Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Pagkakat-on Gikan sa Dakong Magtutudlo

 KAPITULO 44

Ang Atong mga Higala Angayng Nahigugma sa Diyos

Ang Atong mga Higala Angayng Nahigugma sa Diyos

ANG mga higala maoy mga tawong gusto nato nga ikaestorya ug ikauban. Apan hinungdanon nga makabaton kita sa hustong matang sa mga higala. Sa imong hunahuna kinsay mahimo nga atong labing maayong higala?— Oo, si Jehova nga Diyos.

Kita ba mahimong tinuod nga mga higala sa Diyos?— Ania, ang Bibliya nag-ingon nga si Abraham, nga usa ka tawo nga nabuhi dugay na kanhi, maoy “higala ni Jehova.” (Santiago 2:23) Nahibalo ka ba kon nganong siya higala ni Jehova?— Ang Bibliya nagtubag nga si Abraham masinugtanon sa Diyos. Misugot gani siya sa dihang siya gipabuhat ug lisod nga butang. Busa aron mahimong higala ni Jehova, kinahanglang buhaton nato kon unsay makapahimuot kaniya, sama sa gibuhat ni Abraham ug sama gayod sa gibuhat kanunay sa Dakong Magtutudlo.Genesis 22:1-14; Juan 8:28, 29; Hebreohanon 11:8, 17-19.

Nganong si Abraham “higala ni Jehova”?

 Giingnan ni Jesus ang iyang mga apostoles: “Kamo akong mga higala kon inyong buhaton ang ginasugo ko kaninyo.” (Juan 15:14) Sanglit ang tanang gisulti ni Jesus sa mga tawo naggikan kang Jehova, gipasabot ni Jesus nga ang iyang mga higala maoy mga tawo nga nagbuhat sumala sa gisulti sa Diyos nga ilang buhaton. Tinuod gayod, ang tanan niyang higala nahigugma sa Diyos.

Ang pipila sa labing suod nga mga higala sa Dakong Magtutudlo mao ang iyang mga apostoles, kansang mga hulagway imong makita sa panid 75 niining basahona. Iyang nakauban sila sa iyang mga panaw ug sila mitabang kaniya sa buluhatong pagwali. Gigugol ni Jesus ang iyang dakong panahon kauban nianang mga tawhana. Nag-uban sila sa pagpangaon. Naghisgot sila bahin sa Diyos. Ug nagkauban sila sa pagbuhat ug daghang ubang butang. Apan si Jesus may daghan pang mga higala. Siya tigpuyo sa ilang balay, ug sila nag-uban sa paglipaylipay.

Usa ka pamilya nga gustong puy-an ni Jesus nagpuyo sa gamayng lungsod sa Betania, sa gawas ra gayod sa dakong siyudad sa Jerusalem. Nahinumdom ka ba kanila?— Sila mao si Maria ug Marta ug ilang igsoong  lalaki, si Lazaro. Ginganlan ni Jesus si Lazaro nga iyang higala. (Juan 11:1, 5, 11) Ang hinungdan nga gihigugma ni Jesus ang maong pamilya ug gustong makauban kanila mao nga sila nahigugma kang Jehova ug nag-alagad Kaniya.

Nganong si Jesus kanunayng mipuyo niining pamilyaha sa iyang mga pagduaw sa Jerusalem? Nahibalo ka ba sa ilang mga ngalan?

Wala kini magpasabot nga si Jesus dili maluloton ngadto sa mga tawo nga wala mag-alagad sa Diyos. Maluloton siya kanila. Miadto gani siya sa ilang mga balay ug nakigsalo kanila sa pagpangaon. Tungod niadto ang pipila miingon nga si Jesus maoy “higala sa mga maniningil ug buhis ug sa mga makasasala.” (Mateo 11:19) Ang matuod mao nga si Jesus wala moadto sa mga balay niining mga tawhana kay gusto niya ang ilang paagi sa pagkinabuhi. Iyang giduaw sila aron makigsulti kanila bahin kang Jehova. Iyang gisulayan nga tabangan sila nga mohunong sa pagbuhat ug daotan ug mag-alagad sa Diyos.

Nganong si Zaqueo mikatkat man niining kahoya?

Nahitabo kini usa ka adlaw niana sa siyudad sa Jerico. Miagi lang si Jesus sa siyudad sa iyang pagpadulong sa Jerusalem. Dihay usa ka panon sa katawhan, ug ang usa ka lalaking ginganlan ug Zaqueo nahiapil sa maong panon. Gusto niyang motan-aw kang Jesus. Apan si Zaqueo mubong tawo, ug dili siya makakita tungod sa daghang tawo sa iyang unahan. Busa midalagan siya sa unahan sa dalan ug mikatkat sa usa ka kahoy aron makakita pag-ayo sa pag-agi ni Jesus.

