Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 KAPITULO 39

Ang Diyos Nahinumdom sa Iyang Anak

Ang Diyos Nahinumdom sa Iyang Anak

SI Jesus mihilak sa dihang namatay ang iyang higalang si Lazaro. Sa imong hunahuna nasakitan ba si Jehova sa dihang si Jesus nag-antos ug namatay?— Nag-ingon ang Bibliya nga ang Diyos mahimong mobatig “kasakit” ug “kaguol” pa gani tungod sa mga panghitabo.Salmo 78:40, 41; Juan 11:35.

Mahanduraw mo ba ang kasakit nga gibati ni Jehova samtang nagtan-aw siya nga namatay ang iyang minahal nga Anak?— Makapaneguro si Jesus nga dili siya kalimtan sa Diyos. Kana ang hinungdan nga ang kataposan niyang mga pulong sa hapit na siyang mamatay mao: “Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong [kinabuhi].”Lucas 23:46.

Nakapaneguro si Jesus nga banhawon siya, nga dili siya biyaan “sa impiyerno,” o lubnganan. Human mabanhaw si Jesus, gikutlo ni apostol Pedro ang gisulat diha sa Bibliya bahin kang Jesus, nga nag-ingon: “Ang iyang kalag wala biyai sa impiyerno, ni ang iyang unod nakakita ug pagkadunot.” (Buhat 2:31, King James Version;  Salmo 16:10) Wala gayod, walay panahon nga ang lawas ni Jesus didto sa lubnganan madunot, nga mao, matun-as ug mabaho.

Sa dinhi si Jesus sa yuta, iyang gisultihan pa ang iyang mga tinun-an nga dili siya madugay sa pagkamatay. Iyang gisaysay kanila nga siya “pagapatyon, ug sa ikatulong adlaw pagabanhawon.” (Lucas 9:22) Busa, sa pagkatinuod, ang mga tinun-an dili angayng matingala sa dihang gibanhaw si Jesus. Apan natingala ba sila?— Atong susihon.

Mga alas tres na niadto sa hapon sa Biyernes sa dihang namatay sa estaka sa pagsakit ang Dakong Magtutudlo. Si Jose, nga adunahang membro sa Sanhedrin, maoy sekreto usab nga magtutuo kang Jesus. Sa nasayran niyang namatay na si Jesus, iyang giadto si Pilato, ang Romanong gobernador. Iyang gihangyo nga iyang kuhaon ang lawas ni Jesus gikan sa estaka aron ilubong. Human niadto, gidala ni Jose ang lawas ni Jesus ngadto sa usa ka tanaman diin may usa ka lubnganan, diin ikasulod ang patayng mga lawas.

Human ikabutang ang lawas sa lubnganan, giligid ang dakong bato atubangan sa lubnganan. Sa ingon ang lubnganan nasirhan. Kadto ang ikatulong adlaw, nga maoy Dominggo. Wala pa mobanagbanag ang adlaw, mao nga ngitngit pa niadto. May mga lalaking nagbantay sa lubnganan. Gisugo sila sa pangulong mga saserdote sa pagbantay niadto. Nahibalo ka ba ngano?—

Nakadungog usab ang mga saserdote nga si Jesus nag-ingon nga banhawon siya. Busa aron mapugngan ang iyang mga tinun-an sa pagkawat sa lawas ug unya pagsulting si Jesus nabanhaw, gipabantayan kadto sa mga saserdote. Sa kalit, nauyog ang yuta. Sa kangitngit, dihay kidlap sa kahayag. Usa kadto ka manulonda ni Jehova! Nahadlok pag-ayo ang mga sundalo nga wala sila makalihok. Giadto sa manulonda ang lubnganan ug giligid ang bato. Wala nay sulod ang lubnganan!

Nganong walay sulod ang lubnganan? Unsay nahitabo?

Oo, sumala kadto sa giingon sa ulahi ni apostol Pedro: “Kining maong Jesus gibanhaw sa Diyos.” (Buhat 2:32) Si Jesus gibanhaw sa Diyos ug gihatagan siyag lawas nga susama sa nabatonan ni Jesus sa wala pa siya moanhi  sa yuta. Sa dihang gibanhaw siya, gihatagan siyag espiritung lawas nga sama sa iya sa mga manulonda. (1 Pedro 3:18) Busa aron ang mga tawo makakita kang Jesus, kinahanglang magsul-ob siyag unodnong lawas. Kana ba ang iyang gibuhat?— Atong tan-awon.

Karon namasibas na ang adlaw. Ang mga sundalo nanglakaw na. Si Maria Magdalena ug ang ubang mga babaye nga mga tinun-an ni Jesus nagpaingon sa lubnganan. Nasig-ingon sila sa usag usa: ‘Kinsa bay moligid nianang bug-at nga bato alang kanato?’ (Marcos 16:3) Apan sa pag-abot nila sa lubnganan, ang bato naligid na. Ug wala nay sulod ang lubnganan! Wala na diha ang unodnon nga patayng lawas ni Jesus! Dihadiha, si Maria Magdalena midalagan sa pagpangita sa pipila sa mga apostoles ni Jesus.

