KAPIN ug duha ka libo ka tuig kanhi, ang usa ka talagsaon gayong bata natawo nga nahimong labing bantogang tawo nga nabuhi sukad. Walay tawo nga buhi niadtong panahona nga may mga ayroplano o mga kotse. Niadtong panahona wala pay mga telebisyon, mga kompiyuter, ug Internet.

Ang bata ginganlang Jesus. Nahimo siya nga labing maalamong tawo nga nabuhi sukad sa yuta. Si Jesus nahimo usab nga labing maayong magtutudlo. Ipatin-aw niya ang lisod nga mga butang sa mga paagi nga kana sayon nang masabtan.

Nagtudlo si Jesus sa mga tawo sa bisan diin niya mahibalag sila. Nagtudlo siya kanila diha sa baybayon ug dihang nagsakayg mga sakayan. Nagtudlo siya kanila diha sa kabalayan ug samtang naglakaw. Si Jesus walay kotse ug wala siya mobiyahe nga nagsakayg bus o tren. Gibaktas ni Jesus ang lainlaing mga dapit, nga nagtudlo sa mga tawo.

Makakat-on kitag daghang butang gikan sa ubang mga tawo. Apan makakat-on kita sa labing hinungdanong mga butang gikan sa Dakong Magtutudlo, si Jesus. Sa Bibliya makaplagan ang mga pulong ni Jesus. Sa dihang kita makadungog sa mga pulong gikan sa Bibliya, kini samag si Jesus ang nakigsulti kanato.

Nganong si Jesus usa ka Dakong Magtutudlo? Usa ka hinungdan mao nga si Jesus mismo gitudloan. Ug nahibalo siya kon unsa ka hinungdanon ang pagpatalinghog. Apan kinsay gipatalinghogan ni Jesus? Kinsay nagtudlo kaniya?— Iyang Amahan. Ug ang Amahan ni Jesus mao ang Diyos.

Una moanhi sa yuta ingong tawo, si Jesus nagkinabuhi na sa langit uban sa Diyos. Busa si Jesus lahi kay sa ubang mga tawo tungod kay walay laing tawo ang nagkinabuhi sa langit una matawo sa yuta. Sa langit si Jesus maoy  buotang Anak, kinsa nagpatalinghog sa iyang Amahan. Busa si Jesus nakahimo sa pagtudlo sa mga tawo kon unsay iyang nakat-onan gikan sa Diyos. Pinaagi sa pagpatalinghog sa imong amahan ug inahan, ikaw makasundog kang Jesus.

Ang laing hinungdan nga si Jesus usa ka Dakong Magtutudlo mao nga siya nahigugma sa mga tawo. Buot niyang tabangan ang mga tawo sa pagkakat-on bahin sa Diyos. Gihigugma ni Jesus ang hamtong nang mga tawo, apan gihigugma usab niya ang mga bata. Ug ang mga bata gusto nga makauban kang Jesus tungod kay siya makigsulti man ug magpatalinghog kanila.

Nganong gusto man sa mga bata nga makauban kang Jesus?

Usa ka adlaw ang pipila ka ginikanan nagdala sa ilang gagmayng mga anak ngadto kang Jesus. Apan ang iyang mga higala naghunahuna nga puliki kaayo ang Dakong Magtutudlo busa dili makigsulti sa gagmayng mga bata. Busa ilang gipapahawa sila. Apan unsay giingon ni Jesus?— Si Jesus miingon: “Pasagdi ang mga bata nga moduol kanako; ayaw sila pagpugngi.” Oo, buot ni Jesus nga ang mga bata moduol kaniya. Busa bisan pag siya maalamon kaayo ug importanteng tawo, mihatag si Jesus ug panahon sa pagtudlo sa mga bata.Marcos 10:13, 14.

 Nahibalo ka ba nganong si Jesus nagtudlo sa mga bata ug nagpatalinghog kanila? Usa ka hinungdan mao nga buot niya nga sila malipay pinaagi sa pagsulti kanila sa mga butang bahin sa Diyos, ang iyang langitnong Amahan. Sa unsang paagi makapalipay ka sa mga tawo?— Pinaagi sa pagsulti kanilag mga butang nga imong nakat-onan bahin sa Diyos.

Usa ka higayon, gigamit ni Jesus ang usa ka bata aron tudloan ug usa ka importanteng pagtulon-an ang Iyang mga higala. Iyang gidala ang bata ug gipatindog siya sa taliwala sa Iyang mga tinun-an, nga maoy Iyang mga sumusunod. Unya si Jesus miingon nga kining hamtong nang mga tawo kinahanglang magbag-o sa ilang mga tinamdan ug mahisama sa maong bata.

Unsang pagtulon-an ang gitudlo ni Jesus sa naghisgot siya bahin sa mga langgam ug mga bula?

Unsay gipasabot ni Jesus sa iyang pagsulti niana? Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi ang hamtong nga tawo, o bisan dakodakong bata, mahimong samag gamayng bata?— Buweno, ang kahibalo sa gamayng bata dili sama sa iya sa gulanggulang nga tawo ug siya andam nga makakat-on. Busa si Jesus nagsulti nga ang iyang mga tinun-an kinahanglang magmapainubsanon, sama sa mga bata. Oo, kitang tanan makakat-on ug daghang butang gikan sa ubang mga tawo. Ug kitang tanan angayng makaamgo nga ang mga pagtulon-an ni Jesus mas hinungdanon kay sa atong kaugalingong mga ideya.Mateo 18:1-5.

