Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 18

Mahinumdom Ka ba sa Pagpasalamat?

Mahinumdom Ka ba sa Pagpasalamat?

NAKAPAMAHAW ka ba karong adlawa?— Nahibalo ka ba kon kinsay nagluto niadto?— Tingali ang imong mama, o laing tawo, apan nganong angay kitang magpasalamat sa Diyos tungod niana?— Kay ang Diyos maoy nagpatubo sa mga tanom alang sa pagkaon. Hinuon, angay kitang magpasalamat usab sa nagluto sa pagkaon o sa nagsirbe niana kanato.

Usahay malimot kita sa pagpasalamat sa dihang ang uban magmaluloton kanato, dili ba? Sa diha nga ang Dakong Magtutudlo dinhi sa yuta, dihay pipila ka sanlahon nga nalimot sa pagpasalamat.

Nahibalo ka ba kon unsay sanlahon? Ang sanlahon maoy tawong may sakit nga ginganlang sanla. Tungod nianang sakita ang unod sa tawo mahimong mangatagak. Sa diha nga si Jesus nagkinabuhi sa yuta, ang mga sanlahon nagpuyo nga layo sa ubang mga tawo. Ug kon ang sanlahon makakita ug laing tawo nga nagsingabot, siya kinahanglang motawag sa pagpasidaan nianang tawhana sa pagpalayo kaniya. Kadto gihimo aron ang ubang mga tawo dili kaayo magpaduol kay basin matakdan sa sanla.

Maluloton kaayo si Jesus ngadto sa mga sanlahon. Usa ka adlaw niana, sa nagpaingon siya sa Jerusalem, si Jesus miagi sa usa ka gamayng lungsod. Sa nagsingabot siya sa lungsod, ang napulo ka sanlahon migula aron makigkita kaniya. Sila nakadungog nga si Jesus may gahom gikan sa Diyos sa pag-ayo sa tanang matang sa mga sakit.

Ang mga sanlahon wala kaayo magpaduol kang Jesus. Sila nanindog lamang sa layo. Apan sila nagtuo nga si Jesus makaayo sa ilang sanla. Busa sa diha nga nakita sa mga sanlahon ang Dakong Magtutudlo, sila nanawag kaniya: ‘Jesus, Magtutudlo, tabangi kami!’

 Maluoy ka ba sa mga tawong masakiton?— Si Jesus naluoy. Nahibalo siya nga masulub-on kaayo ang usa ka sanlahon. Busa siya mitubag kanila ug miingon: “Lakaw ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga saserdote.”Lucas 17:11-14.

Unsay gisulti ni Jesus nga angayng buhaton niining mga sanlahon?

Nganong giingnan sila ni Jesus nga buhaton kadto? Tungod sa balaod bahin sa mga sanlahon nga gihatag ni Jehova ngadto sa Iyang katawhan. Ang maong balaod nag-ingon nga ang saserdote sa Diyos mao ang magsusi sa unod sa sanlahon. Ang saserdote maoy magsulti sa sanlahon kon naayo na ba siya sa iyang sakit. Kon siya naayo na, siya makapuyo na usab uban sa himsog nga mga tawo.Levitico 13:16, 17.

Apan kadtong maong mga sanlahon may sakit pa. Busa miadto ba sila sa saserdote sumala sa gisugo kanila ni Jesus?— Oo, nangadto dayon sila.  Kadtong mga tawhana nagtuo gayod nga si Jesus makaayo sa ilang sakit. Unsay nahitabo?

Buweno, samtang sila naglakaw pa paingon sa saserdote, naayo na ang ilang sakit. Naayo na ang ilang unod. Nahimo na silang mahimsog! Gibaslan ang ilang pagtuo sa gahom ni Jesus. Pagkamalipayon nila! Apan, karon, unsay angay unta nilang buhaton aron sa pagpakita sa ilang pagkamapasalamaton? Unsa ang imong buhaton?—

Unsay nahinumdoman sa pagbuhat niini nga sanlahon?

