Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 43

Kinsa ang Atong mga Igsoong Lalaki ug Babaye?

Kinsa ang Atong mga Igsoong Lalaki ug Babaye?

USA niana ka higayon ang Dakong Magtutudlo misukna ug usa ka katingalahang pangutana. Kadto mao: “Kinsa ba ang akong inahan, ug kinsa ba ang akong mga igsoon?” (Mateo 12:48) Makatubag ka ba sa maong pangutana?— Lagmit nahibalo ka nga Maria ang ngalan sa inahan ni Jesus. Apan nahibalo ka ba sa mga ngalan sa iyang mga igsoong lalaki?— May mga igsoong babaye ba usab siya?—

Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga igsoong lalaki ni Jesus ginganlag “Santiago ug Jose ug Simon ug Judas.” Ug si Jesus may mga igsoong babaye nga buhi pa sa panahong siya nagwali. Sanglit si Jesus mao ang panganay, silang tanan maoy iyang mga manghod.Mateo 13:55, 56; Lucas 1:34, 35.

Ang mga igsoon ni Jesus iya ba usab nga mga tinun-an?— Ang Bibliya nag-ingon nga sa sinugdan sila “wala magpasundayag ug pagtuo kaniya.” (Juan 7:5) Hinuon, sa ulahi si Santiago ug si Judas nahimong iyang mga tinun-an, ug nagsulat gani silag mga basahon sa Bibliya. Nahibalo ka ba kon unsang mga basahona ang ilang gisulat?— Oo, ang sulat ni Santiago ug ang sulat ni Judas.

Bisan pag wala nganli sa Bibliya ang mga igsoong babaye ni Jesus, nahibalo kita nga siya labing menos may duha ka igsoong babaye. Bisan pa niana, tingali daghan pa sila. Ang iyang mga igsoong babaye nahimo bang iyang mga sumusunod?— Walay giingon ang Bibliya, busa wala kita mahibalo. Apan nahibalo ka ba kon nganong gisukna ni Jesus ang pangutana, “Kinsa ba ang akong inahan, ug kinsa ba ang akong mga igsoon?”— Atong susihon.

Si Jesus nanudlo niadto sa iyang mga tinun-an sa dihang may misagbat kaniya nga nag-ingon: “Ang imong inahan ug ang imong mga igsoon nagbarog sa gawas, nga buot makigsulti kanimo.” Busa gipahimuslan ni Jesus  ang higayon sa pagtudlog usa ka hinungdanong pagtulon-an pinaagi sa pagsukna niadtong katingalahang pangutana: “Kinsa ba ang akong inahan, ug kinsa ba ang akong mga igsoon?” Iyang gitudlo ang iyang mga tinun-an ug gitubag kadto, nga mipatugbaw: “Tan-awa! Ang akong inahan ug ang akong mga igsoon!”

Unya gisaysay ni Jesus kon unsay iyang gipasabot, nga miingon: “Si bisan kinsa nga magabuhat sa kabubut-on sa akong Amahan nga anaa sa langit, kana siya mao ang akong igsoong lalaki, ug igsoong babaye, ug inahan.” (Mateo 12:47-50) Gipakita niini nga si Jesus mibating suod kaayo sa iyang mga tinun-an. Gitudloan niya kita nga ang iyang mga tinun-an nahimong samag iyang tinuod nga mga igsoong lalaki, mga igsoong babaye, ug mga inahan.

Sumala sa gipatin-aw ni Jesus, kinsa man ang iyang mga igsoong lalaki ug mga babaye?

Niadtong panahona ang mismong mga igsoong lalaki ni Jesus—si Santiago, Jose, Simon, ug Judas—wala motuo nga si Jesus Anak sa Diyos. Wala gayod sila motuo sa gisulti sa manulondang si Gabriel ngadto sa ilang inahan. (Lucas 1:30-33) Busa sila basin nagmapintason kang Jesus. Si bisan kinsang magagawi sa ingon nga  paagi dili gayod tinuod nga igsoong lalaki o igsoong babaye. May nailhan ka ba nga mapintason sa iyang igsoong lalaki o igsoong babaye?—

Ang Bibliya nagsugid bahin kang Esau ug Jacob ug nga si Esau nasuko kaayo nga miingon siya: “Akong patyon si Jacob nga akong igsoon.” Ang ilang inahan, si Rebeca, nahadlok kaayo mao nga iyang gipalakaw si Jacob aron dili mapatay ni Esau. (Genesis 27:41-46) Hinuon, daghang katuigan sa ulahi si Esau nagbag-o na, ug gigakos ug gihagkan niya si Jacob.Genesis 33:4.

Ngadtongadto, si Jacob nakabaton ug 12 ka anak lalaki. Apan ang magulang nga mga anak lalaki ni Jacob wala mahigugma sa ilang manghod nga si Jose. Sila nasina kaniya kay siya ang paboritong anak sa ilang amahan. Busa ilang gibaligya siya ngadto sa mga magpapatigayon ug ulipon nga nagpaingon niadto sa Ehipto. Unya ilang gisuginlan ang ilang amahan nga si Jose gipatay sa usa ka ihalas nga mananap. (Genesis 37:23-36) Dili ba mangil-ad kadto?—

Sa ulahi gibasolan sa mga igsoong lalaki ni Jose ang ilang nahimo. Busa gipasaylo sila ni Jose. Masabtan mo ba kon sa unsang paagi si Jose nahisama kang Jesus?— Ang mga apostoles mismo ni Jesus nangalagiw sa dihang siya may suliran, ug  siya gilimod pa ni Pedro. Bisan pa niana, sama kang Jose, silang tanan gipasaylo ni Jesus.

