Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 36

Kinsay Pagabanhawon? Asa Sila Magpuyo?

Kinsay Pagabanhawon? Asa Sila Magpuyo?

SA KATAPOSANG duha ka kapitulo, pila ka tawo nga gibanhaw ang atong nabasahan?— Lima ka tawo. Pilay mga bata?— Tulo. Ug ang ikaupat gitawag nga usa ka batan-ong lalaki. Sa imong hunahuna unsay gipakita niana?—

Buweno, gipakita niana nga gihigugma sa Diyos ang mga bata ug ang mga batan-on. Apan daghan pang ubang mga tawo ang iyang banhawon. Ang mga nagbuhat ug maayo ba lang ang banhawon sa Diyos?— Basin kana ang atong hunahuna. Galing lang, daghang tawo ang wala mahibalo sa kamatuoran bahin kang Jehova nga Diyos ug sa iyang Anak. Busa sila nagbuhat ug daotan kay natudloan man silag daotang mga butang. Sa imong hunahuna banhawon ba ni Jehova kanang mga tawhana?—

Ang Bibliya nag-ingon: “Aduna unyay pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili-matarong.” (Buhat 24:15) Nganong banhawon man ang mga dili matarong, o wala magbuhat ug matarong?— Kay sila wala makahigayon sa pagkakat-on bahin kang Jehova ug sa buot niya nga ipabuhat sa mga tawo.

Nganong banhawon sa Diyos ang pipila nga wala magbuhat ug matarong?

 Sa imong hunahuna kanus-a banhawon ang mga tawo?— Hinumdomi ang panahong si Lazaro namatay ug si Jesus misaad sa iyang igsoong babaye nga si Marta: “Mobangon ang imong igsoon.” Si Marta mitubag: “Ako nahibalo nga mobangon siya diha sa pagkabanhaw sa kataposan nga adlaw.” (Juan 11:23, 24) Unsay gipasabot ni Marta sa dihang siya miingon nga si Lazaro mobangon sa “kataposan nga adlaw”?—

Asa ang Paraiso nga gihisgotan ni Jesus ngadto sa usa ka tawo?

Buweno, si Marta nakadungog sa saad ni Jesus: ‘Ang tanan nga anaa sa handomanang mga lubnganan manggula.’ (Juan 5:28, 29) Busa ang “kataposan nga adlaw” mao ang panahong banhawon ang tanang anaa sa handomanan sa Diyos. Kining kataposan nga adlaw dili adlaw nga may 24 ka oras. Usa ka libo ka tuig ang gidugayon niini. Bahin niini, ang Bibliya nag-ingon, ‘Pagahukman sa Diyos ang mga tawo sa yuta.’ Ang mga tawo nga iyang pagahukman maglakip sa mga nabanhaw na.Buhat 17:31; 2 Pedro 3:8.

Hunahunaa nga pagkamalipayong adlaw unya kana! Sa maong adlaw nga may gidugayong usa ka libo ka tuig, banhawon ang minilyong tawo nga namatay. Gitawag ni Jesus nga Paraiso ang dapit diin sila banhawon aron ilang mapuy-an. Tan-awon nato kon asa unya ang Paraiso ug kon unsay kahimtang didto.

Mga tulo ka oras sa wala pa mamatay si Jesus sa estaka sa pagsakit, siya naghisgot sa Paraiso ngadto sa tawo nga iyang tupad diha sa estaka. Kadtong tawhana patyon tungod sa mga sala nga iyang nabuhat. Apan samtang ang maong kriminal nagtan-aw kang Jesus ug nakadungog sa gipanulti  bahin Kaniya, siya misugod sa pagtuo kang Jesus. Busa ang kriminal miingon: “Hinumdomi ako sa dihang moabot ka na sa imong gingharian.” Si Jesus mitubag: “Sa pagkatinuod ako magaingon kanimo karong adlawa, Ikaw makauban nako sa Paraiso.”Lucas 23:42, 43.

Sa dihang magbasa kita bahin sa Paraiso, unsay angay natong ihulagway diha sa atong mga hunahuna?

Unsay gipasabot ni Jesus sa iyang gisulti kana? Asa ang Paraiso?— Hunahunaa kana. Sa sinugdan diin ang Paraiso?— Hinumdomi, gihatag sa Diyos sa unang tawo nga si Adan ug sa iyang asawa ang usa ka paraiso aron pagapuy-an dinhi mismo niining yutaa. Gitawag kadto nga tanaman sa Eden. Dihay mga hayop sa maong tanaman, apan sila dili modaot kang bisan kinsa. Ug dihay daghang kahoy nga daghag lamiang bunga, ingon man usa ka dakong suba. Nindot kaayong puy-an kadtong dapita!Genesis 2:8-10.