Usa sa mga tawong naayo mibalik kang Jesus. Misugod siya sa paghimaya kang Jehova, nga nagdayeg sa Diyos. Kadto ang angayng buhaton kay ang gahom sa pag-ayo kaniya naggikan man sa Diyos. Ang tawo mihapa usab sa tiilan sa Dakong Magtutudlo ug nagpasalamat kaniya. Siya mapasalamaton kaayo tungod sa gibuhat ni Jesus.

Apan komosta man ang ubang siyam ka tawo? Si Jesus nangutana: ‘Dihay napulo ka sanlahon nga giayo, dili ba? Hain man ang siyam? Usa ba lang ang mibalik aron sa paghimaya sa Diyos?’

Oo, tinuod kadto. Usa lang sa napulo ang naghimaya o nagdayeg sa Diyos ug mibalik aron sa pagpasalamat kang Jesus. Ug kadtong tawhana Samarianhon, usa ka tawong gikan sa  laing nasod. Ang ubang siyam ka tawo wala magpasalamat sa Diyos, ug sila wala magpasalamat kang Jesus.Lucas 17:15-19.

Sama ka kang kinsa niadtong mga tawhana? Gusto natong mahisama sa tawong Samarianhon, dili ba?— Busa kon may magmaluloton kanato, unsay angay natong hinumdoman sa pagbuhat?— Kinahanglang ipahayag nato ang atong pagpasalamat. Ang mga tawo kasagarang malimot sa pagpasalamat. Apan maayo ang pagpasalamat. Kon buhaton nato kana, malipay si Jehova nga Diyos ug iyang Anak nga si Jesus.

Sa unsang paagi masundog nimo ang sanlahon nga mibalik kang Jesus?

Kon hunahunaon mo kana, mahinumdom ka nga ang mga tawo daghan ug nahimo kanimo. Pananglitan, may panahon bang nasakit ka?— Tingali wala ka masakit nga grabe sama niadtong napulo ka sanlahon, apan tingali may grabe kang sip-on o sakit sa tiyan. May nag-atiman ba kanimo?— Sila tingali mihatag kanimo ug tambal ug nakahimog ubang mga butang alang kanimo. Nalipay ka bang sila mitabang aron maayo ka?—

Ang tawong Samarianhon nagpasalamat kang Jesus tungod sa pag-ayo sa iyang sakit, ug kadto nakapalipay kang Jesus. Sa imong hunahuna malipay ba ang imong inahan o amahan kon magpasalamat ka sa dihang sila may buhaton alang kanimo?— Oo, malipay gayod sila.

Nganong hinungdanon ang paghinumdom sa pagpasalamat?

Ang pipila ka tawo adunay ginabuhat kanimo kada adlaw o kada semana. Tingali ang pagbuhat niana maoy ilang trabaho. Tingali malipay pa sila sa pagbuhat niana. Apan tingali malimot ka sa pagpasalamat kanila.  Ang imong magtutudlo sa eskuylahan mahimong nagbudlay sa pagtabang kanimo nga makakat-on. Kana maoy iyang trabaho. Apan siya malipay kon ikaw magpasalamat kaniya tungod sa pagtabang kanimo nga makakat-on.

Usahay ginagmay lamang nga mga buhat ang ginahimo sa mga tawo kanimo. Giablihan ka ba ug pultahan? O gipasahan ka bag pagkaon diha sa kan-anan? Maayo nga magpasalamat bisan niining ginagmayng mga buhat.

Kon kita mahinumdom sa pagpasalamat sa mga tawo sa yuta, nan lagmit nga kita mahinumdom sa pagpasalamat sa atong Amahan sa langit. Ug pagkadaghan sa mga butang nga tungod niana angayng pasalamatan si Jehova! Iyang gihatag kanato ang kinabuhi ug ang tanang maayong mga butang nga maghimo sa kinabuhi nga makapatagbaw. Busa kita adunay tanang katarongan sa paghimaya sa Diyos pinaagi sa pagdayeg kaniya kada adlaw.

Mahitungod sa pagpahayag ug pasalamat, basaha ang Salmo 92:1 (91:1, “Dy”); Efeso 5:20; Colosas 3:17; ug 1 Tesalonica 5:18.