NAHIBALO ka ba sa pag-ampo nga gitudlo ni Jesus sa iyang mga sumusunod?— Kon wala ka mahibalo, ato kining basahon gikan sa Bibliya, diha sa Mateo 6:9-13. Ang pag-ampo, nga ginganlag Amahan Namo sa daghang tawo, naglakip sa mga pulong: “Paanhia ang imong gingharian.” Nahibalo ka ba kon unsa ang Gingharian sa Diyos?—

Ania, ang hari maoy magmamando sa usa ka nasod o teritoryo. Ug ang iyang kagamhanan gitawag ug gingharian. Sa pipila ka nasod ang pangulo sa kagamhanan gitawag ug presidente. Unsay pagtawag sa Magmamando sa kagamhanan sa Diyos?— Hari. Kana ang hinungdan nga ang kagamhanan sa Diyos gitawag ug Gingharian.

Nahibalo ka ba kon kinsay gipili ni Jehova nga Diyos nga mahimong Hari sa Iyang kagamhanan?— Ang iyang Anak, si Jesu-Kristo. Nganong siya mas maayo kay ni bisan kinsang magmamando nga tingali pilion sa mga  tawo?— Tungod kay siya nahigugma gayod sa iyang Amahan, si Jehova. Busa iyang gibuhat kanunay kon unsay matarong.

Dugay na sa wala pa matawo si Jesus sa Betlehem, gihisgotan na sa Bibliya ang iyang pagkatawo ug kini nag-ingon nga siya mahimong Magmamando nga pinili sa Diyos. Basahon nato kini, diha sa Isaias 9:6, 7. Kini nag-ingon: “Adunay usa ka bata nga natawo alang kanato, adunay usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato; ug ang prinsipenhong pagmando mahipatong sa iyang abaga: Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga . . . Prinsipe sa Pakigdait. Sa kadagaya sa iyang prinsipenhong pagmando ug sa pakigdait walay kataposan.”—Italiko amoa.

Nahibalo ka ba nganong ang Magmamando sa Gingharian sa Diyos gitawag ug “Prinsipe” dinhi?— Ania, ang maong prinsipe maoy usa ka anak sa hari. Ug si Jesus mao ang Anak sa Dakong Hari, si Jehova. Apan gihimo usab ni Jehova si Jesus nga Hari sa Iyang kagamhanan, nga maoy momando sa yuta sulod sa usa ka libo ka tuig. (Pinadayag 20:6) Human mabawtismohi si Jesus, siya misugod sa “pagwali ug nag-ingon: ‘Paghinulsol kamo, kay ang gingharian sa mga langit haduol na.’”Mateo 4:17.

Sa imong hunahuna, nganong si Jesus nag-ingon nga ang Gingharian haduol na?— Kay ang Hari, nga magmando sa ulahi sa langit, didto man kauban nila! Kana ang hinungdan nga si Jesus miingon sa katawhan: “Ang gingharian sa Diyos anaa sa inyong taliwala.” (Lucas 17:21) Dili ba nimo gusto nga ikaw maduol kaayo sa Hari ni Jehova aron makahikap ka pa kaniya?—

Busa suginli ako, unsang hinungdanong buluhaton ang gianhi ni Jesus sa yuta aron buhaton?— Gitubag ni Jesus ang maong pangutana, nga nag-ingon: “Kinahanglan nga sa ubang siyudad usab ipahayag ko ang maayong balita sa gingharian sa Diyos, tungod kay alang niini gipadala ako.” (Lucas 4:43) Si Jesus nahibalo nga dili niya mahimo nga siya lang ang magwali. Busa, sa imong hunahuna unsay iyang gibuhat?—

Unsang buluhaton ang gianhi ni Jesus sa yuta aron buhaton?

