Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 22

Kon Nganong Angayng Dili Kita Mamakak

Kon Nganong Angayng Dili Kita Mamakak

PANANGLIT ang usa ka batang babaye mosulti sa iyang inahan: “Oo, mouli ko dayon human sa klase.” Apan unya siya magpabilin ug makigdula sa iyang mga higala ug sa ulahi mosulti sa iyang inahan: “Gihawiran ko sa among titser human sa klase.” Husto ba ang pagsulti niana?—

Unsang sayop ang nahimo niining batang lalaki?

O tingali ang usa ka batang lalaki mosulti sa iyang amahan: “Dili akoy nagpatid sa bola sa balay.” Apan unsa man kon siya ang nagpatid? Daotan ba ang pagsulti nga dili siya ang nagpatid?—

Gipakita sa Dakong Magtutudlo kanato ang angay buhaton. Siya miingon: “Himoa lang ang inyong pulong nga Oo magkahulogan ug Oo, ang inyong Dili, Dili; kay ang kapin niini nagagikan sa usa nga daotan.” (Mateo 5:37) Unsay gipasabot niana ni Jesus?— Iyang gipasabot nga angay natong buhaton kon unsay atong gisulti.

Adunay estorya sa Bibliya nga nagpakita sa kahinungdanon sa pagsulti sa tinuod. Mahitungod kini sa duha ka tawo nga nagsulting sila mga tinun-an ni Jesus. Tan-awon nato kon unsay nahitabo.

 Wala dangtig duha ka bulan human sa pagkamatay ni Jesus, ang daghang tawo nangabot sa Jerusalem gikan sa lagyong mga dapit alang sa usa ka hinungdanong pista sa mga Hudiyo nga ginganlag Pentekostes. Gipahayag ni apostol Pedro ang usa ka talagsaong pakigpulong diin iyang gisultihan ang mga tawo bahin kang Jesus, nga gibanhaw sa Diyos gikan sa mga patay. Unang higayon kadto nga ang daghan nga nangabot sa Jerusalem nahibalo bahin kang Jesus. Niadtong higayona gusto nilang mahibalo ug dugang pa. Busa, unsay ilang gibuhat?

Nagpabilin sila sa mas taas nga panahon kay sa ilang gidahom. Apan sa wala madugay, ang pipila kanila nahutdan ug salapi, ug nagkinahanglan silag tabang aron sila makapalit ug pagkaon. Ang mga tinun-an sa Jerusalem gustong makatabang sa mga bisita. Busa, daghan kanila ang nagbaligyag mga kabtangan nga ilang gipanag-iya ug gidala ang salapi ngadto sa mga apostoles ni Jesus. Unya ang mga apostoles naghatag sa salapi ngadto sa mga nagkinahanglan niana.

Si Ananias ug ang iyang asawa, si Sapira, nga mga membro sa Kristohanong kongregasyon sa Jerusalem, nagbaligyag usa ka uma nga ilang gipanag-iya. Walay nagsugo kanila nga ibaligya kadto. Kadto ilang kaugalingong desisyon. Apan gibuhat nila kadto dili tungod kay sila nahigugma sa bag-ong mga tinun-an ni Jesus. Sa pagkamatuod, gusto  ni Ananias ug Sapira nga ang mga tawo maghunahuna nga sila mas maayong mga tawo kay sa tinuod nilang pagkatawo. Busa midesidir sila sa pagsulti nga ilang ihatag ang tanang salapi aron makatabang sa uban. Bahin lang sa salapi ang ilang gihatag apan gisulti nila nga ilang gihatag ang tanan. Unsay imong hunahuna niana?—

Buweno, miabot si Ananias aron makigkita sa mga apostoles. Iyang gihatag ang salapi kanila. Siyempre, ang Diyos nahibalo nga wala niya ihatag ang tanang salapi. Busa gipahibalo sa Diyos si apostol Pedro nga si Ananias dili matinud-anon bahin sa maong butang.

Unsang bakak ang gisulti ni Ananias kang Pedro?

Unya si Pedro miingon: ‘Ananias, nganong gitugotan mo si Satanas nga ipahinabo nga buhaton nimo kini? Ang uma imoha man. Dili kinahanglang ibaligya mo kana. Ug bisan human sa imong pagbaligya sa uma, bahala kang modesisyon kon unsay imong himoon sa salapi. Apan nganong nagpakaaron-ingnon kang naghatag sa tanang salapi sa dihang bahin lamang niana ang imong gihatag? Pinaagi niini ikaw namakak, dili lamang kanamo, kondili sa Diyos.’

