Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 9

Kinahanglang Suklan Nato ang mga Tentasyon

Kinahanglang Suklan Nato ang mga Tentasyon

MAY tawo na ba nga nagpabuhat kanimo ug daotang butang?— Gihagit ka ba niya aron buhaton kana? O miingon ba siya nga kana makalingaw ug ang pagbuhat niana dili gayod daotan?— Sa diha nga adunay mohimo niini kanato, siya nagsulay sa pagtental kanato.

Unsay angay natong buhaton sa diha nga kita tentalon? Magpatental ba kita ug buhaton ang daotan?— Dili kana makapahimuot kang Jehova nga Diyos. Apan nahibalo ka ba kon kinsay malipay?— Oo, si Satanas nga Yawa.

Si Satanas kaaway sa Diyos, ug si Satanas kaaway usab nato. Dili kita makakita kaniya tungod kay siya espiritu. Apan siya makakita kanato. Usa ka adlaw niana ang Yawa nakigsulti kang Jesus, ang Dakong Magtutudlo, ug misulay pagtental kaniya. Atong susihon kon unsay gibuhat ni Jesus. Unya atong mahibaloan ang hustong butang nga buhaton sa diha nga kita tentalon.

Unsa kaha ang nasugdan ni Jesus sa paghinumdom sa diha nga siya gibawtismohan?

Gusto kanunay ni Jesus nga buhaton ang kabubut-on sa Diyos. Sa dayag iyang gipakita kini pinaagi sa pagpabawtismo sa Suba sa Jordan. Maoy pagkahuman gayod sa bawtismo ni Jesus nga si Satanas misulay pagtental Kaniya. Ang Bibliya nag-ingon nga “ang mga langit nabuksan” alang kang Jesus. (Mateo 3:16) Kini mahimong nagpasabot nga niadtong higayona si Jesus nagsugod sa paghinumdom sa tanang butang bahin sa iyang nangaging kinabuhi sa langit uban sa Diyos.

 Human sa iyang bawtismo si Jesus miadto sa kamingawan aron sa pagpalandong sa mga butang nga nasugdan niya sa paghinumdom. Milabay ang kap-atan ka adlaw ug gabii. Nianang tanang panahon si Jesus walay gikaon, mao nga niadtong gutloa siya gigutom kaayo. Niadtong gutloa nga si Satanas misulay pagtental kang Jesus.

Sa unsang paagi gigamit sa Yawa ang mga bato sa pagtental kang Jesus?

Ang Yawa miingon: “Kon ikaw anak sa Diyos, sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay.” Pagkalami unta sa tinapay! Apan si Jesus makahimo ba sa mga bato nga mga tinapay?— Oo, siya makahimo niana. Ngano? Kay si Jesus, ang Anak sa Diyos, may espesyal nga mga gahom.

Himoon ba nimong tinapay ang usa ka bato kon gipabuhat ka niana sa Yawa?— Si Jesus gigutom niadto. Busa dili ba may katarongan kon buhaton kana bisan kausa lang?— Nahibalo si Jesus nga ang paggamit sa iyang mga gahom nianang paagiha maoy sayop. Si Jehova naghatag kaniya sa maong mga gahom aron sa pagdani sa mga tawo ngadto sa Diyos, dili aron gamiton alang sa iyang kaugalingong kaayohan.

Busa, gisulti hinuon ni Jesus kang Satanas kon unsay nahisulat sa Bibliya: ‘Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba ni Jehova.’ Si Jesus nahibalo nga ang pagbuhat kon unsay makapahimuot kang Jehova mas hinungdanon kay sa pagkaadunay makaon.

Apan ang Yawa misulay na usab. Iyang gidala si Jesus ngadto sa Jerusalem ug gipatindog siya sa usa ka taas nga bahin sa templo. Unya si  Satanas miingon: ‘Kon ikaw anak sa Diyos, ambak. Kay nahisulat nga ang mga manulonda sa Diyos manalipod kanimo gikan sa kadaot.’

Nganong gisulti kadto ni Satanas?— Kadto iyang gisulti aron tentalon si Jesus sa pagbuhat ug binuang nga butang. Apan sa makausa pa si Jesus wala mamati kang Satanas. Iyang giingnan si Satanas: “Kini nahisulat, ‘Dili mo ibutang si Jehova nga imong Diyos sa pagsulay.’” Si Jesus nahibalo nga sayop ang pagsulay kang Jehova pinaagi sa pagpameligro sa iyang kinabuhi.

