Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 31

Kon Hain Makaplagan ang Kahupayan

Kon Hain Makaplagan ang Kahupayan

MAY panahon bang ikaw masulub-on ug mamingawon?— Nahibulong ka ba sukad kon may nahigugma ba kanimo?— Mobati sa ingon ang pipila ka bata. Apan ang Diyos nagsaad: “Ako mismo dili makalimot kanimo.” (Isaias 49:15) Dili ba makalipay ang paghunahuna niana?— Oo, si Jehova nga Diyos nahigugma gayod kanato!

Sa imong hunahuna, unsa ang gibati niining nasalaag nga nating karnero?

Usa ka magsusulat sa Bibliya miingon: “Kon ugaling biyaan ako sa akong amahan ug sa akong inahan, si Jehova mismo magsagop kanako.” (Salmo 27:10) Ang pagkahibalo niana tinuod nga makapahupay kanato, dili ba?— Oo, si Jehova nagsulti kanato: “Ayaw kahadlok, kay ako uban kanimo. . . . Ako sa pagkatinuod magatabang kanimo.”Isaias 41:10.

Hinuon, usahay itugot ni Jehova nga ipahinabo ni Satanas ang mga suliran alang kanato. Gitugotan gani ni Jehova nga si Satanas magsulay sa Iyang mga alagad. Si Jesus kas-a gipaantos pag-ayo sa Yawa nga si Jesus mituaw kang Jehova: ‘Diyos ko, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?’ (Mateo 27:46) Bisan pag nag-antos si Jesus, siya nahibalo gihapon nga siya gihigugma ni Jehova. (Juan 10:17) Apan nahibalo usab si Jesus nga gitugotan sa Diyos si Satanas sa pagsulay sa Iyang mga alagad ug gitugotan si Satanas nga paantoson sila. Sa laing kapitulo ipatin-aw namo kon nganong gitugotan sa Diyos si Satanas sa pagbuhat niini.

Sa dihang kita mga bata pa, lagmit nga kita mahadlok usahay. Pananglitan, may panahon bang nasalaag ka?— Nahadlok ka ba?— Mahadlok kaayo ang daghang bata. Kas-a miasoy ang Dakong Magtutudlo ug estorya bahin sa usa nga nasalaag. Apan ang nasalaag dili usa ka bata. Kadto usa ka karnero.

Ikaw nahisama sa karnero sa pipila ka paagi. Sa unsang paagi matuod kana? Buweno, ang mga karnero dili kaayo dagko ug kusgan. Ug nagkinahanglan  silag usa aron atimanon ug panalipdan sila. Ang tawong mag-atiman sa mga karnero gitawag ug magbalantay.

Sa iyang estorya si Jesus naghisgot bahin sa magbalantay nga may usa ka gatos ka karnero. Apan unya nasalaag ang usa ka karnero. Tingali buot sa karnero nga tan-awon kon unsay anaa sa pikas nga bahin sa bungtod. Sa taudtaod, ang maong karnero nalayo na pag-ayo sa uban. Mahanduraw mo ba kon unsay gibati sa maong karnero sa dihang kadto mitan-aw sa iyang palibot ug nakakita nga siya nag-inusara na lang?—

Unsay himoon sa magbalantay sa dihang iyang masayrang ang usa ka karnero nawala? Moingon ba siya nga ang karnero mao ang may sala mao nga siya dili angayng mabalaka? O biyaan ba niya ang 99 ka karnero diha sa luwas nga dapit ug molakaw aron pangitaon ang usa lamang ka karnero? Ang usa ka karnero takos ba sa dakong paghago?— Kon ikaw pa ang nawalang karnero, buot ba nimong ang magbalantay mangita kanimo?—

Kinsa ang sama sa magbalantay nga nagluwas sa iyang karnero?

Gihigugma pag-ayo sa magbalantay ang iyang tanang karnero, bisan ang usa nga nasalaag. Busa milakaw siya aron pangitaon ang usa nga nawala. Pagkadako gayod sa kalipay sa nasalaag nga karnero sa pagkakita nga ang magbalantay nagsingabot na! Ug miingon si Jesus nga ang magbalantay nalipay nga iyang nakaplagan ang iyang karnero. Mas dako ang iyang kalipay tungod niadto kay sa 99 ka  karnero nga wala masalaag. Karon, kinsay sama sa magbalantay sa estorya ni Jesus? Kinsay matinagdanon kaayo kanato sama sa gibuhat niadtong magbalantay alang sa iyang mga karnero?— Miingon si Jesus nga ang iyang Amahan sa langit matinagdanon kaayo. Ug ang iyang Amahan mao si Jehova.

