Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 27

Kinsay Imong Diyos?

Kinsay Imong Diyos?

NGANONG mahinungdanon kining pangutanaha, Kinsay imong Diyos?— Kay ang mga tawo nagsimbag daghang diyos. (1 Corinto 8:5) Sa dihang si apostol Pablo nakadawat ug gahom gikan ni Jehova aron sa pag-ayo sa usa ka tawo nga wala makalakaw sukad, ang mga tawo misinggit: “Ang mga diyos nahimong sama sa mga tawo ug nanaog nganhi kanato!” Gusto sa mga tawo nga simbahon si Pablo ug ang iyang higalang si Bernabe. Si Pablo ginganlan nilag Hermes ug si Bernabe Zeus, nga mga ngalan sa bakak nga mga diyos.

Apan si Pablo ug Bernabe wala motugot nga simbahon sila sa mga tawo. Midali sila pag-adto sa panon sa katawhan ug miingon: ‘Talikdi ninyo kining kawang nga mga butang ug dangop sa buhing Diyos.’ (Buhat 14:8-15) Kinsa ang “buhing Diyos,” nga maoy naglalang sa tanang butang?— Oo, siya mao si Jehova, “ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.” Si Jesus nagtawag kang Jehova “ang bugtong matuod nga Diyos.” Nan, kinsa lamang diay ang takos simbahon?— Si Jehova lamang!Salmo 83:18; Juan 17:3; Pinadayag 4:11.

Nganong si Pablo ug Bernabe wala motugot nga yukboan sila sa mga tawo?

Ang kadaghanang tawo nagsimbag mga diyos nga lahi sa “bugtong matuod nga Diyos.” Kasagarang nagsimba silag mga butang nga ilang gigama sa kahoy, bato, o metal. (Exodo 32:4-7; Levitico 26:1; Isaias 44:14-17) Bisan ang mga lalaki ug mga babaye nga tingali bantogan usahay tawgong mga diyos, mga bituon sa pelikula, o mga idolo. Angay ba silang himayaon?—

Human si Saulo mahimong apostol Pablo, siya misulat: “Ang diyos niini nga sistema sa mga butang nagbuta sa mga hunahuna sa mga dili-magtutuo.” (2 Corinto 4:4) Kinsa ang maong diyos?— Oo, si Satanas nga Yawa! Si Satanas nakapahimo sa mga tawo sa pagsimba ug daghang tawo ug mga butang.

 Sa dihang gisulayan ni Satanas nga payukboon ug pasimbahon si Jesus kaniya, unsay gisulti ni Jesus kang Satanas?— “Si Jehova nga imong Diyos ang imong pagasimbahon, ug siya lamang ang imong pagahatagan ug sagradong pag-alagad.” (Mateo 4:10) Busa gitin-aw ni Jesus nga ang pagsimba iyaha lamang ni Jehova. Magbasa kita bahin sa pipila ka batan-ong lalaki nga nasayod niini. Ang ilang mga ngalan maoy Sadrak, Mesak, ug Abednego.

Kining batan-ong mga Hebreohanon sakop sa nasod sa Diyos nga mao ang Israel ug gidala ingong binihag ngadto sa yuta sa Babilonya. Didto ang hari nga ginganlag Nabucodonosor nagtukod ug labihan ka dakong larawan nga binuhat sa bulawan. Usa ka adlaw niana iyang gimando nga sa pagtugtog sa musika, ang tanan kinahanglang moyukbo sa larawan. ‘Si bisan kinsa nga dili moyukbo ug mosimba igatambog ngadto sa nagdilaab nga hudno,’ siya nagpasidaan. Unsa kahay imong buhaton?—

Nganong kining mga tawhana wala moyukbo sa larawan?

 Kasagaran nga si Sadrak, Mesak, ug Abednego nagtuman sa tanang gisugo sa hari. Apan midumili sila sa pagyukbo ngadto sa larawan. Nahibalo ka ba kon ngano?— Tungod kay ang balaod sa Diyos nag-ingon: ‘Ayaw pagbaton ug laing mga diyos gawas kanako. Ayaw pagbuhat alang kanimo ug usa ka linilok nga larawan ug pagyukbo niana.’ (Exodo 20:3-5) Busa gisunod ni Sadrak, Mesak, ug Abednego ang balaod ni Jehova inay ang sugo sa hari.

