Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 37

Paghinumdom Kang Jehova ug sa Iyang Anak

Paghinumdom Kang Jehova ug sa Iyang Anak

HANDURAWA nga may tawong mihatag kanimog espesyal kaayong gasa. Unsay imong bation bahin niana?— Magpasalamat ka lang ba ug dayon bug-os kalimtan ang tawo nga mihatag niana kanimo? O mahinumdoman mo siya ug ang gibuhat niya alang kanimo?—

Si Jehova nga Diyos mihatag ug usa ka espesyal kaayong gasa kanato. Iyang gipadala ang iyang Anak nganhi sa yuta aron mamatay alang kanato. Nahibalo ka ba kon nganong si Jesus kinahanglang mamatay alang kanato?— Kini usa ka hinungdanon kaayong butang nga angay natong hisabtan.

Sumala sa atong nahibaloan sa Kapitulo 23, si Adan nakasala sa dihang iyang gilapas ang hingpit nga balaod sa Diyos. Ug nakapanunod kita sa sala gikan ni Adan, ang katigulangan natong tanan. Busa, sa imong hunahuna unsay gikinahanglan nato?— Gikinahanglan nato, sa masambingayong pagkasulti, ang usa ka bag-ong amahan, usa ka hingpit nga amahan nga nagpabiling hingpit sa tibuok kinabuhi sa yuta. Sa imong hunahuna kinsa ang mahimong ingon nga matang sa amahan alang kanato?— Si Jesus maoy ingon nga matang sa amahan.

Si Jehova nagpadala kang Jesus sa yuta aron siya mahimong sama sa atong amahan inay kang Adan. Ang Bibliya nag-ingon: “‘Ang unang tawo nga si Adan nahimong buhing kalag.’ Ang kataposang Adan nahimong nagahatag-kinabuhi nga espiritu.” Kinsa ang unang Adan?— Ang unang tawo nga gilalang sa Diyos gikan sa abog sa yuta. Kinsa ang ikaduhang Adan?— Si Jesus. Gipakita kini sa Bibliya sa nag-ingon kini: “Ang unang tawo [Adan] gikan sa yuta ug hinimo sa abog; ang ikaduhang tawo [Jesus] gikan sa langit.”1 Corinto 15:45, 47; Genesis 2:7.

Sanglit ang Diyos nagkuha sa kinabuhi ni Jesus gikan sa langit ug nagbutang niana sa tagoangkan sa babaye nga si Maria, si Jesus wala makapanunod  ug sala gikan ni Adan. Kana ang hinungdan nga si Jesus maoy hingpit nga tawo. (Lucas 1:30-35) Kana usab ang hinungdan nga ang usa ka manulonda miingon ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dihang si Jesus natawo: “Natawo kaninyo karong adlawa ang usa ka Manluluwas.” (Lucas 2:11) Apan aron mahimong atong Manluluwas, unsay kinahanglan unang buhaton sa batang si Jesus?— Kinahanglang siya motubo ug mahimong hingkod nga tawo, sama gayod kang Adan. Unya si Jesus mahimong ‘ang ikaduhang Adan.’

Si Jesus, ang atong Manluluwas, mahimo usab nga atong “Amahang Walay Kataposan.” Ginganlan siya niana diha sa Bibliya. (Isaias 9:6, 7) Oo, ang hingpit nga Jesus mamahimong atong amahan inay kang Adan, kinsa nahimong dili hingpit sa dihang siya nakasala. Sa ingon makapili kita sa paghimo sa ‘ikaduhang Adan’ nga atong amahan. Hinuon, si Jesus mismo maoy Anak ni Jehova nga Diyos.

Sa unsang paagi managsama si Adan ug si Jesus, ug nganong hinungdanon gayod nga sila managsama?

Pinaagi sa pagkakat-on bahin kang Jesus, makadawat kita kaniya isip atong Manluluwas. Nahinumdom ka ba kon gikan sa unsa nga kinahanglan kitang maluwas?— Oo, gikan sa sala ug kamatayon nga atong napanunod gikan ni Adan. Ang hingpit nga kinabuhi ingong hingkod nga tawo nga gihalad ni Jesus alang kanato gitawag ug lukat. Gihatag ni Jehova ang lukat aron mapapas ang atong mga sala.Mateo 20:28; Roma 5:8; 6:23.

Seguradong dili nato buot kalimtan kon unsay gibuhat sa Diyos ug sa iyang Anak alang kanato, dili ba?— Gipakita ni Jesus sa iyang mga sumusunod ang usa ka espesyal nga paagi sa pagtabang kanato nga mahinumdom sa iyang gibuhat. Ato kining hisgotan.

 Handurawa lang nga ikaw atua sa usa ka lawak sa itaas, sa usa ka balay sa Jerusalem. Gabii na niadto. Si Jesus ug ang iyang mga apostoles didto niadto sa usa ka lamesa. Ibabaw sa lamesa, dihay inasal nga nating karnero, lagpad nga mga tinapay, ug pulang bino. May espesyal silang pagpangaon. Nahibalo ka ba kon ngano?—

Kadto nga pagpangaon nagpahinumdom kanila kon unsay gibuhat ni Jehova ginatos ka tuig nga miagi, sa dihang ang iyang katawhan, ang mga Israelinhon, maoy mga ulipon sa Ehipto. Niadtong panahona giingnan ni Jehova ang iyang katawhan: ‘Ihawa ninyo ang usa ka nating karnero alang sa matag panimalay, ug ipahid ang dugo niini sa mga poste sa pultahan sa inyong mga balay.’ Dayon  siya miingon: ‘Sulod kamo sa inyong mga balay, ug kaona ninyo ang nating karnero.’