Sa pag-abot ni Jesus niadtong kahoya, siya mihangad ug miingon: ‘Pagdali ug kanaog, kay karong adlawa ako moadto  sa imong balay.’ Apan si Zaqueo maoy datong tawo nga nakahimog daotang mga buhat. Nganong gusto man ni Jesus nga moadto sa balay sa maong tawo?—

Dili tungod kay gusto ni Jesus ang paagi sa pagkinabuhi niadtong tawhana. Miadto siya didto aron makigsulti kang Zaqueo bahin sa Diyos. Iyang nasabtan nga kadtong tawhana nanlimbasog gayod nga makatan-aw kaniya. Busa nahibalo siya nga si Zaqueo lagmit mamati kaniya. Higayon na kadto sa pagpakigsulti kaniya bahin sa giingon sa Diyos nga maoy matarong nga paagi sa pagkinabuhi sa mga tawo.

Nganong si Jesus miduaw kang Zaqueo, ug unsay gisaad nga buhaton ni Zaqueo?

Busa, unsay misangpot niadto?— Naangayan ni Zaqueo ang mga gitudlo ni Jesus. Iyang gibasolan pag-ayo ang iyang paglimbong sa mga tawo, ug misaad siyang bayran ang salaping dili angay niyang kuhaon. Unya siya nahimong sumusunod ni Jesus. Human lamang niadto nga nagkahigala si Jesus ug si Zaqueo.Lucas 19:1-10.

Kon sundon nato ang panig-ingnan sa Dakong Magtutudlo, duawon ba nato ang mga tawo nga dili nato mga higala?— Oo, ato silang duawon. Apan dili kita moadto sa ilang balay tungod kay gusto nato ang ilang paagi sa pagkinabuhi. Ug dili nato buhaton ang daotang mga butang kauban nila. Duawon nato sila aron masultihan nato sila bahin sa Diyos.

 Apan ang atong suod nga mga higala mao gayod ang gusto natong ikauban. Aron mahimong hustong matang sa mga higala, kinahanglang sila ang matang sa mga higala nga nagustohan sa Diyos. Ang pipila tingali wala gani makaila kon kinsa si Jehova. Apan kon gusto nilang mahibalo bahin kaniya, kita makatabang kanila. Ug sa dihang moabot ang panahon nga sila mahigugma kang Jehova sama sa atong paghigugma kaniya, nan kita mahimong ilang suod nga mga higala.

Adunay laing paagi sa pagsusi kon ang usa ka tawo mahimong maayong higala. Tan-awa ang iyang mga buhat. Ginabuhat ba niya ang dili-malulotong mga butang ngadto sa ubang mga tawo ug unya kataw-an kana? Dili kana maayo, dili ba?— Kanunay ba siyang mahiagom sa kasamok? Dili nato gustong mahiagom sa kasamok tungod kay nakauban kita kaniya, dili ba?— O tuyoon ba niya ang pagbuhat ug daotang mga butang ug unya maghunahuna nga siya alisto kay wala madakpi? Bisan pag kanang tawhana wala madakpi, ang Diyos nakakita kon unsay iyang gibuhat, dili ba?— Sa imong hunahuna ang mga tawong nagbuhat nianang mga butanga maayo bang mga higala alang kanato?—

Mahimo bang imong kuhaon ang imong Bibliya? Atong tan-awon kon unsay giingon niini bahin sa kon sa unsang paagi ang atong mga kauban makaapektar sa atong kinabuhi. Ang kasulatan anaa sa 1 Corinto kapitulo 15, bersikulo 33. Imo nang nakita?— Mabasa kini: “Ayaw pagpahisalaag. Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.” Nagpasabot kini nga kon kita makig-uban sa daotang mga tawo, kita basin mahimong daotan. Ug matuod usab nga ang maayong mga kauban makatabang kanato sa pag-ugmad ug maayong mga batasan.

Dili gayod nato hikalimtan nga ang labing hinungdanong Persona sa atong kinabuhi mao si Jehova. Dili nato gustong daoton ang atong pagpakighigala kaniya, dili ba?— Tungod niana kinahanglang magbantay kita nga makighigala lamang niadtong nahigugma sa Diyos.

Ang kahinungdanon sa hustong matang sa mga kauban gipakita diha sa Salmo 119:115 (118:115, “Dy”); Proverbio 13:20; 2 Timoteo 2:22; ug 1 Juan 2:15.