Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 23

Kon Nganong Masakit ang mga Tawo

Kon Nganong Masakit ang mga Tawo

MAY nahibal-an ka bang tawo nga nasakit?— Lagmit ikaw mismo masakit usahay. Tingali ikaw sip-onon, o mosakit ang imong tiyan. Ang pipila ka tawo masakiton kaayo. Dili gani sila makatindog kon walay mosagakay kanila. Kasagarang mahitabo kini sa dihang matigulang na kaayo ang mga tawo.

Ang tanang tawo may panahon nga masakit. Nahibalo ka ba kon nganong masakit, matigulang, ug mamatay ang mga tawo?— Usa ka adlaw niana ang usa ka tawong dili makalakaw gidala kang Jesus, ug gipakita ni Jesus kon nganong masakit ug mamatay ang mga tawo. Paasoya ako bahin niini.

Si Jesus nag-estar niadto sa usa ka balay sa usa ka lungsod duol sa Dagat sa Galilea. Ang usa ka panon sa katawhan miabot aron makigkita kaniya. Daghan kaayo ang mga tawong nangabot nga ang ubang tawo dili na makasulod. Wala na ganiy makaabot duol sa pultahan. Sa gihapon, nangabot ang daghan ug daghan pang mga tawo! Usa ka grupo sa mga tawo nagdalag usa ka tawong paralitiko nga dili gani makalakaw. Upat ka tawo ang nagyayong kaniya sa teheras.

Nahibalo ka ba kon nganong gusto nilang dad-on kadtong masakitong tawo kang Jesus?— Sila nagtuo nga si Jesus makatabang kaniya, nga makaayo sa iyang sakit. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi gidala nila kadtong tawong paralitiko kang Jesus bisan pa sa tanang tawo nga didto sa sulod sa balay?—

Buweno, ang hulagway nga imong makita dinhi nagpakita kon giunsa nila paghimo kadto. Una, ilang gidala ang tawo sa bubongan. Kadto maoy lapad nga bubongan. Unya, sila naghimog dakong bangag niana. Sa kataposan,  ilang gitunton ang masakitong tawo nga naghigda sa iyang teheras agi mismo sa maong bangag ug ngadto sa lawak sa ubos. Pagkadako sa ilang pagtuo!

Ang tanang tawo sulod sa balay nahingangha sa dihang ilang nakita kon unsay nahitabo. Ang tawong paralitiko nga naghigda sa teheras nakaabot sa ilang tunga. Nasuko ba si Jesus sa dihang nakita niya kon unsay gibuhat sa mga tawo?— Wala gayod! Siya nalipay nga iyang nakita nga sila may pagtuo. Iyang giingnan ang tawong paralitiko: “Gipasaylo na ang imong mga sala.”

Unsay gisulti ni Jesus nga buhaton sa tawong paralitiko?

Giisip sa pipila ka tawo nga dili kadto angayng isulti ni Jesus. Wala sila maghunahuna nga siya makapasaylo sa mga sala. Busa aron ipakita nga siya  makapasaylo gayod sa mga sala, giingnan ni Jesus ang tawo: “Bangon, alsaha ang imong teheras, ug pauli sa inyong balay.”

Sa gisulti kana ni Jesus, ang tawo naayo! Siya dili na paralitiko. Sa maong higayon siya makatindog na sa iyang kaugalingon ug makalakaw. Nahingangha ang mga tawo nga nakakita sa maong milagro. Wala sila makakita sukad ug butang nga sama niadto ka kahibulongan sa tibuok nilang kinabuhi! Ilang gidayeg si Jehova tungod kay gihatagan sila sa maong Dakong Magtutudlo, nga makaayo pa sa mga sakit sa mga tawo.Marcos 2:1-12.

Unsay atong makat-onan gikan niini nga milagro?

Unsay makat-onan nato gikan sa maong milagro?— Makat-onan nato nga si Jesus adunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala ug pag-ayo sa mga tawong masakiton. Apan may makat-onan kita nga lain pang butang, butang nga hinungdanon kaayo. Atong makat-onan nga ang mga tawo masakit tungod sa sala.

Sanglit kitang tanan masakit usahay, nagpasabot ba kini nga kitang tanan mga makasasala?— Oo, ang Bibliya nag-ingon nga kitang tanan natawo nga may sala. Nahibalo ka ba kon unsay kahulogan nga matawo nga may sala?— Nagkahulogan kana nga kita natawong dili hingpit. Usahay atong ginabuhat ang mga butang nga dili maayo bisan pag dili nato gusto. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi kitang tanan nakasala?—

Natawo kita sa sala tungod kay ang unang tawo, si Adan, wala magmasinugtanon sa Diyos. Siya nakasala sa dihang iyang gilapas ang balaod sa Diyos. Ug kitang tanan nakapanunod sa sala gikan ni Adan. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi napanunod nato ang atong sala gikan kaniya? Sulayan ko ang pagsaysay niini sa paaging imong masabtan.

