Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 42

Kon Nganong Kinahanglan Kitang Mobuhat

Kon Nganong Kinahanglan Kitang Mobuhat

UNSA ang magustohan nimo pag-ayo, pagbuhat o pagdula?— Sa pagkamatuod, ang pagdula dili man daotan. Ang Bibliya naghisgot nga ang Jerusalem “mapuno sa mga batang lalaki ug sa mga batang babaye nga magadula sa mga plasa niini.”Zacarias 8:5.

Ang Dakong Magtutudlo nalingawng nagtan-aw sa mga bata nga nagdula. Sa wala pa siya moanhi sa yuta, siya miingon: “Didto ako tupad [sa Diyos] ingon nga batid nga magbubuhat . . . nagakalipay sa iyang atubangan sa tanang panahon.” Matikding si Jesus maoy kaubang magbubuhat o trabahador ni Jehova sa langit. Ug samtang didto siya, siya miingon: “Ang mga butang nga akong gikahinangpan maoy uban sa mga anak sa mga tawo.” Oo, sumala sa atong nakat-onan sa nangagi, ang Dakong Magtutudlo  interesado gayod sa tanan, apil sa mga bata.Proverbio 8:30, 31.

Unsay gikalipayan sa Dakong Magtutudlo sa wala pa siya moanhi sa yuta?

Sa imong hunahuna nagdula ba si Jesus sa bata pa siya?— Lagmit nagdula siya. Apan sanglit siya “batid nga magbubuhat” sa langit, nagbuhat ba usab siya dinhi sa yuta?— Buweno, si Jesus gitawag “ang anak sa panday.” Apan gitawag usab siya nga “ang panday.” Unsay gipakita niini?— Si Jose, kinsa nagmatuto kang Jesus ingong iyang anak, nagtudlo gayod kaniya. Busa si Jesus nahimo usab nga panday.Mateo 13:55; Marcos 6:3.

Unsang matanga sa panday si Jesus?— Sanglit batid nga magbubuhat man siya sa langit, sa imong hunahuna dili ba siya nahimong batid nga panday sa yuta?— Hunahunaa kon unsa ka hago nga buhat ang pagpamanday niadtong panahona.  Si Jesus lagmit kinahanglang molakaw ug magputol ug usa ka kahoy, maglaras niana, magdala sa mga tabla sa balay, ug unya pormahon niya ang tabla nga mga lamesa, mga bangko, ug ubang mga butang.

Sa imong hunahuna, kadtong buluhatona nakapalipay ba kang Jesus?— Malipay ka ba kon makabuhat ka ug nindot nga mga lamesa ug mga silya ug ubang mga butang nga magamit sa mga tawo?— Ang Bibliya nag-ingon nga maayo nga ang usa ka tawo “magmaya sa iyang mga buluhaton.” Ang buluhaton makahatag sa matang sa kalipay nga dili nimo makuha gikan sa pagdula.Ecclesiastes 3:22.

Sa pagkatinuod, ang pagtrabaho makaayo sa atong mga hunahuna ug mga lawas. Ang daghang bata maglingkod lang ug motan-awg TV o magdula ug mga dula sa video. Manambok ug mangaluya sila, ug dili gayod sila malipayon. Ug dili usab sila makapalipay sa uban. Unsay gikinahanglan natong buhaton aron kita magmalipayon?—

Nakat-onan nato sa Kapitulo 17 niining basahona nga makapalipay ang pagpanghatag ug ang pagpamuhatbuhat aron makatabang sa uban. (Buhat 20:35) Ang Bibliya nagtawag kang Jehova nga “malipayong Diyos.” (1 Timoteo 1:11) Ug, sumala sa atong mabasa sa Proverbio, si Jesus “nagakalipay sa iyang atubangan sa tanang panahon.” Nganong malipayon man si Jesus?— Buweno, gihatag niya ang usa sa mga hinungdan sa dihang miingon siya: “Ang akong Amahan nagpadayon sa pagbuhat hangtod karon, ug ako nagpadayon sa pagbuhat.”Juan 5:17.

Sa dinhi si Jesus sa yuta, wala siya mamanday sa tibuok niyang kinabuhi. Si Jehova nga Diyos may espesyal nga buluhaton alang kaniya sa yuta. Nahibalo ka ba kon unsa?— Si Jesus miingon: “Kinahanglan nga ipahayag ko ang maayong balita sa gingharian sa Diyos, tungod kay alang niini gipadala ako.” (Lucas 4:43) Usahay sa dihang si Jesus nagwali sa mga tawo, sila mituo kaniya ug misulti sa uban sa mga butang nga iyang gipamulong, sama sa gibuhat sa babayeng Samarianhon nga imong makita dinhi.Juan 4:7-15, 27-30.

Unsang duha ka matang sa buluhaton ang gibuhat ni Jesus sa dinhi siya sa yuta?

