Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 4

Ang Diyos Adunay Ngalan

Ang Diyos Adunay Ngalan

UNSAY kasagaran nimong ipangutana sa usa ka tawo sa una ninyong paghibalag?— Oo, mangutana ka sa iyang ngalan. Kitang tanan adunay ngalan. Ang Diyos mihatag ug ngalan sa unang tawo sa yuta. Iyang ginganlan siya ug Adan. Ang asawa ni Adan ginganlan ug Eva.

Bisan pa niana, dili lang mga tawo ang adunay mga ngalan. Hunahunaa ang ubang mga butang nga duna say mga ngalan. Sa dihang may mohatag kanimog monyeka o binuhi nga hayop, kana hatagan nimog ngalan, dili ba?— Oo, hinungdanon kaayo ang pagkadunay ngalan.

Hangda ang labihan ka daghang bituon sa magabii. Sa imong hunahuna may ngalan ba sila?— Oo, ang Diyos naghatag ug ngalan sa matag usa ka bituon sa langit. Ang Bibliya nagsugid kanato: “Siya nagaihap sa gidaghanon sa mga bituon; silang tanan gitawag niya sa ilang ngalan.”Salmo 147:4.

Nahibalo ka ba nga ang tanang bituon adunay ngalan?

Kinsa sa imong hunahuna ang labing hinungdanong persona sa tibuok uniberso?— Oo, ang Diyos. Sa imong hunahuna aduna ba siyay ngalan?— Si Jesus miingon nga Siya adunay ngalan. Si Jesus kas-a miingon diha sa pag-ampo ngadto sa Diyos: ‘Gipaila ko ang imong ngalan ngadto sa akong mga sumusunod.’ (Juan 17:26) Nahibalo ka ba sa ngalan sa Diyos?— Ang Diyos mismo nagsulti kanato kon unsa kini. Siya nag-ingon: “Ako mao si Jehova. Kana ang akong ngalan.” Busa ang ngalan sa Diyos maoy JEHOVA.Isaias 42:8.

Unsay bation nimo sa dihang ang uban makahinumdom sa imong ngalan?— Malipay ka, dili ba?— Gusto ni Jehova nga ang mga tawo mahibalo usab sa iyang ngalan. Busa angay natong gamiton ang ngalang Jehova sa dihang maghisgot kita bahin sa Diyos. Gigamit sa Dakong Magtutudlo ang ngalan sa Diyos nga Jehova sa dihang siya nakigsulti sa mga tawo. Usa ka higayon si Jesus miingon: “Higugmaon mo si Jehova nga imong Diyos sa tibuok mong kasingkasing.”Marcos 12:30.

 Si Jesus nahibalo nga ang “Jehova” maoy usa ka hinungdanon kaayong ngalan. Busa gitudloan niya ang iyang mga sumusunod sa paggamit sa ngalan sa Diyos. Iya ganing gitudloan sila sa paghisgot sa ngalan sa Diyos diha sa ilang mga pag-ampo. Si Jesus nahibalo nga gusto sa Diyos nga ang tanang tawo makaila sa Iyang ngalan nga Jehova.

Dugay na kanhi gipakita sa Diyos ang kahinungdanon sa iyang ngalan ngadto sa tawong si Moises, kinsa maoy usa sa mga anak ni Israel. Ang mga anak ni Israel, nga gitawag ug mga Israelinhon, nagpuyo sa yuta nga gitawag ug Ehipto. Ang katawhan nianang yutaa nailhang mga Ehiptohanon. Ilang gihimong mga ulipon ang mga Israelinhon ug sila mapintason kaayo kanila. Sa pagkadako na ni Moises, misulay siya pagtabang sa usa sa iyang katawhan. Nakapasuko kadto kang Paraon, ang hari sa Ehipto. Gusto niyang patyon si Moises! Busa si Moises mikalagiw halayo sa Ehipto.

Miadto si Moises sa laing yuta. Kadto ang yuta sa Midian. Si Moises naminyo didto ug misugod sa pagpatunghag pamilya. Siya  nagtrabaho usab ingong magbalantay sa kahayopan, nga nag-atiman ug mga karnero. Usa ka adlaw si Moises puliking nag-atiman sa iyang mga karnero duol sa usa ka bukid sa dihang nakakita siyag katingad-ang butang. Nagdilaab ang usa ka tunokong tanom, apan wala kana maut-ot! Mipaduol si Moises aron motan-aw pag-ayo.

Nahibalo ka ba kon unsay nahitabo?— Si Moises nakadungog ug tingog nga nanawag gikan sa tunga niadtong nagdilaab nga tunokong tanom. Ang tingog nagtawag, “Moises! Moises!” Kinsay nagsulti niadto?— Ang Diyos maoy nagsulti! Ang Diyos may daghang buluhaton nga ipabuhat kang Moises. Ang Diyos miingon: ‘Umari ka ug ipadala ko ikaw kang Paraon, ang hari sa Ehipto, ug pagawson mo ang akong katawhan, ang mga anak sa Israel, gikan sa Ehipto.’ Ang Diyos misaad nga motabang kang Moises sa paghimo niana.

Unsang hinungdanong butang ang nakat-onan ni Moises didto sa nagdilaab nga tunokong tanom?

