Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 13

Sila nga Nahimong mga Tinun-an ni Jesus

Sila nga Nahimong mga Tinun-an ni Jesus

Kinsa ba kining tawhana, ug sa unsang paagi siya nahimong tinun-an ni Jesus?

KINSA ang labing maayong alagad sa Diyos nga nabuhi sukad?— Husto na, si Jesu-Kristo. Sa imong hunahuna kita ba mahisama kaniya?— Hinuon, ang Bibliya nag-ingon nga siya mihatag ug panig-ingnan nga atong sundon. Ug siya nag-awhag kanato nga mahimong iyang mga tinun-an.

Nahibalo ka ba kon unsay kahulogan sa pagkatinun-an ni Jesus?— Daghan kinig kahulogan. Una, kinahanglan nga kita makakat-on gikan kaniya. Apan dili lang kana. Kinahanglan usab nga kita motuo sa iyang gisulti. Kon buhaton nato kana, pagatumanon nato kon unsay iyang isulti nga atong pagabuhaton.

Ang daghang tawo moingon nga sila nagtuo kang Jesus. Sa imong hunahuna, silang tanan matuod ba niyang mga tinun-an?— Dili, kadaghanan kanila dili iyang mga tinun-an. Sila tingali mosimba. Apan daghan kanila wala gayod maghatag ug panahon sa pagkakat-on sa gitudlo ni Jesus. Sa pagkatinuod, kadtong nagsunod lang sa panig-ingnan ni Jesus maoy iyang mga tinun-an.

Hisgotan nato ang pipila ka tinun-an ni Jesus sa dihang siya usa ka tawo dinhi sa yuta. Usa sa una nga nahimong mga tinun-an mao si Felipe. Si Felipe nangita sa iyang higalang si Natanael (ginganlan usab ug Bartolome), nga imong makita sa hulagway nga naglingkod sa ilalom sa usa ka kahoy. Sa pagpaingon ni Natanael kang Jesus, si Jesus miingon: ‘Tan-awa, ania ang usa ka tawong matinud-anon, nga usa gayod ka Israelinhon.’ Si Natanael natingala ug nangutana: ‘Naunsa ba nga nakaila ka man kanako?’

Kinsay gitawag ni Jesus aron mahimong iyang mga tinun-an?

 “Sa wala ka pa tawga ni Felipe, samtang didto ka sa ilalom sa kahoyng igos, nakita ko ikaw,” matod ni Jesus. Si Natanael natingala nga si Jesus nahibalo sa eksakto kon diin siya, mao nga si Natanael miingon: “Ikaw mao ang Anak sa Diyos, ikaw mao ang Hari sa Israel.”Juan 1:49.

Judas Iskariote, Judas (ginganlan usab ug Tadeo), Simon

Ang uban nahimong mga tinun-an ni Jesus sa adlaw una pa si Felipe ug Natanael nahimong tinun-an. Sila si Andres ug iyang magulang nga igsoong lalaki nga si Pedro ingon man si Juan ug lagmit ang magulang nga igsoong lalaki ni Juan nga si Santiago. (Juan 1:35-51) Sa ulahi, hinuon, kining upat namalik sa ilang pagpangisda. Unya usa ka adlaw niana samtang si Jesus naglakaw ubay sa Dagat sa Galilea, iyang nakita si Pedro ug Andres nga nagtaktak ug pukot sa dagat. Si Jesus miingon kanila: “Sunod kamo kanako.”

Santiago (anak ni Alfeo), Tomas, Mateo

Sa paglakaw ug layolayo, si Jesus nakakita kang Santiago ug Juan. Sila didto sa sakayan kauban sa ilang amahan, nga nagpuna sa ilang mga pukot. Si  Jesus mitawag kanila aron mosunod usab kaniya. Unsay imong buhaton kon ikaw ang gitawag ni Jesus? Mokuyog ka ba dayon kaniya?— Kining mga tawhana nakaila kon kinsa si Jesus. Sila nahibalo nga siya gipadala sa Diyos. Busa sila mibiya dayon sa ilang pagpangisda ug misunod kang Jesus.Mateo 4:18-22.

Natanael, Felipe, Juan

Sa dihang kining mga tawhana nahimong mga sumusunod ni Jesus, nagkahulogan ba nga human niadto sila nagbuhat kanunay kon unsay matarong?— Wala. Makahinumdom ka nga kining mga tawhana naglalis gani bahin sa kon kinsay labing inila kanila. Apan sila nagpatalinghog kang Jesus, ug sila andam mohimog kausaban sa ilang panggawi. Kon kita andam mohimog kausaban sa panggawi, mahimo usab kitang mga tinun-an ni Jesus.