Bisan pa niadto, si Satanas wala mohunong. Unya iyang gidala si Jesus ngadto sa usa ka taas kaayong bukid. Didto iyang gipakita kaniya ang tanang gingharian o mga kagamhanan sa kalibotan ug ang himaya niini. Unya si Satanas miingon kang Jesus: “Kining tanan nga butang ihatag ko kanimo kon mohapa ka ug mohimog usa ka buhat sa pagsimba kanako.”

Hunahunaa ang tanyag sa Yawa. Ang tanang gingharian o mga kagamhanan sa mga tawo tinuod bang iya ni Satanas?— Aw, si Jesus wala molalis nga kana sila iyaha ni Satanas. Lalison unta niya kana kon si Satanas dili pa mao ang tag-iya niana. Oo, si Satanas sa pagkamatuod mao ang magmamando sa tanang nasod sa kalibotan. Ang Bibliya nagtawag gani kaniya “ang magmamando niining kalibotana.”Juan 12:31.

Nganong si Satanas nakatanyag man kang Jesus niining tanang gingharian?

Unsay imong buhaton kon saaran ka sa Yawa ug usa ka butang kon imo siyang simbahon?— Si Jesus nahibalo nga sayop ang pagsimba sa Yawa bisan kon unsang ganti ang Iyang madawat. Busa si Jesus miingon: ‘Pahilayo, Satanas! Kay ang Bibliya nag-ingon nga si Jehova nga imong Diyos ang imong pagasimbahon ug siya lamang ang imong alagaron.’Mateo 4:1-10; Lucas 4:1-13.

Unsay imong buhaton kon ikaw tentalon?

Kita nag-atubang usab ug mga tentasyon. Aduna ka bay pipila ka tentasyon nga nahibaloan?— Aniay usa ka pananglitan. Ang imong inahan basin magluto ug lamiang keyk ingong siragana. Basin sultihan ka niyang dili kana kaonon hangtod sa oras sa pagpangaon. Apan ikaw gigutom kaayo, busa basin matental ka sa pagkaon niana. Sundon ba nimo ang imong inahan?— Gusto ni Satanas nga ikaw dili mosunod kaniya.

 Hinumdomi si Jesus. Siya gigutom usab kaayo. Apan nahibalo siya nga ang pagpahimuot sa Diyos mas hinungdanon kay sa pagkaon. Imong ipasundayag nga ikaw sama kang Jesus kon imong tumanon ang gisulti sa imong inahan.

Ang ubang bata basin magpatomar kanimo ug pipila ka pildoras. Basin sultihan ka nila nga kana mopabati kanimo sa kalalim. Apan ang maong mga pildoras basin mga droga. Tungod niana basin ikaw  grabeng masakit ug mamatay pa. O tingali may mohatag kanimog sigarilyo, nga may droga usab, ug hagiton ka sa pagyupyop niana. Unsay imong buhaton?—

Hinumdomi si Jesus. Gisulay ni Satanas si Jesus nga ipameligro ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagsugo kaniya sa pag-ambak gikan sa templo. Apan wala kana himoa ni Jesus. Unsay imong buhaton kon may mohagit kanimo sa pagbuhat ug peligrosong butang?— Si Jesus wala mamati kang Satanas. Ikaw usab dili angayng mamati kang bisan kinsa nga mosulay sa pagpabuhat kanimo ug daotang mga butang.

Nganong sayop ang paggamit ug mga imahen diha sa pagsimba?

Basin usa ka adlaw ipahimo kanimo ang usa ka buhat sa pagsimba sa imahen, butang nga sumala sa Bibliya dili angay natong buhaton. (Exodo 20:4, 5) Kana tingali usa ka bahin sa usa ka seremonyas sa eskuylahan. Basin sultihan ka nga dili ka na makaeskuyla kon dili nimo himoon kana. Unsay imong buhaton?—

Sayon ra ang pagbuhat ug matarong kon ang tanang tawo nagabuhat niana. Apan ang pagbuhat kon unsay matarong mahimong lisod kaayo kon ang uban maningkamot pagtental kanato sa pagbuhat ug daotan. Basin moingon sila nga ang ilang ginabuhat dili kaayo daotan. Apan ang dakong pangutana mao, Unsay gisulti sa Diyos bahin niana. Siya ang mas nahibalo.

Busa bisan kon unsay isulti sa uban, dili gayod nato buhaton ang mga butang nga giingon sa Diyos nga maoy daotan. Nianang paagiha atong malipay kanunay ang Diyos, ug kita dili gayod magpahimuot sa Yawa.

Ang dugang impormasyon bahin sa kon unsaon pagsukol sa mga tentasyon sa pagbuhat ug daotan makaplagan sa Salmo 1:1, 2; Proverbio 1:10, 11; Mateo 26:41; ug 2 Timoteo 2:22.