Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 15

Pagtulon-an Bahin sa Pagkamaluloton

Pagtulon-an Bahin sa Pagkamaluloton

NAHIBALO ka ba kon unsay pagkamapihigon?— Buweno, ang pagkamapihigon nagkahulogan sa pagkadili-makagusto sa usa ka tawo tungod lang kay siya tingali lahi ug hitsura o lahi ug pinulongan. Busa ang pagkamapihigon nagpasabot sa pagkaadunay daotang buot o hunahuna bahin sa usa ka tawo una pa nimo siya mailhan pag-ayo.

Sa imong hunahuna matarong ba nga ikaw dili moangay sa usa ka tawo una pa nimo hisayri ang iyang pagkatawo o tungod lamang kay siya lahi?— Dili, ang pagkamapihigon dili matarong, ug pagkadili-maluloton kini. Dili angay nga kita dili magmaluloton sa usa ka tawo tungod lamang kay siya tingali lahi kanato.

Hunahunaa ra. May kaila ka bang tawo kansang kolor sa panit lahi sa imoha o ang iyang pinulongan lahi sa imoha?— Tingali may kaila kang mga tawo nga lahi ug hitsura tungod kay sila nasamdan o masakiton. Maluloton ug mahigugmaon ka ba sa mga tawong lahi kanimo?—

Unsaon nato pagtagad ang mga tawo nga tingali lahi kanato?

Kon magpatalinghog kita sa Dakong Magtutudlo, si Jesu-Kristo, kita magmaluloton sa tanan. Dili nato igsapayan kon unsang nasod ang gigikanan sa usa ka tawo o kon unsay kolor sa iyang panit. Angay kitang magmaluloton kaniya. Bisan pag kini dili maoy pagtuo sa tanang tawo, usa kini ka pagtulon-an nga gitudlo ni Jesus. Hisgotan nato kini.

Ang usa ka Hudiyong mapihigon sa uban miduol kang Jesus ug nangutana, ‘Unsay angay nakong buhaton aron mabuhing walay kataposan?’ Nahibalo si Jesus nga kadtong tawhana lagmit nagtinguha nga iyang isulti nga kita angayng magmaluloton lamang sa mga tawong sama kanatog rasa o nasyonalidad. Busa inay tubagon ang pangutana, si Jesus nangutana sa tawo: ‘Unsay giingon sa Balaod sa Diyos nga angay natong buhaton?’

 Ang tawo mitubag: ‘Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing, ug higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.’ Si Jesus miingon: ‘Husto ang imong tubag. Ipadayon kini sa pagbuhat ug makabaton ka ug kinabuhing walay kataposan.’

Ugaling lang, dili gusto niadtong tawhana nga mahimong maluloton o mahigugmaon sa mga tawong lahi kaniya. Busa nangita siyag pasangil. Siya nangutana kang Jesus: “Kinsa ba gayod ang akong silingan?” Tingali gusto niyang si Jesus moingon: “Ang imong mga silingan mao ang imong mga higala” o, “Sila ang mga tawong sama nimog hitsura.” Sa pagtubag sa pangutana, giasoy ni Jesus ang estorya bahin sa usa ka Hudiyo ug usa ka Samarianhon. Kini ang sugilanon.

Dihay usa ka tawo nga naglugsong gikan sa siyudad sa Jerusalem paingon sa Jerico. Kadtong tawhana usa ka Hudiyo. Samtang naglakaw siya, gisakmit siya sa mga tulisan. Ilang gisuntok siya mao nga siya nahilukapa ug gikuha ang iyang salapi ug iyang mga besti. Siya gibukbok pag-ayo sa mga tulisan ug gibiyaang himalatyon sa daplin sa dalan.

Sa pagkataudtaod, may usa ka saserdoteng naglakaw sa maong dalan. Iyang nakita ang tawo nga grabeng pagkabun-og. Unsa kahay imong  buhaton?— Buweno, ang saserdote milabay lamang nga miagi sa pikas nga kiliran sa dalan. Wala gani siya mohunong. Wala siyay gibuhat aron tabangan ang maong tawo.

