MOANGAY ka ba kon ikaw makabuhat bisan unsay imong gusto? May mga higayon ba nga ikaw nanghinaot nga walay tawong mosulti kanimo kon unsay buhaton? Karon, sultig tinuod, ug sultihi ako kon unsay imong hunahuna.—

Nganong angay kang magpatalinghog sa mas tigulang nga mga tawo?

Apan hain man ang mas maayo alang kanimo? Maalamon ba gayod ang pagbuhat bisan unsay imong gusto? O mas maayo ba ang resulta kon sugton mo ang imong amahan ug inahan?— Ang Diyos nagsulti nga ikaw angayng magmasinugtanon ngadto sa imong mga ginikanan, busa kinahanglang adunay usa ka maayong katarongan sa paghimo niana. Tan-awon nato kon ato ba kanang masabtan.

Pilay imong edad?— Nahibalo ka ba kon pilay edad sa imong amahan?— Pilay edad sa imong inahan o sa inahan sa imong amahan o sa amahan sa imong inahan?— Ang ilang kinabuhi taas na kaayo kay sa imoha. Ug kon mas taas ang kinabuhi sa usa ka tawo, mas dako ang iyang panahon sa pagkakat-on sa mga butang. Siya makadungog ug mas daghang butang ug makakita ug mas daghang butang ug makabuhat ug mas daghang butang kada tuig. Busa ang mga batan-on makakat-on gikan sa mga tigulang.

May nailhan ka ba nga mas bata kay kanimo?— Mas daghan ba ang imong nahibaloan kay kaniya?— Ngano man nga mas daghan kag nahibaloan? — Kay mas taas ang imong kinabuhi. Mas daghan ang imong panahon sa pagkakat-on sa mga butang kay sa usang mas bata.

Kinsay mas taas ug kinabuhi kay kanimo o kanako o kang bisan kinsa nga laing tawo?— Si Jehova nga Diyos. Mas daghan siyag nahibaloan kay kanimo, ug mas daghan siyag nahibaloan kay kanako. Kon iya kitang sugoon sa pagbuhat ug bisan unsa, makapaneguro kita nga kini maoy matarong nga pagabuhaton, bisan pag tingali lisod kanang buhaton. Nahibalo ka ba nga bisan ang Dakong Magtutudlo kas-a nalisdan sa pagsugot?—

Usa ka higayon niana ang Diyos may gipabuhat kang Jesus nga lisod kaayo. Si Jesus miampo bahin niana, sumala sa atong makita sa hulagway. Siya miampo: “Kon buot mo, kuhaa kining kopa gikan kanako.” Sa pag-ampo niadto, gipakita ni Jesus nga dili sayon ang pagbuhat kanunay sa kabubut-on sa Diyos. Apan giunsa pagtapos ni Jesus ang iyang pag-ampo? Nahibalo ka ba?—

Unsay makat-onan nato gikan sa pag-ampo ni Jesus?

Gitapos kadto ni Jesus sa pag-ingon: “Matuman unta dili ang akong kabubut-on, kondili ang imoha.” (Lucas 22:41, 42) Oo, gusto niyang ang kabubut-on sa Diyos maoy matuman, dili ang iyang kabubut-on. Ug iyang gibuhat ang gusto sa Diyos inay buhaton kon unsay iyang gihunahuna nga maoy labing maayo.

Unsay makat-onan nato gikan niini?— Makat-onan nato nga angay ang pagbuhat kanunay kon unsay gisulti sa Diyos, bisan pag kana tingali dili sayong buhaton. Apan may lain pa kitang makat-onan. Nahibalo ka ba kon unsa kini?— Atong makat-onan nga ang Diyos ug si Jesus dili mao rang persona, sumala sa gisulti sa pipila ka tawo. Si Jehova nga Diyos mas tigulang ug mas daghag nahibaloan kay sa iyang Anak, si Jesus.

Kon magmasinugtanon kita sa Diyos, atong ginapakita nga kita nahigugma kaniya. Ang Bibliya nag-ingon: “Kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong bantayan ang iyang mga sugo.” (1 Juan 5:3) Busa imong masabtan, kitang tanan kinahanglang  magmasinugtanon sa Diyos. Gusto nimo nga magmasinugtanon kaniya, dili ba?—

Atong buksan ang atong Bibliya ug tan-awon kon unsay gisugo sa Diyos nga ipabuhat sa mga bata. Atong basahon ang giingon sa Bibliya diha sa Efeso kapitulo 6, mga bersikulo 1, 2, ug 3. Kini nag-ingon: “Mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan nga nahiusa sa Ginoo, kay kini maoy matarong: ‘Pasidunggi ang imong amahan ug ang imong inahan’; nga maoy unang sugo nga may saad: ‘Aron magmauswagon ka ug molungtad ka sa hataas nga panahon sa yuta.’”

