Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 14

Kon Nganong Kita Angayng Magpasaylo

Kon Nganong Kita Angayng Magpasaylo

MAY nakabuhat ba sukad kanimo ug kasaypanan?— Siya nakapasakit o nakasulti bag sakit nga mga pulong kanimo?— Angay ba nga balosan mo siyag samang sakit nga mga pulong sumala sa iyang gibuhat kanimo?—

Kon adunay makapasakit kanila, sakiton usab sa daghang tawo kanang tawhana aron sila makabalos kaniya. Apan gitudlo ni Jesus nga kita angayng magpasaylo niadtong nagbuhat kanatog kasaypanan. (Mateo 6:12) Unsa na man kon ang usa ka tawo makapasakit kanato sa daghang higayon? Pila ka higayon kita angayng magpasaylo kaniya?—

Kana ang gustong masayran ni Pedro. Busa usa ka adlaw niana siya nangutana kang Jesus: ‘Magpasaylo ba ako kaniya abot ug pito ka higayon?’ Apan ang pito ka higayon dili igo. Si Jesus miingon: ‘Angay kang magpasaylo sa kapitoan ug pito ka higayon’ kon kanang tawhana makasala batok kanimo sa ingon ka daghang higayon.

Unsay gustong masayran ni Pedro bahin sa pagpasaylo?

Pagkadaghan nianang higayona! Dili ba nga kita dili gani makaihap sa ingon ka daghang kasaypanan o daotang mga butang nga nabuhat kanato sa usa ka tawo? Ug kana ang gisulti ni Jesus nga atong buhaton: Dili nato angayng hinumdoman ang gidaghanon sa mga kasaypanan nga tingali mabuhat sa uban kanato. Kon sila mangayog pasaylo, angay natong pasayloon sila.

 Gusto ni Jesus nga ipakita sa iyang mga tinun-an nga ang pagpasaylo hinungdanon kaayo. Busa human sa pagtubag sa pangutana ni Pedro, iyang gisaysay ang usa ka estorya ngadto sa iyang mga tinun-an. Gusto ba nimong makadungog niini?—

Kanhi dihay usa ka maayong hari. Siya maluloton kaayo. Iya ganing gipahulam ug salapi ang iyang mga ulipon sa diha nga sila nagkinahanglag tabang. Apan miabot ang adlaw nga gusto sa hari nga mabayran siya sa salapi  nga nautang sa iyang mga ulipon. Buweno, usa ka ulipong nakautang ug 60 ka milyong denario ang gipaatubang sa hari. Pagkadako nianang salapia!

Unsay nahitabo sa dihang ang ulipon nangaliyupo sa hari nga lugwayan ang iyang panahon sa pagbayad?

Apan nagasto na sa ulipon ang tanang salapi sa hari ug dili siya makabayad sa hari. Busa gimando sa hari nga ibaligya ang ulipon. Gimando usab sa hari nga ibaligya ang asawa sa ulipon ug iyang mga anak ug ang tanan niyang kabtangan. Unya, sa salaping madawat gikan sa pagbaligya, mabayran na ang hari. Sa imong hunahuna unsay gibati sa ulipon niana?—

Miluhod siya atubangan sa hari ug nangaliyupo: ‘Angan-angana intawon ako, ug bayran ko ang tanan nga akong nautang kanimo.’ Kon ikaw pa ang hari, unsa ang imong buhaton sa ulipon?— Ang hari naluoy sa iyang ulipon. Busa gipasaylo siya sa hari. Iyang giingnan ang ulipon nga dili na kinahanglang bayran ang salaping nautang, bisag usa ka denario sa 60 ka milyong denario. Pagkadako gayod sa kalipay sa ulipon tungod niadto!

Apan unya unsay gibuhat sa maong ulipon? Siya milakaw ug nakahibalag ug laing ulipon, nga utangan niyag usa lang ka gatos ka denario. Iyang gikuptan sa liog ang isigkaulipon ug gituok siya, nga miingon: ‘Bayri ang usa ka gatos ka denario nga imong nautang kanako!’ Makahunahuna ka ba ug usa ka tawo nga mobuhat sa ingon, ilabina human papasa sa hari ang iyang dako kaayong utang?—

Unsay gibuhat sa ulipon sa iyang isigkaulipon nga dili makabayad kaniya sa iyang utang?