Sa unsang paagi ang dugo sa karnero nakapanalipod sa katawhan sa Israel?

Gibuhat kana sa mga Israelinhon. Ug niadtong gabhiona mismo, ang manulonda sa Diyos miagi sa tibuok yuta sa Ehipto. Sa kadaghanang balay, ang manulonda nagpatay sa panganay nga anak. Apan sa dihang ang manulonda nakakita sa dugo sa nating karnero diha sa mga poste sa pultahan, iyang gisayloan kadtong balaya. Sa maong mga balay, walay mga bata nga namatay. Si Paraon, ang hari sa Ehipto, nahadlok sa gibuhat sa manulonda ni Jehova. Busa giingnan ni Paraon ang mga Israelinhon: ‘Libre na kamo. Pamahawa na kamo sa Ehipto!’ Niana, ilang gikarga ang ilang mga kargamento sa ilang mga kamelyo ug sa mga asno ug namahawa.

Dili buot ni Jehova nga ang iyang katawhan malimot kon sa unsang paagi siya nagpagawas kanila. Busa siya miingon: ‘Kausa sa usa ka tuig kinahanglang mokaon kamo sa usa ka pagpangaon nga sama sa inyong gikaon karong gabhiona.’ Gitawag nilag Paskuwa ang maong espesyal nga pagpangaon. Nahibalo ka ba kon ngano?— Kay niadtong gabhiona “gisayloan” sa manulonda sa Diyos ang mga balay nga may marka sa dugo.Exodo 12:1-13, 24-27, 31.

Si Jesus ug ang iyang mga apostoles naghunahuna bahin niana sa dihang sila nangaon sa pagkaon sa Paskuwa. Human niadto, may hinungdanon kaayong butang nga gibuhat si Jesus. Hinuon, sa wala pa niya buhata kadto, iyang gipalakaw ang maluibong apostoles nga si Judas. Unya gikuha ni Jesus ang usa sa nasalin nga mga tinapay, giampoan kana, gipikaspikas kana, ug gipasa ngadto sa iyang mga tinun-an. “Pagkuha kamo, kaon,” siya miingon. Unya iyang giingnan sila: ‘Kining tinapaya nagkahulogan sa akong lawas nga akong ihatag sa dihang ako mamatay alang kaninyo.’

Dayon gikuha ni Jesus ang usa ka kopa nga may pulang bino. Human sa laing pag-ampo sa pagpasalamat, kadto iyang gipasa sa tanan ug miingon: “Inom kamo gikan niini, kamong tanan.” Ug iyang giingnan sila: ‘Kining binoha nagkahulogan sa akong dugo. Sa dili madugay akong ibubo ang akong dugo aron mapahigawas kamo gikan sa inyong mga sala. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako.’Mateo 26:26-28; 1 Corinto 11:23-26.

Unsay mahimo sa dugo ni Jesus alang kanato, nga gipakasama ni Jesus sa bino?

 Namatikdan mo ba nga si Jesus miingon nga ang mga tinun-an angayng magpadayon sa pagbuhat niadto sa paghandom kaniya?— Dili na sila mokaon sa pagpangaon sa Paskuwa. Hinunoa, kausa kada tuig kinahanglang himoon nila ang maong espesyal nga pagpangaon sa paghandom kang Jesus ug sa iyang kamatayon. Ang maong pagpangaon gitawag ug Panihapon sa Ginoo. Karong adlawa kasagarang gitawag nato kinig Memoryal. Ngano?— Kay magpahinumdom kini kanato kon unsay gibuhat ni Jesus ug sa iyang Amahan, si Jehova nga Diyos, alang kanato.

Ang tinapay angayng magpahinumdom kanato sa lawas ni Jesus. Kinabubut-on niyang gihalad ang maong lawas aron kita makabaton ug kinabuhing walay kataposan. Ug unsa na man ang pulang bino?— Kana angayng magpahinumdom kanato sa bili sa dugo ni Jesus. Mas bililhon pa kini kay sa dugo sa karnero sa Paskuwa didto sa Ehipto. Nahibalo ka ba kon ngano?— Ang Bibliya nag-ingon nga ang dugo ni Jesus makahatag kanatog kapasayloan sa mga sala. Ug sa dihang mawagtang na ang tanan natong sala, kita dili na masakit, matigulang, ug mamatay. Kana ang atong hunahunaon sa dihang kita motambong sa Memoryal.

Ang tanan angay bang mokaon sa tinapay ug moinom sa bino panahon sa Memoryal?— Buweno, giingnan ni Jesus kadtong mokaon ug moinom: ‘Kamo may bahin unya sa akong gingharian ug magalingkod sa mga trono sa langit uban nako.’ (Lucas 22:19, 20, 30) Nagpasabot kadto nga sila moadto sa langit aron mahimong mga hari uban ni Jesus. Busa kadto lamang nagbaton sa paglaom nga magamando uban ni Jesus sa langit ang angayng mokaon sa tinapay ug moinom sa bino.

Apan bisan kadtong dili mokaon sa tinapay o moinom sa bino angayng motambong sa Memoryal. Nahibalo ka ba kon ngano?— Kay gihatag ni Jesus ang iyang kinabuhi alang kanato usab. Pinaagi sa pagtambong sa Memoryal, atong ipakita nga kita wala gayod malimot. Nahinumdom kita sa talagsaong gasa sa Diyos.

Mga kasulatan nga magpakita sa kahinungdanon sa lukat ni Jesus naglakip sa 1 Corinto 5:7; Efeso 1:7; 1 Timoteo 2:5, 6; ug 1 Pedro 1:18, 19.