Nasuko pag-ayo ang hari, busa iyang gipakuha dayon ang tulo ka batan-ong Hebreohanon ug gipaatubang kaniya. Siya nangutana: ‘Tinuod ba nga kamo wala moalagad sa akong mga diyos? Hatagan ko kamo ug laing higayon. Karon, inigkadungog ninyo sa musika, panghapa kamo ug simbaha ang larawan nga akong gihimo. Kon kamo dili mosimba niana, kamo igatambog sa nagdilaab nga hudno. Ug kinsa ba kanang diyos nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot?’

Unsay buhaton karon sa batan-ong mga lalaki? Unsa may imong buhaton?— Sila miingon ngadto sa hari: ‘Ang among Diyos nga among ginaalagaran makahimo sa pagluwas kanamo. Apan bisan pa kon dili niya kami luwason, ang imong mga diyos dili mao ang among alagaron. Dili kami moyukbo sa imong larawan nga bulawan.’

Ang hari nangusmo sa kasuko. Siya misugo: ‘Inita ang hudno ug pito ka pilo kay sa naandan!’ Unya iyang gisugo ang iyang kusgang mga tawo  sa paggapos kang Sadrak, Mesak, ug Abednego ug pagtambog kanila sa hudno! Ang hudno init kaayo nga ang mga tawo mismo sa hari namatay sa mga siga sa kalayo! Komosta ang tulo ka Hebreohanon?

Si Sadrak, Mesak, ug Abednego nahulog deretso sa tunga sa kalayo. Apan dayon nanindog sila! Wala sila maunsa. Ug dili na sila ginapos. Sa unsang paagi nahitabo kadto?— Ang hari mitan-aw sa hudno, ug ang iyang nakita nakapahadlok kaniya. ‘Dili ba tulo ka tawo ang atong gitambog sa kalayo?’ siya nangutana. Ang iyang mga alagad mitubag: “Oo, Oh hari.”

Giunsa pagluwas ni Jehova ang iyang mga alagad gikan sa nagdilaab nga hudno?

Unya ang hari miingon: ‘Tan-awa! Akong nakita ang upat ka tawo nga naglakawlakaw diha niana, ug ang kalayo wala makasunog kanila.’ Nahibalo ka ba kon kinsa kadtong ikaupat nga tawo?— Kadto maoy manulonda ni Jehova. Iyang gipanalipdan ang tulo ka Hebreohanon aron dili masunog.

Buweno, sa pagkakita niadto, ang hari miduol sa pultahan sa hudno ug misinggit: “Sadrak, Mesak, ug Abednego, kamo nga mga alagad sa Labing Hataas nga Diyos, gula kamo ug dali  ngari!” Sa dihang sila migula, ang tanan nakakita nga wala sila masunog. Wala gani sila manimahong kalayo. Unya ang hari miingon: ‘Dalayegon ang Diyos ni Sadrak, Mesak ug Abednego, nga nagpadala ug usa ka manulonda aron sa pagluwas sa iyang mga alagad tungod kay sila dili gayod mosimba sa bisan unsang diyos gawas sa ilang Diyos.’Daniel, kapitulo 3.

Unsang mga idolo ang gihimaya sa mga tawo karong adlawa?

Makakat-on kitag usa ka pagtulon-an gikan sa nahitabo niadtong panahona. Bisan karong adlawa ang mga tawo naghimog mga larawan, o mga idolo, aron simbahon. Ang The Encyclopedia Americana nag-ingon: “Ang bandera, sama sa krus, maoy sagrado.” Ang mga larawan mahimong ginama sa kahoy, bato, metal, o panapton. Ang unang mga tinun-an ni Jesus dili mohimog usa ka buhat sa pagsimba ngadto sa Romanong emperador, nga matod pa sa historyanong si Daniel P. Mannix ikapanig-ingon sa “pagdumili sa pagsaludar sa bandera o pagsumay sa panumpa nga magmaunongon.”

Busa sa imong hunahuna mahinungdanon ba alang sa Diyos kon ang relihiyosong larawan maoy ginama sa panapton, kahoy, bato, o metal?— Angay bang ang alagad ni Jehova mohimog usa ka buhat sa pagsimba atubangan sa maong larawan?— Si Sadrak, Mesak, ug Abednego wala maghimo niana, ug si Jehova nalipay kanila. Sa unsang paagi masunod nimo ang ilang panig-ingnan?—

Kadtong nag-alagad kang Jehova dili mosimba sa bisan unsang laing persona o butang. Basaha kon unsay gisulti bahin niini diha sa Josue 24:14, 15, 19-22; Isaias 42:8; 1 Juan 5:21; ug Pinadayag 19:10.