Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 12

Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Pag-ampo

Si Jesus Nagtudlo Kanato sa Pag-ampo

NAKIGSULTI ka na ba kang Jehova nga Diyos?— Gusto niya nga ikaw makigsulti kaniya. Sa diha nga ikaw makigsulti sa Diyos, kini gitawag ug pag-ampo. Si Jesus kanunayng nakigsulti sa iyang Amahan sa langit. Usahay gusto niyang mag-inusara usa sa diha nga siya makigsulti sa Diyos. Usa ka higayon, ang Bibliya nag-ingon, “Siya mitungas sa bukid nga siya ra aron mag-ampo. Bisan kadto kilumkilom na, siya didto nga nag-inusara.”Mateo 14:23.

Asa ka makaadto aron mag-inusara nga mag-ampo kang Jehova?— Ikaw makahimo sa pagpakigsulti kang Jehova nga nag-inusara sa dili pa matulog sa gabii. Si Jesus miingon: “Sa dihang ikaw mag-ampo, sulod sa imong kaugalingong lawak ug, human masirhi ang imong pultahan, pag-ampo sa imong Amahan.” (Mateo 6:6) Mag-ampo ka ba kang Jehova kada gabii sa dili pa matulog?— Kinahanglang mag-ampo ka.

Si Jesus nag-ampo sa diha nga siya nag-inusara . . . ug sa diha nga siya kauban sa laing mga tawo

Nag-ampo usab si Jesus nga may kaubang laing mga tawo. Sa diha nga  namatay ang iyang higala nga si Lazaro, si Jesus nag-ampo nga kauban sa laing mga tawo sa dapit nga gilubngan ni Lazaro. (Juan 11:41, 42) Ug nag-ampo usab si Jesus sa diha nga siya nakigtigom sa iyang mga tinun-an. Nagtambong ka ba sa mga tigom diin ang pag-ampo gilitok?— Mas gulang nga tawo ang kasagarang mag-ampo didto. Patalinghog pag-ayo sa iyang ginasulti kay siya nagapakigsulti sa Diyos alang kanimo. Unya ikaw makasultig “Amen” sa pag-ampo. Nahibalo ka ba kon unsay kahulogan sa pagsultig “Amen” sa kataposan sa pag-ampo?— Nagkahulogan kana nga nagustohan mo ang pag-ampo. Nagkahulogan kana nga ikaw uyon niana ug gusto nimong kana usab ang imong pag-ampo.

Nganong angayng magpatalinghog ka pag-ayo sa mga pag-ampo nga gilitok panahon sa mga tigom?

Nag-ampo usab si Jesus sa mga panahon sa pagpangaon. Nagpasalamat siya kang Jehova alang sa iyang pagkaon. Mag-ampo ka ba kanunay sa dili pa mokaon?— Maayo nga magpasalamat kita kang Jehova alang sa pagkaon sa dili pa mosugod sa pagkaon. Tingali laing tawo ang mag-ampo kon kamo magdungan sa pagpangaon. Apan unsa na man kon ikaw ra ang mokaon? O unsa na man kon ikaw mokaon kauban sa mga tawo nga dili magpasalamat kang Jehova?— Nan kinahanglang ikaw ang molitok sa imong pag-ampo.

Kinahanglan ba nga kanunayng kusgon ang imong pag-ampo? O makadungog ba si Jehova kon hilom kang mag-ampo?— Mahibaloan nato ang tubag gikan sa nahitabo kang Nehemias. Siya maoy magsisimba ni Jehova nga nagtrabaho sa palasyo sa Persiano nga Haring Artajerjes. Usa ka adlaw niana  si Nehemias nasubo pag-ayo kay siya nakadungog nga naguba ang mga paril sa Jerusalem, ang pangunang siyudad sa iyang katawhan.

Kanus-a ka makalitok ug hilom nga pag-ampo, sama sa gibuhat ni Nehemias?

Sa diha nga nangutana ang hari kang Nehemias kon nganong siya nagsubo, si Nehemias hilom unang nag-ampo. Unya gisulti ni Nehemias sa hari kon nganong nagsubo siya ug mihangyo kaniya kon makaadto ba siya sa Jerusalem aron sa pagtukod pag-usab sa mga paril. Unsay nahitabo?—

Oo, ang Diyos nagtubag sa pag-ampo ni Nehemias. Ang hari miingon nga siya makaadto! Ang hari naghatag pa gani kang Nehemias ug daghang kahoy aron gamiton sa pagtukod sa mga paril. Busa ang Diyos makatubag gayod sa atong mga pag-ampo, bisan pag kana hilom lamang.Nehemias 1:2, 3; 2:4-8.