Kadto seryoso kaayong butang. Si Ananias namakak! Wala niya buhata kon unsay iyang gisulti nga iyang gibuhat. Siya nagpakaaron-ingnon lamang nga nagbuhat niana. Ang Bibliya nagsulti kanato kon unsay sunod nga nahitabo. Kini nag-ingon: ‘Sa pagkadungog sa mga pulong ni Pedro, si Ananias natumba ug namatay.’ Gipahinabo sa Diyos nga si Ananias mamatay! Human niadto, ang iyang lawas gidala sa gawas ug gilubong.

Unsay nahitabo kang Ananias tungod kay siya namakak?

 Mga tulo ka oras sa ulahi, si Sapira miabot. Wala siya mahibalo kon unsay nahitabo sa iyang bana. Busa si Pedro nangutana kaniya: ‘Gibaligya ba ninyong duha ang uma sa kantidad sa salapi nga inyong gihatag kanamo?’

Si Sapira mitubag: ‘Oo, gibaligya namo ang uma sa mao lamang nga kantidad.’ Apan bakak kadto! Ilang gitagoan ang bahin sa salaping halin sa uma. Busa gipahinabo sa Diyos nga si Sapira mamatay usab.Buhat 5:1-11.

Unsay angay natong makat-onan gikan sa nahitabo kang Ananias ug Sapira?— Gitudloan kita nga ang Diyos dili gustog mga bakakon. Gusto niya nga atong isulti kanunay ang tinuod. Apan daghang tawo moingon nga ang pagpamakak maayo ra. Sa imong hunahuna husto ba ang maong mga tawo?— Nahibalo ka ba nga ang tanang balatian, kasakit, ug kamatayon sa yuta nahitabo tungod sa usa ka bakak?—

Sumala ni Jesus kinsa ang unang namakak, ug unsa ang resulta?

Hinumdomi, ang Yawa namakak ngadto sa unang babaye, si Eva. Iyang giingnan siya nga dili siya mamatay sa dihang siya mosupak sa Diyos ug mokaon sa bunga nga matod sa Diyos dili niya angay kan-on. Mituo si Eva sa Yawa ug mikaon sa bunga. Iyang nadani si Adan sa pagkaon usab niana. Sa ilang paghimo niadto, sila nahimong makasasala, ug ang tanan nilang anak natawo nga mga makasasala. Ug tungod kay sila makasasala, ang tanang anak ni Adan nag-antos ug namatay. Sa unsang paagi nagsugod ang tanang suliran?— Tungod sa usa ka bakak.

Hisabtan nga si Jesus miingon nga ang Yawa “maoy bakakon ug ang amahan sa bakak”! Siya ang unang namakak. Kon adunay mosultig bakak, siya nagabuhat sa gibuhat nga una sa Yawa. Angay kitang maghunahuna niini sa higayon nga mobati kitang gitental sa pagpamakak.Juan 8:44.

Kanus-a ba nga tingali ikaw mobati nga gitental sa pagpamakak?— Dili ba sa dihang ikaw nakahimog  kasaypanan?— Bisan pag dili nimo tuyoon, ikaw tingali makabuak ug usa ka butang. Kon ikaw suknaon bahin niana, angay ba nimong isulti nga imong igsoong lalaki o babaye ang nakabuak niana? O angay bang magpakaaron-ingnon ka nga wala ka mahibalo kon nganong nabuak kana?—

Kanus-a ba nga ikaw tingali matental sa pagpamakak?

Unsa man kon angay nimong himoon ang imong homwork ug bahin lang niana ang imong gihimo? Angay ba nimong isulti nga imong gihimo ang tanan, bisan pag wala nimo himoa ang tanan?— Angay natong hinumdoman si Ananias ug Sapira. Wala gayod nila isulti ang tinuod. Ug gipakita sa Diyos nga kana daotan kaayo pinaagi sa pagpatay kanila.

Busa bisan kon unsa tingali ang atong ginabuhat, mas madaot ang kahimtang kon mamakak kita bahin niana, ug dili gani angay natong isulti ang dili-kompletong mga kamatuoran. Ang Bibliya nag-ingon: ‘Isulti ang tinuod.’ Kini nag-ingon usab: “Ayaw pagbinakakay sa usag usa.” Si Jehova mosulti kanunay sa tinuod, ug siya nagdahom nga kita mosulti usab sa tinuod.Efeso 4:25; Colosas 3:9.

Kita angayng mosulti kanunay sa tinuod. Kana ang punto nga gipahayag sa Exodo 20:16; Proverbio 6:16-19; 12:19; 14:5; 16:6; ug Hebreohanon 4:13.

Pagkat-og Dugang

PAGMATA!

Kon ang Imong Anak Mamakak

Unsay imong himoon kon ang imong anak mamakak? Kini nga artikulo naghatag ug binase sa Bibliya nga tambag nga makatabang nimo sa pagtudlo sa imong anak sa kahinungdanon sa pagsulti sa tinuod.