Apan si Moises miingon sa Diyos: ‘Pananglit ako moadto sa mga anak sa Israel sa Ehipto ug moingon nga ang Diyos nagpadala kanako. Unsa man kon sila mangutana kanako, “Unsay iyang ngalan?” Unsay akong isulti kanila?’ Ang Diyos miingon kang Moises nga sultihan ang mga anak sa Israel:  ‘Si Jehova ang nagpadala kanako kaninyo. Jehova ang akong ngalan sa walay kataposan.’ (Exodo 3:1-15) Nagpakita kini nga ang Diyos magpadayon sa pagbaton sa ngalang Jehova. Dili gayod kana ilisan. Gusto sa Diyos nga mailhan sa iyang ngalang Jehova hangtod sa hangtod.

Sa unsang paagi gipaila sa Diyos ang iyang ngalan didto sa Pulang Dagat?

Sa mibalik si Moises sa Ehipto, ang mga Ehiptohanon naghunahuna nga si Jehova maoy ubos lamang nga diyos sa mga Israelinhon. Wala sila maghunahuna nga siya mao ang Diyos sa tibuok yuta. Busa si Jehova miingon ngadto sa hari sa Ehipto: ‘Ipaila ko ang akong ngalan sa tibuok yuta.’ (Exodo 9:16) Gipaila gayod ni Jehova ang iyang ngalan. Nahibalo ka ba kon giunsa niya paghimo kadto?—

Buweno, gihimo niya si Moises nga manguna sa katawhan sa Israel sa paggawas sa Ehipto. Sa pag-abot nila sa Pulang Dagat, si Jehova mihimo ug mala nga dalan latas gayod niana. Ang mga Israelinhon luwas nga miagi sa namad-ang yuta. Apan human nga si Paraon ug ang iyang tibuok nga kasundalohan misulod sa namad-ang bahin sa dagat, ang katubigan nga gipugngan sa duha ka kiliran mibuhagay ibabaw sa mga Ehiptohanon, ug namatay silang tanan.

Sa wala madugay ang katawhan sa tibuok yuta nakadungog sa gibuhat ni Jehova didto sa Pulang Dagat. Giunsa nato pagkahibalo nga sila nakadungog niana?— Aw, mga 40 ka tuig sa ulahi, ang mga Israelinhon nakaabot sa Canaan, nga mao ang yuta nga gisaad ni Jehova nga ihatag kanila. Didto ang  duha ka Israelinhong lalaki gisultihan sa batan-ong babayeng si Rahab: “Among nadungog kon giunsa pagpamala ni Jehova ang tubig sa Pulang Dagat gikan sa inyong atubangan sa dihang kamo migula sa Ehipto.”Josue 2:10.

Karong adlawa daghang tawo ang sama gayod niadtong mga Ehiptohanon. Dili sila motuo nga si Jehova mao ang Diyos sa tibuok yuta. Busa gusto ni Jehova nga ang iyang katawhan mosulti sa uban bahin kaniya. Mao kini ang gibuhat ni Jesus. Sa hinapos sa iyang pagkinabuhi sa yuta, iyang gisultihan si Jehova diha sa pag-ampo: “Gipaila ko ang imong ngalan kanila.”Juan 17:26.

Si Jesus nagpaila sa ngalan sa Diyos. Ikapakita mo ba ang ngalan sa Diyos diha sa Bibliya?

 Gusto ba nimong mahisama kang Jesus? Nan sultihi ang uban nga ang ngalan sa Diyos maoy Jehova. Masayran mo nga daghang tawo ang wala mahibalo niana. Busa tingali ikapakita mo kanila ang teksto sa Bibliya diha sa Salmo 83:18. Atong kuhaon karon mismo ang Bibliya ug pangitaon natong duha ang maong teksto. Nag-ingon kini: “Aron ang katawhan makaila nga ikaw, kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.”

Unsay atong makat-onan gikan sa pagbasa niini?— Oo, atong makat-onan nga ang ngalang Jehova mao ang labing hinungdanong ngalan. Kini mao ang ngalan sa Labing Gamhanang Diyos, ang Amahan ni Jesus ug ang Usa nga nagbuhat sa tanang butang. Ug hinumdomi, si Jesus miingon nga angay natong higugmaon si Jehova nga Diyos uban sa bug-os natong kasingkasing. Gihigugma mo ba si Jehova?—

Sa unsang paagi ikapakita nato nga atong gihigugma si Jehova?— Usa ka paagi mao ang pagkaila kaniya ingong usa ka Higala. Ang laing paagi mao ang pagsulti sa uban kon unsay iyang ngalan. Ikapakita natong direkta gikan sa Bibliya nga ang iyang ngalan maoy Jehova. Makasulti usab kita bahin sa kahibulongang mga butang nga nalalang ni Jehova ug ang maayong mga butang nga iyang nahimo. Makapalipay kaayo kini kang Jehova kay gusto niya nga ang katawhan mahibalo bahin kaniya. Makaambit kita sa pagbuhat niana, dili ba?—

Dili tanan ang gustong magpatalinghog sa dihang maghisgot kita bahin kang Jehova. Ang daghan wala gani magpatalinghog sa dihang si Jesus, ang Dakong Magtutudlo, naghisgot bahin Kaniya. Apan wala kana makapugong kang Jesus sa paghisgot bahin kang Jehova.

Busa manig-ingon kita kang Jesus. Hisgotan nato kanunay si Jehova. Kon himoon nato kana, si Jehova nga Diyos mahimuot kanato tungod kay gipadayag nato ang gugma alang sa iyang ngalan.

Karon dungani ninyo pagbasa gikan sa Bibliya ang pipila pa ka teksto nga nagpadayag sa kahinungdanon sa ngalan sa Diyos: Isaias 12:4, 5; Mateo 6:9; Juan 17:6; ug Roma 10:13.