Karon palandonga kini. Kinahanglan bang iduko ang imong ulo sa diha nga ikaw mag-ampo? Kinahanglan bang ikaw  magluhod? Unsay imong hunahuna?— May mga higayon nga si Jesus nagluhod sa diha nga siya nag-ampo. Sa ubang higayon siya nagtindog. Ug may mga higayon nga iyang gihangad ang iyang ulo sa langit samtang siya nag-ampo, sama sa iyang gihimo sa diha nga siya nag-ampo alang kang Lazaro.

Busa, unsay gipakita niini?— Oo, nagpakita kini nga ang imong posisyon dili maoy mahinungdanon. Usahay angay ang pagduko sa imong ulo ug pagpiyong sa imong mga mata. Sa ubang higayon basin gusto nimong magluhod, sama sa gihimo ni Jesus. Apan, hinumdomi, kita makaampo sa Diyos sa bisan unsang oras sa adlaw o gabii, ug siya mamati kanato. Ang mahinungdanon mahitungod sa pag-ampo mao nga kita tinuod nga nagtuo nga si Jehova nagpatalinghog. Motuo ka ba nga dunggon ni Jehova ang imong mga pag-ampo?—

Unsay mahimo nimong isulti sa Diyos diha sa pag-ampo?

Unsay angay natong isulti sa atong mga pag-ampo kang Jehova?— Sultihi ako: Sa diha nga ikaw mag-ampo, unsay imong isulti sa Diyos?— Gihatag kanato ni Jehova ang daghan kaayong maayong mga butang, ug angay siyang pasalamatan niana, dili ba?— Makapasalamat kita kaniya alang sa pagkaon nga atong gikaon. Apan nakapasalamat ka ba sukad kaniya alang sa asul nga langit, lunhawng kakahoyan, ug matahom nga kabulakan?— Siya usab ang nagbuhat kanila.

Ang mga tinun-an ni Jesus kas-a mihangyo kaniya nga tudloan sila kon unsaon pag-ampo. Busa gitudloan sila sa Dakong Magtutudlo, ug iyang gipakita kanila kon unsa ang labing hinungdanong mga butang nga iampo. Nahibalo ka ba kon unsa ang maong mga butang?— Kuhaa ang imong Bibliya ug paklia kana sa Mateo kapitulo 6. Sa  mga bersikulo 9 hangtod 13, atong makaplagan ang gitawag sa daghang tawo nga Amahan Namo o Pag-ampo sa Ginoo. Dunganan nato kini sa pagbasa.

Dinhi kita makakat-on nga gisultihan kita ni Jesus sa pag-ampo bahin sa ngalan sa Diyos. Miingon siya nga iampo nga balaanon ang ngalan sa Diyos. Unsa ang ngalan sa Diyos?— Oo, Jehova, ug kita angayng mahigugma sa maong ngalan.

Ikaduha, gitudloan kita ni Jesus sa pag-ampo nga moabot ang Gingharian sa Diyos. Ang maong Gingharian hinungdanon kay kini magdalag kalinaw sa yuta ug maghimo niini nga paraiso.

Ikatulo, ang Dakong Magtutudlo nag-ingon nga iampo nga ang kabubut-on sa Diyos matuman dinhi sa yuta maingon nga kini natuman sa langit. Kon kita moampo alang niini, nan angay natong buhaton kon unsay gusto sa Diyos.

Sunod, gitudloan kita ni Jesus sa pag-ampo alang sa pagkaon nga atong gikinahanglan alang sa matag adlaw. Miingon usab siya nga angay kitang mangayog pasaylo sa Diyos sa diha nga nakahimo kitag daotang mga butang. Ug angay kitang mohangyo sa Diyos sa pagpasaylo kanato. Apan sa dili pa niya himoon kana, kinahanglang pasayloon nato ang uban kon nakahimo silag daotang butang batok kanato. Sayonan ka ba sa pagbuhat niana?—

Sa kataposan, si Jesus miingon nga kita angayng mag-ampo nga si Jehova nga Diyos magpanalipod kanato gikan sa usang daotan, si Satanas nga Yawa. Busa kining tanan maoy maayong mga butang nga iampo sa Diyos.

Kita angayng motuo nga dunggon ni Jehova ang atong mga pag-ampo. Gawas pa sa paghangyo kaniya nga tabangan kita, angay kitang magpasalamat kanunay kaniya. Siya malipay sa diha nga matinud-anon kita sa atong ginasulti diha sa pag-ampo ug sa diha nga mangayo kita kaniya ug angayang mga butang. Ug iyang ihatag kanato kining mga butanga. Motuo ka ba niana?—

Ang dugang maayong tambag bahin sa pag-ampo makaplagan sa Roma 12:12; 1 Pedro 3:12; ug 1 Juan 5:14.