabangan ang imong inahan? Nahibalo ka nga  siya nagbuhat ug daghang butang alang kanimo ug sa ubang sakop sa pamilya. Makatabang ka ba kaniya?— Nganong dili mangutana kaniya?

Tingali makaandam ka sa lamesa sa dili pa mangaon ang pamilya. O tingali makahipos ka sa hugaw nang mga plato gikan sa lamesa human sa pagpangaon sa pamilya. Ang pipila ka bata maglabay sa basura kada adlaw. Bisan kon unsa man ang imong mabuhat, ikaw magaalagad sa uban, sama sa gibuhat ni Jesus.

Duna ka bay mga manghod nga lalaki ug babaye nga imong maalagaran? Hinumdomi, si Jesus, ang Dakong Magtutudlo, nag-alagad bisan sa iyang mga sumusunod. Pinaagi sa pag-alagad sa imong mga manghod nga lalaki ug babaye, ikaw magasundog kang Jesus. Unsay imong mabuhat alang kanila?— Tingali ikaw makatabang kanila nga makakat-on sa paghipos sa ilang mga dulaan pagkahuman nilag dula. O tingali ikaw makatabang kanila sa pag-ilis ug sinina. O tingali ikaw makatabang  kanila sa pag-andam sa ilang higdaan. Makahunahuna ka bag lain pang butang nga imong mabuhat alang kanila?— Sila mahigugma kanimo tungod sa pagbuhat niining mga butanga, ingon nga ang mga sumusunod ni Jesus nahigugma kaniya.

Sa eskuylahan usab ikaw makaalagad sa ubang mga tawo. Tingali ang imong mga klasmet o imong titser. Kon mabuhian sa usa ang iyang mga libro, pagkamaluloton nga tabangan mo siya sa pagpunit niana. Tingali ikaw makatanyag sa pagpala sa pisara o pagbuhat ug laing butang alang sa imong titser. Bisan ang pag-abli sa pultahan alang sa laing tawo maoy malulotong pag-alagad.

Usahay, makamatikod ka nga ang mga tawo dili magpasalamat kanato tungod sa pag-alagad kanila. Sa imong hunahuna angay ba kining magpugong kanato sa pagbuhat ug maayo?— Dili! Ang daghan wala magpasalamat kang Jesus tungod sa iyang maayong mga buhat. Apan wala kadto makapugong kaniya sa pagbuhat ug maayo.

Busa dili gayod kita molikay sa pag-alagad sa ubang mga tawo. Atong hinumdoman ang Dakong Magtutudlo, si Jesus, ug kanunayng maningkamot sa pagsunod sa iyang panig-ingnan.

Alang sa dugang pa nga mga teksto bahin sa pagtabang sa ubang mga tawo, basaha ang Proverbio 3:27, 28; Roma 15:1, 2; ug Galacia 6:2.