Unsay gibati ni Jesus bahin sa pagbuhat niadtong buluhatona? Sa imong hunahuna buot ba niyang buhaton kadto?— Matod ni Jesus: “Ang akong  pagkaon mao ang pagbuhat sa kabubut-on niya nga nagpadala kanako ug ang paghuman sa iyang buluhaton.” (Juan 4:34) Gusto ba nimong mokaon sa paborito nimong pagkaon?— Kini makahatag kanimog ideya kon unsa ka dako ang gusto ni Jesus sa buluhaton nga gipabuhat kaniya sa Diyos.

Gilalang kita sa Diyos sa paaging ang pagkakat-on sa pagbuhat makatabang kanato nga magmalipayon. Nag-ingon siya nga ang Iyang gasa sa tawo mao nga siya angayng ‘magmaya diha sa iyang kahago.’ Busa kon makakat-on ka sa pagbuhat samtang bata pa, ang tibuok nimong kinabuhi mahimong mas malipayon.Ecclesiastes 5:19.

Wala kana magpasabot nga ang usa ka bata makahimo sa buluhaton sa mas edaran nga tawo, apan kitang tanan may buluhaton nga mahimo. Ang imong mga ginikanan tingali magtrabaho sa sunodsunod nga adlaw aron makasapi aron ang inyong pamilya may makaon ug usab may balay nga kapuy-an. Ug sumala sa angay nimong mahibaloan, adunay daghang buluhaton sulod sa balay aron mahuptang hapsay ug hinlo kana.

Unsang buluhaton ang imong mahimo nga mapuslan sa tibuok pamilya?— Makatabang ka sa pag-andam sa lamesa, paghugas sa mga plato, paglabay sa basura, paghinlo sa imong kuwarto, ug paghipos sa imong mga dulaan. Ginabuhat mo na tingali ang pipila niana. Ang maong buluhaton mapuslanon gayod alang sa pamilya.

Nganong hinungdanon ang paghipos sa imong mga dulaan human sa imong pagdula niana?

Tan-awon nato kon sa unsang paagi mapuslanon ang maong buluhaton. Angayng hiposon ang mga dulaan human sa imong pagdula. Nganong makaingon ka nga kini mahinungdanon?— Kana makatabang sa paghupot sa balay nga hapsay, ug kana makapugong usab sa mga aksidente. Kon dili nimo hiposon ang imong mga dulaan, basin usa ka adlaw ang imong inahan nga daghag dala mosulod ug makatunob sa usa niana. Basin siya mapandol ug matumba ug mapiang. Basin kinahanglang moadto siya sa ospital. Dili ba kana mangil-ad?— Busa kon hiposon nimo ang imong mga dulaan human sa imong pagdula, kana mapuslanon alang sa tanan.

Aduna pay laing buluhaton sa mga bata. Pananglitan, ang buluhaton sa eskuylahan. Diha sa eskuylahan ikaw makakat-on sa pagbasa. Ganahang  mobasa ang pipila ka bata, apan ang uban moingon nga hago kana. Bisan pag kana daw hago sa sinugdan, malipay ka kon makakat-on ka sa pagbasag maayo. Kon makakat-on ka sa pagbasa, adunay daghang makaiikag nga mga butang nga imong makat-onan. Makaarang ka pa sa pagbasa nga kinaugalingon sa basahon sa Diyos, ang Bibliya. Busa kon magkugi ka sa pagbuhat sa imong buluhaton sa eskuylahan, mapuslanon gayod kana, dili ba?—

Adunay pipila ka tawo nga mosulay sa paglikay sa buluhaton. Tingali aduna kay nailhan nga tawong sama niana. Apan sanglit gilalang kita sa Diyos aron mobuhat, kinahanglang kita makakat-on sa pagkalipay niana. Nagustohan ba pag-ayo sa Dakong Magtutudlo ang iyang buluhaton?— Nahisama kadto sa pagkaon sa paborito niyang pagkaon. Ug unsang buluhaton ang iyang gihisgotan?— Ang pagsulti sa uban bahin kang Jehova nga Diyos ug kon sa unsang paagi madawat nila ang kinabuhing walay kataposan.

Busa ang maong mga sugyot makatabang kanato sa pagkalipay sa buluhaton. Suknaa ang imong kaugalingon, ‘Nganong kinahanglang himoon kining buluhatona?’ Kon mahibaloan mo kon nganong hinungdanon ang usa ka butang, mas sayon kanang buhaton. Ug bisan kon dako o gamay ang buluhaton, ayoha kana pagbuhat. Kon maayo ang imong pagbuhat niana, makahimo ka sa pagmaya sa buhat sa imong mga kamot, sama ra sa atong Dakong Magtutudlo.

Ang Bibliya makatabang sa usa ka tawo nga mahimong kugihang magbubuhat. Basaha kon unsay giingon niini diha sa Proverbio 10:4; 22:29; Ecclesiastes 3:12, 13; ug Colosas 3:23.