Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 33

Si Jesus Makapanalipod Kanato

Si Jesus Makapanalipod Kanato

Unsay imong pag-isip kang Jesus—ingong usa ka gamhanang Hari o dili-makadepensa nga bata?

SA DIHANG si Jesus edad-edaran na ug nahibalo kon sa unsang paagi siya gipanalipdan samtang bata pa, sa imong hunahuna siya ba nag-ampo kang Jehova ug nagpasalamat kaniya?— Sa imong hunahuna unsa kahay gisulti sa ulahi ni Jesus kang Maria ug Jose sa dihang siya nahibalo nga ilang giluwas ang iyang kinabuhi pinaagi sa pagdala kaniya ngadto sa Ehipto?—

Siyempre pa, si Jesus dili na bata. Wala na gani siya magpuyo sa yuta sama kanhi. Apan imo bang namatikdan nga karong mga adlawa ang pipila ka tawo daw naghunahuna nga si Jesus bata pa gihapon nga anaa sa usa ka pasungan?— Dayag kini panahon sa Pasko sa dihang makita ang mga hulagway ni Jesus ingong bata diha sa daghang dapit.

Bisan pag wala na magpuyo si Jesus sa yuta, nagtuo ka ba nga siya buhi?— Oo, gibanhaw siya gikan sa mga patay, ug siya karon usa na ka gamhanang Hari sa langit. Sa imong hunahuna unsay iyang mahimo aron panalipdan kadtong nag-alagad kaniya?— Pananglit, sa dinhi si Jesus sa yuta, iyang gipakita kon sa unsang paagi makapanalipod siya niadtong nahigugma kaniya. Atong tan-awon kon sa unsang paagi iyang gihimo kana usa ka adlaw sa nagsakay siyag sakayan uban sa iyang mga tinun-an.

 Hapon na kaayo kadto. Nagtudlo si Jesus sa tibuok adlaw sa daplin sa Dagat sa Galilea, nga maoy dakong lanaw nga may gitas-ong 20 kilometros ug gilapdong 12 kilometros. Unya miingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an: “Manabok kita ngadto sa pikas daplin sa lanaw.” Busa misakay silag sakayan ug misugod paglawig aron motabok sa lanaw. Gikapoy pag-ayo si Jesus, busa siya miadto sa likod sa sakayan ug mihigda nga nag-unlan. Pagkataudtaod nahinanok na siya.

Unsay giingon ni Jesus ngadto sa hangin ug mga balod?

Nagpabilin nga nagmata ang mga tinun-an aron maseguro ang pagpadayon sa paglawig sa sakayan. Sa kadiyot maayo ang kahimtang, apan unya mihuros ang kusog nga hangin. Mikusog ug mikusog ang paghuros sa hangin, ug ang mga balod nagkadagko na. Misugod pagtimpasaw ang mga balod pasulod sa sakayan, ug ang sakayan nasudlan ug tubig.

Ang mga tinun-an nahadlok nga sila basin malunod. Apan wala mahadlok si Jesus. Siya natulog gihapon sa likod sa sakayan. Sa kataposan, siya gipukaw sa mga tinun-an, ug giingnan: ‘Magtutudlo, Magtutudlo, luwasa kami; mangamatay na kita niining bagyoha.’ Niana mibangon si Jesus ug giingnan ang hangin ug mga balod. “Hilom! Magmalinawon!” matod niya.

 Milurang dihadiha ang hangin, ug ang lanaw nahimong linaw. Nahingangha ang mga tinun-an. Wala sila sukad makakita ug ingon niadto. Sila nasig-ingon sa usag usa: “Kinsa ba gayod kini siya, kay mandoan niya bisan ang mga hangin ug ang tubig, ug mopatuo sila kaniya?”Lucas 8:22-25; Marcos 4:35-41.

Nahibalo ka ba kon kinsa si Jesus?— Nahibalo ka ba kon diin siya magkuha sa iyang dakong gahom?— Ang mga tinun-an angay untang dili mahadlok sa dihang kauban nila si Jesus, kay si Jesus dili ordinaryong tawo. Makahimo siyag talagsaong mga butang nga dili mahimo sa laing tawo. Iasoy ko kanimo ang lain pang butang nga iyang gihimo sa balorong dagat.