 May mga tawo nga gikuyog ni Jesus ug iyang gipakita kanila kon unsaon pagwali. Ang una niyang gibansay mao ang 12 ka tawo nga iyang gipiling mga apostoles. (Mateo 10:5, 7) Apan ang iyang mga apostoles mao ba lang ang gibansay ni Jesus sa paghimo sa maong buluhaton? Dili, ang Bibliya nag-ingon nga si Jesus nagbansay usab ug daghan nga uban pa aron sa pagwali. Ngadtongadto, iyang gipadala una kaniya ang 70 ka laing tinun-an nga tinagurha. Ug unsay ilang gitudlo sa katawhan?— Si Jesus miingon: “Ipadayon ang pagsulti kanila, ‘Ang gingharian sa Diyos haduol na kaninyo.’” (Lucas 10:9) Sa maong paagi ang mga tawo nahibalo bahin sa kagamhanan sa Diyos.

Sa Israel kanhi, ang bag-ong mga hari mosakay ug nating asno aron magpakita sa katawhan. Kini ang gibuhat ni Jesus sa iyang pagduaw sa Jerusalem sa kataposang higayon. Abi mo, si Jesus mao ang mahimong Magmamando sa Gingharian sa Diyos. Magustohan ba siya sa katawhan ingong Hari?—

Buweno, samtang nagsakay siya, kadaghanan sa katawhan nagbuklad sa ilang panggawas nga besti diha sa dalan sa iyang atubangan. Ang uban namutol ug mga sanga gikan sa mga kahoy ug nagbutang niana sa dalan. Sa pagbuhat niadto, ilang gipakita nga gusto nila si Jesus nga mahimong ilang Hari. Sila nagpatugbaw: “Bulahan ang Usa nga nagaanhi ingon nga Hari sa ngalan ni Jehova!” Apan wala malipay ang tanan. Sa pagkatinuod, ang pipila ka relihiyosong pangulo nagsulti pa gani kang Jesus, ‘Pahiloma ang imong mga tinun-an.’Lucas 19:28-40.

Nganong ang mga tawo nag-usab sa ilang mga hunahuna bahin sa pagkagusto nila kang Jesus ingong Hari?

Lima ka adlaw sa ulahi si Jesus gidakop ug gidala sa sulod sa usa ka palasyo aron moatubang sa gobernador, si Poncio Pilato. Ang mga kaaway ni Jesus nag-ingon nga si Jesus nangangkon nga hari ug nga siya supak sa Romanhong kagamhanan. Busa si Pilato nangutana kang Jesus bahin niadto. Si Jesus miingon nga siya wala magtinguha sa pag-ilog sa kagamhanan. Iyang gisultihan si Pilato: “Ang akong gingharian dili bahin niining kalibotana.”Juan 18:36.

Unya si Pilato migula ug gisultihan ang katawhan nga siya wala makakita ug sala diha kang Jesus. Apan niadtong tungora dili gusto sa katawhan nga si Jesus mahimong ilang Hari. Dili nila gusto nga buhian siya. (Juan  18:37-40) Human makigsulti pag-usab kang Jesus, si Pilato nakapaneguro nga wala siyay nabuhat nga daotan. Busa, sa kataposan, human dad-a si Jesus sa gawas sa kataposang higayon, si Pilato miingon: “Tan-awa! Ang inyong hari!” Apan ang katawhan misinggit: “Kuhaa siya! Kuhaa siya! Ilansang siya!”

Si Pilato nangutana: “Ilansang ko ba ang inyong hari?” Ang pangulong mga saserdote mitubag: “Kami walay hari gawas kang Cesar.” Tiaw mo na! Kadtong daotang mga saserdote nakadani sa katawhan sa pagsalikway kang Jesus!Juan 19:1-16.

Ang kahimtang karon susama kaayo sa mga adlaw ni Jesus. Ang kadaghanang tawo dili gayod gusto nga si Jesus  mahimong ilang Hari. Tingali moingon sila nga nagtuo sila sa Diyos, apan dili nila gustong sultihan sila sa Diyos o ni Kristo kon unsay buhaton. Gusto nila ang ilang kaugalingong mga kagamhanan dinhi sa yuta.