Busa imong masabtan, si Jehova nga Diyos mismo ang nagsugo kanimo nga magmasinugtanon sa imong amahan ug inahan. Unsay kahulogan nga “pasidunggan” sila? Nagkahulogan kini nga ipakita mo kanila ang pagtahod. Ug ang Diyos nagsaad nga kon ikaw magmasinugtanon sa imong mga ginikanan, “magmauswagon ka.”

Paasoya akog usa ka estorya mahitungod sa pipila ka tawo kansang mga kinabuhi naluwas tungod kay nagmasinugtanon sila. Ang maong mga tawo nabuhi dugay na kanhi sa dakong siyudad sa Jerusalem. Ang kadaghanan sa katawhan sa maong siyudad wala magpatalinghog sa Diyos, busa si Jesus nagpasidaan kanila nga ang Diyos maglaglag sa ilang siyudad. Sila gisultihan usab ni Jesus kon sa unsang paagi sila makaikyas kon sila nahigugma kon unsay matarong. Matod niya: ‘Inigkakita ninyo nga malibotan ang Jerusalem sa nagkampong kasundalohan, nan hibaloi nga haduol na ang paglaglag kaniya. Nan panahon na sa paggula sa Jerusalem ug pagkalagiw ngadto sa kabukiran.’Lucas 21:20-22.

Sa unsang paagi ang pagkamasinugtanon sa sugo ni Jesus nagluwas niining mga tawhana?

Buweno, sumala sa gisulti ni Jesus, nangabot ang mga sundalo sa pag-atake sa Jerusalem. Ang mga sundalo sa Roma nagkampo libot niana. Unya tungod sa usa ka hinungdan ang mga sundalo mibiya. Ang kadaghanan sa katawhan naghunahuna nga milabay na ang kapeligrohan. Busa nagpabilin sila sa siyudad. Apan unsay gisulti ni Jesus nga angay nilang buhaton?— Unsa kahay imong buhaton kon nagpuyo ka niadto sa Jerusalem?— Kadtong tinuod nga nagtuo kang Jesus mibiya sa ilang mga balay ug nangalagiw ngadto sa kabukiran nga halayo sa Jerusalem.

 Sa tibuok tuig, walay nahitabo sa Jerusalem. Sa ikaduhang tuig, walay nahitabo. Ug sa ikatulong tuig, walay nahitabo. Ang pipila ka tawo tingali naghunahuna nga buangbuang kadtong namahawa sa siyudad. Apan unya sa ikaupat ka tuig, ang Romanong mga sundalo namalik. Nagkampo na usab sila libot sa tibuok Jerusalem. Niadtong panahona ang pag-ikyas ulahi na kaayo. Niadtong panahona gilaglag sa mga sundalo ang siyudad. Kadaghanan sa mga tawong didto sa sulod nangamatay, ug ang nahibilin gidala ingong mga binihag.

Apan unsay nahitabo niadtong nagmasinugtanon kang Jesus?— Naluwas sila. Sila halayo sa Jerusalem. Busa walay daotang nahitabo kanila. Ang pagkamasinugtanon nanalipod kanila.

Kon ikaw masinugtanon, manalipod ba usab kana kanimo?— Tingali sultihan ka sa imong mga ginikanan nga dili gayod magdula sa dalan. Nganong isulti man nila kana?— Tungod kay ikaw mahimong mabanggaan sa  usa ka sakyanan. Apan usa ka adlaw maghunahuna ka tingali: ‘Walay mga sakyanan karon. Dili ako masamdan. Ang ubang mga bata nagdula man sa dalan, ug wala ako makakita sukad nga sila nasamdan.’

Nganong angay kang magmasinugtanon sa dihang wala kay nakitang kapeligrohan?

Kana ang gibati sa kadaghanang tawo sa Jerusalem. Sa pagbiya sa Romanong mga sundalo, kadto daw halayo na sa kapeligrohan. Ang uban nagpabilin sa siyudad. Busa sila nagpabilin usab. Sila gipasidan-an, apan wala sila magpatalinghog. Ingong resulta, nawad-an sila sa ilang mga kinabuhi.

Hisgotan nato ang laing pananglitan. Nakadula ka ba sukad ug posporo?— Maorag makalingaw ang pagtan-aw sa siga inigkudlit nimo sa palito. Apan ang pagdulag posporo mahimong peligroso. Mahimong masunog ang tibuok balay, ug mahimong mamatay ka!

Hinumdomi, ang pagkamasinugtanon sa kadiyot nga panahon lamang dili igo. Apan kon ikaw magmasinugtanon kanunay, kana manalipod gayod kanimo. Ug kinsa ba ang nagsugo kaninyo, “Mga anak, magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan”?— Ang Diyos. Ug, hinumdomi, siya nagsulti niana tungod kay siya nahigugma kanimo.

Karon basaha kining mga teksto nga nagpakita sa kahinungdanon sa pagkamasinugtanon: Proverbio 23:22; Ecclesiastes 12:13; Isaias 48:17, 18; ug Colosas 3:20.