Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 41

Mga Bata nga Makapalipay sa Diyos

Mga Bata nga Makapalipay sa Diyos

SA IMONG hunahuna, kinsang bataa sa yuta ang labing nakapalipay kang Jehova?— Ang iyang Anak, si Jesus. Hisgotan nato ang mga butang nga gibuhat ni Jesus nga nakapalipay sa iyang langitnong Amahan.

Ang pamilya ni Jesus nagpuyo sa dapit nga ang gilay-on maoy mga tulo ka adlaw nga panaw gikan sa Jerusalem, diin nagbarog ang matahom nga templo ni Jehova. Si Jesus nagtawag sa templo “ang balay sa akong Amahan.” Siya ug ang ilang pamilya moadto didto kada tuig aron motambong sa pagsaulog sa Paskuwa.

Sa usa niana ka tuig, sa dihang 12 anyos pa si Jesus, ang iyang pamilya nagpauli na niadto human sa Paskuwa. Sa panahon lang nga sila nanghunong sa usa ka dapit aron sa pagpalabay sa kagabhion nga ilang namatikdan nga si Jesus wala diay makauban sa ilang mga kabanay ug mga higala. Busa si Maria ug Jose mibalik dayon sa Jerusalem aron pangitaon si Jesus. Sa imong hunahuna diin ba siya?—

Ilang nakaplagan si Jesus didto sa sulod sa templo. Nagpatalinghog siya sa mga magtutudlo, ug siya may mga pangutana kanila. Ug sa dihang may pangutana sila kaniya, iyang gitubag sila. Nahingangha sila sa iyang talagsaong mga tubag. Masabtan mo ba kon nganong ang Diyos nalipay sa iyang Anak?—

Siyempre, sa dihang sa ngadtongadto si Maria ug Jose nakakaplag kang Jesus, sila nahupayan. Apan wala mabalaka si Jesus. Nahibalo siya nga ang templo dili peligrosong dapit nga adtoan. Mao nga nangutana siya: “Wala ba kamo mahibalo nga ako kinahanglang ania sa balay sa akong Amahan?” Nahibalo siya nga ang templo maoy balay sa Diyos, ug nalipay siya nga atua didto.

 Human niadto, gikuyog ni Maria ug Jose ang 12-anyos nga si Jesus sa pagpauli ngadto sa Nasaret. Sa imong hunahuna unsay pagtagad ni Jesus sa iyang mga ginikanan?— Aw, ang Bibliya nag-ingon nga siya “nagpadayon sa pagpasakop kanila.” Sa imong hunahuna unsay kahulogan niana?— Kana nagkahulogan nga siya nagmasinugtanon kanila. Oo, iyang gibuhat ang gipabuhat kaniya sa iyang mga ginikanan, bisan pa ug buluhaton kadto sa panimalay sama sa pagkalos ug tubig gikan sa atabay.Lucas 2:41-52.

Sa unsang paagi gilipay sa batang si Jesus ang Diyos?

Busa hunahunaa kini: Bisan pag hingpit si Jesus, siya nagmasinugtanon sa iyang dili-hingpit nga mga ginikanan. Nakapalipay ba kadto sa Diyos?— Segurado gayod, kay ang Pulong sa Diyos nagsulti sa mga bata: “Magmasinugtanon sa inyong mga ginikanan.” (Efeso 6:1) Ikaw makapalipay usab sa Diyos kon sugton nimo ang imong mga ginikanan, sama sa gibuhat ni Jesus.

Ang laing paagi nga makapalipay ka sa Diyos maoy pinaagi sa pagsulti sa uban bahin kaniya. Hinuon tingali moingon ang pipila ka tawo nga ang mga batan-on dili angayng mosulti sa uban bahin sa Diyos. Apan sa dihang gisulayan sa mga tawo nga pugngan ang batan-ong mga lalaki sa pagsulti bahin sa Diyos, si Jesus miingon: ‘Wala ba gayod kamo  makabasa niini diha sa Kasulatan, “Gikan sa baba sa mga bata ang Diyos magpatunghag pagdayeg.”’ (Mateo 21:16) Busa kitang tanan makasulti sa uban bahin kang Jehova ug kon unsa ka kahibulongang Diyos siya, kon buot gayod nato. Ug kon mosulti kita sa uban, makapalipay kita sa Diyos.

Asa ba kita makakat-on ug mga butang bahin sa Diyos nga atong ikasulti sa uban?— Gikan sa atong pagtuon sa Bibliya sa balay. Apan makakat-on kita ug daghan pa diha sa dapit diin ang katawhan sa Diyos magkatigom alang sa pagtuon. Apan sa unsang paagi maila nato kon kinsay iyang katawhan?—

Aw, unsay ginabuhat sa mga tawo panahon sa ilang mga panagkatigom? Nagtudlo ba gayod sila kon unsay anaa sa Bibliya? Gibasa ug gihisgotan ba nila kini? Kana ang paagi nga magpatalinghog kita sa Diyos, dili ba?— Ug panahon sa Kristohanong mga panagkatigom dahomon nato nga magpatalinghog kon unsay giingon sa Diyos, dili ba?— Apan unsa man kon ang mga tawo moingon nga dili kinahanglang magkinabuhi sumala sa giingon sa Bibliya? Makaingon ka ba nga sila katawhan sa Diyos?—