Unya may laing relihiyoso kaayong tawo nga naglugsong sa dalan. Siya usa ka Levihanon nga nag-alagad sa templo sa Jerusalem. Mihunong ba siya aron motabang?— Wala. Iyang gihimo ang gibuhat mismo sa saserdote.

Sa kataposan, usa ka Samarianhon ang miabot. Makita mo ba siyang nagsingabot sa may kurbada sa dalan?— Iyang nakita ang Hudiyo nga nagbuy-od didto nga nabun-og pag-ayo. Abi nimo, nagkontrahanay ang kadaghanang mga Samarianhon ug mga Hudiyo. (Juan 4:9) Busa gibiyaan ba niadtong Samarianhon ang tawo nga wala lang tabangi? Miingon ba siya sa  iyang kaugalingon: ‘Nganong tabangan ko man kining maong Hudiyo? Motabang kaha siya nako kon ako ang mabun-og’?

Nganong ang Samarianhon mao ang maayong silingan?

Buweno, ang Samarianhon mitan-aw sa tawong nagbuy-od sa daplin sa dalan, ug siya naluoy kaniya. Dili siya makaako sa pagbiya kaniya ug pasagdan siyang mamatay. Busa siya mikawas sa iyang hayop, miduol sa tawo, ug misugod sa pag-atiman sa iyang mga samad. Iyang gibuboan kanag lana ug bino. Kana makapaayo sa mga samad. Unya iyang gibugkosan ug panapton ang mga samad.

Ang Samarianhon hinayng nag-alsa sa samdang tawo aron ipasakay sa iyang hayop. Unya sila hinayng nagsubay sa dalan hangtod nakaabot sila sa usa ka balay-abotanan o gamayng hotel. Gihikay sa Samarianhon nga may kapuy-an ang maong tawo, ug iyang giatiman siyag maayo.

Dayon nangutana si Jesus sa tawo nga iyang gikaestorya: ‘Sa imong hunahuna kinsa sa tulo ka tawo ang maayong silingan?’ Unsay imong tubag? Ang saserdote ba, ang Levihanon, o ang Samarianhon?—

Ang tawo mitubag: ‘Ang tawo nga mihunong ug nag-atiman sa samdan nga tawo mao ang maayong silingan.’ Si Jesus miingon: ‘Husto ka. Lakaw ug buhata ang ingon.’Lucas 10:25-37.

 Dili ba kana nindot nga estorya? Kana nagpatin-aw kon kinsa ang atong mga silingan. Sila dili lamang ang suod natong mga higala. Ug sila dili lamang ang mga tawo nga sama kanatog kolor sa panit o samag pinulongan. Gitudloan kita ni Jesus nga magmaluloton sa mga tawo walay sapayan kon diin sila gikan, kon unsay ilang hitsura, o kon unsay ilang pinulongan.

Kini ang paagi ni Jehova nga Diyos. Siya dili mapihigon. ‘Ang inyong Amahan nga anaa sa langit magapasubang sa iyang adlaw diha sa mga tawong daotan ug sa mga maayo,’ matod ni Jesus. ‘Ug siya magapaulan diha sa maayong mga tawo ug sa mga dili maayo.’ Busa, kita angayng magmaluloton sa tanan, sama sa Diyos.Mateo 5:44-48.

Sa unsang paagi ikaw mahimong maayong silingan?

Busa kon ikaw makakita ug tawong samdan, unsay imong buhaton?— Unsa na man kon kanang tawhana gikan sa laing nasod o ang kolor sa iyang panit lahi sa imoha? Siya imo gihapong silingan, ug angay nimong tabangan siya. Kon gibati nimong ikaw gamay pa kaayo aron makatabang, nan makapangayo kag tabang gikan sa mas gulang nga tawo. O makatawag ka ug polis o magtutudlo. Kana maoy pagkamaluloton, sama sa tawong Samarianhon.

Gusto sa Dakong Magtutudlo nga kita magmaluloton. Gusto niyang kita motabang sa uban, bisan kon kinsa tingali sila. Kana ang hinungdan nga iyang gisugilon ang estorya bahin sa malulotong Samarianhon.

Bahin sa pagtulon-an nga magmaluloton sa mga tawo walay sapayan sa ilang rasa o nasyonalidad, basaha ang Proverbio 19:22; Buhat 10:34, 35; ug 17:26.