SA DIHANG si Saulo nagbuhat ug daotang mga butang, kinsay nalipay?— Si Satanas nga Yawa. Apan ang relihiyosong mga pangulo sa mga Hudiyo nalipay usab. Unya sa dihang si Saulo nahimong tinun-an sa Dakong Magtutudlo ug ginganlag Pablo, kadtong relihiyosong mga pangulo nagsugod pagdumot kaniya. Busa, masabtan mo ba kon nganong lisod nga ang usa ka tinun-an ni Jesus magbuhat ug maayo?—

Unsay giantos ni Pablo sa dihang gibuhat niya ang maayo?

Ang hataas nga saserdote nga ginganlag Ananias kas-a nagmando sa mga tawo nga sumbagon si Pablo sa nawong. Gisulayan pa gani ni Ananias nga ipabilanggo si Pablo. Dako ang giantos ni Pablo sa dihang siya nahimong tinun-an ni Jesus. Pananglitan, gibunalan si Pablo sa daotang mga tawo ug gisulayan siya pagpatay pinaagig dagkong mga bato.Buhat 23:1, 2; 2 Corinto 11:24, 25.

Daghan ang mosulay sa pagpabuhat kanato ug mga butang nga dili makapalipay sa Diyos. Busa ang pangutana mao, Unsa ka dako ang imong paghigugma sa butang nga maayo? Dako ba kaayo ang imong paghigugma niini nga buhaton nimo  ang butang nga maayo bisan pag dumtan ka sa uban tungod niini? Gikinahanglan ang kaisog aron buhaton kana, dili ba?—

Tingali mahibulong ka, ‘Nganong dumtan man kita sa mga tawo tungod sa pagbuhat ug maayo? Dili ba angay untang malipay sila?’ Makataronganon nga malipay sila. Ang mga tawo kasagarang nakaangay kang Jesus tungod sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Kas-a, ang tanang tawo sa usa ka siyudad nagtapok sa pultahan sa balay nga iyang gipuy-an. Nangabot sila tungod kay si Jesus nag-ayo man sa mga tawong masakiton.Marcos 1:33.

Apan ang mga tawo wala usahay makaangay sa gitudlo ni Jesus. Bisan pag siya kanunayng nagtudlo kon unsay tinuod, ang pipila nagpakitag dakong  pagdumot kaniya tungod kay siya nagsulti sa tinuod. Nahitabo kini usa ka adlaw sa Nasaret, ang siyudad diin nagdako si Jesus. Misulod siya sa sinagoga, nga usa ka dapit diin ang Hudiyong katawhan nagtigom aron sa pagsimba sa Diyos.

Si Jesus mihatag didto ug maayo kaayong pakigpulong pinasukad sa Kasulatan. Sa sinugdan naangayan kadto sa mga tawo. Nahingangha sila sa madanihong mga pulong nga nanggula gikan sa iyang baba. Dili sila makatuo nga kadto ang batan-ong lalaki nga nagdako sa ilang siyudad mismo.

Apan unya si Jesus may gisulti nga laing butang. Gihisgotan niya ang mga panahon nga ang Diyos nagpakitag espesyal nga pag-uyon sa katawhan nga dili mga Hudiyo. Sa gisulti kadto ni Jesus, nangasuko ang mga tawo didto sa sinagoga. Nahibalo ka ba kon ngano?— Naghunahuna sila nga sila lamang ang may espesyal nga pag-uyon sa Diyos. Naghunahuna sila nga labaw sila kay sa ubang katawhan. Mao nga nasuko sila kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Ug nahibalo ka ba kon unsay gisulayan nilang buhaton kaniya?—

Ang Bibliya nag-ingon: ‘Ilang gilabnot si Jesus ug siya gidali pagpagawas sa siyudad. Ilang gidala siya ngadto sa tumoy sa usa ka bukid ug ihulog unta siya sa pangpang aron mamatay! Apan si Jesus nakaikyas gikan kanila.’Lucas 4:16-30.

Nganong kining mga tawhana nagtinguha sa pagpatay kang Jesus?

Kon nahitabo pa kana kanimo, mobalik ka ba aron makigsulti sa maong mga tawo bahin sa Diyos?— Magkinahanglan kanag kaisog, dili ba?— Apan, mga usa ka tuig sa ulahi, si Jesus mibalik gayod sa Nasaret. Ang Bibliya nag-ingon: “Siya misugod sa pagpanudlo kanila diha sa ilang sinagoga.” Wala mohunong si Jesus sa pagsulti sa kamatuoran tungod sa kahadlok sa mga tawo nga walay gugma alang sa Diyos.Mateo 13:54.

