Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 20

Gusto ba Nimong Makauna Kanunay?

Gusto ba Nimong Makauna Kanunay?

MAY kaila ka bang gusto nga makauna kanunay?— Siya basin manuklod aron makauna siya sa paglinya. Nakakita ka bang nahitabo kana?— Ang Dakong Magtutudlo nakakita ganig dagko nang mga tawo nga magtinguha sa pagkuha sa una o sa labing dungganong mga dapit. Ug wala siya makaangay niadto. Tan-awon nato kon unsay nahitabo.

Nakakita ka ba ug mga tawo nga magtinguha nga makauna?

Ang Bibliya nagsaysay kanato nga si Jesus gidapit sa usa ka kombira sa balay sa usa ka Pariseo, nga maoy inila nga relihiyosong pangulo. Sa pag-abot ni Jesus, nakita niya nga ang ubang mga bisita nangabot ug gipili nila ang labing maayong mga dapit. Busa miasoy siyag usa ka estorya ngadto sa mga bisita. Gusto ba nimong makabati niini?—

 Matod ni Jesus: ‘Kon dapiton ka sa usa ka kombira sa kasal, ayaw pilia ang labing maayo o labing dungganong dapit.’ Nahibalo ka ba nganong gisulti kadto ni Jesus?— Gipatin-aw niya nga gidapit tingali ang usa nga mas inila. Busa, sumala sa imong makita sa hulagway, ang usa nga nag-andam sa kombira miabot ug miingon: ‘Ihatag niining tawhana ang dapit, ug adto ka didto.’ Unsa unyay bation sa bisita?— Maulaw siya kay ang tanang ubang mga bisita motan-aw kaniya nga mobalhin ngadto sa dili kaayo dungganong dapit.

Gipadayag ni Jesus nga ang pagtinguha sa labing maayong dapit dili angay. Busa siya miingon: ‘Kon dapiton ka sa kombira sa kasal, lakaw ug lingkod sa labing ubos nga dapit. Unya ang usa nga nagdapit kanimo tingali moabot ug moingon, “Higala, adto ka sa ibabaw pa.” Unya mapasidunggan ka sa atubangan sa tanang ubang mga dinapit samtang mobalhin ka sa mas maayong dapit.’Lucas 14:1, 7-11.

Unsang pagtulon-an ang gitudlo ni Jesus sa giasoy niya ang bahin niadtong mokuha sa labing maayo o unang mga lingkoranan?

Nasabtan mo ba ang punto sa estorya ni Jesus?— Gamiton nato ang usa ka pananglitan sa pagsusi kon imong nasabtan. Hunahunaa nga mosakay ka ug kargado nga bus. Magdalidali ka ba sa pagkuhag lingkoranan ug pasagdang magtindog lang ang usa ka gulanggulang nga tawo?— Makaangay ba si Jesus kon buhaton nimo kana?—

Tingali adunay moingon nga si Jesus walay pagtagad kon unsay atong ginabuhat. Apan motuo ka ba niana?— Sa dihang didto si Jesus sa kombira sa balay sa Pariseo, gitan-aw niya ang mga tawo samtang namili sila sa ilang mga lingkoranan. Sa imong hunahuna dili ba siya samang interesado sa atong ginabuhat karon?— Karon nga atua na sa langit si Jesus, siya anaa na gayod sa maayong posisyon sa pagtan-aw kanato.

 Kon adunay magtinguha nga makauna, kana makapahinabog mga suliran. Kasagarang adunay panaglalis, ug masuko ang mga tawo. Mahitabo kini usahay kon ang mga bata magkauban sa pagsakay ug bus. Inig-abli sa pultahan sa bus, ang mga bata mag-ilog nga makauna. Gusto nila ang labing maayong mga lingkoranan, ang duol sa mga bentana. Unya unsay mahitabo?— Oo, mahimong mangasuko sila sa usag usa.

Ang pagkagustong makauna makapahinabog daghang suliran. Kana nakapahinabog suliran sa mga apostoles ni Jesus. Sumala sa atong nakat-onan sa Kapitulo 6 niining libroha, sila naglalis mahitungod sa kon kinsay labing dako. Unsay gihimo ni Jesus niadtong higayona?— Oo, iyang gitul-id sila. Apan sa ulahi sila naglalis na usab. Tan-awon nato kon sa unsang paagi kadto nagsugod.