Ania pay laing butang nga hunahunaon. Ang Bibliya nag-ingon nga ang katawhan sa Diyos mahimong “usa ka katawhan alang sa iyang ngalan.” (Buhat 15:14) Sanglit ang ngalan sa Diyos maoy Jehova, makasukna kita sa mga tawo kon si Jehova ba ang ilang Diyos. Kon moingon sila nga dili, nan nahibalo kita nga sila dili iyang katawhan. Ang katawhan sa Diyos mosulti usab sa uban bahin sa Gingharian sa Diyos. Ug ilang ipakita ang ilang gugma alang sa Diyos pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo.1 Juan 5:3.

Kon nakaila ka ug mga tawo nga nagbuhat nianang tanan, nan angayng makigtigom ka uban nila alang sa pagsimba sa Diyos. Angayng magpatalinghog ka pag-ayo panahon sa maong mga panagkatigom ug unya motubag sa mga pangutana sa dihang isukna kana. Kana ang gibuhat ni Jesus sa dihang siya didto niadto sa balay sa Diyos. Ug kon buhaton mo kanang mga butanga, makapalipay ka sa Diyos, sama sa gibuhat ni Jesus.

 Makahunahuna ka ba ug ubang mga bata diha sa Bibliya nga nakapalipay sa Diyos?— Si Timoteo maoy usa ka talagsaong panig-ingnan. Ang iyang amahan dili magtutuo kang Jehova. Apan ang iyang inahan, si Eunice, maoy magtutuo, ug mao usab ang iyang apohang-babaye nga si Loida. Si Timoteo nagpatalinghog kanila ug nakakat-on bahin kang Jehova.

Bisan pag ang iyang amahan dili magtutuo, unsay buot buhaton ni Timoteo?

Sa dihang dakodako na si Timoteo, si apostol Pablo miduaw sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nakamatikod siya nga gusto kaayo ni Timoteo nga moalagad kang Jehova. Busa iyang gidapit si Timoteo nga mokuyog kaniya alang sa mas dakong pag-alagad sa Diyos. Bisan diin sila nangadto, ilang gisultihan ang katawhan bahin sa Gingharian sa Diyos ug bahin kang Jesus.Buhat 16:1-5; 2 Timoteo 1:5; 3:14, 15.

Apan ang mga panig-ingnan ba lamang sa batan-ong mga lalaki diha sa Bibliya ang nakapalipay sa Diyos?— Dili gayod. Tagda ang usa ka dalagitang Israelinhon nga nakapalipay sa Diyos. Sa panahong siya buhi, magkaaway ang nasod sa Sirya ug ang nasod sa Israel. Usa ka adlaw niana ang mga Siryanhon nakiggubat sa Israel ug nagbihag sa maong dalagita. Gipadala siya ngadto sa balay sa pangulo sa kasundalohan, kinsa ginganlag Naaman.  Siya nahimong sulugoon didto sa asawa ni Naaman.

Karon si Naaman may sakit nga gitawag ug sanla. Walay doktor nga nakaayo kaniya. Apan ang dalagita nga taga-Israel nagtuo nga ang usa sa espesyal nga mga alagad sa Diyos, nga usa ka manalagna, makaayo kang Naaman. Siyempre, si Naaman ug ang iyang asawa dili magsisimba ni Jehova. Ang dalagita angay bang mosulti kanila kon unsay iyang nahibaloan? Kon ikaw pa, unsa may imong himoon?—

Sa unsang paagi gilipay niining dalagitang Israelinhon ang Diyos?

Aw, ang dalagita miingon: ‘Kon moadto unta si Naaman ngadto sa manalagna ni Jehova sa Israel, sa maong kahimtang, si Naaman maayo sa iyang sanla.’ Si Naaman namati sa dalagita, ug siya miadto ngadto sa manalagna ni Jehova. Sa gibuhat niya kon unsay gipabuhat kaniya sa manalagna, siya naayo. Tungod niadto si Naaman nahimong magsisimba sa matuod nga Diyos.2 Hari 5:1-15.

Buot ba nimong motabang sa usa ka tawo nga makakat-on bahin kang Jehova ug bahin sa kon unsay iyang mahimo, sama sa gibuhat niadtong dalagita?— Kinsa ba ang mahimo nimong tabangan?— Hinuon, sa sinugdan sila tingali dili maghunahuna nga kinahanglan silang tabangan. Apan makasulti ka kanila bahin sa maayong mga butang nga ginabuhat ni Jehova. Ug basin sila magpatalinghog. Makapaneguro ka nga kini makapalipay sa Diyos.

Dugang makapadasig sa mga batan-on nga magkalipay sa pag-alagad sa Diyos makaplagan sa Salmo 122:1 (121:1, “Dy”); 148:12, 13; Ecclesiastes 12:1; 1 Timoteo 4:12; ug Hebreohanon 10:23-25.