Sa laing adlaw, nga usa ka igpapahulay, si Jesus didto sa usa ka dapit diin may usa ka lalaki nga may kuyos o kimay nga kamot. Si Jesus may gahom gikan sa Diyos aron ayohon kadtong tawhana. Apan ang pipila ka tawo didto nagsamok kang Jesus. Unsay gibuhat sa Dakong Magtutudlo?— Sa sinugdan siya nangutana: ‘Kon kamo may usa ka karnero nga nahulog  ngadto sa usa ka dakong gahong sa adlaw sa Igpapahulay, dili ba ninyo kana pagawason?’

Oo, ilang ipagawas ang usa ka karnero, bisan sa adlaw nga Igpapahulay, ang adlaw nga angay silang magpahulay. Busa si Jesus miingon: ‘Labi pang maayo ang pagtabang sa usa ka tawo sa adlaw nga Igpapahulay, sanglit ang tawo labaw ug bili kay sa usa ka karnero!’ Pagkatin-aw nga angayng tabangan ni Jesus ang maong tawo pinaagi sa pag-ayo sa iyang sakit!

Gisultihan ni Jesus ang maong tawo sa pagtuy-od sa iyang kamot. Dihadiha kadto naayo. Pagkamalipayon niadtong tawhana! Apan komosta man kadtong ubang mga tawo? Nalipay ba sila?— Wala. Labaw pa nilang gidumtan si Jesus. Sila nanglakaw ug nagplano sa pagpatay kaniya!Mateo 12:9-14.

Kana usab ang kahimtang karong adlawa. Bisan pag unsay atong buhaton, kita dili gayod makapahimuot sa tanan. Busa kinahanglang mohukom kita kon kinsa gayod ang buot natong pahimut-an. Kon si Jehova nga Diyos ug ang iyang Anak nga si Jesu-Kristo, nan kinahanglang atong tumanon kanunay ang ilang gitudlo. Apan kon motuman kita niana, kinsay magdumot kanato? Kinsay magpahinabo nga malisdan kita sa pagbuhat ug maayo?—

Si Satanas nga Yawa. Apan kinsa pay lain?— Kadtong nalimbongan sa Yawa sa pagtuo sa daotang mga butang. Giingnan ni Jesus ang relihiyosong mga pangulo sa iyang adlaw: “Kamo gikan sa inyong amahan nga Yawa, ug buot ninyong buhaton ang mga tinguha sa inyong amahan.”Juan 8:44.

Adunay daghang tawo nga naangayan sa Yawa. Si Jesus nagtawag kanila “ang kalibotan.” Sa imong hunahuna, unsa “ang kalibotan” nga gihisgotan ni Jesus?— Buweno, tan-awon nato ang Juan kapitulo 15, bersikulo 19, ug susihon. Dinha atong mabasa kining mga pulong ni Jesus: “Kon kamo bahin pa sa kalibotan, higugmaon sa kalibotan ang mga iyaha. Karon tungod kay kamo dili man bahin sa kalibotan, apan gipili ko kamo gikan sa kalibotan, tungod niini ang kalibotan nagdumot kaninyo.”

Busa ang kalibotan nga nagdumot sa mga tinun-an ni Jesus gilangkoban sa tanang tawo nga dili niya mga sumusunod. Nganong ang kalibotan nagdumot  sa mga tinun-an ni Jesus?— Hunahunaa kana. Kinsa ba ang magmamando sa kalibotan?— Ang Bibliya nag-ingon: “Ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.” Ang maong usa nga daotan mao si Satanas nga Yawa.1 Juan 5:19.

Nasabtan mo ba karon kon nganong lisod kaayo ang pagbuhat ug maayo?— Si Satanas ug ang iyang kalibotan naghimo niini nga lisod. Apan adunay laing hinungdan. Nahinumdom ka ba kon unsa kini?— Sa Kapitulo 23 niining basahona, atong nahibaloan nga kitang tanan nakapanunod ug sala. Dili ba unya kahibulongan sa dihang ang sala, ang Yawa, ug ang iyang kalibotan mahanaw na?—

Sa dihang mahanaw na kining kalibotana, unsay mahitabo niadtong nagbuhat ug maayo?

Ang Bibliya nagsaad: “Ang kalibotan nagakahanaw.” Kini nagkahulogang mawala na ang tanan nga dili mga sumusunod sa Dakong Magtutudlo. Dili sila tugotan nga mabuhi sa walay kataposan. Nahibalo ka ba kon kinsay mabuhi sa walay kataposan?— Ang Bibliya nagpadayon sa pag-ingon: “Siya nga nagabuhat sa kabubut-on sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.” (1 Juan 2:17) Oo, kadto lamang nagbuhat ug maayo, kinsa nagbuhat sa “kabubut-on sa Diyos,” ang mabuhi sa walay kataposan diha sa bag-ong kalibotan sa Diyos. Busa bisan pag lisod, buot natong buhaton ang maayo, dili ba?

Atong basahon kining mga kasulatan nga nagpakita kon nganong dili sayon ang pagbuhat ug maayo: Mateo 7:13, 14; Lucas 13:23, 24; ug Buhat 14:21, 22.