Komosta man kita? Sa dihang nahibalo kita bahin sa Gingharian sa Diyos ug sa tanang kahibulongang mga butang nga pagabuhaton niini, unsay atong gibati bahin sa Diyos tungod niana?— Atong gihigugma siya, dili ba?— Nan, sa unsang paagi ikapakita nato sa Diyos nga ato siyang gihigugma ug gusto nato nga mandoan sa iyang Gingharian?—

Nganong si Jesus nagpabawtismo, ug giunsa pagpakita sa Diyos nga siya miuyon sa iyang bawtismo?

Ikapakita nato sa Diyos ang atong kinasingkasing nga pagbati pinaagi sa pagsundog sa panig-ingnan ni Jesus. Ug unsay gibuhat ni Jesus sa pagpakita nga iyang gihigugma si Jehova?— “Ginabuhat ko kanunay ang mga butang nga makapahimuot kaniya,” mipatin-aw si Jesus. (Juan 8:29) Oo, si Jesus mianhi sa yuta ‘sa pagbuhat sa kabubut-on sa Diyos’ ug “paghuman sa iyang buluhaton.” (Hebreohanon 10:7; Juan 4:34) Tagda kon unsay gibuhat ni Jesus sa wala pa niya sugdi ang iyang buluhaton sa pagwali.

Si Jesus miadto kang Juan nga Bawtista didto sa Suba sa Jordan. Human sa ilang pag-ubog sa tubig, si Juan naglusbog kang Jesus ug unya naghaw-as kaniya. Nahibalo ka ba nganong si Juan nagbawtismo kang Jesus?—

Diin man kita makigsulti sa uban bahin sa Gingharian sa Diyos?

Gihangyo ni Jesus nga himoon kadto ni Juan. Apan nganong nahibalo man kita nga gusto sa Diyos nga mabawtismohan si Jesus?— Nahibalo kita niana tungod kay sa  dihang si Jesus mihaw-as sa tubig, siya nakadungog sa tingog sa Diyos gikan sa langit nga nag-ingon: “Ikaw mao ang akong Anak, ang hinigugma; giuyonan ko ikaw.” Gipakunsad pa gani sa Diyos ang iyang balaang espiritu sa dagway sa salampati diha kang Jesus. Busa pinaagi sa pagpabawtismo, gipakita ni Jesus nga gusto niyang moalagad kang Jehova sa tibuok niyang kinabuhi, oo, sa walay kataposan.Marcos 1:9-11.

Ikaw nagatubo pa karon. Apan unsay imong buhaton sa ulahi?— Gusto mo bang mahisama kang Jesus ug magpabawtismo?— Angay nga sundogon mo siya, kay ang Bibliya nag-ingon nga siya nagbilin kanimog ‘sulondan aron ikaw magsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.’ (1 Pedro 2:21) Sa dihang magpabawtismo ka na gayod, imong ikapakita nga gusto mo nga mandoan sa Gingharian sa Diyos. Apan dili igo ang pagpabawtismo lamang.

Kinahanglang sundon nato ang tanang butang nga gitudlo ni Jesus. Si Jesus miingon nga kita kinahanglang “dili bahin sa kalibotan.” Makasunod ba kita kaniya kon mag-apil-apil kita sa mga buhat ug tinamdan sa kalibotan? Si Jesus ug ang iyang mga apostoles nagpahilayo sa mga butang sa kalibotan. (Juan 17:14) Unsa ba hinuon ang ilang gibuhat?— Nakigsulti sila sa ubang mga tawo bahin sa Gingharian sa Diyos. Kadto ang hinungdanong buluhaton sa ilang kinabuhi. Makahimo ba usab kita sa maong buluhaton?— Makahimo kita, ug mahimo nato kana kon sinsero ang atong gisulti sa dihang mag-ampo kita nga moanhi ang Gingharian sa Diyos.

Palihog ug basa niining ubang mga kasulatan nga nagsugid kanato kon unsay atong mahimo sa pagpakita nga gusto nato nga moanhi ang Gingharian sa Diyos: Mateo 6:24-33; 24:14; 1 Juan 2:15-17; ug 5:3.