Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 35

Makamata Kita Gikan sa Kamatayon!

Makamata Kita Gikan sa Kamatayon!

KON ugaling kita mamatay, buot ba sa Diyos nga kita banhawon, nga mao, kita buhion na usab?— Ang maayong tawo nga si Job nagtuo nga buot sa Diyos nga kita banhawon. Busa sa dihang naghunahuna si Job nga hapit na siyang mamatay, siya miingon sa Diyos: “Ikaw motawag, ug ako motubag kanimo.” Miingon si Job nga si Jehova nga Diyos nangandoy, o buot gayod, nga siya banhawon.Job 14:14, 15.

Si Jesus sama gayod ni Jehova nga Diyos, nga iyang Amahan. Buot ni Jesus nga motabang kanato. Sa dihang ang usa ka sanlahon miingon kaniya, “kon buot mo lamang, ikaw makahinlo kanako,” si Jesus mitubag: “Buot ko.” Ug giayo niya ang tawong sanlahon.Marcos 1:40-42.

Giunsa pagpakita ni Jehova nga siya nahigugma sa mga bata?

Nakat-onan ni Jesus gikan sa iyang Amahan ang paghigugma sa mga bata. Sa duha ka higayon kanhi, gigamit ni Jehova ang iyang mga alagad aron banhawon ang mga bata. Si Elias nangaliyupo kang Jehova nga banhawon ang anak lalaki sa babaye nga nag-abiabi kang Elias. Ug gibanhaw ni Jehova ang bata. Gigamit usab ni Jehova ang iyang alagad  nga si Eliseo aron banhawon ang usa ka batang lalaki.1 Hari 17:17-24; 2 Hari 4:32-37.

Dili ba makapalipay nga mahibalo nga si Jehova nahigugma pag-ayo kanato?— Dili lang siya naghunahuna kanato samtang kita buhi pa. Mahinumdom usab siya kanato kon kita mamatay man ugaling. Miingon si Jesus nga ang Amahan nag-isip gani sa mga patay nga iyang gihigugma ingong buhi! (Lucas 20:38) Ang Bibliya nag-ingon nga ‘dili ang kamatayon ni kinabuhi ni mga butang karon ni mga butang nga moabot ang makabulag kanato gikan sa gugma sa Diyos.’Roma 8:38, 39.

Sa dinhi si Jesus sa yuta, iyang gipakita nga si Jehova mahunahunaon kaayo sa gagmayng mga bata. Makahinumdom ka nga si Jesus naghatag ug panahon sa pagpakigsulti sa mga bata mahitungod sa Diyos. Apan nahibalo ka ba nga ang Diyos naghatag ug gahom kang Jesus sa pagbuhi pag-usab sa mga bata gikan sa mga patay?— Hisgotan nato ang panahong gibanhaw ni Jesus ang 12-anyos nga anak babaye sa tawo nga ginganlag Jairo.

Si Jairo uban sa iyang asawa ug ilang bugtong nga anak nagpuyo duol sa Dagat sa Galilea. Usa ka adlaw niana ang batang babaye nasakit nga grabe, ug si Jairo nakaamgo nga siya mahimong mamatay. Nakahunahuna siya kang Jesus, kadtong nadungog ni Jairo nga maoy talagsaong tawo nga makaayo sa mga sakit sa katawhan. Busa milakaw si Jairo aron pangitaon siya. Iyang nakaplagan si Jesus sa baybayon sa Dagat sa Galilea, nga nagtudlo sa daghang tawo.

Misaliut-ot si Jairo sa panon sa katawhan ug mihapa sa tiilan ni Jesus. Siya miingon kang Jesus: ‘Grabe ang sakit sa akong batang babaye. Mahimo ba nga imo siyang adtoon ug tabangan? Adtoa intawon siya.’ Si Jesus dihadiha mikuyog kang Jairo. Ang panon sa katawhan nga nangabot aron makigkita sa Dakong Magtutudlo misunod usab. Apan sa dihang layolayo na silag nalakaw, ang pipila ka lalaki gikan sa balay ni Jairo nangabot ug giingnan siya: “Ang imong anak nga babaye namatay na! Nganong hasolon pa ang magtutudlo?”

 Nakadungog si Jesus sa pagsulti niana sa mga lalaki. Nahibalo siya nga si Jairo nasubo pag-ayo tungod sa pagkamatay sa iyang bugtong anak. Busa Siya misulti kaniya: ‘Ayaw ug kahadlok. Tuo lamang sa Diyos, ug ang imong anak nga babaye mamaayo ra.’ Nagpadayon sila sa paglakaw hangtod sila nakaabot sa balay ni Jairo. Nanaghilak didto ang mga higala sa pamilya. Nasubo sila kay ang ilang batang higala namatay. Apan giingnan sila ni Jesus: ‘Hunong na kamo sa paghilak. Ang batang babaye wala mamatay, apan siya natulog lamang.’

