Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 25

Mahimo Bang Magbag-o ang mga Tawong Nagbuhat ug Daotang mga Butang?

Mahimo Bang Magbag-o ang mga Tawong Nagbuhat ug Daotang mga Butang?

DILI ba labing maayo kon ang tanang tawo magbuhat ug maayo?— Apan walay tawo nga magbuhat kanunay ug maayong mga butang. Nahibalo ka ba kon nganong kitang tanan mobuhat usahay ug daotang mga butang, bisan pag gusto natong mobuhat ug maayo?— Kay kitang tanan nakapanunod ug sala. Apan ginabuhat sa pipila ka tawo ang daotan kaayong mga butang. Sila nagdumot sa ubang mga tawo ug tinuyong nagdagmal kanila. Sa imong hunahuna mahimo ba silang magbag-o ug magtuon nga mahimong maayo?—

Tan-awa ang batan-ong lalaki nga nagbantay sa panggawas nga mga besti niadtong nagbato kang Esteban. Saulo ang iyang Hebreohanong ngalan, apan Pablo ang iyang Romanhong ngalan. Nalipay siya nga ginapatay si Esteban, nga usa ka tinun-an sa Dakong Magtutudlo. Atong tan-awon kon nganong si Saulo nagbuhat niadtong daotang mga butang.

Si Saulo sakop sa usa ka Hudiyong relihiyosong grupo nga gitawag ug mga Pariseo. Nabatonan sa mga Pariseo ang Pulong sa Diyos, apan mas naghatag silag pagtagad sa mga pagtulon-an sa pipila nila ka relihiyosong mga pangulo. Kadto ang hinungdan nga si Saulo nagbuhat ug daotang mga butang.

Sa panahong si Esteban gidakop sa Jerusalem, presente niadto si Saulo. Gidala si Esteban sa hukmanan, diin ang pipila ka maghuhukom maoy mga Pariseo. Bisan pag ang daotang mga butang gisulti bahin kang Esteban, siya wala mahadlok. Nagmaisogon siya ug dihadiha misulti nga nagpamatuod sa bug-os bahin kang Jehova nga Diyos ug kang Jesus ngadto sa mga maghuhukom.

Apan ang mga maghuhukom wala moangay sa ilang nadungog. Daghan na silag nasayran bahin kang Jesus. Sa pagkamatuod, dili pa dugay, ilang gipapatay  si Jesus! Apan human niadto, si Jehova nagdala kang Jesus balik sa langit. Sa maong panahon, inay magbag-o sa ilang panggawi, ang mga maghuhukom nakig-away batok sa mga tinun-an ni Jesus.

Gisakmit sa mga maghuhukom si Esteban ug gidala siya sa gawas sa siyudad. Gisuntok nila siyag kusog kaayo mao nga siya natumba ug ilang gibato siya. Ug, sumala sa imong makita sa hulagway, didto si Saulo nga nagtan-aw. Iyang gihunahuna nga si Esteban angayng patyon.

Nganong si Saulo naghunahuna nga si Esteban angayng patyon?

Nahibalo ka ba kon nganong kana ang hunahuna ni Saulo?— Buweno, si Saulo maoy Pariseo sa tibuok niyang kinabuhi, ug nagtuo siya nga husto ang mga pagtulon-an sa mga Pariseo. Iyang giisip nga sulondan ang maong mga tawo, mao nga iyang gisundog sila.Buhat 7:54-60.

Pagkapatay ni Esteban, unsay gibuhat ni Saulo?— Iyang gisulayan ang pagpuo sa nahibiling mga tinun-an ni Jesus! Iyang gisulod ang ilang mga balay ug giguyod pagawas ang mga lalaki ug mga babaye. Unya iyang gipabilanggo sila. Ang daghang tinun-an namahawa sa Jerusalem, apan wala sila mohunong sa pagwali bahin kang Jesus.Buhat 8:1-4.

 Tungod niadto misamot ang pagdumot ni Saulo sa mga tinun-an ni Jesus. Mao nga miadto siya sa Hataas nga Saserdote nga si Caifas ug nangayog pagtugot nga dakpon ang mga Kristohanon sa siyudad sa Damasco. Gusto ni Saulo nga iyang dad-on sila ngadto sa Jerusalem isip mga binilanggo aron masilotan. Apan sa dihang nagpadulong siya sa Damasco, ang katingalahang butang nahitabo.

Kinsa ang nakigsulti kang Saulo, ug gipadala Niya si Saulo sa pagbuhat ug unsa?

Mikidlap ang kahayag gikan sa langit, ug may tingog nga nag-ingon: “Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?” Si Jesus mao ang nagsulti gikan sa langit! Sulaw kaayo ang kahayag nga nakapabuta kadto kang Saulo, ug ang mga tawong kauban ni Saulo nag-agak kaniya paingon sa Damasco.

Tulo ka adlaw sa ulahi si Jesus nagpakita diha sa panan-awon ngadto sa usa sa iyang mga tinun-an sa Damasco nga ginganlag Ananias. Si Jesus nagsugo kang Ananias nga adtoon si Saulo, nga ayohon ang iyang pagkabuta, ug makigsulti kaniya. Sa dihang si Ananias nakigsulti kaniya, gidawat ni Saulo ang kamatuoran bahin kang Jesus. Napasig-uli ang iyang panan-aw. Nabag-o ang tibuok niyang pagkinabuhi, ug siya nahimong matinumanong alagad sa Diyos.Buhat 9:1-22.

