Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 46

Usa ka Kalibotan Nalaglag Pinaagi sa Lunop—Mahitabo ba Kini Pag-usab?

Usa ka Kalibotan Nalaglag Pinaagi sa Lunop—Mahitabo ba Kini Pag-usab?

NAKABATI ka ba nga may naghisgot bahin sa kataposan sa kalibotan?— Karong panahona daghan ang naghisgot niana. Naghunahuna ang pipila ka tawo nga ang kalibotan malaglag pinaagi sa usa ka gubat diin mogamit ang mga tawo ug mga bombang nukleyar. Sa imong hunahuna mosugot kaha ang Diyos nga basta na lang daoton sa tawo ang atong nindot kaayong yuta?—

Ingon sa atong nasayran, naghisgot ang Bibliya ug kataposan sa kalibotan. “Ang kalibotan nagakahanaw,” matod sa Bibliya. (1 Juan 2:17) Sa imong hunahuna ang kataposan sa kalibotan  nagpasabot ba sa kataposan sa yuta?— Dili, kay nag-ingon ang Bibliya nga ang Diyos nagbuhat sa yuta “aron pagapuy-an,” oo, aron puy-an ug pahimuslan kini sa mga tawo. (Isaias 45:18) Ang Salmo 37:29 nag-ingon: “Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.” Kana ang hinungdan nga ang Bibliya nag-ingon usab nga ang yuta molungtad sa walay kataposan.Salmo 104:5; Ecclesiastes 1:4.

Busa kon ang kataposan sa kalibotan wala magpasabot sa kataposan sa yuta, unsay kahulogan niini?— Masayran nato ang tubag kon susihon nato pag-ayo ang nahitabo sa mga adlaw ni Noe. Ang Bibliya nagsaysay: “Ang kalibotan niadtong panahona nakaagom sa kalaglagan sa dihang kini gilunopan [o, gibahaan] sa tubig.”2 Pedro 3:6.

May nakalabang-buhi ba sa kataposan sa kalibotan panahon sa maong Lunop o dakong Baha, sa adlaw ni Noe?— Nag-ingon ang Bibliya nga ang Diyos “nagluwas kang Noe, nga usa ka magwawali sa pagkamatarong, uban sa pito pa sa dihang siya nagpadala ug lunop sa usa ka kalibotan sa dili-diyosnong katawhan.”2 Pedro 2:5.

Unsa ang kalibotan nga gilaglag sa mga adlaw ni Noe?

Busa, unsang kalibotana ang natapos? Ang yuta ba, o ang daotang katawhan niini?— Nag-ingon ang Bibliya nga kadto mao ang “kalibotan sa dili-diyosnong katawhan.” Ug matikdi, si Noe gitawag ug “magwawali.” Sa imong hunahuna unsay iyang giwali?— Si Noe nagpasidaan sa katawhan bahin sa kataposan sa “kalibotan niadtong panahona.”

Sa naghisgot si Jesus bahin sa dakong Baha, iyang gisultihan ang iyang mga tinun-an kon unsay gibuhat sa katawhan sa wala pa moabot ang kataposan. Kini ang iyang gisulti kanila: “Niadtong mga adlawa sa wala pa ang baha, [ang mga tawo] nangaon ug nanginom, ang mga lalaki nagminyo ug ang mga babaye gihatag sa kaminyoon, hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka; ug wala sila magtagad hangtod nga miabot ang baha ug gibanlas silang tanan.” Unya miingon si Jesus nga ang mga tawo magbuhat sa maong mga butang sa dili pa ang kataposan niining kalibotana.Mateo 24:37-39.

 Ang mga pulong ni Jesus nagpadayag kanato nga makakat-on kitag mga pagtulon-an gikan sa gibuhat sa katawhan sa wala pa ang Baha. Gikan sa atong pagbasa sa Kapitulo 10 niining basahona, nakahinumdom ka ba kon unsay gibuhat nianang mga tawhana?— Ang pipila ka lalaki maoy mga daogdaogan ug nagbuhat ug mapintasong mga butang. Apan ang daghan pang uban, matod ni Jesus, wala gayod mamati sa dihang ang Diyos nagsugo kang Noe sa pagwali ngadto kanila.