Sa gisulti kadto ni Jesus, ang mga tawo nangatawa, kay sila nahibalo nga ang batang babaye namatay. Nan, sa imong hunahuna nganong si Jesus nag-ingon nga siya natulog lamang?— Sa imong hunahuna unsang pagtulon-an ang buot niyang itudlo sa mga tawo?— Buot niyang sila mahibalo nga ang kamatayon mahimong sama sa hinanok nga pagkatulog. Buot niyang tudloan sila nga pinaagi sa gahom sa Diyos, siya makapabuhi pag-usab sa patay nga tawo sama ka sayon sa atong pagpukaw sa usa ka tawo nga natulog.

Unsay atong makat-onan gikan sa pagbanhaw ni Jesus sa anak babaye ni Jairo?

Ang tanang tawo gipagawas ni Jesus sa balay gawas lang sa iyang mga apostoles nga si Pedro, Santiago, ug Juan ug sa amahan ug inahan sa batang babaye. Unya misulod siya sa dapit nga nahimutangan sa bata. Iyang gikuptan ang iyang kamot ug miingon: ‘Inday, bangon!’ Ug siya dihadiha mibangon  ug milakaw! Ang iyang amahan ug inahan nahupngan gayod sa kalipay.Marcos 5:21-24, 35-43; Lucas 8:40-42, 49-56.

Hunahunaa kini karon. Sanglit si Jesus nakapabuhi pag-usab niadtong batang babaye, makahimo ba usab siya niana sa uban?— Sa imong hunahuna iya bang buhaton kana?— Oo, iyang buhaton kana. Si Jesus mismo miingon: “Ang takna nagsingabot nga ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan makadungog sa [akong] tingog ug manggula.”Juan 5:28, 29.

Sa imong hunahuna buot ba ni Jesus nga banhawon ang mga tawo?— Ang laing pananglitan diha sa Bibliya motabang sa pagtubag sa maong pangutana. Ang nahitabo usa ka adlaw duol sa siyudad sa Nain nagpakita kon unsay pagbati ni Jesus bahin sa mga tawo nga nagbangotan panahon sa mga paglubong.

Ang usa ka babaye maoy uban sa panon sa katawhan nga naglakaw aron ilubong ang iyang anak lalaki samtang ang panon mibiya sa Nain. Dili pa dugay, namatay ang iyang bana, ug niadtong higayona ang patay mao ang iyang bugtong anak. Pagkadako sa iyang kasubo! Ang daghang taga-Nain nagsunod samtang ang lawas sa iyang anak gidala sa gawas sa siyudad. Naghilak ang babaye, ug ang mga tawo walay mahimo sa paghupay kaniya.

Niadtong adlawa, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an naatol nga nagpadulong sa siyudad sa Nain. Duol sa ganghaan sa siyudad, nahibalag nila ang panon sa katawhan nga maglubong sa anak niadtong bayhana. Sa dihang nakita ni Jesus ang naghilak nga babaye, giabot siyag kaluoy kaniya. Ang iyang kasingkasing natandog tungod sa hilabihang kasubo sa babaye. Buot niya nga motabang kaniya.

Busa nga may pagkamabination apan may kalig-on nga nakapaaghat sa babaye sa pagpamati, siya miingon: ‘Hunong na sa paghilak.’ Tungod sa iyang panggawi ug paglihok ang tanan naikag sa pagtan-aw kaniya. Samtang si Jesus nagpaingon sa lawas, ang tanan nahibulong gayod kon unsay iyang buhaton. Si Jesus misulti, nga nagsugo: “Dong, ingnon ko ikaw, Bangon!” Siya dihadiha milingkod! Ug siya misugod sa pagsulti.Lucas 7:11-17.

 Di tiaw ang gibati sa babaye! Unsay imong bation nga magdawat pag-usab sa namatay nga minahal?— Dili ba kini nagpakita nga si Jesus tinuod nga nahigugma sa mga tawo ug buot motabang kanila?— Hunahunaa lang kon unsa unya ka makapalipay ang pagdawat sa mga tawo nga mabuhi pag-usab!2 Pedro 3:13; Pinadayag 21:3, 4.

Unsay gipadayag sa pagkabanhaw sa bugtong anak niining bayhana?

Nianang panahona ang pipila sa mga binanhaw maoy mga tawong atong nailhan sa nangagi, lakip ang mga bata. Mailhan nato sila kon kinsa sila sama nga si Jairo nakaila sa iyang anak babaye sa dihang siya gibanhaw ni Jesus. Ang uban maoy mga tawo nga namatay ginatos o linibo ka tuig kanhi. Apan ang Diyos dili makalimot kanila bisan pag sila nabuhi dugay na kaayo kanhi.

Dili ba makapalipay nga mahibalo nga si Jehova nga Diyos ug ang iyang Anak, si Jesus, nahigugma pag-ayo kanato?— Buot nila nga kita mabuhi, dili lang sa pipila ka tuig, kondili sa walay kataposan!

Mahitungod sa talagsaong paglaom alang sa mga patay diha sa Bibliya, palihog ug basa sa Isaias 25:8; Buhat 24:15; ug 1 Corinto 15:20-22.