Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 38

Kon Nganong Angay Natong Higugmaon si Jesus

Kon Nganong Angay Natong Higugmaon si Jesus

HANDURAWA nga ikaw nagsakay ug barko nga hapit nang malunod. Buot ba nimong may moluwas kanimo?— Unsa man kon adunay tawo nga misakripisyo sa iyang kaugalingong kinabuhi sa pagluwas kanimo?— Aw, mao kanay gibuhat ni Jesu-Kristo. Sumala sa atong nakat-onan sa Kapitulo 37, iyang gihatag ang iyang kinabuhi ingong lukat aron maluwas kita.

Hinuon, si Jesus wala magluwas kanato gikan sa pagkalunod. Gikan sa unsa nga iya kitang giluwas? Nahinumdom ka ba?— Gikan sa sala ug kamatayon nga napanunod natong tanan gikan ni Adan. Bisan pag ang pipila ka tawo nakabuhat ug daotan kaayong mga butang, si Jesus namatay alang usab kanila. Imo bang ipameligro ang imong kinabuhi aron sulayan pagluwas ang mga tawo nga sama niana?—

Ang Bibliya nag-ingon: “Makuli nga magpakamatay ang si bisan kinsa alang sa tawong matarong; sa pagkatinuod, alang sa maayong tawo, tingali, aduna pay mangahas pagpakamatay.” Bisan pa niana, ang Bibliya nagsaysay nga si Jesus “namatay alang sa dili-diyosnong mga tawo.” Kana naglakip sa mga tawo nga wala gani mag-alagad sa Diyos! Ang Bibliya dugang nag-ingon: “Samtang kita mga makasasala pa [nagabuhat pa ug daotang mga butang], si Kristo namatay alang kanato.”Roma 5:6-8.

Nakaila ka ba ug usa ka apostoles nga nagbuhat ug daotan kaayong mga butang sa nangagi?— Ang maong apostoles misulat: “Si Kristo Jesus mianhi sa kalibotan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Niini nila ako maoy kinalabwan.” Ang apostoles nga nagsulti niana mao si Pablo. Siya miingon nga siya “kanhi walay salabotan” ug nagkinabuhi “sa pagkadaotan.”1 Timoteo 1:15; Tito 3:3.

Hunahunaa ra kon unsa ka dako ang gugma sa Diyos nga gipadala ang iyang Anak aron mamatay alang sa katawhan nga sama niana! Palihog sa  pagkuha sa imong Bibliya ug basaha ang bahin niini diha sa Juan kapitulo 3, bersikulo 16. Kini ang giingon diha: “Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibotan [buot sabton, mga tawo nga nagkinabuhi sa yuta] nga gihatag niya ang iyang bugtong nga Anak, aron nga ang tanan nga magpasundayag ug pagtuo kaniya dili malaglag kondili makabaton ug kinabuhing walay kataposan.”

Unsang mga butang ang giantos ni Jesus sa dihang iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato?

Gipamatud-an ni Jesus nga siya nakabaton sa samang gugma nga nabatonan sa iyang Amahan alang kanato. Makahinumdom ka tingali nga sa Kapitulo 30 niining basahona, atong nabasa ang bahin sa pipila ka butang nga giantos ni Jesus sa gabii nga siya gidakop. Gidala siya ngadto sa balay sa Hataas nga Saserdoteng si Caifas, diin Siya gihusay. Ang bakak nga mga saksi gidala didto nga nanultig kabakakan bahin kang Jesus, ug gisuntok siya sa mga tawo. Kadto ang higayon nga gilimod ni Pedro nga siya nakaila kang Jesus. Karon handurawon nato nga atua kita didto ug makakita sa uban pang nahitabo.

Midangat na ang kabuntagon. Si Jesus walay tulog sa tibuok gabii. Tungod kay ang paghusay sa gabii dili man subay sa balaod, ang mga saserdote sa madali nagpatawag sa Sanhedrin, o sa Hudiyohanong hataas nga hukmanan, ug ang laing paghusay gihimo. Didto giakusahan na usab nila si Jesus sa mga sala batok sa Diyos.

Dayon gipagapos sa mga saserdote si Jesus, ug ilang gidala siya ngadto kang Pilato, ang Romanong gobernador. Ilang giingnan si Pilato: ‘Si Jesus supak sa kagamhanan. Angay siyang patyon.’ Apan nasabtan ni Pilato nga ang mga saserdote nagsultig kabakakan. Busa si Pilato miingon kanila: ‘Wala koy nakit-an nga sala niining tawhana. Buhian ko siya.’ Apan ang mga saserdote ug ang uban pa misinggit: ‘Ayaw! Patya siya!’