Busa miabot ang panahon nga si Jehova nagpahibalo kang Noe nga Iyang laglagon ang mga tawong daotan pinaagi sa baha. Ang tubig motabon sa tibuok yuta, bisan sa kabukiran. Gisugo ni Jehova si Noe sa pagtukod ug dakong arka. Nahisama kadto sa dako, taas nga kahon, o kaban, sumala sa imong makita kon tan-awon nimo ang hulagway sa panid 238.

Gisugo sa Diyos si Noe sa pagtukod ug arka nga igo ang kadako aron siya ug ang iyang pamilya ug ang daghang hayop masulod niana nga luwas. Si Noe ug ang iyang pamilya nagkugi sa pagbuhat. Namutol silag dagkong mga kahoy, ug ginamit ang tabla, gisugdan nila ang pagtukod sa arka. Gidangtan kadto ug daghang katuigan kay dako kaayo ang arka.

Nahinumdom ka ba kon unsa pay gibuhat ni Noe sulod sa tanang katuigan nga gitukod niya ang arka?— Siya nagwali, nga nagpasidaan sa katawhan bahin sa umaabot nga Baha. May namati ba? Walay mausa gawas lang sa pamilya ni Noe. Ang ubang tawo puliki kaayo sa pagbuhat ug laing mga butang. Nahinumdom ka ba kon unsay giingon ni Jesus nga ilang gibuhat?— Sila napuliki sa pagpangaon ug pag-inom ug pagminyoay. Wala sila maghunahuna nga sila maoy daotan, ug wala sila magtagad sa pagpamati kang Noe. Busa tan-awon nato kon unsay nahitabo kanila.

Sa pagsulod na ni Noe ug sa iyang pamilya sa arka, gisirhan ni Jehova ang pultahan. Ang katawhan sa gawas sa arka wala gihapon motuo nga ang Baha moabot. Apan sa kalit, ang tubig misugod pagtulo gikan sa langit!  Kadto dili ordinaryong ulan. Bunok sa ulan kadto! Sa wala madugay ang tubig nahisamag dagkong mga suba, nga nagdahunog. Kadto nagpukan sa dagkong kakahoyan ug nagpaligid sa dagkong mga bato nga samag gagmayng mga bato lamang. Ug komosta ang katawhan sa gawas sa arka?— Si Jesus nag-ingon: “Ang baha miabot ug gibanlas silang tanan.” Namatay ang tanang tawo sa gawas sa arka. Ngano?— Sumala sa giingon ni Jesus, “wala sila magtagad.” Sila wala mamati!Mateo 24:39; Genesis 6:5-7.

Nganong dili kita angayng maghunahuna lamang bahin sa paglingawlingaw?

Karon, hinumdomi nga si Jesus nag-ingon nga ang nahitabo niadtong mga tawhana maoy pasidaan kanato karong panahona. Unsang pagtulon-an ang atong makat-onan?— Ania, ang mga tawo gilaglag dili lang kay sila daotan kondili kay ang daghan puliki kaayo nga wala mohatag ug panahon sa pagkat-on bahin sa Diyos ug kon unsay iyang buhaton. Kinahanglang magbantay kita nga dili mahisama kanila, dili ba?—

Sa imong hunahuna ang Diyos maglaglag ba pag-usab sa kalibotan pinaagi sa usa ka baha?— Dili, kay ang Diyos misaad nga dili niya kana buhaton. Matod niya: “Gihatag ko ang akong balangaw diha sa panganod, ug magsilbi kining ilhanan.” Si Jehova nag-ingon nga ang balangaw mahimong ilhanan nga “wala nay mga tubig nga molunop sa paglaglag sa tanang unod.”Genesis 9:11-17.