Sa unsang paagi kitang tanan nahimong mga makasasala?

 Tingali ikaw nakatabang sa usa ka tawo sa paglutog tinapay diha sa hulmahan ug tinapay. Unsay mahitabo sa tinapay kon adunay lupyak ang hulmahan? Nahibalo ka ba?— Ang samang lupyak molutaw diha sa tanang tinapay nga imong lutoon sa maong hulmahan, dili ba?—

Si Adan nahisama sa maong hulmahan, ug kita sama sa tinapay. Siya nahimong dili hingpit sa dihang iyang gilapas ang balaod sa Diyos. Kadto nahisamag siya nalupyak o nakabaton ug daotang marka. Busa sa dihang duna na siyay mga anak, mahisama sila sa unsa?— Ang iyang tanang anak makadawat sa samang marka sa pagkadili-hingpit.

Ang kadaghanang bata wala matawo nga may dayag nga pagkadili-hingpit nga imong makita. Sila wala makulangig usa ka bukton o usa ka tiil. Apan ang ilang pagkadili-hingpit may pagkaseryoso nga sila masakit ug, ngadtongadto, mamatay.

Sumala sa atong nahibaloan, ang pipila ka tawo mas subsob masakit kay sa uban. Ngano man? Tungod ba kay natawo sila nga mas daghan ug sala?— Dili, ang tanan natawo nga adunay samang gidak-on sa sala. Kitang tanan natawo nga dili hingpit. Busa, sa madugay o madali, ang tanan makaagom sa usa ka matang sa sakit. Bisan ang mga tawo nga naningkamot sa pagsunod sa tanang balaod sa Diyos ug nga dili mobuhat ug daotan masakit.

Unsang matanga sa panglawas ang atong mabatonan sa dihang wala na ang atong sala?

Nan, nganong ang pipila ka tawo kanunayng masakit kay sa uban?— Adunay daghang hinungdan. Tingali kulang silag pagkaon. O tingali sila wala magkaon sa hustong matang sa pagkaon. Basin sila nagkaon ug daghan kaayong keyk ug kendi. Ang laing hinungdan tingali mao nga dugay silang matulog sa magabii ug kulang silag tulog. O tingali ang ilang besti nipis sa dihang mag-ulan. Luya kaayo ang mga lawas sa pipila ka tawo, ug dili sila makasukol sa sakit, bisan pag maningkamot  sila sa pag-atiman sa ilang mga lawas.

Modangat kaha ang panahong dili na gayod kita masakit? Aduna ba unyay panahon nga mahigawas na kita sa sala?— Aw, unsay gibuhat ni Jesus alang sa tawong paralitiko?— Gipasaylo ni Jesus ang iyang mga sala ug giayo siya. Sa maong paagi, gipakita ni Jesus kon unsay iyang buhaton sa umaabot alang sa tanan nga manlimbasog sa pagbuhat kon unsay matarong.

Kon atong ipakita nga dili nato gustong makasala ug nga gidumtan nato ang daotan, ayohon kita ni Jesus. Sa umaabot, iyang wagtangon gikan kanato ang pagkadili-hingpit nga atong nabatonan karon. Buhaton niya kini isip Hari sa Gingharian sa Diyos. Ang sala dili kas-ahon pagwagtang gikan kanato. Wagtangon kini sa usa ka yugto sa panahon. Unya sa dihang sa kataposan wala na ang atong sala, dili na gayod kita masakit. Kitang tanan makabaton ug hingpit nga panglawas. Pagkatalagsaon unya kana nga panalangin!

Alang sa dugang kasayoran kon sa unsang paagi ang sala nag-apektar sa tanan, basaha ang Job 14:4; Salmo 51:5 (50:7, “Dy”); Roma 3:23; 5:12; ug 6:23.

Pagkat-og Dugang

AKONG BASAHON SA MGA ESTORYA SA BIBLIYA

Si Jesus Miayo sa mga Masakiton

Unsay nalampos ni Jesus sa tanang milagro nga iyang gihimo?

JESUS—ANG DALAN, ANG KAMATUORAN, ANG KINABUHI

“Gipasaylo na ang Imong mga Sala”

Giunsa pagpakita ni Jesus ang kalangkitan sa sala ug sakit?