Nahitabo kadto usa ka higayon sa ulahi, sa laing adlaw. Sa pagkakilumkilom na, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mosakay ug sakayan ug mag-una kaniya ngadto sa pikas nga daplin sa dagat. Unya si Jesus mitungas sa bukid nga siya rang usa. Hilom kadto nga dapit diin siya makaampo ngadto sa iyang Amahan, si Jehova nga Diyos.

 Misakay ang mga tinun-an ug sakayan ug misugod paglawig aron makatabok sa dagat. Apan sa taudtaod misugod paghuros ang hangin. Mikusog ug mikusog ang paghuros niini. Gabii na kadto. Giariya sa mga tinun-an ang layag ug misugod sa pagbugsay. Apan wala sila makaabanteg layo kay nagsungsong sila sa hangin. Ang sakayan nagtuyatuya tungod sa tag-as nga mga balod, ug nasudlan na kini ug tubig. Gipaningkamotan gayod sa mga tinun-an nga makaabot sa baybayon, apan sila wala makaabot.

Si Jesus nag-inusara gihapon didto sa bukid. Nadugay siya didto. Apan niadtong higayona iyang nakitang ang iyang mga tinun-an nameligro tungod sa tag-as nga mga balod. Busa siya milugsong gikan sa bukid ug miadto sa baybay. Gusto ni Jesus nga tabangan ang iyang mga tinun-an, mao nga siya misugod paglakaw paingon kanila latas sa balorong dagat!

Unsay mahitabo kon ikaw mosulay sa paglakaw sa tubig?— Ikaw mounlod, ug basin malumos. Apan si Jesus lahi. Siya may espesyal nga gahom. Layo ang lakwon ni Jesus aron makaabot sa sakayan. Busa kaadlawon na sa dihang ang mga tinun-an nakakita kang Jesus nga nagpadulong kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Apan dili sila makatuo sa ilang nakita. Nalisang kaayo sila, ug sila misinggit tungod sa ilang kahadlok. Unya si Jesus misulti kanila: “Magmaisogon, ako kini; ayaw kamo kahadlok.”

Nganong si Jesus naghimog mga milagro?

Sa pagkasakay ni Jesus sa sakayan, ang bagyo milurang. Ang mga tinun-an nahingangha na usab. Sila miyukbo kang Jesus ug miingon: “Sa pagkatinuod ikaw mao ang Anak sa Diyos.”Mateo 14:22-33; Juan 6:16-21.

Dili ba kaha makapahingangha nga magkinabuhi niadtong panahona ug makakita kang Jesus nga nagbuhat ug mga butang sama niadto?— Nahibalo ka ba nganong gibuhat ni Jesus kadtong milagrosong mga butang?— Iyang gibuhat kadtong mga butanga kay iyang gihigugma ang iyang mga tinun-an ug buot niyang tabangan sila. Apan iyang gibuhat usab kadtong mga butanga aron ipasundayag ang dakong gahom nga iyang nabatonan ug nga iyang gamiton sa umaabot ingong Magmamando sa Gingharian sa Diyos.

Sa unsang paagi si Jesus nagapanalipod sa iyang mga sumusunod karon?

 Bisan karon kasagarang gamiton ni Jesus ang iyang gahom aron panalipdan ang iyang mga sumusunod gikan sa mga paningkamot ni Satanas nga pahunongon sila sa pagsulti sa uban bahin sa Gingharian sa Diyos. Apan dili gamiton ni Jesus ang iyang gahom sa pagpanalipod sa iyang mga tinun-an gikan sa sakit o sa pag-ayo kanila sa dihang sila masakit. Bisan ang tanang apostoles ni Jesus nangamatay sa kadugayan. Gipatay ang igsoon ni Juan nga si Santiago, ug gibilanggo si Juan mismo.Buhat 12:2; Pinadayag 1:9.

Susama ang kahimtang karon. Kon ang mga tawo nag-alagad kang Jehova o wala, silang tanan masakit ug mamatay. Apan sa dili madugay, panahon sa pagmando ni Jesus ingong Hari sa kagamhanan sa Diyos, lahi na unya ang kahimtang. Sa maong panahon wala na gayoy mahadlok, tungod kay gamiton ni Jesus ang iyang gahom sa kaayohan sa tanan nga masinugtanon kaniya.Isaias 9:6, 7.

Ang ubang mga kasulatan nga nagpakita sa dakong gahom ni Jesus, ang usa nga gihimo sa Diyos nga Magmamando sa Gingharian sa Diyos, mao ang Daniel 7:13, 14; Mateo 28:18; ug Efeso 1:20-22.