Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 17

Ang Paagi Aron Malipay

Ang Paagi Aron Malipay

Nganong si Jehova mao “ang malipayong Diyos”?

KITANG tanan gusto nga magmalipayon, dili ba?— Apan ang daghang tawo dili malipayon. Nahibalo ka ba sa hinungdan?— Kay wala sila mahibalo sa sekreto sa kalipay. Abi nila nga ang pagkadunay daghang materyal nga butang mao ang paagi aron malipay. Apan inigkabaton na nila nianang mga butanga, ang ilang kalipay dili mohangtod.

Ania ang bililhong sekreto. Ang Dakong Magtutudlo miingon: “Adunay labaw nga kalipay sa paghatag kay sa pagdawat.” (Buhat 20:35) Busa, unsa ang paagi aron malipay?— Oo, mao ang paghatag sa uban ug pag-alagad kanila. Nahibalo ka ba niana?—

Dugang natong hisgotan kini. Miingon ba si Jesus nga ang tawo nga nakadawat ug gasa dili malipayon?— Wala, wala siya magsulti niana. Gusto nimo nga makadawat ug mga gasa, dili ba?— Tanang tawo gusto niana. Malipay kita kon makadawat kita ug nindot nga mga butang.

 Apan si Jesus miingon nga adunay labaw nga kalipay sa dihang kita mohatag. Busa sa imong hunahuna kinsay nakahatag ug mas daghang butang sa katawhan kay ni bisan kinsa?— Oo, si Jehova nga Diyos.

Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos “naghatag ngadto sa tanang tawo sa kinabuhi ug gininhawa ug tanang butang.” Siya naghatag usab kanatog ulan gikan sa langit ug sa kainit sa adlaw, busa ang mga tanom motubo ug kita adunay makaon. (Buhat 14:17; 17:25) Dili katingad-ang ang Bibliya nagtawag kang Jehova nga “ang malipayong Diyos”! (1 Timoteo 1:11) Ang paghatag ngadto sa uban maoy usa sa mga buhat nga makapalipay sa Diyos. Ug kon kita mohatag, kini makapalipay usab kanato.

Unsay mas makapalipay kanimo kay sa ikaw lang ang mokaon sa tanan nimong bitsubitso?

Karon, unsay atong ikahatag sa ubang mga tawo? Unsay imong ikasulti?— Usahay ang gasa nagkinahanglag kuwarta. Kon kana maoy gasa nga imong mapalit gikan sa tindahan, kinahanglan nga imo kanang bayran. Busa kon gusto nimong mohatag nianang matanga sa gasa, kinahanglan tingaling magtigom kag kuwarta hangtod duna ka nay igong kuwarta nga ipalit sa gasa.

Apan dili tanang gasa kinahanglang paliton gikan sa mga tindahan. Pananglitan, sa usa ka igang nga adlaw, ang usa ka basong bugnawng tubig makapapresko sa ginhawa. Busa sa diha nga ihatag mo kanang gasaha sa giuhawng tawo, mobati ka ug kalipay gumikan sa paghatag.

Usa ka adlaw ikaw ug ang imong inahan tingali magluto ug bitsubitso. Makalingaw kana. Apan unsay imong himoon sa pipila sa mga bitsubitso nga mas makapalipay kanimo kay sa imo lang kan-on kanang tanan?— Oo, ikahatag nimo ang pipila niana ngadto sa usa nimo ka higala. Gusto mo bang himoon kana sa umaabot?—

 Ang Dakong Magtutudlo ug ang iyang tanang apostoles nahibalo sa kalipay sa paghatag. Nahibalo ka ba kon unsay ilang gihatag sa ubang mga tawo?— Kadto ang labing maayong butang sa kalibotan! Nahibalo sila sa kamatuoran bahin sa Diyos, ug malipayon silang nagpaambit sa maayong balita sa uban. Ilang gibuhat kana nga wala magpabayad sa ilang gihatag.

