NAHINUMDOM ka ba kon nganong ang usa sa mga manulonda sa Diyos nahimong Satanas nga Yawa?— Ang iyang hakog nga tinguha nga simbahon mao ang hinungdan nga siya misukol sa Diyos. Nahimo bang mga sumusunod ni Satanas ang ubang mga manulonda?— Oo. Ang Bibliya nagtawag kanilang ‘mga manulonda ni Satanas’ o mga demonyo.Pinadayag 12:9.

Nagtuo ba sa Diyos kining daotang mga manulonda o mga demonyo?— ‘Ang mga demonyo nagtuo nga adunay Diyos,’ nag-ingon ang Bibliya. (Santiago 2:19) Apan sa pagkakaron sila nahadlok. Tungod kay sila nahibalo nga sila silotan sa Diyos tungod sa ilang daotang mga buhat. Unsa man ang ilang daotang mga buhat?—

Ang Bibliya nag-ingon nga kadtong mga manulondaa mibiya sa ilang angayang dapit sa langit ug mianhi sa yuta aron magkinabuhi ingong mga tawo. Ilang gibuhat kadto kay gusto nilang makigsekso sa maanyag nga kababayen-an sa yuta. (Genesis 6:1, 2; Judas 6) Unsay nahibaloan mo bahin sa pagpakigsekso?—

 Ang pagpakigsekso mao ang higayon nga ang lalaki ug babaye magkadug-ol sa linain kaayong paagi. Pagkahuman niana, ang usa ka bata mahimong motubo sulod sa tiyan sa inahan. Apan daotan nga ang mga manulonda makigsekso. Buot sa Diyos nga ang usa ka lalaki ug usa ka babaye nga nagminyo mao lang ang maghimo sa seksuwal nga buhat. Busa sa diha nga ipanganak ang usa ka bata, ang bana ug asawa makaatiman niana.

Unsay gibuhat nga daotan niining mga manulondaa?

Sa diha nga ang mga manulonda nagsul-ob sa tawhanong mga lawas ug nakigsekso sa mga babaye sa yuta, ang ilang mga anak mitubo nga nahimong mga higante. Pintasan kaayo sila, ug modaot silag mga tawo. Busa ang Diyos nagpahinabo sa usa ka dakong lunop aron sa paglaglag sa mga higante ug sa tanang daotang mga tawo. Apan gipatukod niyag arka o dakong sakayan si Noe aron sa pagluwas sa pipila ka tawong nagbuhat ug matarong. Ang Dakong Magtutudlo miingon nga ang nahitabo panahon sa Lunop angayng hinumdoman.Genesis 6:3, 4, 13, 14; Lucas 17:26, 27.

Sa pag-abot sa Lunop, nahibalo ka ba kon unsay nahitabo sa daotang mga manulonda?— Mihunong sila sa paggamit ug tawhanong mga lawas nga gibuhat nila alang sa ilang kaugalingon, ug namalik sila sa langit. Apan sila dili na mahimong mga manulonda sa Diyos, mao nga sila nahimong mga manulonda ni  Satanas o mga demonyo. Ug unsay nahitabo sa ilang mga anak, ang mga higante?— Sila nangamatay sa Lunop. Ug mao usab ang ubang mga tawo nga wala magmasinugtanon sa Diyos.

Nganong adunay mas dakong kagubot sa yuta karon kay sukad masukad?

Sukad sa panahon sa Lunop, wala na itugot sa Diyos nga ang mga demonyo mahisama sa mga tawo. Apan bisan pag kita dili makakita kanila, ang mga demonyo naningkamot gihapon nga ipabuhat sa mga tawo ang daotan kaayong mga butang. Gipahinabo nila ang labawng kagubot kay sukad masukad. Tungod kay sila gilabay na nganhi sa yuta gikan sa langit.

Nahibalo ka ba nganong kita dili makakita sa mga demonyo?— Kay sila dili-makita. Apan nakatino kita nga sila buhi. Ang Bibliya nag-ingon nga si Satanas ‘nagpahisalaag sa katawhan sa tibuok kalibotan,’ ug siya gitabangan sa iyang mga demonyo.Pinadayag 12:9, 12.

Ang Yawa ug iyang mga demonyo makapahisalaag o makalimbong ba usab kanato?— Oo, sila makalimbong kanato kon kita dili magbantay. Apan kita dili angayng mahadlok. Ang Dakong Magtutudlo nag-ingon: ‘Ang Yawa walay gahom kanako.’ Kon magpadayon kitang suod sa Diyos, panalipdan niya kita gikan sa Yawa ug sa iyang mga demonyo.Juan 14:30.