Buweno, ang ulipon nga nakautang ug usa lang ka gatos ka denario maoy kabos. Dili siya makabayad dihadiha sa nautang nga salapi. Busa siya mihapa sa tiilan sa iyang isigkaulipon ug nangaliyupo: ‘Angan-angana intawon ako, ug bayran ko ra ikaw sa akong nautang kanimo.’ Angay ba nga kadtong tawhana mohatag ug dugang panahon sa iyang isigkaulipon?— Unsa man kaha ang imong buhaton?—

Kadtong tawhana dili sama sa hari nga maluloton. Gusto niyang mabayran dayon ang utang. Ug tungod kay ang iyang isigkaulipon dili man makabayad, iyang gipabilanggo siya. Nakita sa ubang mga ulipon ang  tanan nga nahitabo, ug wala sila moangay. Naluoy sila sa ulipon nga nabilanggo. Busa sila milakaw ug gitug-an kadto sa hari.

Wala usab moangay ang hari sa nahitabo. Puerte niyang sukoa sa dili-mapasayloong ulipon. Busa iyang gipatawag siya ug giingnan: ‘Daotan ka nga ulipon, dili ba gipapas ko man ang imong utang kanako? Busa dili ba angayng papason mo usab ang utang sa imong isigkaulipon?’

Unsay gibuhat sa hari sa ulipon nga wala magpasaylo?

Angay untang nakakat-on ug leksiyon ang dili-mapasayloong ulipon gikan sa maayong hari. Apan wala siya makakat-on. Busa niadtong higayona siya gipabilanggo sa hari hangtod mabayran niya ang 60 ka milyong denario. Ug, siyempre, sa bilanggoan siya dili gayod makapanapi aron ibayad sa hari. Busa siya magpabilin didto hangtod sa iyang kamatayon.

Pagkahuman ni Jesus ug saysay sa maong estorya, siya miingon ngadto sa iyang mga sumusunod: “Sa samang paagi makiglabot usab kaninyo ang akong langitnong Amahan kon ang matag usa kaninyo dili magpasaylo sa iyang igsoon gikan sa inyong mga kasingkasing.”Mateo 18:21-35.

 Abi nimo, kitang tanan dako kaayog utang sa Diyos. Ngani, ang atong kinabuhi gikan mismo sa Diyos! Busa kon itandi sa atong utang sa Diyos, ang utang sa ubang mga tawo kanato maoy gamay. Ang ilang utang kanato sama lang sa usa ka gatos ka denario nga utang sa usa ka ulipon sa laing ulipon. Apan ang atong utang sa Diyos tungod sa mga kasaypanan nga atong nahimo maoy sama sa nautang sa ulipon nga 60 ka milyong denario gikan sa hari.

Maluloton kaayo ang Diyos. Bisan pag kita nakahimog mga kasaypanan, siya magpasaylo kanato. Dili niya kita pabayron pinaagi sa pagkuha sa atong kinabuhi gikan kanato hangtod sa hangtod. Apan kini ang leksiyon nga atong hinumdoman: Pasayloon lamang kita sa Diyos kon pasayloon nato ang mga tawo nga nakahimog kasaypanan kanato. Dili ba kana hinungdanong leksiyon nga hinumdoman?—

Unsay imong buhaton kon may mangayog pasaylo kanimo?

Busa kon buhatan kag daotang butang, apan unya siya mangayog pasaylo, unsay imong buhaton? Pasayloon mo ba siya?— Unsa na man kon mahitabo kana sa daghang higayon? Pasayloon mo ba gihapon siya?—

Kon kita ang mangayog pasaylo, gusto natong pasayloon kita sa laing tawo, dili ba?— Busa angay natong buhaton ang samang butang kaniya. Dili lang kita moingon nga siya atong gipasaylo apan angay natong pasayloon siya gikan sa atong kasingkasing. Kon ato kanang buhaton, atong ginapakita nga gusto gayod natong mahimong mga sumusunod sa Dakong Magtutudlo.

Aron masabtan ang kahinungdanon sa pagkamapasayloon, basahon usab nato ang Proverbio 19:11; Mateo 6:14, 15; ug Lucas 17:3, 4.