Usa ka adlaw si apostol Pablo ug ang iyang suod nga higala nga ang tinun-ang si Lucas nakahibalag ug usa ka babayeng gusto usab nga makatagamtam sa kalipay sa paghatag. Ilang nahibalag siya sa daplin sa usa ka suba. Si Pablo ug Lucas nangadto didto tungod kay ilang nadunggan nga kadto maoy usa ka dapit sa pag-ampo. Ug tinuod gayod, sa ilang pag-abot, ilang nakita ang pipila ka babaye nga nag-ampo.

Si Pablo nagpahayag ngadto sa maong mga babaye sa maayong balita bahin kang Jehova nga Diyos ug sa iyang Gingharian. Usa kanila ginganlan ug Lydia, ug siya namati pag-ayo. Human niadto, gusto ni Lydia nga may buhaton aron sa pagpakita nga tinuod niyang nagustohan ang maayong balita nga iyang nadungog. Busa iyang giagda si Pablo ug Lucas: “Kon inyo akong nahukman nga matinuohon kang Jehova, ari kamo ug estar sa akong balay.” Ug iyang gipugos sila sa pag-adto sa iyang balay.Buhat 16:13-15.

Unsay gisulti ni Lydia kang Pablo ug Lucas?

Nalipay si Lydia nga ang maong mga alagad sa Diyos moestar sa iyang balay. Iyang gihigugma sila kay sila mitabang kaniya nga makakat-on bahin kang Jehova ug kang Jesus ug kon sa unsang paagi ang mga tawo mabuhing walay kataposan. Nalipay siya nga nakatagana kang Pablo ug Lucas ug pagkaon ug dapit nga kapahulayan. Busa ang paghatag ni Lydia nakapalipay kaniya tungod kay gusto gayod niyang mohatag. Kana ang angay natong hinumdoman. Tingali adunay mosulti kanato nga kinahanglang mohatag kitag usa ka gasa. Apan kon dili gayod nato gustong mohatag, ang paghatag dili makapalipay kanato.

Nganong si Lydia nalipay sa pagtagana sa panginahanglan ni Pablo ug Lucas?

Pananglit, komosta man kon duna kay kendi nga gusto nimong kan-on? Kon ingnan ko ikaw nga bahinan nimo ang laing bata, malipay ka bang  mohatag?— Apan unsa na man kon duna kay kendi sa dihang nahibalag mo ang usa ka higala nga suod kaayo nimo? Kon nakahunahuna ka sa imong kaugalingon nga ipaambit ang pipila niana sa imong higala, dili ba makapalipay kana kanimo?—

Usahay atong gihigugma pag-ayo ang usa ka tawo nga ang tanan gusto natong ihatag ug wala nay ibilin sa atong kaugalingon. Samtang modako ang atong gugma alang sa Diyos, angayng kana ang atong pagbati Kaniya.

Nganong kining kabos nga babaye nalipay sa paghatag sa tanan niyang nabatonan?

Nailhan sa Dakong Magtutudlo ang usa ka kabos nga babaye nga mibati niana. Iyang nakita siya didto sa templo sa Jerusalem. Siya may duha lang ka sensilyo nga gamayng bili; kadto lang ang iyang salapi. Apan iyang gihulog kadtong tanan sa kahon ingong amot o gasa alang sa templo. Walay mipugos kaniya sa paghimo niadto. Kadaghanan sa mga tawo didto wala gani mahibalo sa iyang gibuhat. Iya kadtong gibuhat kay gusto niya ug kay tinuod niyang gihigugma si Jehova. Nalipay siya nga nakahatag.Lucas 21:1-4.

Adunay daghang paagi nga kita makahatag. May pipila ka bang nahunahunaan?— Kon kita mohatag kay gusto gayod natong mohatag, kita malipay. Kana ang hinungdang gisultihan kita sa Dakong Magtutudlo: “Batasana ang paghatag.” (Lucas 6:38) Kon atong buhaton kana, kita makapalipay sa ubang mga tawo. Ug kita mao unya ang labing malipayon sa tanan!

Mobasa kitag dugang kon sa unsang paagi ang paghatag mohatag ug kalipay, diha sa Mateo 6:1-4; Lucas 14:12-14; ug 2 Corinto 9:7.