Sa kataposang higayon ang mga apostoles ug uban pa mipanaw kauban ni Jesus paingon sa siyudad sa Jerusalem. Si Jesus nakahisgot kanila bahin sa iyang Gingharian, mao nga naghunahuna si Santiago ug Juan  nga sila magamando kauban niya isip mga hari. Ila ganing gisultihan ang ilang inahang si Salome bahin niana. (Mateo 27:56; Marcos 15:40) Busa samtang nagpaingon sila sa Jerusalem, si Salome miduol kang Jesus, miyukbo sa iyang atubangan, ug nangayog pabor.

“Unsay imong gusto?” si Jesus nangutana. Mitubag siya nga gusto niyang ang iyang mga anak palingkoron ni Jesus nga tupad gayod kaniya diha sa iyang Gingharian, ang usa sa iyang tuong kiliran ug ang lain sa iyang walang kiliran. Buweno, sa dihang nahibaloan sa napulo ka ubang mga apostoles kon unsay gipahangyo ni Santiago ug Juan sa ilang inahan, sa imong hunahuna unsay ilang gibati?—

Unsay gihangyo ni Salome kang Jesus, ug unsay resulta?

Aw, nangasuko sila pag-ayo kang Santiago ug Juan. Busa si Jesus mihatag ug maayong tambag ngadto sa iyang tanang apostoles. Giingnan sila ni Jesus nga ang mga magmamando sa mga nasod gusto kaayo nga mahimong  gamhanan ug inila. Gusto nilang makabaton ug dakong katungdanan diin ang tanang tawo mosunod kanila. Apan gisultihan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga dili sila angayng magagawi sa ingon. Inay hinuon, si Jesus nag-ingon: “Si bisan kinsa nga buot mahimong una sa inyong taliwala kinahanglang mahimong inyong ulipon.” Hunahunaa ra kana!Mateo 20:20-28.

Nahibalo ka ba kon unsay ginabuhat sa usa ka ulipon?— Siya nag-alagad sa ubang mga tawo, nga dili magdahom nga ang uban maoy mag-alagad kaniya. Iyang kuhaon ang labing ubos nga dapit, dili ang unang dapit. Molihok siya ingong labing ubos, dili labing inila. Ug hinumdomi, si Jesus miingon nga ang usa nga buot mahimong una angayng molihok nga samag ulipon sa uban.

Sa imong hunahuna unsa karon ang ipasabot niana alang kanato?— Ang usa ka ulipon makiglalis ba sa iyang agalon mahitungod sa kon kinsay makakuha sa labing maayong lingkoranan? O makiglalis ba siya mahitungod sa kon kinsay mouna sa pagkaon? Unsay imong hunahuna?— Gipatin-aw ni Jesus nga unahon kanunay sa usa ka ulipon ang iyang agalon kay sa iyang kaugalingon.Lucas 17:7-10.

Busa inay magtinguha nga makauna, unsay angay natong buhaton?— Kita angayng mahisamag ulipon sa uban. Ug nagkahulogan kana sa pag-una sa uban kay sa atong kaugalingon. Nagpasabot kana sa pag-isip nga ang uban mas importante kay kanato. Makahunahuna ka bag mga paagi nga unahon nimo ang uban?— Paklia ang mga panid 40 ug 41 ug tan-awa pag-usab ang pipila ka paagi nga unahon nimo ang uban pinaagi sa pag-alagad kanila.

Mahinumdom ka nga ang Dakong Magtutudlo nag-una sa uban pinaagi sa pag-alagad kanila. Sa kataposang gabii nga siya kauban sa iyang mga apostoles, siya mitikubo pa gani ug naghugas sa ilang mga tiil. Kon unahon usab nato ang uban pinaagi sa pag-alagad kanila, kita makapahimuot sa Dakong Magtutudlo ug sa iyang Amahan, si Jehova nga Diyos.

Basahon nato ang dugang nga mga teksto sa Bibliya nga magdasig kanato sa pag-una sa uban kay sa atong kaugalingon: Lucas 9:48; Roma 12:3; ug Filipos 2:3, 4.