Busa sa dihang mabasa nato nga ang maong kriminal atua sa Paraiso, angay natong ihulagway sa atong mga hunahuna nga kining yutaa nahimong matahom nga dapit nga pagapuy-an. Ania ba unya dinhi si Jesus sa Paraiso sa yuta uban sa kanhing kriminal?— Dili. Nahibalo ka ba kon nganong siya wala unya dinhi?—

Kay si Jesus atua man unya sa langit nga nagamando ingong Hari ibabaw sa Paraiso sa yuta. Busa makauban si Jesus sa maong tawo sa diwa nga siya banhawon ni Jesus gikan sa patay ug itagana ang iyang mga panginahanglan. Apan nganong papuy-on man ni Jesus ang usa ka kriminal kanhi sa Paraiso?— Tan-awon nato kon mahibaloan nato ang tubag.

 Sa wala pa makigsulti ang kriminal kang Jesus, nahibalo ba siya bahin sa mga katuyoan sa Diyos?— Wala, wala siya mahibalo. Nagbuhat siyag daotang mga butang kay siya wala mahibalo sa kamatuoran bahin sa Diyos. Sa Paraiso siya tudloan bahin sa mga katuyoan sa Diyos. Unya makahigayon siya sa pagpamatuod nga tinuod siyang nahigugma sa Diyos pinaagi sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on.

Ang tanang banhawon magpuyo ba sa Paraiso sa yuta?— Dili, dili ang tanan. Nahibalo ka ba kon nganong dili ang tanan?— Kay ang pipila banhawon aron magpuyo uban ni Jesus sa langit. Magmando sila uban niya ingong mga hari ibabaw sa Paraisong yuta. Tan-awon nato kon nganong nahibalo kita niini.

Sa gabii una mamatay si Jesus, iyang gisultihan ang iyang mga apostoles: ‘Sa balay sa akong Amahan sa langit, adunay daghang puloy-anan, ug ako moadto didto aron sa pag-andam ug usa ka dapit alang kaninyo.’ Unya sila gisaaran ni Jesus: “Ako moanhi pag-usab ug pagadawaton ko  kamo nganhi kanako, aron nga kon asa ako kamo atua usab.”Juan 14:2, 3.

Asa moadto si Jesus human sa iyang pagkabanhaw?— Oo, balik sa langit aron makauban sa iyang Amahan. (Juan 17:4, 5) Busa gisaaran ni Jesus ang iyang mga apostoles ug ubang mga sumusunod nga iyang banhawon sila aron sila makauban kaniya sa langit. Unsay buhaton nila didto uban ni Jesus?— Ang Bibliya nag-ingon nga ang iyang mga tinun-an nga may bahin sa “unang pagkabanhaw” magpuyo sa langit ug magmando ibabaw sa yuta “ingong mga hari uban kaniya sa usa ka libo ka tuig.”Pinadayag 5:10; 20:6; 2 Timoteo 2:12.

Pila ang makaambit sa “unang pagkabanhaw” ug magmando uban ni Jesus ingong mga hari?— Giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an: “Ayaw kahadlok, gamayng panon, tungod kay giuyonan sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.” (Lucas 12:32) Kining “gamayng panon,” nga banhawon aron makauban ni Jesus diha sa iyang langitnong Gingharian, may eksaktong gidaghanon. Gipakita sa Bibliya nga “usa ka gatos ug kap-atag-upat ka libo” ang banhawon gikan sa yuta.Pinadayag 14:1, 3.

Asa unya magpuyo ang mga binanhaw, ug unsay ilang buhaton?

Pilay magpuyo unya sa Paraiso sa yuta?— Walay gisulti ang Bibliya. Apan ang Diyos nagsugo kang Adan ug Eva samtang didto sila sa tanaman sa Eden nga manganak sila ug pun-on ang yuta. Tinuod, napakyas sila sa pagtuman niana. Apan seguroon sa Diyos nga matuman ang iyang katuyoan nga ang yuta mapunog maayong mga tawo.Genesis 1:28; Isaias 45:18; 55:11.

Hunahunaa lang kon unsa ka makapalipay ang pagpuyo unya sa Paraiso! Ang tibuok yuta mahimong samag parke. Daghan unya ang mga langgam ug mga hayop ug matahom unya kini tungod sa tanang matang sa kakahoyan ug kabulakan. Walay mobatig kaul-ol tungod kay siya masakiton, ni may mamatay. Ang tanan managhigala. Kon kita buot mabuhing walay kataposan sa Paraiso, karon na ang panahon sa pagpangandam alang niana.

Pagbasag dugang bahin sa katuyoan sa Diyos alang sa yuta, sa Proverbio 2:21, 22; Ecclesiastes 1:4; Isaias 2:4; 11:6-9; 35:5, 6; ug 65:21-24.