Si Jehova nga Diyos mao ang Dakong Magbalantay sa iyang katawhan. Siya nahigugma sa tanang nag-alagad kaniya, lakip ang mga batang sama kanimo. Dili niya gusto nga usa kanato masamdan o malaglag. Tinuod nga makapahupay nga mahibalo nga ang Diyos matinagdanon kaayo kanato!Mateo 18:12-14.

Si Jehova tinuod ba alang kanimo sama sa imong amahan o sa laing tawo?

Nagtuo ka ba gayod kang Jehova nga Diyos?— Siya ba tinuod nga persona alang kanimo?— Tinuod nga kita dili makakita kang Jehova. Tungod kini kay siya Espiritu. Siya may lawas nga dili makita sa atong mga mata. Apan siya maoy tinuod nga persona, ug siya makakita kanato. Nahibalo siya sa dihang kita nagkinahanglan ug tabang. Ug mahimo kitang makigsulti kaniya diha sa pag-ampo, sama nga kita makigsulti sa laing tawo sa yuta. Gusto ni Jehova nga atong buhaton kini.

 Busa kon ikaw masulub-on o mamingawon, unsay angay nimong buhaton?— Pakigsulti kang Jehova. Pakigsuod kaniya, ug siya mohupay ug motabang kanimo. Hinumdoming si Jehova nahigugma kanimo, bisan pag ikaw mobati nga samag nag-inusara ka lang gayod. Atong buksan ang atong Bibliya. Dinhi sa Salmo 23, gisultihan kita, sugod sa bersikulo 1: “Si Jehova mao ang akong Magbalantay. Walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw; siya nagatultol kanako sa daplin sa mga dapit-pahulayan nga maayong pagkatubig.”

Matikdi kon unsay gidugang sa magsusulat, sa bersikulo 4: “Bisan kon magalakaw ako sa walog sa mabagang kangiob, ako walay kahadlokan nga daotan, kay ikaw magauban kanako; ang imong olisi ug ang imong sungkod maoy magapahupay kanako.” Kana ang bation sa mga tawo kon si Jehova ang ilang Diyos. Makakaplag silag kahupayan sa dihang sila may suliran. Kana ba ang imong pagbati?—

Ingon nga ang mahigugmaong magbalantay mag-atiman sa iyang panon, si Jehova mag-atiman pag-ayo sa iyang katawhan. Iyang ipakita kanila ang hustong direksiyon, ug sila malipayong mosunod kaniya. Bisan pa kon adunay kagubot alirong kanila, sila dili gayod mahadlok. Ang magbalantay mogamit sa iyang olisi o iyang sungkod aron sa pagpanalipod sa mga karnero gikan sa mga hayop nga tingali motukob kanila. Ang Bibliya naghisgot kon giunsa sa pagpanalipod sa batan-ong magbalantay nga si David ang iyang mga karnero gikan sa usa ka leyon ug usa ka oso. (1 Samuel 17:34-36) Ug ang katawhan sa Diyos nahibalo nga si Jehova  magapanalipod usab kanila. Mahimong bation nila nga halayo sa kapeligrohan kay ang Diyos uban man kanila.

Sama sa magbalantay nga nagapanalipod sa iyang mga karnero, kinsay makatabang kanato sa dihang kita may suliran?

Gihigugma gayod ni Jehova ang iyang mga karnero, ug siya mabinationg nag-atiman kanila. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Sama sa usa ka magbalantay sa hayop iyang pagatultolan ang iyang kaugalingong mga karnero. Pinaagi sa iyang mga bukton iyang tapokon ang mga nating karnero.’Isaias 40:11.

Dili ka ba malipay nga nahibalong si Jehova maoy ingon niana?— Gusto ba nimo nga mahimong usa sa iyang mga karnero?— Ang mga karnero mamati sa tingog sa ilang magbalantay. Kana sila magpaduol kanunay kaniya. Namati ka ba kang Jehova?— Nakigsuod ka ba kanunay kaniya?— Nan dili ka gayod angayng mahadlok. Si Jehova magauban kanimo.

Si Jehova mahigugmaong nag-atiman niadtong nag-alagad kaniya. Basahon natong duha ang giingon sa Bibliya mahitungod niini, diha sa Salmo 37:25 (36:25, “Dy”); 55:22 (54:23, “Dy”); ug Lucas 12:29-31.