Nasabtan ba nimo karon kon nganong si Saulo nagbuhat kanhi ug daotang mga butang?— Kay siya natudloan ug sayop nga mga butang. Nagsunod siya sa mga tawong dili matinumanon sa Diyos. Ug sakop siya sa usa ka grupo sa katawhan nga mas nagpabili sa mga ideya sa mga tawo kay sa Pulong sa Diyos. Apan nganong si Saulo nagbag-o sa iyang kinabuhi ug nagsugod sa pagbuhat ug maayo, samtang ang ubang mga Pariseo nagpadayon sa pagpakig-away batok sa Diyos?— Tungod kay si Saulo wala gayod magdumot sa kamatuoran. Busa sa dihang iyang nahibaloan kon unsay matarong, siya andam mosunod sa kamatuoran.

Nahibalo ka ba kon nahimong unsa sa ulahi si Saulo?— Oo, nailhan siyang si apostol Pablo, usa ka apostoles ni Jesus. Ug hinumdomi, si Pablo nagsulat ug mas daghang basahon sa Bibliya kay ni bisan kinsang laing tawo.

Adunay daghang tawo nga sama kang Saulo nga mahimong magbag-o. Apan dili kana sayon kay adunay nanlimbasog nga ipabuhat sa mga tawo  ang daotang mga buhat. Nahibalo ka ba kon kinsa siya?— Gihisgotan siya ni Jesus sa dihang si Jesus mipakita kang Saulo diha sa dalan paingon sa Damasco. Didto, si Jesus nakigsulti kang Saulo gikan sa langit ug miingon: ‘Ako magapadala kanimo aron sa pagpabuka sa mga mata sa mga tawo, aron sa pagpaliso kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa awtoridad ni Satanas ngadto sa Diyos.’Buhat 26:17, 18.

Oo, si Satanas nga Yawa mao ang naningkamot nga ang tanan mobuhat ug daotang mga buhat. Lisdan ka ba usahay sa pagbuhat kon unsay matarong?— Kitang tanan ingon niana. Si Satanas maoy naghimo nianang lisod. Apan adunay laing hinungdan nganong dili sayon ang pagbuhat kanunay kon unsay matarong. Nahibalo ka ba sa hinungdan?— Tungod kay kita nakapanunod ug sala.

Tungod sa maong sala kasagarang kita mas sayonan sa pagbuhat kon unsay daotan kay sa kon unsay matarong. Busa, unsay angay natong buhaton?— Oo, kinahanglang manlimbasog kita sa pagbuhat kon unsay matarong. Kon atong himoon kana, makapaneguro kita nga si Jesus, nga nahigugma kanato, motabang kanato.

Sa dinhi si Jesus sa yuta, iyang gipakita nga iyang gihigugma ang mga tawo nga nakabuhat ug daotang mga buhat apan nagbag-o na. Nahibalo siya nga lisod kaayo nga sila magbag-o. Pananglitan, dihay mga  babaye nga nakigsekso sa daghang lalaki. Siyempre, kana daotan. Ang Bibliya nagtawag sa maong mga babaye nga mga bigaon o mga pampam.

Nganong gipasaylo ni Jesus kining bayhana nga nakabuhat ug daotang mga butang?

Kausa niana, ang usa ka babaye nga ingon niana nakadungog bahin kang Jesus, ug siya miadto didto sa balay sa usa ka Pariseo diin didto si Jesus. Iyang gibuboan ug lana ang mga tiil ni Jesus ug gipahiran sa iyang buhok ang iyang mga luha diha sa iyang mga tiil . Naghinulsol siya pag-ayo sa iyang mga sala, mao nga gipasaylo siya ni Jesus. Apan ang Pariseo wala maghunahuna nga angay siyang pasayloon.Lucas 7:36-50.

Nahibalo ka ba kon unsay giingon ni Jesus ngadto sa pipila ka Pariseo?— Giingnan niya sila: “Ang mga pampam magauna kaninyo sa pagsulod sa gingharian sa Diyos.” (Mateo 21:31) Gisulti kadto ni Jesus tungod kay ang mga pampam mituo kaniya, ug ilang gibag-o ang ilang daotang pagkinabuhi. Apan ang mga Pariseo nagpadayon sa pagbuhat ug daotang mga butang ngadto sa mga tinun-an ni Jesus.

Busa sa dihang ipakita sa Bibliya nga ang atong ginabuhat maoy daotan, kinahanglang kita andam magbag-o. Ug kon makat-onan nato kon unsay buot ipabuhat kanato ni Jehova, angay kitang maikag sa pagbuhat niana. Unya si Jehova malipay kanato ug mohatag kanato ug walay-kataposang kinabuhi.

Aron tabangan kita sa paglikay sa pagbuhat kon unsay daotan, dungan natong basahon ang Salmo 119:9-11 (118:9-11, “Dy”); Proverbio 3:5-7; ug 12:15.

Pagkat-og Dugang

PAMATI SA DIYOS UG MABUHI KA SA WALAY KATAPOSAN

Unsay Angay Natong Buhaton Aron Malipay ang Diyos?

Dunay mga butang nga iyang gidumtan, ug duna poy mga butang nga iyang gihigugma.

ANG BANTAYANANG TORRE

Mapahimut-an ba Gyod Nato ang Diyos?

Masayran nato ang tubag sa kinabuhi ni Job, Lot, ug David, mga tawo nga parehong nakahimog sayop.