Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 5

“Kini Mao ang Akong Anak”

“Kini Mao ang Akong Anak”

SA DIHANG ang mga bata makahimo ug maayong mga butang, ang ilang mga tig-atiman malipay. Sa dihang ang usa ka batang babaye makahimo ug maayong butang, ang iyang amahan malipayng mosulti sa uban: “Kini mao ang akong anak nga babaye.” O kon ang usa ka batang lalaki makahimo ug maayong mga butang, ang usa ka amahan malipayng moingon: “Kini mao ang akong anak nga lalaki.”

Gibuhat kanunay ni Jesus kon unsay makapahimuot sa iyang Amahan. Busa gipasigarbo siya sa iyang Amahan. Nahinumdom ka ba kon unsay gihimo sa Amahan ni Jesus usa ka adlaw niana sa dihang kauban ni Jesus ang iyang tulo ka sumusunod?— Oo, misulti ang Diyos gikan gayod sa langit sa pag-ingon kanila: “Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma, kinsa akong giuyonan.”Mateo 17:5.

Malipay kanunay si Jesus sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa iyang Amahan. Nahibalo ka ba kon ngano? Kay gihigugma gayod niya ang iyang Amahan. Kon buhaton lang sa usa ka tawo ang mga butang tungod kay obligado siyang mobuhat niana, daw malisod kana. Apan kon may kaandam siya, kana mas sayon nga buhaton. Nahibalo ka ba kon unsay kahulogan sa pagkaandam?— Kana nagpasabot gayod sa pagkagusto nga mobuhat sa usa ka butang.

Bisan sa wala pa moanhi si Jesus sa yuta, siya andam nga mobuhat bisan kon unsay isugo sa iyang Amahan. Tungod kana kay gihigugma niya ang iyang Amahan, si Jehova nga Diyos. Si Jesus kaniadto may talagsaong dapit sa langit uban sa iyang Amahan. Apan ang Diyos adunay espesyal nga buluhaton nga ipabuhat kang Jesus. Aron mabuhat ang maong buluhaton, kinahanglang biyaan ni Jesus ang langit. Kinahanglang ipanganak siya ingong usa ka bata sa yuta. Andam si Jesus sa pagbuhat niana kay gusto ni Jehova nga iya kanang buhaton.

Unsay gisulti sa manulondang Gabriel kang Maria?

 Aron matawo ingong usa ka bata sa yuta, kinahanglang adunay usa ka inahan si Jesus. Nahibalo ka ba kon kinsa siya?— Maria ang iyang ngalan. Gisugo ni Jehova ang iyang manulondang si Gabriel gikan sa langit aron makigsulti kang Maria. Gisultihan siya ni Gabriel nga manganak siyag batang lalaki. Ang bata nganlan nga Jesus. Ug kinsa man ang amahan sa bata?— Ang manulonda miingon nga ang Amahan sa bata mao si Jehova nga Diyos. Kana ang hinungdang si Jesus tawgon nga Anak sa Diyos.

Sa imong hunahuna unsay gibati ni Maria bahin niadto?— Miingon ba siya, “Dili ko gusto nga mahimong inahan ni Jesus”? Wala, si Maria andam sa pagbuhat kon unsay gusto sa Diyos. Apan sa unsang paagi ang Anak sa Diyos ipanganak ingong usa ka bata sa yuta? Sa unsang paagi ang pagpanganak kang Jesus lahi kay sa pagpanganak sa tanang ubang mga bata? Nahibalo ka ba?—

Buweno, ang Diyos naglalang sa atong unang mga ginikanan, si Adan ug si Eva, aron sila magkausa sa talagsaong paagi. Human niana, ang usa ka bata mosugod pagtubo sulod sa iyang inahan. Ang mga tawo moingon nga kini maoy usa ka milagro! Segurado ako nga mouyon ka.

Karon ang Diyos may gihimong labi pang kahibulongang milagro. Iyang gikuha ang kinabuhi sa iyang Anak gikan sa langit ug gibutang kana sulod kang Maria. Ang Diyos wala gayod makabuhat niana sa nangagi, ug wala na gayod niya buhata kana sukad niadto. Ingong resulta sa maong milagro, si Jesus misugod pagtubo sulod ni Maria sama nga ang ubang mga bata motubo sulod sa ilang mga inahan. Human niadto, si Maria nakigminyo kang Jose.

 Sa pag-abot sa panahong ipanganak si Jesus, si Maria ug Jose nagduaw sa siyudad sa Betlehem. Apan napuno kadtog tawo. Wala nay bisan usa ka lawak alang kang Maria ug Jose, busa kinahanglang sila mopuyo sa usa ka silonganan ug mga hayop. Didto nanganak si Maria, ug si Jesus gibutang sa usa ka pasungan, sumala sa imong makita dinhi. Ang pasungan maoy sudlanag bahog nga pagkaon sa mga baka ug sa ubang mga hayop.