Busa makapaneguro kita nga ang Diyos dili na gayod maglaglag sa kalibotan pinaagi sa usa ka baha. Bisan pa niana, sumala sa atong nasabtan, naghisgot ang Bibliya ug kataposan sa kalibotan. Sa dihang ang Diyos maglaglag niining kalibotana, kinsa ang iyang luwason?—  Ang mga tawo ba nga interesado kaayo sa laing mga butang nga dili nila gustong makakat-on bahin sa Diyos? Ang mga tawo ba nga puliki kaayo kanunay nga walay panahon sa pagtuon sa Bibliya? Unsay imong hunahuna?—

Gusto natong mahiapil sa mga tawo nga luwason sa Diyos, dili ba?— Dili ba kahibulongan kaayo kon ang atong pamilya mahisama sa kang Noe, aron kitang tanan luwason sa Diyos?— Aron kita makalabang-buhi sa kataposan sa kalibotan, kinahanglang masabtan nato kon sa unsang paagi laglagon kini sa Diyos ug ipatungha ang iyang matarong nga bag-ong kalibotan. Tan-awon nato kon unsaon niya paghimo kini.

Gihatagan kita sa Bibliya sa tubag diha sa Daniel kapitulo 2, bersikulo 44. Kining kasulatana naghisgot bahin sa atong panahon mismo sa nag-ingon kini: “Sa mga adlaw nianang mga haria ang Diyos sa langit magatukod ug usa ka gingharian [o, kagamhanan] nga dili gayod malumpag. Ug ang maong gingharian dili igapasa ngadto sa lain nga katawhan. Kini magadugmok ug magatapos niining tanang gingharian, ug kini mobarog hangtod sa panahong walay tino.”

Nakasabot ka ba niana?— Ang Bibliya nag-ingon nga ang kagamhanan sa Diyos maglaglag sa tanang kagamhanan sa yuta. Ngano man?— Kay kini wala magsugot sa Usa nga gihimo sa Diyos nga Hari. Ug kinsa ba siya?— Oo, si Jesu-Kristo!

Si Jesu-Kristo, ang Hari nga pinili sa Diyos, maglaglag niining kalibotana sa Armagedon

Si Jehova nga Diyos may katungod sa pagdesidir kon unsang matanga sa kagamhanan ang angayng magmando, ug iyang gipili ang iyang Anak, si Jesus, aron mahimong Hari. Sa dili na madugay ang Magmamando nga pinili sa Diyos, si Jesu-Kristo, maoy manguna sa paglaglag sa tanang kagamhanan niining kalibotana. Ang Bibliya, sa Pinadayag kapitulo 19, bersikulo 11 ngadto 16, nagbatbat kaniya samtang siya nagahimo niana, sumala sa gipakita niining hulagwaya. Diha sa Bibliya, ang gubat sa Diyos nga maglaglag sa tanang kagamhanan sa kalibotan gitawag ug Har–Magedon, o Armagedon.

 Karon, ang Diyos nag-ingon nga ang iyang Gingharian maglaglag sa mga kagamhanan sa mga tawo. Apan gisugo ba niya kita sa pagbuhat niana?— Wala, diha sa Bibliya, ang Armagedon gitawag “ang gubat sa dakong adlaw sa Diyos nga Labing Gamhanan.” (Pinadayag 16:14, 16) Oo, ang Armagedon maoy gubat sa Diyos, ug iyang gamiton si Jesu-Kristo aron manguna sa langitnong kasundalohan diha sa pakig-away. Haduol na ba ang gubat sa Armagedon? Tan-awon nato kon sa unsang paagi masayran nato ang tubag.

Basahon natong duha ang mahitungod sa panahon nga wagtangon sa Diyos ang tanang daotang tawo ug luwason kadtong nag-alagad kaniya, diha sa Proverbio 2:21, 22; Isaias 26:20, 21; Jeremias 25:31-33; ug Mateo 24:21, 22.