Sa ulahi, gisulayan na usab ni Pilato ang pagsulti sa katawhan nga iyang buhian si Jesus. Apan gipahinabo sa mga saserdote nga ang mga panon sa katawhan mosinggit: ‘Kon imo siyang buhian, ikaw supak usab sa kagamhanan! Patya siya!’ Ang mga panon sa katawhan saba na kaayo. Nahibalo ka ba kon unsay gihimo ni Pilato?—

Siya mipahiuyon kanila. Sa sinugdan iyang gipalatigo si Jesus. Unya iyang gitugyan siya ngadto sa mga sundalo aron patyon. Gibutangan nilag koronang  ginama sa mga tunok ang ulo ni Jesus ug gibugalbugalan siya pinaagi sa pagyukbo sa iyang atubangan. Unya ilang gihatagan ug dakong haligi o estaka si Jesus aron pas-anon ug gidala siya ngadto sa gawas sa siyudad ngadto sa usa ka dapit nga gitawag ug Dapit sa Kalabera. Didto ilang gilansang ang mga kamot ug mga tiil ni Jesus sa estaka. Unya ilang gipatindog kadto mao nga si Jesus nagbitay niadto. Miagas ang iyang dugo. Grabe gayod ang kasakit.

Wala dayon mamatay si Jesus. Nagbitay lang siya didto sa estaka. Giyagayagaan siya sa pangulong mga saserdote. Ug ang lumalabay miingon: “Kon ikaw anak sa Diyos, kanaog sa estaka sa pagsakit!” Apan nahibalo si Jesus kon unsay ipabuhat kaniya sa iyang Amahan mao nga siya gipadala. Nahibalo siya nga kinahanglang ihatag niya ang iyang hingpit nga kinabuhi aron kita may  kahigayonan sa pagbaton ug kinabuhing walay kataposan. Sa kataposan, sa mga alas tres niadtong hapona, si Jesus mituaw ngadto sa iyang Amahan ug namatay.Mateo 26:36–27:50; Marcos 15:1; Lucas 22:39–23:46; Juan 18:1–19:30.

Pagkalahi ni Jesus kay kang Adan! Si Adan wala magpakita ug gugma alang sa Diyos. Wala siya magmasinugtanon sa Diyos. Si Adan wala usab magpakita ug gugma alang kanato. Tungod kay siya nakasala, kitang tanan natawo sa sala. Apan si Jesus nagpakita ug gugma alang sa Diyos ug alang kanato. Siya kanunayng nagmasinugtanon sa Diyos. Ug iyang gihatag ang iyang kinabuhi aron iyang mawagtang ang kadaotan nga gibuhat ni Adan kanato.

Unsay atong mahimo sa pagpakita nga atong gihigugma si Jesus?

Mapasalamaton ka ba sa kahibulongang butang nga gibuhat ni Jesus?— Sa dihang mag-ampo ka sa Diyos, pasalamatan mo ba siya tungod sa paghatag sa iyang Anak kanato?— Si apostol Pablo nagpasalamat sa gibuhat ni Kristo alang kaniya. Si Pablo misulat nga ang Anak sa Diyos “nahigugma kanako ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako.” (Galacia 2:20) Si Jesus namatay alang kanimo ug alang kanako usab. Iyang gihatag ang iyang hingpit nga kinabuhi aron kita makabaton ug kinabuhing walay kataposan! Seguradong kana lig-ong katarongan nganong angay natong higugmaon si Jesus.

Si apostol Pablo misulat ngadto sa mga Kristohanon sa siyudad sa Corinto: “Ang gugma ni Kristo nagatukmod kanato sa paglihok.” Itukmod kita sa gugma ni Kristo ngadto sa unsang matang sa paglihok? Unsay imong hunahuna?— Matikdi ang tubag ni Pablo: “Si Kristo namatay alang sa tanan aron sila magkinabuhi alang Kaniya. Sila angayng dili magkinabuhi aron magpahimuot  sa ilang kaugalingon.”Italiko amoa; 2 Corinto 5:14, 15, New Life Version.

Makahunahuna ka ba ug mga paagi nga makapakita ka nga ikaw nagakinabuhi aron sa pagpahimuot kang Kristo?— Buweno, usa ka paagi mao ang pagsulti sa uban kon unsay imong nakat-onan bahin kaniya. O hunahunaa kini: Tingali ikaw rang usa, mao nga ang imong inahan o amahan dili makakita kon unsay imong ginabuhat, ni may laing tawo nga makakita kanimo. Motan-aw ka ba ug mga programa sa TV o tingali motan-aw diha sa Internet sa butang nga nahibaloan mong dili makapahimuot kang Jesus?— Hinumdomi, si Jesus karon buhi, ug siya makakita sa tanan natong ginabuhat!

Kinsay makakita sa tanan natong ginabuhat?

Ang laing katarongan nga angay natong higugmaon si Jesus mao nga buot natong sundogon si Jehova. “Ang Amahan nahigugma kanako,” matod ni Jesus. Nahibalo ka ba nganong siya nahigugma kang Jesus ug nganong angay usab natong higugmaon siya?— Tungod kay si Jesus andam nga mamatay aron matuman ang kabubut-on sa Diyos. (Juan 10:17) Busa atong buhaton kon unsay gisulti kanato sa Bibliya: “Mahimong mga tigsundog sa Diyos, ingon nga hinigugmang mga anak, ug magpadayon paglakaw diha sa gugma, ingon nga si Kristo nahigugma usab kanimo ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kaninyo.”Efeso 5:1, 2.

Aron mouswag ang atong pagkamapasalamaton kang Jesus ug sa iyang gibuhat alang kanato, palihog basaha ang Juan 3:35; 15:9, 10; ug 1 Juan 5:11, 12.