Santiago (igsoon ni Juan), Andres, Pedro

Si Jesus nag-awhag sa tanang matang sa mga tawo nga mahimong iyang mga tinun-an. Kausa niana, usa ka dato nga batan-ong magmamando miduol kang Jesus ug nangutana kon sa unsang paagi madawat ang walay-kataposang kinabuhi. Sa dihang ang datong magmamando miingon nga siya nagsunod sa mga sugo sa Diyos sukad pa sa iyang pagkabatan-on, siya giawhag ni Jesus: “Umari ka ug mahimong akong sumusunod.” Nahibalo ka ba kon unsay nahitabo?—

Buweno, sa dihang nadunggan sa maong tawo nga ang pagkatinun-an ni Jesus angayng mas hinungdanon kay sa pagkadato, siya naguol sa hilabihan. Siya wala mahimong tinun-an ni Jesus kay siya mas nahigugma sa iyang salapi kay sa Diyos.Lucas 18:18-25.

Human makawali si Jesus sa mga usa ka tuig ug tunga, siya mipilig 12 sa iyang mga tinun-an aron mahimong mga apostoles. Ang mga apostoles maoy mga tawo nga iyang gipadala sa pagbuhat ug espesyal nga buluhaton. Nakaila ka ba sa ilang mga ngalan?— Atong sulayan ang pag-ila sa ilang mga ngalan. Tan-awa ang ilang mga hulagway dinhi, ug tan-awa kon mailhan mo sila. Unya sulayi ang pagsag-ulo sa ilang mga ngalan.

Kinsa ba kining mga bayhana nga mitabang kang Jesus sa dihang siya mipanaw aron sa pagwali?

Sa kadugayan, usa sa 12 ka apostoles nahimong daotan. Siya mao si Judas Iskariote. Human niadto, ang laing tinun-an napili nga usa ka apostoles. Nakaila ka ba sa iyang ngalan?— Siya si Matias. Sa ulahi, si Pablo ug si Bernabe  nahimong mga apostoles usab, apan dili na sila bahin sa 12 ka apostoles.Buhat 1:23-26; 14:14.

Sumala sa atong nakat-onan sa Kapitulo 1 niining basahona, si Jesus interesado sa mga bata. Nganong interesado man siya kanila?— Kay siya nahibalo nga basin mahimo usab sila nga iyang mga tinun-an. Sa pagkatinuod, sagad ang mga bata makasultig mga butang sa paagi nga bisan ang mga dagko na mahimong magpatalinghog ug magtinguha sa pagkat-on ug dugang bahin sa Dakong Magtutudlo.

Ang daghang babaye nahimo usab nga mga tinun-an ni Jesus. Ang pipila mikuyog sa iyang pagpanaw sa diha nga siya miadto sa ubang mga siyudad aron sa pagwali. Gihimo kana ni Maria Magdalena, Juana, ug  Susana. Sila tingali mitabang usab sa pagluto sa iyang mga pagkaon ug paglaba sa iyang mga sinina.Lucas 8:1-3.

Gusto mo bang mahimong tinun-an ni Jesus?— Hinumdomi, ang pagsulti lamang nga kita usa sa iyang mga tinun-an dili maghimo kanatong tinun-an. Kinahanglan nga kita magagawi nga sama sa usa sa iyang mga tinun-an bisan diin kita, dili lamang sa dihang motambong kita sa Kristohanong mga tigom. Makahunahuna ka bag pipila ka dapit diin hinungdanon nga kita magagawi nga sama sa tinun-an ni Jesus?—

Sa pagkamatuod, angay natong buhaton kana diha sa panimalay. Apan ang lain pang dapit mao ang eskuylahan. Ang butang nga angayng dili kalimtan natong duha mao nga aron mahimong tinuod nga tinun-an ni Jesus, kinahanglang kita magagawi nga sama kaniya sa tibuok adlaw, kada adlaw, bisan diin kita.

Diin man hinungdanon nga kita magagawi nga sama sa usa ka tinun-an ni Jesus?

Karon dunganan nato pagbasa kon unsay gisulti sa Bibliya bahin sa mga tinun-an ni Jesus, diha sa Mateo 28:19, 20; Lucas 6:13-16; Juan 8:31, 32; ug 1 Pedro 2:21.