Unsang pagtulon-an ang kinahanglan natong makat-onan gikan sa gibuhat ni Cain kang Abel?

Unya anaa ang duha ka managsoon nga si Cain ug Abel. Makakat-on usab kitag pagtulon-an gikan kanila. Ang Diyos nakakita sa kasingkasing ni Cain nga wala gayod mahigugma sa iyang igsoon. Busa ang Diyos miingon kang Cain nga angay siyang magbag-o sa iyang panggawi. Kon si Cain tinuod nga nahigugma sa Diyos, angay unta siyang mamati. Apan wala siya mahigugma sa Diyos. Usa ka adlaw si Cain miingon kang Abel: “Mangadto kita sa kapatagan.” Si Abel nag-inusarang mikuyog kang Cain. Samtang didto sila sa kapatagan nga silasila lang, mihasmag si Cain sa iyang igsoon nga iyang napatay siya.Genesis 4:2-8.

Ang Bibliya nagsugid kanato nga adunay linaing pagtulon-an nga angay natong makat-onan gikan niana. Nahibalo ka ba kon unsa?— ‘Kini mao ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan: Kita kinahanglang magbaton ug gugma alang sa usag usa; dili sama kang Cain, nga naggikan sa usa nga daotan.’ Busa ang mga managsoong lalaki ug babaye kinahanglang magbaton ug gugma alang sa usag usa. Kinahanglang dili sila mahisama kang Cain.1 Juan 3:11, 12.

Nganong daotan man nga mahisama kang Cain?— Tungod kay ang Bibliya nag-ingon nga siya ‘naggikan sa usa nga daotan,’ si Satanas nga Yawa. Sanglit si Cain migawi nga sama sa Yawa, ang Yawa nahisamag iyang amahan.

Nasabtan mo ba kon nganong hinungdanon ang paghigugma sa imong mga igsoong lalaki ug babaye?— Kon dili mo sila higugmaon, kinsang mga anak ang imong ginasundog?— Ang mga anak sa Yawa. Dili mo gustong maingon niana, dili ba?— Busa sa unsang paagi makapamatuod ka nga gusto nimo nga mahimong anak sa Diyos?— Pinaagi sa tinuod nga paghigugma sa imong mga igsoong lalaki ug babaye.

Apan unsa ba ang gugma?— Ang gugma maoy dulot nga pagbati sa atong kahiladman nga magpahinabo nga gusto natong mobuhat ug maayong mga butang alang sa ubang mga tawo. Atong ipakita nga atong gihigugma ang uban kon mabination kita kanila ug kon kita mobuhat ug maayong mga  butang alang kanila. Ug kinsa ba ang atong mga igsoong lalaki ug babaye nga kinahanglan natong higugmaon?— Hinumdomi, si Jesus nagtudlo nga sila mao ang mga tawong naglangkob sa dakong Kristohanong pamilya.

Sa unsang paagi ikapakita mo nga imong gihigugma ang imong igsoon?

Unsa ka hinungdanon nga atong higugmaon ang maong Kristohanong mga igsoong lalaki ug babaye?— Ang Bibliya nag-ingon: “Siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon, nga iyang nakita, dili makahimo sa paghigugma sa Diyos, nga wala niya makita.” (1 Juan 4:20) Busa dili mahimong higugmaon nato ang pipila lang diha sa Kristohanong pamilya. Kinahanglang higugmaon nato silang tanan. Matod ni Jesus: “Pinaagi niini ang tanan makaila nga kamo akong mga tinun-an, kon kamo adunay gugma sa inyong taliwala.” (Juan 13:35) Gihigugma mo ba ang tanang igsoong lalaki ug babaye?— Hinumdomi, kon wala nimo sila higugmaa, dili ka makahigugma sa Diyos.

Sa unsang paagi ikapakita nato nga tinuod natong gihigugma ang atong mga igsoong lalaki ug babaye?— Buweno, kon ato silang gihigugma, dili kita molikay kanila kay dili nato gustong makigsulti kanila. Magmahigalaon kita kanilang tanan. Mobuhat kita kanunay ug maayo ug maandam sa pagpakig-ambit kanila. Ug kon makasinati ug suliran, ato silang tabangan, tungod kay kita maoy dako kaayong pamilya.

Kon tinuod natong gihigugma ang tanan natong igsoong lalaki ug babaye, unsay gipamatud-an niini?— Gipamatud-an niini nga kita maoy mga tinun-an ni Jesus, ang Dakong Magtutudlo. Ug dili ba nato gustong maingon niana?—

Ang pagpakitag gugma alang sa atong mga igsoong lalaki ug babaye gihisgotan usab sa Galacia 6:10 ug sa 1 Juan 4:8, 21. Nganong dili buksan ang imong Bibliya ug basahon ang maong mga teksto?