Nganong si Jesus gibutang man sa usa ka pasungan?

Ang makapaukyab nga mga butang nahitabo sa gabii nga si Jesus gipanganak. Duol sa Betlehem, usa ka manulonda nagpakita sa pipila ka magbalantay ug mga karnero. Iyang gisuginlan sila nga si Jesus maoy usa ka importanteng persona. Ang manulonda miingon: ‘Tan-awa! Ako nagapahayag kaninyo ug maayong balita nga makapalipay sa mga tawo. Karong adlawa may natawo nga maoy magaluwas sa katawhan.’Lucas 2:10, 11.

Unsang maayong balita ang gisulti sa usa sa maong mga manulonda ngadto sa mga magbalantay ug mga karnero?

 Gisultihan sa manulonda ang mga magbalantay ug mga karnero nga makita nila si Jesus didto sa Betlehem, nga maghigda sa pasungan. Unya, sa kalit, ang ubang mga manulonda sa langit miduyog sa unang manulonda sa pagdayeg sa Diyos. ‘Himaya sa Diyos,’ miawit ang mga manulonda, ‘ug sa yuta pakigdait taliwala sa mga tawo nga may maayong kabubut-on.’Lucas 2:12-14.

Sa pagbiya sa mga manulonda, ang mga magbalantay ug mga karnero nangadto sa Betlehem ug ilang nakaplagan si Jesus. Didto ilang gisuginlan si Jose ug Maria sa tanang maayong mga butang nga ilang nadungog. Mahanduraw mo ba unsa ka malipayon ni Maria sa iyang pagkaandam nga mahimong inahan ni Jesus?

Sa ulahi, gidala ni Jose ug Maria si Jesus ngadto sa siyudad sa Nasaret. Didto nagdako si Jesus. Sa nahingkod na siya, gisugdan niya  ang iyang dakong buluhaton sa pagpanudlo. Kadto maoy bahin sa buluhatong gusto ni Jehova nga Diyos nga buhaton sa iyang Anak sa yuta. Andam si Jesus sa pagbuhat sa maong buluhaton kay gihigugma pag-ayo ni Jesus ang iyang langitnong Amahan.

Una sugdi ni Jesus ang iyang buluhaton ingong Dakong Magtutudlo, gibawtismohan siya ni Juan nga Bawtista sa Subang Jordan. Unya ang usa ka katingalahang butang nahitabo! Sa migula si Jesus sa tubig, si Jehova misulti gikan sa langit, nga nag-ingon: “Kini mao ang akong Anak, ang hinigugma, nga akong giuyonan.” (Mateo 3:17) Dili ka ba malipay sa dihang sultihan ka sa imong mga ginikanan nga gihigugma ka nila?— Makapaneguro kitang si Jesus nalipay usab.

Si Jesus nagbuhat kanunay kon unsay matarong. Siya wala magpakaaron-ingnon. Wala niya sultihi ang mga tawo nga siya mao ang Diyos. Ang manulondang si Gabriel nagsulti kang Maria nga si Jesus tawgon nga Anak sa Diyos. Si Jesus mismo miingon nga siya Anak sa Diyos. Ug wala niya sultihi ang mga tawo nga labaw ang iyang nahibaloan kay sa iyang Amahan. Siya miingon: “Ang Amahan labaw pa kay kanako.”Juan 14:28.

Bisan didto sa langit, sa dihang ang Amahan ni Jesus naghatag kaniyag buluhaton, gibuhat kana ni Jesus. Wala siya moingon nga iyang buhaton kana apan lain diay ang iyang gibuhat. Iyang gihigugma ang iyang Amahan. Busa siya nagpatalinghog sa gisulti sa iyang Amahan. Unya sa dihang si Jesus mianhi sa yuta, iyang gibuhat kon unsay gipabuhat sa iyang langitnong Amahan nga tungod niana siya gipadala. Wala niya gamita ang iyang panahon sa pagbuhat ug laing butang. Masabtan kon nganong si Jehova nalipay sa iyang Anak!

Gusto natong pahimut-an usab si Jehova, dili ba?— Nan kinahanglang atong ipakita nga kita nagpatalinghog gayod sa Diyos, sama sa gibuhat ni Jesus. Ang Diyos nakigsulti kanato pinaagi sa Bibliya. Dili husto ang pagpakaaron-ingnon nga nagpatalinghog sa Diyos apan unya nagtuo ug nagbuhat sa mga butang nga supak sa Bibliya, dili ba?— Ug hinumdomi, kita malipay sa pagpahimuot kang Jehova kon tinuod kitang nahigugma kaniya.

Basaha kining ubang mga teksto sa Bibliya nga nagpakita kon unsay kinahanglang atong mahibaloan ug tuohan bahin kang Jesus: Mateo 7:21-23; Juan 4:25, 26; ug 1 Timoteo 2:5, 6.