Hinungdanon nga mahibalo kita kon unsang daotang mga butang ang paningkamotan sa mga demonyo nga ipabuhat kanato. Busa hunahunaa kana. Unsang daotang mga butang ang gihimo sa mga demonyo sa dihang sila mianhi sa yuta?— Sa wala pa ang Lunop, sila nakigsekso sa mga babaye, butang nga dili angayng buhaton sa mga manulonda. Karong adlawa gusto sa mga demonyo nga ang mga tawo dili mosunod sa balaod sa Diyos bahin sa seksuwal nga buhat. Mangutana ako kanimo, Kinsa lamang ang angayng maghimo sa seksuwal nga buhat?— Husto ka, ang mga tawong minyo lamang.

Karong adlawa ang pipila ka batan-ong mga lalaki ug mga babaye nakigsekso, apan kini daotan alang kanila. Ang Bibliya naghisgot bahin sa ‘sangkap sa sekso’ sa lalaki o pikoy. (Levitico 15:1-3) Ang sangkap sa sekso sa babaye gitawag ug puday. Gilalang ni Jehova kining mga bahina sa lawas alang sa linaing katuyoan nga angayng gamiton lamang sa mga tawong minyo. Malipay ang mga demonyo sa diha nga ang mga tawo mobuhat sa mga butang nga gidili ni Jehova. Pananglitan, gusto sa mga demonyo sa diha nga  ang batang lalaki ug batang babaye mag-ugay sa pikoy o puday sa matag usa. Gusto ba natong lipayon ang mga demonyo o dili?—

Adunay laing butang nga gusto sa mga demonyo apan gidumtan ni Jehova. Nahibalo ka ba unsa kini?— Kabangisan. (Salmo 11:5) Ang kabangisan mao ang higayon nga ang mga tawo magmapintason ug modagmal sa uban. Hinumdomi, kana ang gibuhat sa mga higante, ang mga anak sa mga demonyo.

Gusto usab sa mga demonyo nga hadlokon ang mga tawo. Usahay sila magpakaaron-ingnong mao ang mga tawo nga namatay na. Mahimo ganing sundogon nila ang mga tingog sa mga namatay na. Niining paagiha ang mga demonyo naglimbong sa daghan aron motuo nga ang patay nang mga tawo buhi gihapon ug makaestorya sa buhing mga tawo. Oo, ang mga demonyo makapahinabo nga ang daghang tawo motuo ug mga multo.

Busa kinahanglang magbantay kita nga si Satanas ug iyang mga demonyo dili makalimbong kanato. Ang Bibliya nagpasidaan: ‘Si Satanas naningkamot  nga siya tan-awon nga usa ka maayong manulonda, ug ang iyang mga alagad naghimo sa samang butang.’ (2 Corinto 11:14, 15) Apan, sa pagkatinuod, ang mga demonyo maoy daotan. Tan-awon nato kon sa unsang paagi naningkamot sila nga mahisama kita kanila.

Diin ba makakat-on ang mga tawo ug daghang butang mahitungod sa kabangisan ug dili-angayang sekso ug mga espiritu ug mga multo?— Dili ba gumikan sa pagtan-aw ug pipila ka salida sa telebisyon ug mga sine, pagdula sa mga dula sa kompiyuter ug video, paggamit sa Internet, ug pagbasag mga komiks? Ang paghimo ba niining mga butanga mas mopasuod kanato sa Diyos o sa Yawa ug sa iyang mga demonyo? Unsay imong hunahuna?—

Unsay mahitabo kon kita motan-aw ug mapintasong mga salida?

Sa imong hunahuna kinsa ba ang gusto nga kita mamati ug motan-aw sa daotang mga butang?— Oo, si Satanas ug iyang mga demonyo. Busa, unsa ang angay natong buhaton?— Angay nga kita mobasa, mamati, ug motan-aw sa mga butang nga makaayo kanato ug makatabang kanato sa pag-alagad kang Jehova. Makahunahuna ka ba ug pipila ka maayong mga butang nga atong mabuhat?—

Unsay maayo nga atong buhaton?

Kon buhaton nato ang butang nga maayo, walay katarongan nga mahadlok sa mga demonyo. Si Jesus mas kusgan kay kanila, ug sila nahadlok kaniya. Usa ka adlaw niana ang mga demonyo misinggit kang Jesus: “Mianhi ka ba aron sa paglaglag kanamo?” (Marcos 1:24) Dili ba kita malipay inig-abot sa panahon nga si Jesus maglaglag kang Satanas ug sa iyang mga demonyo?— Kasamtangan, makapaneguro kita nga si Jesus manalipod kanato gikan sa mga demonyo kon kita magpadayong suod kaniya ug sa iyang langitnong Amahan.

Atong basahon kon unsay angay natong buhaton, diha sa 1 Pedro 5:8, 9 ug Santiago 4:7, 8.