Ang laing hinungdan nga si Jesus usa gayod ka Dakong Magtutudlo mao nga siya nahibalo kon unsaon paghimong makaiikag ang mga butang alang sa mga tawo. Iyang gisaysay ang mga butang diha sa yano, tin-aw nga paagi. Siya naghisgot bahin sa mga langgam ug mga bulak ug ubang ordinaryong mga butang aron tabangan ang mga tawo sa pagsabot sa Diyos.

 Usa ka adlaw sa dihang si Jesus didto sa kiliran sa usa ka bukid, daghang tawo ang nangabot. Si Jesus milingkod ug mihatag kanila ug usa ka pakigpulong o wali, sama sa imong makita dinhi. Ang maong pakigpulong gitawag ug Wali sa Bukid. Siya miingon: ‘Panid-i pag-ayo ang mga langgam sa langit. Sila wala magpugas ug binhi. Sila wala magatigom ug pagkaon diha sa mga balay-tipiganan. Apan ang Diyos sa langit nagapakaon kanila. Dili ba kamo labaw pa ug bili kay kanila?’

Unsang pagtulon-an ang gitudlo ni Jesus sa naghisgot siya bahin sa mga langgam ug mga bulak?

Si Jesus miingon usab: ‘Kuhaig pagtulon-an ang mga lirio sa kapatagan. Sila nagtubo nga wala maghago. Ug tan-awa kon unsa sila ka tahom! Bisan ang datong si Haring Solomon wala magsul-ob ug besting mas matahom kay sa mga lirio sa kapatagan. Busa kon ang Diyos nag-atiman sa mga bulak nga nagtubo, dili ba siya mag-atiman usab kaninyo?’Mateo 6:25-33.

Nasabtan mo ba ang pagtulon-an nga gitudlo ni Jesus?— Dili niya buot nga kita mabalaka kon asa kita mokuhag pagkaon nga kan-on o besti nga  isul-ob. Ang Diyos nahibalo nga kanang tanan atong gikinahanglan. Wala mag-ingon si Jesus nga kita dili magtrabaho alang sa pagkaon ug besti. Apan siya miingon nga angay natong unahon ang Diyos. Kon atong buhaton kana, tinoon sa Diyos nga kita may pagkaon ug ikabesti. Motuo ka ba niana?—

Sa dihang nahuman pagsulti si Jesus, unsay hunahuna sa mga tawo?— Ang Bibliya nag-ingon nga sila nahingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo. Makaiikag kaayo ang pagpatalinghog kaniya. Ang iyang gisulti nakatabang sa mga tawo sa pagbuhat kon unsay matarong.Mateo 7:28.

 Busa hinungdanon kaayo nga kita makakat-on gikan ni Jesus. Nahibalo ka ba kon sa unsang paagi mahimo nato kana?— Buweno, ang iyang mga pulong nahisulat diha sa usa ka basahon. Nahibalo ka ba kon unsa kanang basahona?— Kini mao ang Balaang Bibliya. Kini nagpasabot nga kita makapatalinghog kang Jesus pinaagi sa paghatag ug pagtagad sa mga butang nga atong mabasa diha sa Bibliya. Sa pagkatinuod, ang Bibliya adunay makapaukyab nga estorya kon sa unsang paagi ang Diyos mismo nagsugo kanato sa pagpatalinghog kang Jesus. Tan-awon nato kon unsay nahitabo.

Usa ka adlaw gidala ni Jesus ang tulo sa iyang mga higala ngadto sa usa ka taas nga bukid. Ang ilang mga ngalan mao si Santiago, Juan, ug Pedro. Makakat-on kitag labaw pa bahin niining mga tawhana sa ulahi, sanglit kini silang tulo maoy suod nga mga higala ni Jesus. Apan niining linaing higayon, ang nawong ni Jesus misidlak. Ug ang iyang besti migilaw ingon sa kahayag, sumala sa imong makita dinhi.

“Kini mao ang akong Anak . . . Patalinghogi ninyo siya”

Human niadto, usa ka tingog gikan sa langit ang nadungog ni Jesus ug sa iyang mga higala. Kana nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma, kinsa akong giuyonan; patalinghogi ninyo siya.” (Mateo 17:1-5) Nahibalo ka ba kon kansang tingog kadto?— Kadto iya sa Diyos! Oo, ang Diyos maoy nagsulti nga angay silang magpatalinghog sa iyang Anak.

Komosta man kita karong adlawa? Sundon ba nato ang Diyos ug magpatalinghog sa iyang Anak, ang Dakong Magtutudlo?— Kana ang angayng buhaton natong tanan. Nahinumdom ka ba kon sa unsang paagi mahimo nato kana?—

Oo, kita makapatalinghog sa Anak sa Diyos pinaagi sa pagbasa sa mga asoy sa Bibliya bahin sa iyang kinabuhi. Adunay daghang maayong mga butang nga isulti kanato ang Dakong Magtutudlo. Malipay ka sa pagkakat-on niining mga butanga nga nahisulat diha sa Bibliya. Ug makalipay usab kanimo kon isulti nimo sa imong mga higala ang maayong mga butang nga imong makat-onan.

Alang sa dugang maayong mga ideya bahin sa maayong mga butang nga moresulta sa pagpatalinghog kang Jesus, buksi ang imong Bibliya ug basaha ang Juan 3:16; 8:28-30; ug Buhat 4:12.