Ang ubang mga babaye nagpabilin sa daplin sa lubnganan. Nahibulong sila: ‘Asa kaha ang lawas ni Jesus?’ Sa kalit mitungha ang duha ka lalaki nga may nagpangidlap nga besti. Sila maoy mga manulonda! Ilang gisultihan ang mga babaye: ‘Nganong nangita kamo dinhi kang Jesus? Nabanhaw na siya. Lakaw dayon kamo ug sultihi ang iyang mga tinun-an.’ Aw, mahanduraw nimo unsa ka tulin ang pagdalagan sa mga babaye! Sa dalan, gisugat sila sa usa ka lalaki. Nahibalo ka ba kon kinsa siya?—

Siya si Jesus, nga nagsul-ob ug unodnong lawas! Giingnan usab niya ang mga babaye: ‘Lakaw kamo ug sultihi ang akong mga tinun-an.’ Nahinam ang mga babaye. Ilang gipangita ang mga tinun-an ug gisultihan sila: ‘Buhi si Jesus! Amo siyang nakita!’ Si Pedro ug si Juan gisuginlan na ni Maria bahin sa walay-sulod nga lubnganan. Karon ilang giduaw kini, sumala sa imong makita sa hulagway. Ilang gitan-aw ang mga panaptong lino nga giputos kang Jesus, apan nalibog sila. Buot nilang motuo nga si Jesus nabuhi pag-usab, apan kadto kahibulongan kaayo nga daw dili tinuod.

Unsa kahay gihunahuna ni Pedro ug Juan?

Sa ulahi niadtong adlawa mismo sa Dominggo, si Jesus mipakita ngadto sa iyang duha ka tinun-an nga nagsubay sa usa ka dalan paingon sa balangay sa Emaus. Si Jesus miabay ug nakigsulti kanila, apan wala sila makaila kaniya tungod kay wala siya makabaton sa samang unodnon nga lawas sama kaniadto. Sa panahon na lang nga si Jesus mikaon kauban nila ug militok sa usa ka pag-ampo nga ilang nailhan siya. Nahinam kaayo ang mga  tinun-an nga sila nagdali paglakaw ug daghang kilometros balik ngadto sa Jerusalem! Tingali sa wala madugay human niini si Jesus nagpakita kang Pedro aron ipakita kaniya nga Siya buhi.

Unya sa ulahi niadtong gabii sa Dominggo, daghang tinun-an ang nagtigom sa usa ka lawak. Sirado ang mga pultahan. Sa kalit, si Jesus didto na sulod sa lawak uban kanila! Niadtong panahona nahibaloan na gayod nila nga ang Dakong Magtutudlo tinuod nga nabuhi pag-usab. Labihan gayod nilang lipaya!Mateo 28:1-15; Lucas 24:1-49; Juan 19:38–20:21.

Sulod sa 40 ka adlaw si Jesus nagpakita nga nagsul-ob ug nagkalainlaing unodnong mga lawas aron ipakita sa iyang mga tinun-an nga siya buhi. Unya siya mibiya sa yuta ug mibalik ngadto sa iyang Amahan sa langit.  (Buhat 1:9-11) Sa wala madugay ang mga tinun-an nagsugod sa pagpahibalo sa tanan nga ang Diyos nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga patay. Bisan pag gibunalan sila sa mga saserdote ug ang pipila kanila gipapatay, sila nagpadayon sa pagwali. Nahibalo sila nga kon sila mamatay, ang Diyos mahinumdom kanila sama nga siya nahinumdom sa iyang Anak.

Sa panahon nga gibanhaw si Jesus, unsay gihunahuna sa daghang tawo? Apan unsay imong gihunahuna?

Pagkalahi niadtong unang mga sumusunod ni Jesus sa daghang katawhan karong adlawa! Ang mga tawo karon maghunahuna lamang bahin sa mga koneho sa Easter ug sa dekolor nga mga itlog sa Easter sa panahon sa tuig nga gibanhaw si Jesus. Apan ang Bibliya walay gisulti bahin sa mga koneho ug mga itlog sa Easter. Naghisgot lamang kini bahin sa pag-alagad sa Diyos.

Mahimo kitang mahisama sa mga tinun-an ni Jesus pinaagi sa pagpahibalo sa katawhan nga ang Diyos naghimog usa ka kahibulongang butang sa dihang iyang gibanhaw ang iyang Anak. Dili gayod kita angayng mahadlok, bisan pag ang mga tawo moingon nga ila kitang patyon. Kon ugaling mamatay man kita, si Jehova mahinumdom kanato ug magbanhaw kanato, sama sa iyang gibuhat kang Jesus.

Dili ba kita malipayng mahibalo nga ang Diyos mahinumdom niadtong nag-alagad kaniya ug magbanhaw pa gani kanila gikan sa mga patay?— Ang pagkahibalo niining mga butanga angayng magpahinabo nga buot natong mahibaloan kon sa unsang paagi kita makapalipay sa Diyos. Nahibalo ka ba nga kita makapalipay gayod kaniya?— Kini ang sunod natong hisgotan.

Ang pagtuo sa pagkabanhaw ni Jesus makapalig-on sa atong paglaom ug sa atong pagtuo. Palihog basaha ang Buhat 2:22-36; 4:18-20; ug 1 Corinto 15:3-8, 20-23.